Programma 05 Mobiliteit

Een veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem is een middel om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We werken aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden. Om dat te bereiken willen we snel kunnen inspringen op kansen en ontwikkelingen in de omgeving en tegelijk zorgen voor een goede borging van de structurele taken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

2019 stond voor een belangrijk deel in het teken van stikstof en PFAS. Door de uitspraak van de Raad van State over het nietig verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moeten nieuwe regels worden opgesteld voor vergunningaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit heeft invloed op vrijwel ieder infrastructureel project, terwijl in Brabant een aantal grote bereikbaarheidsknelpunten moeten worden aangepakt. Bij de nieuwe N69 is goed geanticipeerd op deze nieuwe situatie en kan de aanleg inclusief aansluiting op de A67 doorgaan. Met de landelijke verlaging van de maximum snelheid op rijkswegen wordt ruimte gecreëerd voor een beperkt aantal grote infraprojecten. Hierdoor kan de aanpak A58 en A27 (o.a. Hooipolder) doorgang vinden. En vanuit de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van verkeersveiligheid en onderhoud pakken we provinciale projecten op door met een concrete aanpak de stikstofdepositie te minimaliseren en waar nodig te compenseren. Voor andere projecten anticiperen we op de nieuwe situatie rondom stikstofdepositie.
De voorbereiding voor de N282 Tilburg – Breda is bijna afgerond en de realisatie kan starten in 2020. De uitvoering van reconstructie N629 Dongen – Oosterhout is gestart, de verkeersveilige inrichting op N324 Oss – Grave is verbeterd en de omlegging N260 Baarle is opgeleverd. Tijdens het BO-MIRT zijn belangrijke afspraken gemaakt met de minister met o.a. een MIRT-verkenning A50 Paalgraven – Bankhoef inclusief een pakket van flankerende maatregelen. In navolging van het lopende MIRT-programma A2 Deil – Vught is ook voor de A50 gekozen voor een gebiedsgerichte benadering met een en-en aanpak van de infrastructuur én aanvullende (gedrags)maatregelen. Deze werkwijze is het voorbeeld hoe we in de toekomst knelpunten in de bereikbaarheid willen oplossen. Ook is besloten om een MIRT onderzoek Bereikbaarheid en Verstedelijking Brainport Eindhoven uit te voeren om in 2020 met de minister vervolgafspraken te maken.
Met de uitwerking van de visie ‘Gedeelde mobiliteit’ in een transitiestrategie en de ondertekening van een bijbehorende intentieovereenkomst met regio West-Brabant is een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem in Brabant. Met de vertaling van het bestuursakkoord in een opgave voor het realiseren van het toekomstbeeld OV 2040 en gedeelde mobiliteit is dit één van de belangrijkste speerpunten in de komende jaren.
In het kader van de uitwerking van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 is een Werkagenda slimme en duurzame mobiliteit Brabant opgesteld samen het Rijk en vijf grote steden in Brabant. Daarmee realiseren we niet alleen slimme mobiliteit, maar geven we ook uitwerking aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot van mobiliteit te reduceren. Deze werkagenda wordt komend jaar per Brabantse regio uitgewerkt in de (op te stellen) regionale mobiliteitsagenda’s en de regionale uitvoeringsprogramma’s.

 

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
05 Mobiliteit Begroting 2019 Begroting 2019 Jaarrek.2019 Verschil
Bedragen x € 1.000 oorspronkelijk na wijziging realisatie begr.-realisatie
Lasten        
Programmalasten 246.877 223.775 221.521 2.255
Toegerekende organisatiekosten 15.871 17.251 16.896 355
Totaal lasten 262.748 241.026 238.416 2.610
Baten        
Programmabaten 47.625 62.384 63.303 919
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 38 38
Totaal baten 47.625 62.384 63.341 957
         
Saldo van baten en lasten - 215.123 - 178.642 - 175.075 3.567

 

