Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling ligt op koers. De kwaliteit van leven in Brabant is gebaat bij een goed draaiende innovatieve economie. Met het beleidskader Economie 2030 zetten we in op een toekomstbehendige economie: een economie die wendbaar is en duurzaam is vormgegeven. We zetten in op een ‘brede welvaart’. Internationaal willen we onze positie als innovatie leider verder verstreken. Op basis van nieuw cijfers van de Europese Commissie hebben we recent wel vastgesteld dat daar werk aan de winkel is. Andere regio’s halen ons in, waardoor we gezakt zijn op de Regionale Innovation Scoreboard van plek 24 (in 2019) naar plek 36.

In 2021 is het beleidskader Economie 2030 uitgewerkt in diverse uitvoeringsagenda’s, en daarbinnen verschillende ontwikkelsporen: de focus ligt op een missiegedreven innovatiebeleid, op talentontwikkeling en op een maximale benutting van Europese fondsen. Tegelijk versnellen we waar gaat het digitaal werken en produceren en geven we vorm aan de circulaire economie, waarbij het duurzaam gebruik en hergebruik van materialen en grondstoffen uitgangspunt wordt. De uitvoering van de agenda’s is op dit moment in volle gang.

We hebben op vele terreinen afspraken gemaakt met onze uitvoeringsorganisatie (o.a. de BOM), nieuwe programma’s vormgegeven en/of nieuwe regelingen gemaakt. De belangrijkste resultaten van 2021 tot nu toe zijn:
Het Platform Brabantleert, ontstaan in het midden van de Coronacrisis, is een groot succes. Het gebruik ligt erg hoog, en het aanbod steeds meer compleet. In mei 2021 heeft het Ministerie van SZW besloten een impuls van 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de doorontwikkeling.
- We hebben (eveneens met hulp van het Rijk) een extra impuls kunnen geven aan kapitaalverstrekking voor startende bedrijven via de regeling Vroege Fase Financiering uitgevoerd door het Brabant Startup Fonds.
- Met de B% en BRE-EFX hebben we een besluit genomen tot de oprichting van een BrabantRing Bv. Inmiddels ligt een wensen- en bedenkingenprocedure voor bij de Staten en de Raden van de B5 steden.
- Bij de eerste openstelling van ReactEU (Europees coronaherstelprogramma), uitgevoerd door Stimulus, is 20 miljoen euro uit de subsidiepot naar Noord-Brabant gegaan voor uitvoering van 14 projecten. Bij de tweede openstelling zijn zeven projecten gehonoreerd met een bedrag van 11 miljoen euro.
- Op dit moment zijn er zes innovatieprogramma’s die worden ondersteund vanuit het (nationale) Groeifonds waarbij rechtstreeks partners in Brabant betrokken zijn, Brabant behoort daarmee tot de best scorende provincies waar het gaat om ondersteuning vanuit het Groeifonds.

Voor een compleet beeld over de voortgang die we hebben gemaakt en welk effect dit heeft gehad op de economie verwijzen we u graag naar het programmeringsdocument Economie 2021.

Corona:
Gevolgen Corona
Maatregelen om impact corona te "dempen": De in 2020 vastgestelde Actie- en investeringsagenda Coronaherstel heeft in 2021 nadere uitwerking gekregen door €22,5 mln. beschikbaar te stellen als cofinanciering van EZK-middelen ten behoeve van de fondsversterking van de BOM, waardoor de BOM in nieuwe financieringsrondes ook het eigen vermogen van diverse innovatieve mkb-ondernemingen kan versterken. PS hebben geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Verder hebben GS €1.170.000,-- beschikbaar gesteld voor de projecten (type 1) Brabant Ring en Brabant Leert uit de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant. Verder heeft er een succesvolle uitrol van React EU (Europees programma om samen te werken aan herstel van Coronacrisis) plaats gevonden met koppeling naar het provinciaal beleid.

Impact Corona:
- Arbeidsmarktbeleid; De arbeidsmarktregio’s hebben ter bestrijding van de gevolgen corona in 2020 crisismiddelen toegekend gekregen. Daarmee hebben zij hun voorlichting-, advies- en ondersteuningsfunctie t.b.v. werkgevers en ZZP’ers uitgebreid en versterkt. Daaropvolgend zijn nog extra activiteiten ingezet op duurzame inzetbaarheid. Verder kent het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs nog steeds beperkingen. Er zijn tekorten aan stageplaatsen en er is enige vertraging op de Actie-agenda Hoger Onderwijs. Tot slot verloopt het aantrekken van kenniswerkers en internationale studenten niet optimaal vanwege reisbeperkingen. (Sterke) verbeteringen kunnen en zullen plaatsvinden zodra coronamaatregelen verder versoepelen.

- Internationalisering; De corona pandemie heeft een grote impact gehad op het internationale werk. Fysieke ontmoetingen waren ook in 2021 (nog) niet mogelijk door de diverse reisbeperkingen en daardoor hebben we ingezet op de verdere uitbouw van virtuele/digitale internationale ontmoetingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Terug naar navigatie - Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
G

In 2021 hebben we met betrokken partijen, zoals de BOM, Braventure, arbeidsmarktregio’s, nieuwe afspraken gemaakt over de prestatie(s) die zij in dit kader leveren als ondersteuning aan de uitvoering van het beleidskader Economie 2030 en volgen we via reguliere monitoring of deze gerealiseerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Terug naar navigatie - Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
G

De corona pandemie heeft een grote impact gehad op het internationale werk. We zijn gedwongen om andere manieren te ontwikkelen om de ons gestelde doelen te bereiken. Fysieke ontmoetingen waren niet mogelijk door de diverse reisbeperkingen. De verwachting dat in 2021 het fysiek ontmoeten in en buiten Europa weer tot de mogelijkheden zouden behoren bleken niet op waarheid berust. In 2021 hebben we ingezet op de verdere uitbouw van virtuele/digitale internationale ontmoetingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

-Europese programma’s/ MIT; M.b.t. Europese programma's en MIT gaan we v.w.b. cofinanciering (Europese) programma's uit van de subsidieplafonds van de opengestelde regelingen. De daadwerkelijke (beschikkingen van deze) projecten kunnen natuurlijk lager uitvallen of later plaatsvinden hierbij zijn we afhankelijk van derden.
-Vele opgaven, waaronder het versterken van de topclusters ( bv. HTSM, Maintenance, LS&H), stimuleren van missie-gedreven innovaties, AMB, Data- en circulaire economie doen we vooral samen met bedrijven, kennisinstellingen en overige overheden. Hierdoor zijn we dan ook in grote mate afhankelijk van onze partners. Het is niet duidelijk of onze provinciale inzet die daarvoor nodig is ook daadwerkelijk in 2021 zal plaatsvinden of wellicht door zal schuiven naar 2022. Als voorbeelden zijn hier o.a. te noemen BrabantRing ( onzeker of besluitvorming bij alle partners op tijd gerealiseerd kan worden) en impuls brede MKB.
- Door de verwachte piekbelasting in najaar van subsidieregelingen is het onzeker of alle geplande subsidiebeschikkingen dit jaar ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
- Onzekerheid voor Internationalisering en arbeidsmarktbeleid dat er i.v.m. corona reisbeperkingen gelden / niet naar China gereisd kan worden,

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 63.167 7.164 70.331
Baten 1.201 8.654 9.855
saldo baten en lasten -61.966 1.490 -60.476