Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen inleidend hoofdstuk Blz. 6
Inleiding Blz. 7
"Brabant beweegt" Blz. 8
"Brabant beweegt" Blz. 9
Financieel totaalbeeld Blz. 10
Financieel totaalbeeld Blz. 11
Programma 01 Bestuur Blz. 12
Inleiding Blz. 13
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 14
Inzet verbonden partijen Blz. 15
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 16
01.01 Provinciebestuur Blz. 17
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 18
Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren Blz. 19
Ondersteuning bestuur Blz. 20
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur Blz. 21
Weerbare overheid Blz. 22
Wet Bibob Blz. 23
Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting Blz. 24
Kennis en onderzoek Blz. 25
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 26
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 27
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 28
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 29
Samenwerken met andere overheden en partners Blz. 30
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 31
Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten Blz. 32
(Veer)krachtig bestuur Blz. 33
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 34
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 35
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 36
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 37
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 38
Interbestuurlijk toezicht Blz. 39
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 40
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 41
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 42
Inleiding Blz. 43
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 44
Inzet verbonden partijen Blz. 45
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 46
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 47
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 48
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 49
Ruimtelijke Ontwikkeling Algemeen Blz. 50
Omgevingswet / Omgevingsvisie Blz. 51
Brabantse Agenda Wonen Blz. 52
Werklocaties Blz. 53
Brabantse aanpak leegstand Blz. 54
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Blz. 55
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 56
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 57
02.02 Agrofood Blz. 58
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 59
Agrofood Blz. 60
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 61
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 62
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 63
Inleiding Blz. 64
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 65
Inzet verbonden partijen Blz. 66
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 67
03.01 Water Blz. 68
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 69
Water Blz. 70
Klimaatbestendig Brabant Blz. 71
Verdrogingsaanpak natuur Blz. 72
Voldoende grondwater Blz. 73
Waterveiligheid: Rivierverruiming Blz. 74
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 75
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 76
03.02 Milieu Blz. 77
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 78
Milieu Blz. 79
Schone bodem Blz. 80
Vitale bodem Blz. 81
Omgevingsrecht Blz. 82
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 83
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 84
03.03 Natuur en Landschap Blz. 85
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 86
Natuur en Landschap Blz. 87
Samenhangend en robuust natuurnetwerk Blz. 88
Behoud en herstel van biodiversiteit Blz. 89
Brabants mozaïek van landschappen Blz. 90
Verankering van natuur en landschap in samenleving Blz. 91
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 92
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 93
03.04 Natuur Netwerk Brabant Blz. 94
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 95
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 96
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 97
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 98
Programma 04 Economie en energie Blz. 99
Inleiding Blz. 100
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 101
Inzet verbonden partijen Blz. 102
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 103
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 104
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 105
Versterken MKB Blz. 106
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 107
Arbeidsmarkt voor de kenniseco Blz. 108
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 109
Bevorderen van de kenniseconomie Blz. 110
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 111
Internationalisering Blz. 112
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 113
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 114
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 115
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 116
Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap Blz. 117
Innovatie met topsec. voor Mij Blz. 118
MKB en Ondernemerschap (thema) Blz. 119
Digitalisering Blz. 120
Circulaire economie Blz. 121
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 122
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 123
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 124
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 125
Energie, innovatie en transitie Blz. 126
Energietransitie 2016-2020 Blz. 127
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 128
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 129
Programma 05 Mobiliteit Blz. 130
Inleiding Blz. 131
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 132
Inzet verbonden partijen Blz. 133
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 134
05.01 Basis op orde Blz. 135
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 136
We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Blz. 137
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 138
Data Blz. 139
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen. Blz. 140
Duurzaamheid en innovatie Blz. 141
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving. Blz. 142
We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger. Blz. 143
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 144
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 145
05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 146
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 147
We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn. Blz. 148
Regionale ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 149
Luchtvaart Blz. 150
Goederenvervoer Blz. 151
Fiets Blz. 152
Spoor, HOV en knooppunten Blz. 153
Vernieuwingen OV Blz. 154
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 155
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 156
05.03 Strategische agenda Blz. 157
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 158
Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan. Blz. 159
Majeure projecten Blz. 160
SmartwayZ.nl Blz. 161
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering. Blz. 162
