Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemeen inleidend hoofdstuk
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 "Brabant beweegt"
     1. Blz. 9 "Brabant beweegt"
    3. Blz. 10 Financieel totaalbeeld
     1. Blz. 11 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 12 Programma 01 Bestuur
    1. Blz. 13 Inleiding
    2. Blz. 14 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 15 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 16 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 17 01.01 Provinciebestuur
     1. Blz. 18 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 19 Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren
       1. Blz. 20 Ondersteuning bestuur
      2. Blz. 21 Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur
       1. Blz. 22 Weerbare overheid
       2. Blz. 23 Wet Bibob
      3. Blz. 24 Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting
       1. Blz. 25 Kennis en onderzoek
     2. Blz. 26 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 27 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    6. Blz. 28 01.02 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 29 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 30 Samenwerken met andere overheden en partners
       1. Blz. 31 Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing
      2. Blz. 32 Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten
       1. Blz. 33 (Veer)krachtig bestuur
     2. Blz. 34 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 35 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    7. Blz. 36 01.03 Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 37 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 38 Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid
       1. Blz. 39 Interbestuurlijk toezicht
     2. Blz. 40 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 41 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   4. Blz. 42 Programma 02 Ruimte en agrofood
    1. Blz. 43 Inleiding
    2. Blz. 44 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 45 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 46 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 47 02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek
     1. Blz. 48 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 49 Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant
       1. Blz. 50 Ruimtelijke Ontwikkeling Algemeen
       2. Blz. 51 Omgevingswet / Omgevingsvisie
       3. Blz. 52 Brabantse Agenda Wonen
       4. Blz. 53 Werklocaties
       5. Blz. 54 Brabantse aanpak leegstand
       6. Blz. 55 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
     2. Blz. 56 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 57 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    6. Blz. 58 02.02 Agrofood
     1. Blz. 59 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 60 Agrofood
     2. Blz. 61 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 62 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   5. Blz. 63 Programma 03 Natuur, water en milieu
    1. Blz. 64 Inleiding
    2. Blz. 65 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 66 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 67 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 68 03.01 Water
     1. Blz. 69 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 70 Water
       1. Blz. 71 Klimaatbestendig Brabant
       2. Blz. 72 Verdrogingsaanpak natuur
       3. Blz. 73 Voldoende grondwater
       4. Blz. 74 Waterveiligheid: Rivierverruiming
     2. Blz. 75 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 76 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    6. Blz. 77 03.02 Milieu
     1. Blz. 78 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 79 Milieu
       1. Blz. 80 Schone bodem
       2. Blz. 81 Vitale bodem
       3. Blz. 82 Omgevingsrecht
     2. Blz. 83 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 84 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    7. Blz. 85 03.03 Natuur en Landschap
     1. Blz. 86 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 87 Natuur en Landschap
       1. Blz. 88 Samenhangend en robuust natuurnetwerk
       2. Blz. 89 Behoud en herstel van biodiversiteit
       3. Blz. 90 Brabants mozaïek van landschappen
       4. Blz. 91 Verankering van natuur en landschap in samenleving
     2. Blz. 92 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 93 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    8. Blz. 94 03.04 Natuur Netwerk Brabant
     1. Blz. 95 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 96 Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 97 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 98 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   6. Blz. 99 Programma 04 Economie en energie
    1. Blz. 100 Inleiding
    2. Blz. 101 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 102 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 103 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 104 04.01 Algemeen economisch beleid
     1. Blz. 105 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 106 Versterken MKB
      2. Blz. 107 Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt
       1. Blz. 108 Arbeidsmarkt voor de kenniseco
      3. Blz. 109 Stimuleren van vrijetijdseconomie
      4. Blz. 110 Bevorderen van de kenniseconomie
      5. Blz. 111 Internationalisering & Branding + Europese Programma's
       1. Blz. 112 Internationalisering
     2. Blz. 113 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 114 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    6. Blz. 115 04.02 Economisch programma Brabant
     1. Blz. 116 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 117 Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap
       1. Blz. 118 Innovatie met topsec. voor Mij
       2. Blz. 119 MKB en Ondernemerschap (thema)
      2. Blz. 120 Digitalisering
      3. Blz. 121 Circulaire economie
     2. Blz. 122 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 123 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    7. Blz. 124 04.04 Energie, innovatie en transitie
     1. Blz. 125 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 126 Energie, innovatie en transitie
       1. Blz. 127 Energietransitie 2016-2020
     2. Blz. 128 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 129 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   7. Blz. 130 Programma 05 Mobiliteit
    1. Blz. 131 Inleiding
    2. Blz. 132 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 133 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 134 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 135 05.01 Basis op orde
     1. Blz. 136 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 137 We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.
