Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Algemeen inleidend hoofdstuk Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
"Brabant beweegt" Blz. 8  
"Brabant beweegt" Blz. 9  
Financieel totaalbeeld Blz. 10  
Financieel totaalbeeld Blz. 11  
Programma 01 Bestuur Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 14  
Inzet verbonden partijen Blz. 15  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 16  
01.01 Provinciebestuur Blz. 17  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 18  
Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren Blz. 19  
Ondersteuning bestuur Blz. 20  
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur Blz. 21  
Weerbare overheid Blz. 22  
Wet Bibob Blz. 23  
Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting Blz. 24  
Kennis en onderzoek Blz. 25  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 26  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 27  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 28  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 29  
Samenwerken met andere overheden en partners Blz. 30  
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 31  
Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten Blz. 32  
(Veer)krachtig bestuur Blz. 33  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 34  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 35  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 36  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 37  
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 38  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 39  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 40  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 41  
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 42  
Inleiding Blz. 43  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 44  
Inzet verbonden partijen Blz. 45  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 46  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 47  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 48  
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 49  
Ruimtelijke Ontwikkeling Algemeen Blz. 50  
Omgevingswet / Omgevingsvisie Blz. 51  
Brabantse Agenda Wonen Blz. 52  
Werklocaties Blz. 53  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 54  
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Blz. 55  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 56  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 57  
02.02 Agrofood Blz. 58  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 59  
Agrofood Blz. 60  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 61  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 62  
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 63  
Inleiding Blz. 64  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 65  
Inzet verbonden partijen Blz. 66  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 67  
03.01 Water Blz. 68  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 69  
Water Blz. 70  
Klimaatbestendig Brabant Blz. 71  
Verdrogingsaanpak natuur Blz. 72  
Voldoende grondwater Blz. 73  
Waterveiligheid: Rivierverruiming Blz. 74  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 75  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 76  
03.02 Milieu Blz. 77  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 78  
Milieu Blz. 79  
Schone bodem Blz. 80  
Vitale bodem Blz. 81  
Omgevingsrecht Blz. 82  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 83  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 84  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 85  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 86  
Natuur en Landschap Blz. 87  
Samenhangend en robuust natuurnetwerk Blz. 88  
Behoud en herstel van biodiversiteit Blz. 89  
Brabants mozaïek van landschappen Blz. 90  
Verankering van natuur en landschap in samenleving Blz. 91  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 92  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 93  
03.04 Natuur Netwerk Brabant Blz. 94  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 95  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 96  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 97  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 98  
Programma 04 Economie en energie Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 101  
Inzet verbonden partijen Blz. 102  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 103  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 104  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 105  
Versterken MKB Blz. 106  
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 107  
Arbeidsmarkt voor de kenniseco Blz. 108  
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 109  
Bevorderen van de kenniseconomie Blz. 110  
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 111  
Internationalisering Blz. 112  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 113  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 114  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 115  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 116  
Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap Blz. 117  
Innovatie met topsec. voor Mij Blz. 118  
MKB en Ondernemerschap (thema) Blz. 119  
Digitalisering Blz. 120  
Circulaire economie Blz. 121  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 122  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 123  
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 124  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 125  
Energie, innovatie en transitie Blz. 126  
Energietransitie 2016-2020 Blz. 127  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 128  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 129  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 132  
Inzet verbonden partijen Blz. 133  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 134  
05.01 Basis op orde Blz. 135  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 136  
We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Blz. 137  
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 138  
Data Blz. 139  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen. Blz. 140  
Duurzaamheid en innovatie Blz. 141  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving. Blz. 142  
We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger. Blz. 143  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 144  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 145  
05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 146  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 147  
We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn. Blz. 148  
Regionale ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 149  
Luchtvaart Blz. 150  
Goederenvervoer Blz. 151  
Fiets Blz. 152  
Spoor, HOV en knooppunten Blz. 153  
Vernieuwingen OV Blz. 154  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 155  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 156  
05.03 Strategische agenda Blz. 157  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 158  
Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan. Blz. 159  
Majeure projecten Blz. 160  
SmartwayZ.nl Blz. 161  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering. Blz. 162  
