Bedrijfsvoering

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

De transformatie naar een opgavegestuurde netwerkorganisatie krijgt stap voor stap verder vorm. Werken vanuit de zes maatschappelijke opgaven (Omgevingsvisie) wordt steeds meer gemeengoed in onze organisatie. We werken veelvuldig samen met partners en zijn ons bewust van de rol die we als provincie in de samenwerking vervullen. Met de opdracht ‘Koers 2030’ versterken wij de beleidssturing vanuit de opgaven, zoals opgenomen in de Brabantse Omgevingsvisie. Het toepassen van Sturen met Kaders is hiervan een belangrijk onderdeel om Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de organisatie in positie te brengen om hun rol in deze opgaven goed uit te kunnen voeren. Koers 2030 richt zich daarnaast op realistisch en duurzaam begroten en het doorontwikkelen van de provinciale organisatie richting de toekomst. Door de financiële situatie en de grote vraagstukken die op ons afkomen, verandert de inzet en manier van werken. Dat heeft effect op de inrichting van de organisatie en onze werknemers.

 

Met de pijler toekomstbestendige organisatie uit Koers 2030 als uitgangspunt werken we aan de ontwikkeling van de organisatie. We zetten hierbij in op de verdere ontwikkeling van de opgavegestuurde netwerkorganisatie, bijvoorbeeld via een opleidingstraject rond opgavegestuurd programmeren. Maar ook op een toekomstbestendige bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door verdere ontwikkeling van informatiebeheer en archivering. Maar ook de transformatie van ons ICT landschap, onder andere door: migratie van informatiesystemen naar een cloud based omgeving en omschakeling naar een op samenwerken gerichte manier van documentopslag. Tot slot is ook aantrekkelijk en modern werkgeverschap een belangrijk onderwerp, hiervoor zijn deze periode de trajecten rond recruitment office en Werken voor Brabant gestart. Een uitgebreide toelichting op deze projecten en wat dit betekent voor de organisatie is terug te lezen in de statenmededeling Toekomstbestendige organisatie. Daarnaast is het programma innovatieve organisatie van start gegaan. Vanuit dit programma worden de komende periode pilots gestart waarin een innovatieve werkwijze wordt toegepast.

 

Met het Beleidskader Data (voorheen: Datavisie) als uitgangspunt werken we aan het meer datagedreven werken van de provincie. In maart is de uitvoeringsagenda digitale transformatie 2021-2022 vastgesteld en de uitvoering ervan is gestart. Er is een team opgebouwd dat acties uitvoert gericht op zowel de ondersteuning van de programma's met data gedreven werken, als op de versterking van de hiervoor benodigde randvoorwaarden in de organisatie (bv versterking governance). Inmiddels zijn de eerste producten opgeleverd rond ethiek en sensordata en zetten we stappen in de ontwikkeling van onze iCatchers die dienen om te leren en te versnellen. Daarnaast starten we met de uitwerking van roadmaps waarin we kansen voor meer datagedreven werken concreet maken. 

 

Gevolgen corona

In Burap 1 gaven we al aan dat we de lessen van het digitaal samenwerken willen meenemen in de periode na corona. Inmiddels zien we dat de maatregelen versoepelen en werken we vanuit het uitgangspunt Anders Werken, Ontmoeten en Reizen aan de uitgangspunten voor hoe wij na de corona periode met elkaar willen (samen)werken. Stap voor stap keren we de komende periode (deels) terug naar het provinciehuis en maken we bewust afspraken over hoe we met elkaar gaan werken, waar we elkaar ontmoeten en wanneer en hoe we reizen. Om deze beweging te ondersteunen werken we aan optimale digitale ondersteuning en doorontwikkeling van het Huis van Brabant.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Met het Persoonlijk ontwikkelbudget (POB) hebben de medewerkers de beschikking over een budget dat ze in een periode van 5 jaar kunnen inzetten voor ontwikkeling, opleiding en scholing. Gezien het meerjarige karakter van dit budget en het initiatief vanuit de medewerkers is de realisatie van het POB moeilijk te plannen. Bij de Slotwijziging zal een bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie.

Projecten die vanuit toekomstbestendige organisatie en ICT-vernieuwing worden uitgevoerd worden gedekt vanuit de daarvoor gereserveerde middelen (reserve ontwikkeling bedrijfsvoering). Bij de slotwijziging zal bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie en voortgang van de betreffende projecten tot dat moment.

 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 140.023 4.879 144.902
Baten 140.023 4.879 144.902
saldo baten en lasten 0 0 0