Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Ondanks goede afspraken en concrete plannen zien we dat de uitvoering van het programma mobiliteitsontwikkeling niet voorspoedig verloopt.
We ondervinden bij de uitvoering steeds meer hinder van vertraging bij de behandeling door de RvS, zoals bij N279 Veghel – Asten, de Gebiedsopgave Oostelijke Langstraat (GOL) en de ombouw van de N65. Ook het stikstofvraagstuk levert steeds meer problemen op bij zowel provinciale als rijksprojecten. Zo lijkt de aanpak van de A58 bij Galder en Tilburg - Breda zonder ontwerpaanpassingen niet realiseerbaar vanwege de stikstofopgave. Daarmee loopt ook de voortgang van de verbreding van de A67 gevaar door de volgtijdigheid met A58. Het accent ligt daardoor nu op korte termijn maatregelen)..
Bij de rijksprojecten als PHS en Wilhelminakanaal, waarbij de uitvoering elders ligt en de provincie risicodragend partner is, ondervinden we tegenslagen in de uitvoering. Behalve een latere oplevering heeft de vertraging vaak ook een (stevige) financiële impact.
Er worden echter ook nog steeds mooie resultaten geboekt. De randweg Boekel is opgeleverd, de aanleg van de nieuwe verbinding N69 ligt voor op schema en de realisatie van het snelfietsroutenetwerk vordert gestaag met bijvoorbeeld de oplevering van de F261 Tilburg - Waalwijk.

Gevolgen corona
We zien een tijdelijke teruggang in de verkeersintensiteit en het is de verwachting dat de mobiliteit binnen een aantal jaar weer terug op het niveau van voor corona zit. We proberen wel met (gedrags-)maatregelen de spits af te vlakken en te zorgen voor meer spreiding. De coronapandemie heeft ons bewuster gemaakt van het reisgedrag en de effectiviteit van gedragsmaatregelen. Dat heeft geresulteerd in een aanpak om thuiswerken te stimuleren via de werkgeversaanpak en de onderwijsaanpak.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Terug naar navigatie - We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Indicator:

  • Indicatie filedruk: gemiddelde vertraging per uur autorijden op Rijks- en provinciale wegen in Brabant (< vorig jaar)

O

Vanwege de lock-down en het thuiswerkadvies was het de filedruk in 2020 erg laag. We zien dat de verkeersintensiteit snel oploopt na de versoepelingen. Door vertraging in uitvoering van infraprojecten en het loslaten van het thuiswerkadvies voorzien we op termijn een risico als we weer snel op het niveau van voor corona zitten.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

Terug naar navigatie - We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.

Indicator:

  • Het monitoringsplan volgend uit de Krachtenbundeling Smart Mobility is aangescherpt in de volledige breedte van de programmadoelen doorstroming, innovatie en goede procesvoering

 

O

Eerste resultaat van werkpakketten regio’s bepaald (eerste pakketten zijn bepaald, bij 2e pakketten gemeentelijk financiering knelpunt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Indicator:

  • Het mobiliteitssysteem in Brabant heeft een minimale impact op de leefomgeving of creëert ruimte voor andere ontwikkelingen door een goede inpassing in de omgeving

G

Er zijn op dit moment geen signalen dat de doelstelling niet wordt gehaald. Het is lastig om de exacte impact te meten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • De impact van corona en stikstof op de uitvoering van infrastructurele projecten kunnen consequenties hebben in tijd en geld.
  • De financiële situatie bij gemeenten kan vragen om een extra (financiële) inzet van de provincie.
  • Er is voor een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) nog geen definitieve beschikking ontvangen. Hierdoor kunnen deze pas later op de begroting worden geraamd. Voorstel is om dit bij de slotwijziging te kunnen doen.
  • Om een gedeelte van de BTW niet op het project PHS Vught te laten drukken wordt de provincie rechtstreeks opdrachtgever aan ProRail. Als de overeenkomst daarvoor met ProRail is gesloten, wordt de eerder verstrekte subsidie aan het Rijk ingetrokken (mogelijk al in 2021). Dit leidt dan tot een jaarrekeningresultaat van ongeveer € 113 mln. De middelen dienen echter beschikbaar te blijven voor de overeenkomst met ProRail.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 172.960 -95.450 77.510
Baten 44.574 -21.680 22.894
saldo baten en lasten -128.386 73.770 -54.616