De realisatie van het begrotingsprogramma 05 Mobiliteit (exclusief toegerekende organisatiekosten) is € 221,5 mln ten opzichte van het bijgestelde budget van € 223,8 mln, zijnde 99%. De realisatie van de verschillende productgroepen 05.01 Basis op orde, 05.02 (Regionale) Ontwikkelagenda's en 05.03 Strategische agenda zijn respectievelijk 99,9%, 97,6% en 98,3%. De belangrijkste afwijkingen zijn: een onderschrijding van € 1,2 mln als gevolg van het doorschuiven van een geplande wegenoverdracht aan een gemeente (05.01), een overschrijding van € 0,7 mln vanwege het verstrekken van een subsidie voor IPO (05.02), en een onderschrijding van € 1,7 mln op het budget voor snelfietsroutes (05.03).
De toegerekende organisatiekosten komen op basis de gerealiseerde uren lager uit dan geraamd.

Aan de inkomstenkant is de realisatie € 63,3 mln ten opzichte van een budget van € 62,4 mln.

Investeringen (bedragen x € 1.000) Begr.2019 Realisatie 2019 Verschil
N-261 0 60 - 60
Materieel provinciale wegen 304 154 150
Steunpunten en districtskantoren 232 201 31
Komomleidingen 1.281 947 334
Wegeninvesteringen 57.382 54.542 2.840
       
Totaal 59.199 55.905 3.294

Toelichting investeringen

Naast de budgetten in de exploitatiebegroting stellen de Staten investeringskredieten beschikbaar als meerjarige uitgavenkaders. Op basis van wet- en regelgeving dienen investeringen in de provinciale infrastructuur geactiveerd te worden en in een aantal jaren te worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden in de exploitatiebegroting opgenomen. De investeringsuitgaven worden meerjarig geraamd. In 2019 is in programma 05 Mobiliteit € 55,9 mln gerealiseerd ten opzichte van een investeringskrediet van € 59,2 mln (94,0%).
Het grootste deel gaat naar investeringen in de provinciale wegen.

Op basis van KOPI (kwaliteit onderhoud provinciale infrastructuur) stellen PS jaarlijks € 26 mln per jaar beschikbaar voor groot onderhoud en vervanging (productgroep 05.01 Basis op orde). Dit is inclusief steunpunten. Op basis van de meerjarige onderhoudsplanning is voor 2019 een investeringsuitgave geraamd van € 25,1 mln. De realisatie is € 25,8 mln.

Vanuit het principe werk met werk maken worden onderhoudswerkzaamheden soms gecombineerd met een grootschalige reconstructie of andere inrichting van de weg. De meerkosten worden gedaan als onderdeel van de regionale afweging (productgroep 05.02 Regionale Ontwikkelagenda’s) en worden gedekt uit de reserve Verkeer & Vervoer. Voor 2019 was € 9,3 mln geraamd en is € 10,1 mln gerealiseerd.

Daarnaast is er nog een aantal expliciete besluiten over de reconstructie en aanleg van een aantal provinciale wegen vanuit een Brabantbreed perspectief zoals N279 en N69 (productgroep 05.03 Strategische agenda). Deze uitgaven worden gedekt door de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). In 2019 is € 18,7 mln gerealiseerd ten opzichte van een raming van € 23,0 mln (80,8%). Voor de afzonderlijke projecten N279 Veghel – Asten en nieuwe verbinding N69 is de realisatie van het budget respectievelijk 52% (onderschrijding van € 1,85 mln) en 90% (onderschrijding van € 1,86 mln).

De uitputting 2019 voor de N279 Veghel – Asten is vooral lager door niet geraamde inkomsten en het feit dat een aantal Smart Mobility maatregelen op basis van wet- en regelgeving niet geactiveerd mag worden.

Bij het project N279 Veghel – ’s-Hertogenbosch is er sprake van niet geraamde inkomsten. Dit leidt tot een onderschrijding van € 0,7 mln. In 2020 zal dit project worden afgerekend.

