Programma 2 Ruimte en wonen

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma ligt op koers. Dat geldt zowel voor het behalen van de doelstellingen van het programma als voor het realiseren van de beoogde prestaties. Alleen de prestatie “Implementeren van de Omgevingswet” leidt tot vertraging; de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022.  De vertraging heeft te maken met de onzekerheid over de tijdige oplevering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De onderdelen die de provincie moet regelen, zijn op orde.

We werken continu aan de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving. De concept omgevingsverordening heeft voor de zomer ter inzage gelegen. De zienswijzen worden verwerkt en in het najaar volgt de vaststelling procedure richting PS. Voor het ontwikkelingen van het Beleidskader Leefomgeving is een startnotitie opgesteld die in het najaar het besluitvormingstraject ingaat. Doel is hiermee de ambities uit de omgevingsvisie zoals omgevingskwaliteit verder vorm te geven. We werken ook via planbegeleiding aan omgevingskwaliteit. In de eerste helft van 2021 is een enorm aantal gemeentelijke ruimtelijke plannen in behandeling genomen, ondanks corona. Het leeuwendeel van deze plannen zijn snel en in goede samenwerking afgehandeld.

De door corona uitgestelde Landschapstriënnale (met Van Gogh Nationaal Park als gastregio) heeft veel mooie dialogen opgeleverd die een basis vormen voor de doorontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park zie: landschapstriennale.com

De Voortgangsrapportage 2020/2021 van de Brabantse Agenda Wonen is opgesteld met daarin alle actuele ontwikkelingen rondom bevolking, woningbouw en planaanbod in Brabant, zie ook website. Omdat bevolkingsontwikkelingen voor alle beleidsterreinen van groot belang zijn en om de (basis)kennis over de (sterk) veranderende ‘demografie van Brabant’ te vergroten, is de webpublicatie ’20 jaar in 20 beelden. 2000-2020 - twee decennia demografische ontwikkelingen in Noord-Brabant’ samengesteld, zie website . Gelet op de demografische ontwikkelingen, de nog altijd flinke groei van het aantal huishoudens en om het bestaande woningtekort in Brabant (ca. 30.000 woningen) terug te dringen, zullen er tot 2030 jaarlijks gemiddeld circa 12.000 woningen (netto) aan de voorraad moeten worden toegevoegd. Om de woningbouw te versnellen wordt momenteel met Rijks- en provinciale middelen de ‘Flexpool Versnelling Woningbouw’ opgezet. De regeling zal in het najaar van start gaan. Daarnaast zijn vanuit de subsidieregeling Flexwonen Brabant de eerste projectaanvragen gehonoreerd.

De Brabantse Stijlprijs is eveneens gestart: we zijn ‘Op reis met de Stijlprijs’. Via een route door Brabant in 13 etappes krijgt elke inzending via onze sociale media-kanalen de aandacht die het verdient. Want elk voorbeeldproject is waardevol voor de Brabantse woningbouwopgave en het Actieprogramma ‘Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’. Met deze reis langs de 30 inzendingen van de Stijlprijs leveren we een bijdrage aan het agenderen van vernieuwende woonvormen in Brabant.

Er zijn mooie stappen gezet in de binnenstedelijke transformaties door de ondertekening van intentieovereenkomsten met Meijerijstad, Uden en Roosendaal en van de samenwerkingsagenda met Breda. Ook buitenstedelijk zijn stappen geboekt in de proeftuinen Elsendorp, Zundert en Goirle.

We maken regionaal afspraken over wonen en werklocaties. Het vraaggestuurd ontwikkelen van bedrijventerreinen begint steeds beter vorm te krijgen. Ook de campussen ontwikkelen zich verder, bijvoorbeeld op het Pivot Park in Oss (afspraken over extra investeringen) en op  de Automotive Campus in Helmond (privatisering).

Het programma Aanpak Stikstof is voortvarend opgepakt en ligt op schema. We zijn doorgegaan met de inzet in de drie pijlers (de tandwielen) die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: Versnelling van natuurherstel, verlaging stikstofdepositie en het mogelijk maken van gewenste maatschappelijke economische ontwikkelingen. Diverse maatregelen dragen bij aan het op stoom brengen van de drie tandwielen: De gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven is volop in uitvoering, er zijn 29 aanmeldingen voor de eerste tranche van de gelanceerde opkoopregeling piekbelasters en de eerste transacties met de provinciale stikstofruimte naderen hun afronding.

Impact Corona

Zoals aangegeven bij de 1ste BURAP zijn in 2021 de gevolgen van corona voor de uitvoering van het programma beperkt. Het aanbod van gemeentelijke plannen die voor planbegeleiding worden voorgelegd en van een provinciaal advies worden voorzien, was ondanks Corona groot, maar zien we nu stabiliseren. Ook de afhandeling van deze plannen is onverminderd snel en in goede samenwerking waardoor ook voor deze periode van overschrijding van termijnen geen sprake is. De uitwerking van de bestuursopdracht ‘Terugdringen woningtekort en leegstand en participeren in transformaties’ heeft een impuls gekregen door de opname van de transformatie opgaven in de corona investeringsagenda.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De raming van de exacte uitgaven voor Werklocaties is onzeker aangezien veel projecten in samenwerking met partners worden uitgevoerd. Tevens is niet voor alle projecten die in voorbereiding zijn op dit moment helder wat de exacte begrotingstechnische verwerking zal zijn.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 35.104 -7.426 27.678
Baten 4.025 60 4.085
saldo baten en lasten -31.079 7.486 -23.593