• De provincie voert planmatig beheer en onderhoud uit op de provinciale infrastructuur zoals afgesproken in de meerjarige kwaliteitsvisie (KOPI, 2018). Score per onderdeel binnen vastgestelde bandbreedte.
• We realiseren een data-gedreven mobiliteitsbeleid, asset management en risicogestuurde verkeersveiligheid op basis van gestructureerde regionale dataverzameling (operationeel in 2023).
• Alle verlichting langs provinciale wegen is in 2021 vervangen door LED.Toelichting

O

Kwaliteit

Door problemen met de aanbesteding LED is deze begin 2021 gestaakt en zal deze in Q3 opnieuw starten. Op dit moment wordt onderzocht wat het beste en minst risicovolle aanbestedingsscenario is. Hierbij worden ook ervaringen van de provincies Gelderland en Zuid-Holland meegenomen.
Naar verwachting wordt de verlichting langs provinciale wegen in 2022 vervangen door LED. Op een aantal plaatsen binnen de bebouwde kom pas na 2022, omdat hier reeds onderhoudswerken gepland zijn en/of meer afstemming met o.a. gemeenten nodig is.

De uitvoering van planmatig onderhoud wordt steeds lastiger door vertraging in projecten door stikstof en vertraging bij de RvS. Hierdoor lopen we meer risico op achterstallig onderhoud én oplopende projectkosten.