Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers. 

In PS is informerend en oordeelsvormend gesproken over de referendumverordening. Aan de hand van deze gesprekken hebben wij een conceptreferendumverordening opgesteld. Gelet op de actuele politieke ontwikkelingen hebben wij uw Staten gevraagd of, en zo ja wanneer u de conceptreferendumverordening wenst te bespreken. Ook is met de Staten in de breedte gesproken over het participatiebeleid en de manier waarop we invulling geven aan de wens om het draagvlak onder het provinciaal beleid te versterken. Nieuwe instrumenten zoals het uitdaagrecht en de aanpak rondom kinderen en democratie maken hier onderdeel van uit. 


We begeleiden dit jaar de herindelingen in het Land van Cuijk en Maashorst met het oog op een fusie per 1 januari 2022. Bijzonderheid is dat de raad van Grave op 23 maart jl. heeft besloten alsnog aan te willen sluiten bij het lopende herindelingsproces in het Land van Cuijk. Omdat de herindelingswet al in behandeling is bij de Eerste Kamer heeft de minister van BZK een zogeheten novelle bij de beide Kamers ingediend. Beide herindelingswetten staan geagendeerd voor behandeling in de Eerste Kamer op 6 juli 2021.


Gezamenlijk met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) hebben we een samenwerkingsagenda VBG-PNB vastgesteld. Aan de uitvoering van deze agenda wordt nu handen en voeten gegeven door het vormen van ambtelijke en bestuurlijke koppels tussen VBG en de provincie.

 

Gevolgen corona

De corona crisis leidt ook in 2021 tot beperkingen in het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Binnen de mogelijkheden en rekening houdend met de maatregelen doen we ons best om de betreffende activiteiten uit te voeren.  De coronamaatregelen hebben impact gehad op de uitrol van de plannen voor Kinderen en Democratie. Nu er eindelijk licht gloort aan het eind van de coronatunnel, gaan we de activiteiten oppakken, zoals ook toegelicht in de statenmededeling over de Voortgang Kinderen en Democratie

In tegenstelling tot hetgeen eerder werd vermeld wordt in de loop van 2021 minder extra coronagerelateerde inzet van SSiB verwacht in natuurgebieden, vanwege afschaling van maatregelen.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
G

In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt door Avans Hogeschool een zogenaamde Bibob-APK uitgevoerd. Onder meer om te zien in welke mate er bekendheid is met het Bibob-instrumentarium en hoe het wordt toegepast. Verder geeft de provincie financiële ondersteuning aan een onderzoek naar het totaal geschatte volume aan synthetische drugsafvalstoffen dat via het riool wordt geloosd en de impact daarvan op het milieu. Daarnaast nemen wij deel aan de tweede fase van de landelijke actieagenda Vakantieparken. Over het vervolg van de eigen aanpak vitale vakantieparken, zoals de pilotfase met zes gemeenten, wordt nu nagedacht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur
G

Het voornemen is om in 2021 bij geplande beleidsvormingsprocessen tenminste drie experimenten uit met verschillende vormen van participatie uit te voeren. Inmiddels is het eerste experiment afgerond, namelijk de internetconsultaties over de RES’en. Ook loopt er een dialoogtraject rondom het RWP, waarbij uw Staten zijn betrokken. Voor het nieuwe beleidskader Levendig Brabant wordt een participatietraject ontwikkeld waarin o.a. wordt geëxperimenteerd met verschillende participatievormen, net zoals bij het nieuwe beleidskader Natuur. Zowel bij Levendig Brabant als bij Natuur is gebruik gemaakt van het Brabants Participatiekompas bij het vormgeven van het participatietraject.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
G

In IPO verband wordt een overleg georganiseerd met BZK als stelselverantwoordelijke voor IBT m.b.t. de provinciale rol en condities voor het nieuwe toezichtgebied Wet digitale overheid (Wdo). We hebben ons aangemeld om aan dit overleg deel te nemen. De aanbevelingen die over IBT gaan en voortvloeien uit de rapporten 'Lappendeken (toezicht op het Erfgoed)' en 'Om de Leefomgeving' worden ook bij dit gesprek betrokken. Tevens is zeer recent een interprovinciale werkgroep gestart met het geven van vorm en inhoud aan de andere aanbevelingen uit het rapport Lappendeken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De afrekening van de projecten uit de bestuursovereenkomst met o.a. Steenbergen en Suikerunie over de het Agrofood cluster uit 2010 strekken zich over een termijn t/m 2025. Het is nog niet helder hoe en wanneer uitvoering zal worden gegeven aan de overeenkomsten in het kader van ontwikkeling AFC. Als gevolg van deze onzekerheid volgen mogelijk nog financiële mutaties in 2021.

De mutatie van de voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) kan pas aan het einde van het jaar worden bepaald, waarbij ontwikkelingen van o.a. rekenrente en overlevingskansen meegenomen dienen te worden in de bepaling van de definitieve mutatie. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze factoren kan er sprake zijn van een dotatie aan of vrijval uit de voorziening.

De provincie voert het secretariaat van Brabantstad. Samen met de partners worden afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten. Afhankelijk van externe ontwikkelingen leidt dit mogelijk tot bijstelling van de raming.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3
Lasten 23.251 776 24.027
Baten 152 -150 2
saldo baten en lasten -23.099 -926 -24.025