       1. Blz. 138 Beheer en onderhoud provinciale wegen
       2. Blz. 139 Data
      2. Blz. 140 We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen.
       1. Blz. 141 Duurzaamheid en innovatie
      3. Blz. 142 We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving.
      4. Blz. 143 We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.
     2. Blz. 144 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 145 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    6. Blz. 146 05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit
     1. Blz. 147 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 148 We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn.
       1. Blz. 149 Regionale ontwikkelagenda's mobiliteit
       2. Blz. 150 Luchtvaart
       3. Blz. 151 Goederenvervoer
       4. Blz. 152 Fiets
       5. Blz. 153 Spoor, HOV en knooppunten
       6. Blz. 154 Vernieuwingen OV
     2. Blz. 155 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 156 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    7. Blz. 157 05.03 Strategische agenda
     1. Blz. 158 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 159 Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan.
       1. Blz. 160 Majeure projecten
       2. Blz. 161 SmartwayZ.nl
      2. Blz. 162 We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering.
       1. Blz. 163 SmartwayZ.nl smart mobility
     2. Blz. 164 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 165 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   8. Blz. 166 Programma 06 Cultuur en samenleving
    1. Blz. 167 Inleiding
    2. Blz. 168 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 169 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 170 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 171 06.01 Cultuur
     1. Blz. 172 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 173 Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken
       1. Blz. 174 Provinciale culturele infrastructuur
       2. Blz. 175 Beweging, experiment, verbinding
       3. Blz. 176 Kennis, Dialoog en netwerken
     2. Blz. 177 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 178 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    6. Blz. 179 06.02 Erfgoed
     1. Blz. 180 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 181 Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant
       1. Blz. 182 Beweging stimuleren
       2. Blz. 183 ERFGOEDFABRIEK
       3. Blz. 184 Erfgoed en ruimte
       4. Blz. 185 Basis op orde
     2. Blz. 186 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 187 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    7. Blz. 188 06.03 Sociale Veerkracht
     1. Blz. 189 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 190 Het versterken de sociale veerkracht in Brabant
       1. Blz. 191 Verbinden met maatschappelijke initiatieven
       2. Blz. 192 Ontwikkelen van resultatenfonds / Brabant Outcomes
       3. Blz. 193 Crossovers
       4. Blz. 194 Integrale aanpak blijfklimaat
     2. Blz. 195 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 196 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    8. Blz. 197 06.04 Sport
     1. Blz. 198 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 199 Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie
       1. Blz. 200 Sport
       2. Blz. 201 Evenementen
       3. Blz. 202 Uniek sporten
       4. Blz. 203 Innovatie
       5. Blz. 204 Talent ontwikkeling
       6. Blz. 205 Samen met publieke en private partners
     2. Blz. 206 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 207 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   9. Blz. 208 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 209 Inleiding
    2. Blz. 210 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 211 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 212 Inzet verbonden partijen
     3. Blz. 213 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    3. Blz. 214 Stelposten
     1. Blz. 215 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
  3. Blz. 216 Paragrafen: bedrijfsvoering en overige
   1. Blz. 217 1. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 218 Inleiding
    2. Blz. 219 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 220 Programma ‘Beweging in de organisatie’
    4. Blz. 221 Organisatiekostenbudget
    5. Blz. 222 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    6. Blz. 223 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   2. Blz. 224 2. Provinciale heffingen
    1. Blz. 225 Inleiding
    2. Blz. 226 Opcenten motorrijtuigenbelasting
    3. Blz. 227 Grondwaterheffing
    4. Blz. 228 Nazorgheffing in het kader van de Leemtewet
    5. Blz. 229 Leges
    6. Blz. 230 Leges Waterwet
    7. Blz. 231 Leges Ontgrondingenwet
    8. Blz. 232 Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
