Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Algemeen inleidend hoofdstuk Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
"Brabant beweegt" Blz. 8  
"Brabant beweegt" Blz. 9  
Financieel totaalbeeld Blz. 10  
Financieel totaalbeeld Blz. 11  
Programma 01 Bestuur Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 14  
Inzet verbonden partijen Blz. 15  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 16  
01.01 Provinciebestuur Blz. 17  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 18  
Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren Blz. 19  
Ondersteuning bestuur Blz. 20  
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur Blz. 21  
Weerbare overheid Blz. 22  
Wet Bibob Blz. 23  
Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting Blz. 24  
Kennis en onderzoek Blz. 25  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 26  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 27  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 28  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 29  
Samenwerken met andere overheden en partners Blz. 30  
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 31  
Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten Blz. 32  
(Veer)krachtig bestuur Blz. 33  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 34  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 35  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 36  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 37  
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 38  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 39  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 40  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 41  
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 42  
Inleiding Blz. 43  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 44  
Inzet verbonden partijen Blz. 45  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 46  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 47  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 48  
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 49  
Ruimtelijke Ontwikkeling Algemeen Blz. 50  
Omgevingswet / Omgevingsvisie Blz. 51  
Brabantse Agenda Wonen Blz. 52  
Werklocaties Blz. 53  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 54  
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Blz. 55  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 56  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 57  
02.02 Agrofood Blz. 58  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 59  
Agrofood Blz. 60  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 61  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 62  
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 63  
Inleiding Blz. 64  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 65  
Inzet verbonden partijen Blz. 66  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 67  
03.01 Water Blz. 68  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 69  
Water Blz. 70  
Klimaatbestendig Brabant Blz. 71  
Verdrogingsaanpak natuur Blz. 72  
Voldoende grondwater Blz. 73  
Waterveiligheid: Rivierverruiming Blz. 74  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 75  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 76  
03.02 Milieu Blz. 77  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 78  
Milieu Blz. 79  
Schone bodem Blz. 80  
Vitale bodem Blz. 81  
Omgevingsrecht Blz. 82  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 83  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 84  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 85  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 86  
Natuur en Landschap Blz. 87  
Samenhangend en robuust natuurnetwerk Blz. 88  
Behoud en herstel van biodiversiteit Blz. 89  
Brabants mozaïek van landschappen Blz. 90  
Verankering van natuur en landschap in samenleving Blz. 91  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 92  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 93  
03.04 Natuur Netwerk Brabant Blz. 94  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 95  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 96  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 97  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 98  
Programma 04 Economie en energie Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 101  
Inzet verbonden partijen Blz. 102  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 103  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 104  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 105  
Versterken MKB Blz. 106  
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 107  
Arbeidsmarkt voor de kenniseco Blz. 108  
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 109  
Bevorderen van de kenniseconomie Blz. 110  
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 111  
Internationalisering Blz. 112  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 113  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 114  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 115  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 116  
Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap Blz. 117  
Innovatie met topsec. voor Mij Blz. 118  
MKB en Ondernemerschap (thema) Blz. 119  
Digitalisering Blz. 120  
Circulaire economie Blz. 121  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 122  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 123  
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 124  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 125  
Energie, innovatie en transitie Blz. 126  
Energietransitie 2016-2020 Blz. 127  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 128  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 129  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 132  
Inzet verbonden partijen Blz. 133  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 134  
05.01 Basis op orde Blz. 135  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 136  
We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Blz. 137  
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 138  
Data Blz. 139  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen. Blz. 140  
Duurzaamheid en innovatie Blz. 141  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving. Blz. 142  
We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger. Blz. 143  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 144  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 145  
05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 146  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 147  
We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn. Blz. 148  
Regionale ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 149  
Luchtvaart Blz. 150  
Goederenvervoer Blz. 151  
Fiets Blz. 152  
Spoor, HOV en knooppunten Blz. 153  
Vernieuwingen OV Blz. 154  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 155  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 156  
05.03 Strategische agenda Blz. 157  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 158  
Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan. Blz. 159  
Majeure projecten Blz. 160  
SmartwayZ.nl Blz. 161  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering. Blz. 162  