05.01 Basis op orde

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Terug naar navigatie - We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Beheer en onderhoud provinciale wegen 

Conform planning - We hebben onze provinciale infrastructuur planmatig onderhouden op basis van de doelstellingen en ambities vastgelegd in de meerjarige kwaliteitsvisie KOPI. Hierdoor ligt het provinciale wegennet er goed bij en is er geen sprake van achterstallig onderhoud. Verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden, zoals bij de omlegging N260 Baarle en bermbeveiliging op N324 Grave - Oss. De voorbereidingen voor het project N282 Tilburg – Breda vorderen gestaag met beoogde start realisatie in 2020 en de uitvoering van fase 1 N629 Dongen – Oosterhout is gestart.
Voor een overzicht van de infrastructurele projecten wordt verwezen naar de statenmededeling Programmering Mobiliteit 2020-2025; een beschrijving van de provinciale infrastructuur is opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
De PAS-problematiek beïnvloedt de uitvoering van infrastructurele projecten. Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid mogen het onderhoud en de verkeersveiligheid van de provinciale infrastructuur niet in gedrang komen. Zo wordt het groot onderhoud en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N395 Hilvarenbeek – Oirschot voorbereid en kan de realisatie starten in 2021.

Data 

Op koers - Tijdens het BO-MIRT zijn met de minister afspraken gemaakt over vergaande samenwerking en financiering op het gebied van mobiliteitsdata. Deze afspraken worden in Brabantstad en regionaal verband verder uitgewerkt. De beschikbaarheid van goede data is nodig voor het opstellen van regionale mobiliteitsagenda’s en de transitie naar slimme mobiliteit . In 2019 is de ambitie en een eerste korte termijnaanpak vastgesteld op de regionale ontwikkeldagen. De nieuwe generatie verkeersmodellen (BBMA – BrabantBrede Model Aanpak) is gereed gekomen en klaar voor gebruik voor studies en projecten. Deze worden onderdeel van de grotere aanpak samenwerking data mobiliteit voor Brabant. Tevens zijn binnen het samenwerkingsverband DOVA afspraken gemaakt over het gebruik en ontsluiting van OV-data.


 

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen.

Terug naar navigatie - We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen.

Duurzaamheid en innovatie

Op koers - Bij infrastructurele projecten werken we zo veel als mogelijk duurzaam en innovatief. Soms gaat dat om zichtbare elementen zoals een biobased vangrail, maar vaak ook om minder zichtbare zaken zoals stiller of laagtemperatuur asfalt of een hoog percentage van hergebruik van materialen. Dat hebben we gedaan door de markt voor te schrijven en maximaal uit te dagen via de wijze van aanbesteden. De provincie heeft erkenning gekregen als de beste publieke organisatie op het gebied van duurzaam aanbesteden.
Daarnaast hebben we ook zelf pilots en experimenten opgestart en uitgevoerd in 2019 (zie prestatietabel).

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving.

Terug naar navigatie - We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving.

Verkeersveiligheid 

Achter op planning - Ondanks de hoge inzet op verkeersveiligheid samen met de partners was 2019 op het gebied van het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers wederom een slecht jaar. In 2019 is het nieuwe BVVP vastgesteld, waar we in lijn met de landelijke strategische verkeersveiligheidsplan 2030 kiezen voor een pro-actieve en risicogestuurde benadering. We werken steeds integraal langs 3 pijlers:
• Gedrag: educatie is verder geïntensiveerd en uitgebreid naar een belangrijke doelgroep van het MBO met TT-projects. Hieraan deden 15 scholen mee. Daarnaast zijn meer Brabanders bereikt met de diverse voorlichtingscampagnes en was er de succesvolle actie ‘Snelheidsmeter Spaarpot’.
• Handhaving: intensivering handhaving met partners zoals bijvoorbeeld actie alertheid vanuit een rijdende bus en een pilot met samenwerking met basisteams politie en lokale parketten OM.
• Infrastructuur: aanbrengen van bermbeveiliging N324 Grave – Oss, versnelde aanpak van Vijfeikenweg (N631) in 2020 en afspraak over bermbeveiliging N65 ’s-Hertogenbosch - Tilburg.

