Programma 7 Landbouw en voedsel

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma Landbouw en Voedsel is in 2021 voortvarend aan de slag en ligt op schema. De verwachting is dat de geplande activiteiten en doelstellingen worden gerealiseerd. 

 

De uitwerking van het Beleidskader Landbouw & Voedsel is op stoom gekomen:

Nadat we de startnotitie <link> in december 2020 aan Provinciale Staten hebben voorgelegd en de planMer <link> in gang hebben gezet hebben, hebben er ruim twintig gesprekken plaatsgevonden met uiteenlopende partijen, is een eerste concept opgesteld dat op 9 april 2021 tijdens een themabijeenkomst  met Provinciale Staten is besproken. <link>. Daarnaast hebben we in de eerste helft van 2021 een aantal informele (inhoudelijk) verdiepende sessies met de Provinciale Staten georganiseerd op verschillende thema's, o.a. eiwittransitie, verdienmodellen, gezondheid. Vanwege de vorming van een nieuwe coalitie wordt het ontwerp van het Beleidskader na het zomerreces aangeboden.

De huidige in de begroting opgenomen doelstellingen en KPI’s  zullen we samen met de uitwerking van het Beleidskader L&V herzien.  

 

We hebben de Voortzetting van de Transitie Veehouderij bevorderd via de Ondersteunende Maatregelen:

Daarvoor zijn we doorgegaan met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en het ondersteunen van veehouders. Begin 2021 hebben we op basis van de resultaten van de 2e evaluatie van de Ondersteunende Maatregelen de verdere inzet bezien. 

 

We hebben via onze innovatieaanpak de innovatie in Landbouw & Voedsel verder aangejaagd: 

Via onder andere Landbouw Innovatie Brabant (het LIB),  FoodUp Brabant hebben we weer innovatieve projecten en bewustwordingstrajecten ondersteund en hebben we samen met Brabantse triple-helices en de BOM een innovatieagenda opgezet om het netwerk te versterken van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen die samen aan nieuwe innovaties voor de voedselketen werken. De provincie heeft hierover met deze partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook hebben we initiatieven verbonden aan het onderwijs en Agrofoodpluimen uitgereikt.

De rechter heeft recent de provincie in het gelijk gesteld in de rechtszaak waarbij door derden werd betwist of de maatregelen gericht op de versnelling transitie veehouderij als proportioneel kunnen worden aangemerkt: dit heeft onder meer betrekking op de verplichte aanpassing van verouderde stallen aan nieuwe ammoniakeisen en op stalderen.

Gevolgen Corona:

De Corona-crisis heeft geen grote directe gevolgen gehad voor de voortgang van het programma in het eerste kwartaal.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
G

De doelstelling bevat geen vaste streefwaarden m.b.t. de stikstofemissie en emissie fijnstof. Om de effecten van stikstofemissie en emissie fijnstof wel goed zichtbaar te kunnen maken presenteren we de gegevens in de vorm van meerjarige trends.?In het infoboard Agrofood <link> is een aantal trends betreffende de effecten van veehouderij op de omgeving opgenomen. Deze hebben we begin 2021 geactualiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Het programma Landbouw & Voedsel heeft op dit moment te maken met aantal belangrijke ontwikkelingen zoals de vorming van een nieuwe coalitie binnen de provincie, kabinetsformatie en de vorming van een nieuw regeerakkoord in Den Haag, en de daarbij behorende ontwikkelingen rondom landbouw en stikstof. De gevolgen hiervan op de resultaten van het programma zijn op dit moment nog niet duidelijk. De hiermee gepaarde kansen en onzekerheden vragen adaptiviteit van het programma.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 23.322 -297 23.025
Baten 9.819 -836 8.983
saldo baten en lasten -13.503 -539 -14.042