Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma basisinfrastructuur mobiliteit staat behoorlijk onder druk.
Ondanks dat de wereld langzaam weer wat opengaat, hebben de vervoerders het lastig vanwege de lagere reizigersaantallen in het openbaar vervoer. Samen met het Rijk zijn er financiële afspraken gemaakt tot september 2022 om de vitale functie van het openbaar vervoer in het totale mobiliteitssysteem op peil te houden.

Bij de infrastructurele projecten ondervinden we steeds meer hinder van stikstof en vertraging in de behandeling bij de Raad van State, zoals bijvoorbeeld bij de reconstructie N282 Rijen - Hulten en N272 Beek en Donk – Gemert. Hierdoor lopen ook de gecombineerde onderhoudswerkzaamheden bij deze projecten vertraging op en wordt het steeds lastiger om achterstallig onderhoud te voorkomen. Het vergt meer incidentele instandhoudingsmaatregelen in plaats van planmatig onderhoud. Door de grotere (toekomstige) onderhoudsopgave, het niet indexeren van structurele investeringskredieten en de oplopende indexatie vanwege vertragingen neemt de financiële druk toe. Een ontwikkeling die reeds is aangekondigd bij de uitvoeringsagenda KOPI (PS 18/18). Via de programmering mobiliteit is een doorkijk gegeven van verschillende scenario’s die verder worden uitgewerkt tot een voorstel.

Er vallen nog steeds te veel verkeerslachtoffers in Brabant. De ZRK en SWOV hebben een onderzoek gedaan naar de Verkeersveiligheid in Noord-Brabant en daarover aan de Staten gerapporteerd. Er gaat extra ingezet worden op het verbeteren van de infrastructuur door het (versneld) oppakken van kleinschalige verkeerskundige maatregelen die bepaald zijn op basis van een datagedreven en risicogestuurde aanpak. .

Deze aanpak is een concreet resultaat van de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland. Maar ook het toepassen van data voor verkeersmanagement via slim sturen, waarbij tijdens corona de vervoersbewegingen op basis van de drukte zijn gestuurd. .

Met de gebiedsanalyses is via data input geleverd voor een betere en scherpere programmering ihkv de regionale mobiliteitsprogramma's (RMP).

Via de programmering mobiliteit zijn de Staten geïnformeerd over de uitwerking van de indicatoren naar aanleiding van de vaststelling van het beleidskader mobiliteit: Koers 2030. Deze indicatoren worden opgenomen in de begroting 2022.

Gevolgen corona
Corona heeft ook effect op het OV op de middellange termijn, het zal naar verwachting een aantal jaren duren voordat de reizigersaantallen en klantbeoordelingen van 2019 weer behaald worden. We onderschrijven het belang van het behoud van de cruciale functie van het OV in het totale mobiliteitssysteem. We staan voor de uitdaging om de komende jaren het OV betaalbaar te houden met een passend aanbod om weer snel te kunnen opschalen bij toenemende reizigersaantallen. Dit betekent dat er te veel onzekerheid is voor een nieuwe aanbesteding en hebben we op 29 juni besloten om de concessie West-Brabant via een noodmaatregel 2 jaar te verlengen tot juli 2025 om de continuïteit van het OV te waarborgen. Voor Oost en Zuidoost-Brabant onderzoeken we momenteel hoe we omgaan met de planning van deze aanbestedingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant

Terug naar navigatie - We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant

Indicatoren:

  • Aantal verkeersslachtoffers in Brabant

O

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is weliswaar 99 in 2020 (tegenover 142 in 2019 en 150 in 2018) en daarmee op het niveau van voor 2018, maar nog altijd te hoog.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Terug naar navigatie - We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Indicatoren:

  • Uitvoering OV-concessies: Klanttevredenheidscijfer OV-klantenbarometer (>= vorig jaar)
  • Transitie naar gedeelde mobiliteit: indicator nader te bepalen n.a.v. uitwerking adaptieve uitvoeringsagenda gedeelde mobiliteit (indicator opgenomen in begroting 2021)

O

De beperkende maatregelen vanwege corona hebben invloed op het OV-aanbod en de (door-)ontwikkeling van het OV.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Terug naar navigatie - We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Indicator:

  • Totale emissie broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot)

G

Er zijn op dit moment geen signalen dat de doelstelling niet wordt gehaald. Het betreft een lange termijn doelstelling en wordt beïnvloed door meerdere factoren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  •  Er staat spanning op de onderhoudsbegroting voor dagelijks beheer en onderhoud. Dit heeft te maken met een te verwachten overschrijding op de kosten van gladheidsbestrijding door de benodigde acties in januari / februari. Hiervoor wordt in deze rapportage een begrotingswijziging voorgesteld. De ontwikkeling is afhankelijk van de weersomstandigheden aan het einde van het jaar. Daarnaast is er sprake van extra kosten van elektriciteit vanwege de vertraging van het aanbrengen van LED-verlichting op en langs provinciale wegen en meer incidentele onderhoudsmaatregelen vanwege vertraging planmatig onderhoud.
  • Er staat ook spanning op de investeringen voor groot onderhoud en vervanging. Dat komt door indexatie en vertraging in integrale projecten waarin groot onderhoud wordt meegenomen.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de aanvullende beschikbaarheidsvergoeding 2021 en de eerste 8 maanden van 2022 door het Rijk voor de tekorten bij het OV. Voorwaarde daarbij is dat de provincie volledig de exploitatiesubsidie uitbetaalt ondanks lager aantal dienstregelingsuren (DRU’s). Deze bedragen zijn op de begroting geraamd. In aanvulling daarop zijn in NOVB verband afspraken gemaakt over het voorkomen van een verlies binnen de concessies (provincies hebben een garantie afgegeven als de vervoerders een negatief rendement halen). Provincie en vervoerders treden tijdig in overleg om waar mogelijk bij te sturen.
  • De beschikbaarheidsvergoeding OV loopt tot september 2022. Het is nog onduidelijk hoe de reizigersgroei er dan uit ziet. .
  • Er is voor een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) nog geen definitieve beschikking ontvangen. Hierdoor kunnen deze pas later op de begroting worden geraamd. Voorstel is om dit bij de slotwijziging te kunnen doen.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 189.047 -4.667 184.380
Baten 6.290 2.224 8.514
saldo baten en lasten -182.757 6.891 -175.866