SmartwayZ.nl smart mobility Blz. 163  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 164  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 165  
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 166  
Inleiding Blz. 167  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 168  
Inzet verbonden partijen Blz. 169  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 170  
06.01 Cultuur Blz. 171  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 172  
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken Blz. 173  
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 174  
Beweging, experiment, verbinding Blz. 175  
Kennis, Dialoog en netwerken Blz. 176  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 177  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 178  
06.02 Erfgoed Blz. 179  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 180  
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 181  
Beweging stimuleren Blz. 182  
ERFGOEDFABRIEK Blz. 183  
Erfgoed en ruimte Blz. 184  
Basis op orde Blz. 185  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 186  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 187  
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 188  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 189  
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 190  
Verbinden met maatschappelijke initiatieven Blz. 191  
Ontwikkelen van resultatenfonds / Brabant Outcomes Blz. 192  
Crossovers Blz. 193  
Integrale aanpak blijfklimaat Blz. 194  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 195  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 196  
06.04 Sport Blz. 197  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 198  
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 199  
Sport Blz. 200  
Evenementen Blz. 201  
Uniek sporten Blz. 202  
Innovatie Blz. 203  
Talent ontwikkeling Blz. 204  
Samen met publieke en private partners Blz. 205  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 206  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 207  
Algemeen financieel beleid Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 210  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 211  
Inzet verbonden partijen Blz. 212  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 213  
Stelposten Blz. 214  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 215  
1. Bedrijfsvoering Blz. 216  
Inleiding Blz. 217  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 218  
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 219  
Organisatiekostenbudget Blz. 220  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 221  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 222  
2. Provinciale heffingen Blz. 223  
Inleiding Blz. 224  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 225  
Grondwaterheffing Blz. 226  
Nazorgheffing in het kader van de Leemtewet Blz. 227  
Leges Blz. 228  
Leges Waterwet Blz. 229  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 230  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 231  
Leges Wet Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 232  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 233  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 234  
Inleiding Blz. 235  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 236  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 237  
Beleidskaders Blz. 238  
Inventarisatie risico's Blz. 239  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 240  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 241  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
Onderhoud wegen Blz. 244  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 245  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 246  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 247  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 248  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 249  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 250  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 251  
Onderhoud vaarwegen Blz. 252  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 253  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 254  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 255  
5. Treasury Blz. 256  
Inleiding Blz. 257  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 258  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 259  
6. Verbonden partijen Blz. 260  
Inleiding Blz. 261  
Beleidskader Blz. 262  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 263  
Lijst van verbonden partijen Blz. 264  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 265  
Inleiding Blz. 266  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 267  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 268  
8. Investeringsagenda Blz. 269  
Inleiding Blz. 270  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 271  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 272  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 273  
9. Europese programma's Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 276  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 277  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 278  
10. Burgerjaarverslag Blz. 279  
Inleiding Blz. 280  
Relatiebeheer Blz. 281  
Betrokkenheid / participatie Blz. 282  
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 283  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 284  
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 285  
Afhandeling subsidies Blz. 286  
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 287  
Afhandeling facturen Blz. 288  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 289  
Programmarekening met toelichting Blz. 290  
Programmarekening met toelichting Blz. 291  
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 292  
Algemene grondslagen Blz. 293  
Vaste activa Blz. 294  
Vlottende activa Blz. 295  
Vaste passiva Blz. 296  
Vlottende passiva Blz. 297  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 298  
Balans per 31 december 2019 Blz. 299  
Balans per 31 december 2019 Blz. 300  
Toelichting op de balans per 31 december 2019 Blz. 301  
Aansluiting met de balans per 31 december 2018 Blz. 302  
ACTIVA Blz. 303  
Vaste activa Blz. 304  
Immateriële vaste activa Blz. 305  
Materiële vaste activa Blz. 306  
Financiële vaste activa Blz. 307  
Vlottende activa Blz. 308  
PASSIVA Blz. 309  
Vaste passiva Blz. 310  
Eigen vermogen Blz. 311  
Voorzieningen Blz. 312  
Vaste schulden Blz. 313  
Vlottende passiva Blz. 314  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 315  
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 316  
Derivaten Blz. 317  
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 318  
Ruimtelijke ordening Blz. 319  
Natuurtaken Blz. 320  
Uitkering provinciefonds Blz. 321  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 322  
Kunstbezit Blz. 323  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 324  
Inleiding Blz. 325  
Ambtelijk apparaat Blz. 326  
Bestuur Blz. 327  
Schatkistbankieren Blz. 328  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 329  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 330  
Overige verplichte bijlagen Blz. 331  
Overige verplichte bijlagen Blz. 332  
Publicatiedatum: 29-05-2020

Inhoud