SmartwayZ.nl smart mobility Blz. 163  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 164  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 165  
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 166  
Inleiding Blz. 167  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 168  
Inzet verbonden partijen Blz. 169  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 170  
06.01 Cultuur Blz. 171  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 172  
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken Blz. 173  
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 174  
Beweging, experiment, verbinding Blz. 175  
Kennis, Dialoog en netwerken Blz. 176  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 177  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 178  
06.02 Erfgoed Blz. 179  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 180  
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 181  
Beweging stimuleren Blz. 182  
ERFGOEDFABRIEK Blz. 183  
Erfgoed en ruimte Blz. 184  
Basis op orde Blz. 185  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 186  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 187  
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 188  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 189  
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 190  
Verbinden met maatschappelijke initiatieven Blz. 191  
Ontwikkelen van resultatenfonds / Brabant Outcomes Blz. 192  
Crossovers Blz. 193  
Integrale aanpak blijfklimaat Blz. 194  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 195  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 196  
06.04 Sport Blz. 197  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 198  
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 199  
Sport Blz. 200  
Evenementen Blz. 201  
Uniek sporten Blz. 202  
Innovatie Blz. 203  
Talent ontwikkeling Blz. 204  
Samen met publieke en private partners Blz. 205  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 206  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 207  
Algemeen financieel beleid Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 210  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 211  
Inzet verbonden partijen Blz. 212  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 213  
Stelposten Blz. 214  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 215  
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 216  
1. Bedrijfsvoering Blz. 217  
Inleiding Blz. 218  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 219  
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 220  
Organisatiekostenbudget Blz. 221  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 222  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 223  
2. Provinciale heffingen Blz. 224  
Inleiding Blz. 225  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 226  
Grondwaterheffing Blz. 227  
Nazorgheffing in het kader van de Leemtewet Blz. 228  
Leges Blz. 229  
Leges Waterwet Blz. 230  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 231  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 232  
Leges Wet Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 233  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 234  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 235  
Inleiding Blz. 236  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 237  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 238  
Beleidskaders Blz. 239  
Inventarisatie risico's Blz. 240  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 241  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 242  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 243  
Inleiding Blz. 244  
Onderhoud wegen Blz. 245  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 246  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 247  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 248  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 249  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 250  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 251  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 252  
Onderhoud vaarwegen Blz. 253  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 254  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 255  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 256  
5. Treasury Blz. 257  
Inleiding Blz. 258  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 259  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 260  
6. Verbonden partijen Blz. 261  
Inleiding Blz. 262  
Beleidskader Blz. 263  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 264  
Lijst van verbonden partijen Blz. 265  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 266  
Inleiding Blz. 267  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 268  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 269  
8. Investeringsagenda Blz. 270  
Inleiding Blz. 271  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 272  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 273  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 274  
9. Europese programma's Blz. 275  
Inleiding Blz. 276  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 277  
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 278  
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 279  
10. Burgerjaarverslag Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Relatiebeheer Blz. 282  
Betrokkenheid / participatie Blz. 283  
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 284  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 285  
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 286  
Afhandeling subsidies Blz. 287  
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 288  
Afhandeling facturen Blz. 289  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 290  
Jaarrekening 2019 Blz. 291  
Programmarekening met toelichting Blz. 292  
Programmarekening met toelichting Blz. 293  
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 294  
Algemene grondslagen Blz. 295  
Vaste activa Blz. 296  
Vlottende activa Blz. 297  
Vaste passiva Blz. 298  
Vlottende passiva Blz. 299  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 300  
Balans per 31 december 2019 Blz. 301  
Balans per 31 december 2019 Blz. 302  
Toelichting op de balans per 31 december 2019 Blz. 303  
Aansluiting met de balans per 31 december 2018 Blz. 304  
ACTIVA Blz. 305  
Vaste activa Blz. 306  
Immateriële vaste activa Blz. 307  
Materiële vaste activa Blz. 308  
Financiële vaste activa Blz. 309  
Vlottende activa Blz. 310  
PASSIVA Blz. 311  
Vaste passiva Blz. 312  
Eigen vermogen Blz. 313  
Voorzieningen Blz. 314  
Vaste schulden Blz. 315  
Vlottende passiva Blz. 316  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 317  
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 318  
Derivaten Blz. 319  
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 320  
Ruimtelijke ordening Blz. 321  
Natuurtaken Blz. 322  
Uitkering provinciefonds Blz. 323  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 324  
Kunstbezit Blz. 325  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 326  
Inleiding Blz. 327  
Ambtelijk apparaat Blz. 328  
Bestuur Blz. 329  
Schatkistbankieren Blz. 330  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 331  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 332  
Overige verplichte bijlagen Blz. 333  
Overige verplichte bijlagen Blz. 334