We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.

Terug naar navigatie - We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.

Openbaar vervoer 

Op koers - De waardering van de reiziger voor het openbaar vervoer in Brabant is hoog. Binnen de bestaande OV-concessies hebben we zo veel mogelijk elementen van de nieuwe visie 'Gedeelde mobilliteit is maatwerk' toegepast. De herkenbaarheid voor de reiziger van ons Hoogwaardig Openbaar Vervoer is verbeterd door de introductie van Bravo-Direct. Innovatie in vraaggericht OV vanuit een werkgeversbenadering of vanuit knelpunten zorgen voor de start van pilots van OV-lijnen op drukke verbindingen, zoals de busverbindingen naar De Run in Veldhoven of de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch (A2). Ook het gebruik van de Brabantse HOV lijnen blijft stijgen. In de trendmonitor 2020 zal hierover meer info verschijnen. We hebben kleinschalige pilots en experimenten uitgevoerd met Bravoflex en er zijn extra betaalmogelijkheden via mobiele telefoon en QR-code ingevoerd. Op landelijk niveau werken de vervoerders samen met de decentrale overheden aan nieuwe landelijke betaalmethoden voor het OV. In ‘s-Hertogenbosch (concessie Oost) zijn 7 transferiumlijnen bovenop de concessie-afspraken geëlektrificeerd. In 2019 is het convenant sociale veiligheid met overheid, vervoerders en politie opgesteld (vaststelling begin 2020), is een halteschouw uitgevoerd ihkv veiligheid en is een pilot met body-cams uitgevoerd. De transitiestrategie is vastgesteld met uitgangspunten voor gedeelde mobiliteit in West Brabant na afloop van de huidige concessie eind 2022. De transitiestrategie is bekrachtigd met een intentie-overeenkomst met de hele regio West-Brabant.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Kwaliteitsvisie Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI) (Besluit: PS 18/18)  
De status en inrichting van de provinciale (fiets)wegen scoren objectief gezien goed (score BKXI) (Streefwaarde: > 2018) Op basis van het statenvoorstel PS 18/18 (KOPI) werken we een brabantse norm uit. Belangrijke elementen uit de BKXI geven we een plek in dit traject. We rapporteren hierover voor het eerst in 2020. BKXI als zelfstandige indicator wordt niet gemeten.
De status en inrichting van de provinciale wegen worden positief gewaardeerd door de Brabantse burger (waardering WOW) (Streefwaarde: >2018) Betreft een 2-jaarlijks onderzoek. Derhalve zijn over 2019 geen gegevens beschikbaar.
Uitvoering projecten planmatig onderhoud (aantal km uitgevoerd groot onderhoud en vervanging) (Streefwaarde: 30 km per jaar) Gerealiseerd – 39,7 km
Gebruik van recycled materiaal (asfalt en beton) bij onderhouds-werkzaamheden (Streefwaarde: > 50%) Gerealiseerd – in ten minste 9 van de 10 projecten wordt de doelstelling van minimaal hergebruik 50% gehaald.
Aantal innovatieve initiatieven of projecten (Streefwaarde: 3) Gerealiseerd – 6 opgestart of uitgevoerd: light as a service op N279, zonne-energie uit asfalt van het fietspad N324, toepassen van diverse soorten recycled asfalt met verschillende temperatuur op N625, stille deklaag van recycled materiaal op N268, bandenspanningsmeter op N279, bestrijding exoot Japanse duizendknoop met kempisch heideschaap.
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid) (Besluit: PS 53/06)  
Door het stimuleren van verkeerseducatie op scholen en voorlichting geven aan Brabantse verkeersdeelnemers streven we naar nul verkeersdoden in Brabant.  
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: aantallen Het definitieve cijfer over 2018 is vastgesteld op 150 (tov 98 in 2017), waarvan 16 op provinciale wegen (tov 12 in 2017).  De cijfers over 2019 zijn nog niet officieel bekend, maar uit politiegegevens wordt het aantal verkeersdoden in 2019 in Brabant geschat op 125. Weliswaar lager is dan in 2018, maar nog steeds veel te hoog. In 2019 zijn 26 doden gevallen bij ongevallen op provinciale wegen. Begin 2019 zijn de Staten geïnformeerd over het nieuwe verkeersveiligheidsplan en de intensivering van de inzet.
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: per reizigerskilometer.