    9. Blz. 233 Leges Wet Natuurbeschermingswet 2017
    10. Blz. 234 Vergunningen/ontheffingen wegenverordening
   3. Blz. 235 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 236 Inleiding
    2. Blz. 237 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 238 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    4. Blz. 239 Beleidskaders
    5. Blz. 240 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 241 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    7. Blz. 242 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 243 4. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 244 Inleiding
    2. Blz. 245 Onderhoud wegen
     1. Blz. 246 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 247 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 248 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    3. Blz. 249 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 250 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 251 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 252 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    4. Blz. 253 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 254 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 255 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 256 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   5. Blz. 257 5. Treasury
    1. Blz. 258 Inleiding
    2. Blz. 259 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 260 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
   6. Blz. 261 6. Verbonden partijen
    1. Blz. 262 Inleiding
    2. Blz. 263 Beleidskader
    3. Blz. 264 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 265 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 266 7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 267 Inleiding
    2. Blz. 268 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 269 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
   8. Blz. 270 8. Investeringsagenda
    1. Blz. 271 Inleiding
    2. Blz. 272 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 273 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    4. Blz. 274 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   9. Blz. 275 9. Europese programma's
    1. Blz. 276 Inleiding
    2. Blz. 277 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 278 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
    4. Blz. 279 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   10. Blz. 280 10. Burgerjaarverslag
    1. Blz. 281 Inleiding
    2. Blz. 282 Relatiebeheer
    3. Blz. 283 Betrokkenheid / participatie
    4. Blz. 284 Betrouwbaarheid / transparantie
    5. Blz. 285 Telefonische bereikbaarheid
    6. Blz. 286 Kwalitatief onderzoek ontvangst PH
    7. Blz. 287 Afhandeling subsidies
    8. Blz. 288 Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen
    9. Blz. 289 Afhandeling facturen
    10. Blz. 290 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
  4. Blz. 291 Jaarrekening 2019
   1. Blz. 292 Programmarekening met toelichting
    1. Blz. 293 Programmarekening met toelichting
   2. Blz. 294 Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering
    1. Blz. 295 Algemene grondslagen
    2. Blz. 296 Vaste activa
    3. Blz. 297 Vlottende activa
    4. Blz. 298 Vaste passiva
    5. Blz. 299 Vlottende passiva
    6. Blz. 300 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
   3. Blz. 301 Balans per 31 december 2019
    1. Blz. 302 Balans per 31 december 2019
   4. Blz. 303 Toelichting op de balans per 31 december 2019
    1. Blz. 304 Aansluiting met de balans per 31 december 2018
    2. Blz. 305 ACTIVA
    3. Blz. 306 Vaste activa
    4. Blz. 307 Immateriële vaste activa
    5. Blz. 308 Materiële vaste activa
    6. Blz. 309 Financiële vaste activa
    7. Blz. 310 Vlottende activa
    8. Blz. 311 PASSIVA
    9. Blz. 312 Vaste passiva
    10. Blz. 313 Eigen vermogen
    11. Blz. 314 Voorzieningen
    12. Blz. 315 Vaste schulden
    13. Blz. 316 Vlottende passiva
    14. Blz. 317 Verleende garanties en waarborgen
   5. Blz. 318 Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen
    1. Blz. 319 Derivaten
    2. Blz. 320 Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)
    3. Blz. 321 Ruimtelijke ordening
    4. Blz. 322 Natuurtaken
    5. Blz. 323 Uitkering provinciefonds
    6. Blz. 324 Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen
    7. Blz. 325 Kunstbezit
   6. Blz. 326 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 327 Inleiding
    2. Blz. 328 Ambtelijk apparaat
    3. Blz. 329 Bestuur
    4. Blz. 330 Schatkistbankieren
   7. Blz. 331 Wet normering topinkomens (WNT)
    1. Blz. 332 Wet normering topinkomens (WNT)
   8. Blz. 333 Overige verplichte bijlagen
    1. Blz. 334 Overige verplichte bijlagen
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap