Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen opgenomen:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? (bij de productgroepen)
  • Heeft het gekost wat het mocht kosten?

De beleidsprogramma's zijn onderverdeeld in productgroepen. De bovenstaande drie H-vragen komen hier terug. Bij de productgroepen zijn prestatietabellen opgenomen onder het kopje "Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?”.

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen. Op grond van het BBV zijn zeven paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen zijn ook de paragrafen "Investeringsagenda" en "Europese programma’s" opgenomen. Net als vorig jaar is het Burgerjaarverslag als laatste paragraaf toegevoegd.

Aan de jaarstukken hebben we een algemeen inleidend hoofdstuk toegevoegd. In dit hoofdstuk geven wij in een beknopt bestek een samenvattend beeld van de hoofdlijnen van de begroting. Diepgaandere en uitgebreidere informatie is vervolgens te vinden in de programma's en in de paragrafen.

Onder de button "Meer" rechts op scherm is het Statenvoorstel met bijlagen opgenomen.
Ook kunnen hier eerder gepubliceerde planning- en controldocumenten worden geselecteerd, zoals de begroting 2019 en de bestuursrapportage 2019.