Het kengetal over 2019 is nog niet officieel vastgesteld, maar 2019 lijkt hoger uit te komen dan 2018 (7,11). De ontwikkeling houdt direct verband met het aantal verkeersslachtoffers zoals hierboven toegelicht.

% van de BVL-scholen dat het BVL-label heeft behaald in 2019 (Streefwaarde: 93%) Niet gerealiseerd - eind 2019 had 92% het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) tov 95% eind 2018. De indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen.
Aantal middelbare scholen dat meedoet aan Totally Traffic in 2019 (Streefwaarde: 105) Gerealiseerd – 99 (2018: 101). De indicator wordt echter wel vertroebeld door fusies van scholen. 
Percentage van de Brabanders ouder dan 18 jaar, dat bereikt is met de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden (Streefwaarde: percentage 2019 hoger dan in 42% in 2018) Grotendeels gerealiseerd - eind 2019 is op basis van de effectmeting 41% bereikt met de verkeersveiligheidscampagne en is nagenoeg gelijk aan eind 2018 (42%). De campagnes waren gericht op zichtbaarheid zoals ‘pas op voor wild’ en ‘zet je licht aan’ en alertheid (MONO).
OV-visie (Besluit: PS 43/12: Afweegmoment: 2024)  
Het OV sluit aan bij de vraag van zo veel mogelijk reizigers. Klanttevredenheidscijfer gelijk aan of boven landelijk gemiddelde. Het gemiddelde klanttevredenheidscijfer over 2019 voor heel Brabant is 7,8 (was 7,7), ten opzichte van een landelijk cijfers van 7,8 (was 7,7) .De cijfers van de concessiegebieden Zuidoost, West en Oost zijn respectievelijk 7,8 (was 7,6), 8,0 (was 7,8) en 7,6 (was 7,6). 
De reizigers kunnen veilig reizen met het OV in Brabant. Aantal incidentmeldingen lager dan vorig jaar. Het aantal incident meldingen in 2019 is 94 versus 100 in 2018. De cijfers zijn op basis van de in 2017 officieel vastgestelde definities voor incidentmeldingen.
Uitvoering en beheer van de 3 busconcessies obv de vastgestelde OV-visie:  
- Rituitval obv % uitgevallen ritten tov de dienstregelingen van de concessies (Streefwaarde: <0,2%) Niet gerealiseerd - De rituitval in 2019 was 0,30% ten opzichte van 0,38% in 2018 na correctie voor stakingen.
- Afgelegde reizigerskilometers per gereden buskilometer (Streefwaarde: >2018) Gerealiseerd – voor de concessiegebieden Zuidoost, West en Oost in 2019 respectievelijk 8,1 (was 7,8 in 2018), 7,8 (was 7,4) en 7,2 (was 7,0).
- Inzet van zero emissie bussen in de concessie Zuid-Oost obv % tov totaal aantal bussen (100% in 2025) (Streefwaarde: 22%) Gerealiseerd - 22%, conform het groeipad naar 100% in 2025.
Per concessiegebied een jaarplan sociale veiligheid opstellen met normen en eisen (Streefwaarde: 3 jaarplannen) Gerealiseerd

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

 

Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr. na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
Lasten 109.670 106.718 106.602 116
         
Baten 29.206 44.345 45.211 867
Saldo van baten en lasten - 80.465 - 62.373 -61.391 982

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

De uitputting van het uitgavenbudget van productgroep 05.01 Basis op orde komt uit op € 106,6 mln ten opzichte van een budget van € 106,7 mln. De realisatie op onderdelen is als volgt opgebouwd:

Onderdeel x € 1.000
Uitvoering OV-concessies -696
Beheer en onderhoud -919
Wegenoverdracht 1.166
Data 624
Overige -58
Totaal 116

Toelichting afwijking lasten

OV-concessie
Het budget voor de uitvoering van OV-concessie is overschreden met € 0,7 mln, € 84,7 mln t.o.v. € 84,0 mln (0,8%). Daar staan ruim € 0,3 mln aan extra inkomsten door derden tegenover. Daarnaast is de indexatie iets hoger uitgekomen dan initieel ingeschat.

