Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Algemene voortgang van het programma

Het programma loopt op koers. Op basis van de eind maart vastgestelde kaders Vrijetijd, Cultuur en Sport en verlengd beleidskader Erfgoed zijn bijbehorende uitvoeringsagenda’s opgesteld (zie Statenmededelingen (link en link).

Ten aanzien van de meerjarige subsidies Professionele podiumkunsten zijn inmiddels, op basis van de adviezen van de nieuwe adviescommissie, aanvullende subsidies verstrekt aan 14 instellingen (zie Statenmededeling). 

Eind april is, als onderdeel van het Brabants Kloosterjaar, het kloosterpad geopend door de CdK. Inmiddels is veel media-aandacht gecreëerd rondom dit kloosterpad. Dit niet alleen met prominente aandacht in de regionale dagbladen, maar ook landelijk (zoals tv programma Kruispunt en podcasts). Zie verder ook zie ook https://brabantskloosterleven.nl/).

Dit voorjaar is in Brabant de Uniek Sporten pilot rond sportprotheses opgestart: volwassenen en kinderen die graag willen sporten en hiervoor een sportporthese of -orthese nodig hebben, kunnen deze een tijdlang uitproberen (zie nieuwsbericht). In mei is bekend gemaakt dat La Vuelta Holanda in 2022 doorgang kan vinden (zie memo gedeputeerde). Ook is de haalbaarheid van twee majeure topsportevenementen onderzocht. Het Super WK Wielrennen 2027 bleek financieel voor Nederland niet haalbaar Het bid bleek niet passend te maken binnen de uitgangspunten en (financiële) randvoorwaarden van de UCI. Ten aanzien van de Formula E heeft het college na een zorgvuldige interne afweging besloten om geen bijdrage te verstrekken. Zie ook Statenmededeling.

In maart heeft het VisitBrabant Routebureau in samenwerking met provincie en steden haar visie en uitvoeringsstrategie 2021-2025 gepresenteerd. De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in de (kwaliteit van) Brabantse routestructuren, ook in samenwerking met de landelijke organisaties Fietsplatform en Wandelnet (zie website).

Impact corona

Zoals bij de 1ste BURAP aangegeven heeft ook in de 1ste helft van 2021 Corona nog steeds onverminderd veel impact op de vrijetijds-, cultuur- en sportsector. Inmiddels zijn er door versoepeling van de maatregelen ook weer meer mogelijkheden. Vanuit de provincie ondersteunen we ook in deze fase waar mogelijk. Zo is een begin april een bijdrage geleverd voor een heropeningsplan voor de evenementensector (zie bericht). Ook is bij de 1ste BURAP aanvullend € 250.000 beschikbaar gesteld waarmee we gemeenten ondersteunen, zodat zij initiatieven mogelijk kunnen maken. Specifiek bieden we een eenmalige financiële impuls aan kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij ook voor de zomer van 2021 aanbod konden ontwikkelen (zie PS 43/21 en Statenmededeling Voortgang Corona (link)). Tevens is in de zomermaanden extra aandacht gevestigd op het vrijetijdsaanbod in Brabant via de campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’ (zie persbericht).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap

Terug naar navigatie - Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Onzekerheden betreffen de uitnutting van subsidieregelingen voor Cultuur en Erfgoed, aangezien de realisatie wordt bepaald door de (timing van) van de subsidieaanvragen. Daarnaast zijn er uitgaven die sterk gelieerd zijn aan samenwerking met externe partners (zoals o.a. Crossroads), waarvan de realisatie in omvang en planning niet met zekerheid aan te geven is.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 66.908 -4.293 62.615
Baten 676 0 676
saldo baten en lasten -66.232 4.293 -61.939