SmartwayZ.nl smart mobility Blz. 163
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 164
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 165
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 166
Inleiding Blz. 167
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 168
Inzet verbonden partijen Blz. 169
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 170
06.01 Cultuur Blz. 171
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 172
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken Blz. 173
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 174
Beweging, experiment, verbinding Blz. 175
Kennis, Dialoog en netwerken Blz. 176
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 177
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 178
06.02 Erfgoed Blz. 179
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 180
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 181
Beweging stimuleren Blz. 182
ERFGOEDFABRIEK Blz. 183
Erfgoed en ruimte Blz. 184
Basis op orde Blz. 185
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 186
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 187
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 188
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 189
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 190
Verbinden met maatschappelijke initiatieven Blz. 191
Ontwikkelen van resultatenfonds / Brabant Outcomes Blz. 192
Crossovers Blz. 193
Integrale aanpak blijfklimaat Blz. 194
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 195
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 196
06.04 Sport Blz. 197
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 198
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 199
Sport Blz. 200
Evenementen Blz. 201
Uniek sporten Blz. 202
Innovatie Blz. 203
Talent ontwikkeling Blz. 204
Samen met publieke en private partners Blz. 205
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 206
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 207
Algemeen financieel beleid Blz. 208
Inleiding Blz. 209
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 210
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 211
Inzet verbonden partijen Blz. 212
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 213
Stelposten Blz. 214
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 215
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 216
1. Bedrijfsvoering Blz. 217
Inleiding Blz. 218
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 219
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 220
Organisatiekostenbudget Blz. 221
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 222
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 223
2. Provinciale heffingen Blz. 224
Inleiding Blz. 225
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 226
Grondwaterheffing Blz. 227
Nazorgheffing in het kader van de Leemtewet Blz. 228
Leges Blz. 229
Leges Waterwet Blz. 230
Leges Ontgrondingenwet Blz. 231
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 232
Leges Wet Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 233
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 234
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 235
Inleiding Blz. 236
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 237
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 238
Beleidskaders Blz. 239
Inventarisatie risico's Blz. 240
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 241
Ratio weerstandsvermogen Blz. 242
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Onderhoud wegen Blz. 245
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 246
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 247
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 248
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 249
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 250
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 251
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 252
Onderhoud vaarwegen Blz. 253
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 254
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 255
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 256
5. Treasury Blz. 257
Inleiding Blz. 258
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 259
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 260
6. Verbonden partijen Blz. 261
Inleiding Blz. 262
Beleidskader Blz. 263
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 264
Lijst van verbonden partijen Blz. 265
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 266
Inleiding Blz. 267
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 268
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 269
8. Investeringsagenda Blz. 270
Inleiding Blz. 271
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 272
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 273
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 274
9. Europese programma's Blz. 275
Inleiding Blz. 276
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 277
Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? Blz. 278
Heeft het gekost wat het mocht kosten? Blz. 279
10. Burgerjaarverslag Blz. 280
Inleiding Blz. 281
Relatiebeheer Blz. 282
Betrokkenheid / participatie Blz. 283
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 284
Telefonische bereikbaarheid Blz. 285
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 286
Afhandeling subsidies Blz. 287
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 288
Afhandeling facturen Blz. 289
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 290
Jaarrekening 2019 Blz. 291
Programmarekening met toelichting Blz. 292
Programmarekening met toelichting Blz. 293
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 294
Algemene grondslagen Blz. 295
Vaste activa Blz. 296
Vlottende activa Blz. 297
Vaste passiva Blz. 298
Vlottende passiva Blz. 299
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 300
Balans per 31 december 2019 Blz. 301
Balans per 31 december 2019 Blz. 302
Toelichting op de balans per 31 december 2019 Blz. 303
Aansluiting met de balans per 31 december 2018 Blz. 304
ACTIVA Blz. 305
Vaste activa Blz. 306
Immateriële vaste activa Blz. 307
Materiële vaste activa Blz. 308
Financiële vaste activa Blz. 309
Vlottende activa Blz. 310
PASSIVA Blz. 311
Vaste passiva Blz. 312
Eigen vermogen Blz. 313
Voorzieningen Blz. 314
Vaste schulden Blz. 315
Vlottende passiva Blz. 316
Verleende garanties en waarborgen Blz. 317
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 318
Derivaten Blz. 319
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 320
Ruimtelijke ordening Blz. 321
Natuurtaken Blz. 322
Uitkering provinciefonds Blz. 323
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 324
Kunstbezit Blz. 325
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 326
Inleiding Blz. 327
Ambtelijk apparaat Blz. 328
Bestuur Blz. 329
Schatkistbankieren Blz. 330
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 331
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 332
Overige verplichte bijlagen Blz. 333
Overige verplichte bijlagen Blz. 334
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap