Programma 01 Bestuur

Bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenleving in Brabant en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Bestuur richt zich op het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenleving in Brabant en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

In 2019 hebben we onze inzet voor het vergroten van de integriteit en weerbaarheid van de overheid onverminderd voortgezet. Zo heeft de doorontwikkeling van de Taskforce geleid tot een nieuwe entiteit, de Taskforce RIEC Brabant Zeeland gericht op een zo georganiseerd en integraal mogelijke aanpak van ondermijning en daaraan verbonden criminaliteit.

Met het Bestuursakkoord 2019-2023 “Kiezen voor kwaliteit” zijn de thema’s veiligheid en ondermijning nadrukkelijker op de provinciale agenda geplaatst. In 2019 hebben we de uitwerking van de bestuursopdracht ‘Veilig en weerbaar Brabant’ opgepakt, zodat we komende jaren onze inzet continueren voor betere weerbaarheid van de overheid en de samenleving om tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit.

De afgelopen jaren hebben we met (Veer)Krachtig Bestuur ervoor gezorgd dat alle Brabantse gemeenten voor het einde van de afgelopen bestuursperiode een adequaat en subregionaal afgestemd traject hebben doorlopen. Voor alle Brabantse gemeenten hebben GS een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst. In 2019 hebben we het programma (Veer)Krachtig Bestuur geëvalueerd en afgesloten met een slotconferentie met diverse betrokken stakeholders.

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
01 Bestuur        
Bedragen x € 1000 Begroting 2019 Begroting 2019 Jaarrek. 2019 Verschil
  oorspronkelijk na wijziging realisatie begr.-realisatie
Lasten        
Programmalasten 13.141 14.143 14.643 - 500
Toegerekende organisatiekosten 7.080 6.578 7.831 - 1.253
Totaal lasten 20.221 20.721 22.475 - 1.754
Baten        
Programmabaten 2 168 249 81
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 251 251
Totaal baten 2 168 500 333
         
Saldo van baten en lasten - 20.218 - 20.554 -21.974 - 1.421

 

Toelichting

Binnen programma Bestuur is de realisatie op de programmalasten € 0,5 miljoen hoger dan de begroting na wijzigingen.
Bij 01.01 Provinciebestuur is sprake van een overschrijding van de lasten die volgt uit de verplichte storting aan de voorziening pensioenlasten APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Deze storting van bijna € 2,1 miljoen wordt bepaald op basis van de jaarlijkse herberekening van de actuariële contante waarde van de pensioenverplichtingen.

Daartegenover zijn er diverse onderschrijdingen bij de budgetten voor PS/Griffie, de samenwerkingsverbanden BrabantStad en Vlaams Nederlandse Delta en (Veer)Krachtig Bestuur.
De toegerekende organisatiekosten komen op basis de gerealiseerde uren hoger uit dan geraamd.

 

01.01 Provinciebestuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur

 

Weerbare overheid

Conform planning. De twee ‘hulpstructuren’ die het openbaar bestuur in Noord-Brabant ondersteunen, die aanjagen en helpen innoveren bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn in 2019 samengevoegd tot één nieuwe entiteit; de Taskforce RIEC Brabant Zeeland. Kernwaarde voor de Taskforce RIEC Brabant Zeeland blijft: een één overheidssamenwerking waarin slagkracht en innovatie centraal staan. De provincie maakt uiteraard ook deel uit van de één overheidssamenwerking. Het provinciale veiligheidsprofiel wordt in synergie met en niet concurrerend aan de partners vormgegeven. En passend bij de taken en bevoegdheden van de provincie.

Ondanks een stevige (vooralsnog eenmalige) financiële impuls uit het zogenaamde Ondermijningsfonds blijft ook de nieuwe entiteit onverminderd (sterk) afhankelijk van financieel commitment van de samenwerkende partners (gemeenten, provincies, politie, OM en het ministerie van J&V). De provinciale subsidie is in 2019 onder meer ingezet als ontwikkelbudget voor drie bestaande programmalijnen, te weten: vergroten van bestuurlijke weerbaarheid, mobiliseren van maatschappelijke weerbaarheid en 1Smart-overheid.

In 2019 hebben PS, GS en zo’n 200 provincieambtenaren de training Integriteit en Ondermijning gevolgd. Daarnaast zijn er stappen gezet om te komen tot een (intern) Kernteam Weerbaarheid inclusief een meldpunt.

 

Wet Bibob

Conform planning. De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) wordt structureel toegepast bij alle sectoren waar dit wettelijk gezien mogelijk is. De eind 2018 in werking getreden beleidsregel geeft daarvoor de handvatten. In totaal zijn in het jaar 2019 148 Bibob-onderzoeken verricht en 78 onderzoeken in openbare bronnen. Dat is een stijging van 90% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting

Terug naar navigatie - Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting

Investeren in een kwalitatief sterke interne kennisfunctie van de provincie is een noodzakelijke voorwaarde om onze ambities te laten slagen. Een kennisfunctie die strategisch in de organisatie is gepositioneerd en over de beleidsdomeinen en opgaven heen gaat. Met een coördinerende aanpak vanuit Kennis & Onderzoek dragen we hieraan bij onder andere door de concernbrede kwaliteitsborging van beleidsonderzoek. BrabantKennis levert hieraan een bijdrage door diverse trendverkenningen. Daarmee zetten ze aan tot nadenken en houden Brabant scherp. BrabantKennis observeert, confronteert en inspireert door trends te spotten, toekomstbeelden te schetsen en nieuwe perspectieven te bieden.

 

Kennis en onderzoek

Conform planning. Ook in 2019 heeft de provincie haar inzet op een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting voortgezet, zowel intern als extern. BrabantKennis leverde hieraan een waardevolle bijdrage door op eigen wijze de toekomst van Brabant te verkennen: onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm.

In 2019 verkende BrabantKennis de weg van God en Geld naar Geluk. Samen met zo'n 350 goedgezinde gasten ging BrabantKennis in een prikkelend programma op zoek naar zingeving met een zachte G tijdens de Trendnacht 2019 en presenteerden tevens het gelijknamige boekje.
Daarnaast ging BrabantKennis op verkenning naar de ‘Culturele eigen/wijs/heid van Brabant’. Daarbij werd onderzocht wat Brabantse kunst en cultuur is voor cultuurmakers en cultuurexperts, maar bovenal wat de betekenis van kunst en cultuur is voor de Brabander. Begin 2019 werd de oogst van deze zoektocht gepresenteerd in een bloemrijke publicatie.

Tenslotte onderzocht BrabantKennis wat we kunnen doen om de vitaliteit van het Brabantse platteland te borgen. In de longread 'Wat is er aan de rand?' werden drie suggesties voor bestuur en beleid gedaan om de vitaliteit van het Brabantse platteland te borgen en rafelranden te voorkomen.
BrabantAdvies adviseert de provincie op thema’s die in Brabant spelen. Van natuur tot economie, van gezondheid tot arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar zijn diverse adviezen verschenen (zie brabantadvies.com) zoals Werklocaties “toekomstproof”, Toekomstbeelden Agrofood en Energietransitie: benut de speelruimte.
Kennis & Onderzoek heeft rondom een aantal opgaven een tiental evaluaties en verkenningen verzorgd met voortuitblikken in het licht van de nieuwe bestuursperiode zoals de evaluaties Cultuur, Erfgoed en Sociale Veerkracht (zie voor volledig overzicht de bijlage ‘Verantwoording onderzoeken en adviezen in 2019’).

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Wet Bibob, notitie inzake uitvoering wet Bibob (afweegmoment: 2021)   
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie  
De Wet Bibob structureel toepassen op subsidies en vastgoedtransacties op grond van in 2018 nieuw opgestelde beleidsregels. Streefwaarde 2019: uitgevoerd Gerealiseerd
Statenvoorstel Kennis en Onderzoek (Besluit 19/13)  
Nota onderzoeksbeleid  
Kaders voor Onderzoek  
Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting  
Opstellen van de jaarlijkse Onderzoeks- en Adviesagenda (Streefwaarde: uitgevoerd) Gerealiseerd
Aantal volgers social media BrabantKennis (Streefwaarde: 3.400) Gerealiseerd (4.237 volgers)
Basisset verplichte indicatoren (BBV) Kwaliteit van het openbaar bestuur  
Onderzoeken door PS besproken (Streefwaarde: 5) Gerealiseerd
Opkomst bij verkiezingen: de opkomstcijfers van verkiezingen voor de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden (Streefwaarde: % kiezers/stemgerechtigden) Opkomst verkiezing provinciale staten 2019 in Noord-Brabant: 52,4 %

 

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
         
Lasten 9.959 10.549 11.627 - 1.078
         
Baten 2 2 39 37
Saldo baten en lasten - 9.957 - 10.547 - 11.587 - 1.041

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
Storting voorziening APPA -2.089
Kosten PS/Griffie 539
Ontwikkelbudget veiligheid 235
Overig 237
Totaal afwijking lasten -1.078

 

Toelichting afwijking lasten

Storting voorziening Appa (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
In de voorziening Appa zijn de pensioenverplichtingen van de provinciaal bestuurders opgenomen. De jaarlijkse actuariële herberekening, op basis van de levenskansen en rekenrente, van de pensioenverplichtingen leidt tot een storting van bijna € 2,1 miljoen.

Kosten PS/Griffie
De onderschrijding bij PS/Griffie betreft lagere kosten voor ondersteuning PS en reis- en verblijfkosten PS leden.

Ontwikkelbudget veiligheid
Bij de bestuursrapportage 2019 is naar aanleiding van het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ € 1 miljoen beschikbaar besteld voor het uitwerken en opstarten van het beleid voor veiligheid (weerbare overheid en samenleving) in 2019 en 2020. Vanuit de voor 2019 beschikbare € 250.000 zijn nog slechts beperkt uitgaven gedaan.

Overig
Daarnaast zijn er diverse kleinere onderschrijdingen op de budgetten voor bestuurskosten GS en Commissaris van de Koning en de budgetten voor Kennis&Onderzoek en BrabantKennis.

 

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
Overige vergoedingen 37
Totaal afwijking baten 37

 

Toelichting afwijking baten

Daarnaast zijn diverse bijdragen van partners ontvangen evenals vergoedingen van derden ontvangen voor werkzaamheden door de Commissaris van de Koning en GS-leden

01.02 Bestuurlijke samenwerking

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Samenwerken met andere overheden en partners

Terug naar navigatie - Samenwerken met andere overheden en partners

Voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven zijn de relaties met onze partners essentieel. Het intensiever samenwerken met andere overheden en andere partners heeft gevolgen voor de rollen, de werkwijze en de verhouding van GS en PS.

 

Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing LATEN STAAN!

Conform planning. In 2019 hebben acht regionale ontwikkeldagen plaatsgevonden. De belangrijkste agendapunten waren: regionale energiestrategie, mestlocaties, ontwikkelen van bedrijventerreinen, stimuleren van woningbouw en slimme mobiliteit. Verder is in gang gezet om de ontwikkeldagen uit te laten groeien tot het regionale omgevingsoverleg zoals bedoeld in de provinciale omgevingsvisie. De Commissaris van de Koning heeft 14 werkbezoeken gebracht aan gemeenten.

In het nieuwe bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit' is afgesproken dat we verder werken aan burgerparticipatie. Zo is in 2019 gestart met het verder door ontwikkelen van het instrument internetconsultatie en zetten we in de vorm van een ambtelijke verkenning de eerste stappen in de introductie van het zogeheten ‘Right to Challenge’. Op 19 december 2019 zijn uw Staten middels een memo gedeputeerde geïnformeerd over de voortgang van internetconsultatie.

Vanuit onze coördinerende rol zijn in 2019 alle IPO-vergaderingen (InterProvinciaal Overleg) voorbereid. Tevens vond voorbereiding plaats voor deelname aan de Kring van Provinciesecretarissen en de Vereniging van Brabantse Gemeenten.

Hoewel in 2019 de pilot Young Projects niet is gecontinueerd is er vanuit uw Staten een initiatief gekomen om kinderen/jongeren meer bij de politiek te betrekken.

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten

Terug naar navigatie - Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten

(Veer)krachtig bestuur LATEN STAAN!

Gerealiseerd. Veerkrachtig bestuur is van belang zodat gemeenten over voldoende bestuurlijke en organisatorische slag- en schakelkracht beschikken om hun huidige en toekomstige opgaven te realiseren.
Tijdens de op 13 februari 2019 gehouden slotconferentie van het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant is het onderzoeksrapport rondom het thema Sociale Tweedeling verschenen (Onderzoeksrapport Sociale Tweedeling). Samen met de VBG wordt een nieuw onderzoeksthema bepaald. Tijdens de slotconferentie werden tevens de resultaten van de evaluatie van het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant gepresenteerd.

Algemene tendens was dat het goed is het programma te beëindigen maar dat dit niet tot gevolg mag hebben dat het nadenken over de eigen bestuurlijke toekomst stopt. Door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen wordt met enige regelmaat met gemeenten gesproken over de bestuurlijke toekomst van individuele gemeenten of groepen van gemeenten. Zo is bijvoorbeeld in 2019 in Midden-Brabant een monitoringsonderzoek bij de samenwerkende gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) afgerond. Dit onderzoek vormt de basis voor vervolgmetingen ten behoeve van de voortgang van de samenwerking. Daarnaast is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en is discussie gevoerd over de ambtelijk gefuseerde gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen (ABG). Dit onderzoek vormt de basis voor een verbeterde gezamenlijke blik en insteek en een middel om ambtelijk én bestuurlijk te kunnen doorpakken op de versterking en ontwikkelingen van de ABG-organisatie. Door de Langstraatgemeenten (Waalwijk, Heusden en Loon op Zand) zijn nadrukkelijke stappen gezet om gezamenlijk de ondermijning in de gemeenten aan te pakken en daarvoor handvatten te gaan ontwikkelen in samenwerking met de provincie en de Tilburg University.

In 2019 hebben wij de GS-zienswijze, vanuit onze wettelijke taak, op het herindelingsadvies tot splitsing en  opheffing van de gemeente Haaren aan de minister van BZK gezonden. Doel is om de herindeling per 1 januari 2021 te effectueren. Daarnaast zijn de herindelingstrajecten Landerd- Uden en in het Land van Cuijk begeleid. De bestuurlijke samenvoeging van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de nieuwe gemeente Altena is per 1 januari 2019 verwezenlijkt.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Bestuursakkoord (afweegmoment: 2019)   
Een effectieve inrichting van het Brabants openbaar bestuur  
(Veer)Krachtig Bestuur: in 2018 hebben GS over alle Brabantse gemeenten (64 d.d. 1-1-2017) een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst variërend van voortzetting van bestuurlijke zelfstandigheid tot en met bestuurlijke fusie (Streefwaarde: 64) Gerealiseerd

 

*De prestatie-indicator (Veer)Krachtig volgt uit het vastgestelde beleid. Daarbij is als doel gesteld om binnen de huidige bestuursperiode voor alle Brabantse gemeenten een door GS bekrachtigde voorkeur voor bestuurlijke en/of organisatorische inrichting uit te spreken. Deze uitspraken hebben reeds in de periode t/m 2018 plaatsgevonden.

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
         
Lasten 3.104 3.517 2.987 529
         
Baten 0 165 210 44
Saldo van baten en lasten - 3.104 - 3.351 - 2.778 574

 

 

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
Bestuurlijke samenwerking 265
Bestuursstructuur 264
Totaal afwijking lasten 529

 

Toelichting afwijking lasten

Bestuurlijke samenwerking
De onderschrijding bij bestuurlijke samenwerking heeft betrekking op lagere gerealiseerde uitgaven voor de samenwerkingsverbanden BrabantStad en Vlaams Nederlandse Delta.

Krachtig bestuur
De kosten voor het programma Veerkrachtig Bestuur bestaan voor het grootste deel uit diverse vormen van ondersteuning aan gemeenten om te komen tot een visie op de eigen toekomst. In 2019 is het programma Veerkrachtig Bestuur afgerond waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan geraamd.
Daarnaast heeft in 2019 de verrekening van het batig saldo 2018 van het InterProvinciaal Overleg plaatsgevonden.

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
Bestuurlijke samenwerking 44
Totaal afwijking baten 44

 

Toelichting afwijking baten

Bestuurlijke samenwerking
Voor de samenwerkingsverbanden Brabantstad en Vlaams Nederlandse Delta zijn bijdragen van de partners ontvangen.

01.03 Interbestuurlijk toezicht

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid

Terug naar navigatie - Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke kerntaak van de provincie. Met interbestuurlijk toezicht bevorderen we dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun wettelijke medebewindstaken correct uitvoeren en het goede voorbeeld geven richting burgers en bedrijven. Onze werkwijze bestaat uit balans vinden tussen toezicht houden en adviseren, tussen grip houden en loslaten, tussen leren en corrigeren. Kort gezegd: ‘toezicht in balans’. In 2019 hebben we daarbij aandacht besteed aan de risicogebieden archief en informatiebeheer, financiën, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

 

Interbestuurlijk toezicht 

Conform planning. Voor het onderdeel systematisch toezicht hebben we volgens planning de Brabantse lokale overheden beoordeeld op hun taakuitvoering en via het proces van hoor en wederhoor hen geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. We zien daarbij een duidelijke verbetering van de prestaties ten opzichte van de start van de afgelopen provinciale bestuursperiode in 2016.

Voor het onderdeel themaonderzoeken hebben we volgens planning de voorgenomen onderzoeken uitgevoerd. Het betreft de volgende themaonderzoeken:

  1. Volledigheid gearchiveerde gemeentelijke dossiers. Dit betrof de afronding van een lopend onderzoek uit 2018;
  2. Hercontroles archivering audio- en videotulen en archivering digitale agenda’s. Dit wordt in 2020 afgerond met een Brabantbreed rapport met conclusies en aanbevelingen en een themabijeenkomst;
  3. Kwaliteit gemeentelijke monumentenzorg;
  4. Toezicht constructieve veiligheid van gebouwen. Ook dit wordt in 2020 afgerond met een Brabantbreed rapport en een themabijeenkomst;
  5. Herindelingsscan Landerd – Uden.

 

Als het gaat over kennisdeling en samenwerking hebben we diverse thema- en regiobijeenkomsten met Best Practices georganiseerd. Zo was er bijvoorbeeld in januari een bijeenkomst over archief- en informatiebeheer onder de nieuwe Omgevingswet, in april een themabijeenkomst met de resultaten van het in 2018 door ons uitgevoerde themaonderzoek ‘externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor’ en in november 2019 regiobijeenkomsten over de beleidscyclus vergunningverlening met beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. De opkomst bij deze bijeenkomsten is hoog en uit de door ons ontvangen feedback van de deelnemers blijkt dat deze aanpak zeer wordt gewaardeerd in het licht van onze slogan: “IBT is méér dan controleren alleen”.

 

Voor wat betreft onze eigen beleidscyclus IBT stelden we in maart het Jaarverslag IBT 2018 vast met daarin de behaalde resultaten van de uitgevoerde activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma IBT 2018.
Gelet op het aflopen van het Beleidskader IBT 2016 – 2019 is het beleid in de eerste helft van 2019 geëvalueerd. Het evaluatierapport met de conclusies over de doeltreffendheid van het interbestuurlijk toezicht in de afgelopen jaren hebben we in november vastgesteld en onderschreven. De conclusies en aanbevelingen betrekken we bij het nieuwe Beleidskader IBT 2020 – 2023.

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 (afweegmoment: 2019)   
Door toezicht te houden, dragen wij bij aan een veilige en bestendige leefomgeving in Brabant. Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren.  
Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) (Streefwaarde: 107) Gerealiseerd
Aantal organisaties dat eind 2019 geheel of gedeeltelijk voldoet op de zes toezichtgebieden (Streefwaarde: 100%) Niet gerealiseerd: 93% voldoet.
Een groot aantal gemeenten heeft, buiten hun schuld om, de taakstelling met betrekking tot huisvesting vergunninghouders niet gehaald.
Aantal organisaties (gemeenten en waterschappen) dat door middel van een vierjaarlijkse reality check is onderzocht, waarbij wordt vastgesteld of de informatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid (Streefwaarde: 17) Gerealiseerd
Basisset verplichte indicatoren (BBV)  
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (Streefwaarde: 0) Niet gerealiseerd.
Eén gemeente onder preventief financieel toezicht wegens overschrijding van de inzendtermijn van de begroting.

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
         
Lasten 78 78 30 48
         
Baten 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten -78 -78 -30 48

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
Interbestuurlijk toezicht 48
Totaal afwijking lasten 48

 

Toelichting afwijking lasten

Geen wezenlijke afwijkingen ten opzichte van de raming.