Beheer en onderhoud
Op de onderhoudsbegroting van € 16,0 mln is € 0,92 mln (5,8%) meer uitgegeven. Het betreft vooral uitgaven voor bestrijding van de eikenprocessierups en voor kleinschalige reparaties aan het provinciale wegennet. Daar staan ongeveer € 0,6 mln extra inkomsten tegenover met name uit vergoedingen voor schade aan provinciale infrastructuur.

Wegenoverdracht
Een voor 2019 geplande wegenoverdracht (€ 1,2 mln) aan Breda is door vertraging in de formele besluitvorming uitgesteld. De bijbehorende middelen dienen voor de overdracht beschikbaar te blijven.

Data
Voor activiteiten van het (door)ontwikkelen en genereren van mobiliteitsdata is € 0,62 mln minder uitgegeven.

Overige per saldo -/- € 58.000.

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

Aan de inkomstenkant is er sprake van totaal € 0,9 mln extra inkomsten, € 45,2 mln ten opzichte van een budget van € 44,3 mln (2,0%).

Onderdeel x € 1.000
Beheer en onderhoud 563
OV-concessies 323
Divers -19
Totaal 867

Toelichting afwijking baten

Beheer en onderhoud
De extra inkomsten komen met name voort uit hogere uitkeringen als vergoeding voor schade aan provinciale infrastructuur.

OV-concessie
De bijdragen van derden in OV-concessie is hoger dan geraamd. In 2019 is hogere inzet gedaan op een aantal transferiumlijnen in 's-Hertogenbosch, waarvoor met de gemeente een vergoeding is overeengekomen.

05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn.

Terug naar navigatie - We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn.

Regionale ontwikkelagenda's mobiliteit 

Achter op planning – Als uitwerking van het Klimaatakkoord is de Werkagenda slimme en duurzame mobiliteit Brabant samen  met Rijk en de partners van Brabantstad opgesteld. Deze werkagenda wordt uitgewerkt in de regionale mobiliteitsagenda’s en de regionale uitvoeringsprogramma’s die in 2020 met de samenwerkende gemeenten in de vier Brabantse regio’s worden opgesteld.

Luchtvaart

Conform planning - In het kader van de proefcasus Eindhoven Airport heeft de commissie Van Geel een rapport opgeleverd over een concrete invulling van een omslag naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De provincie onderschrijft de conclusies van het rapport en het advies aan het Rijk als bevoegd gezag. Wij blijven toezien op het voortvarend oppakken van de adviezen.

Goederenvervoer 

Conform planning - We hebben de corridor Rotterdam – Venlo versterkt met de realisatie van verbeteringen aan het spoor in Moerdijk en op de Robuuste Brabantroute. Via lobby-activiteiten van de provincie is (Europese) subsidie naar Brabant gehaald voor het vergroten van de spoorcapaciteit bij het Havenschap Moerdijk en truckparkings. Met de afspraak met de minister en bedrijfsleven over de trimodale ontwikkeling haven Loven in Tilburg (water – spoor – weg) versterken we het rendement op de investering in het Wilhelminakanaal voor klasse IV scheepvaart vanaf Rotterdam.

Fiets 

Op koers - We hebben verder gewerkt aan de realisatie van het snelfietsroute netwerk in Brabant. Met Bergen op Zoom – Roosendaal is de zevende bestuursovereenkomst ondertekend. De realisatie is in de praktijk vaak complex. Bovendien sturen we nadrukkelijk op kwaliteit. De prestatie van gerealiseerde routes is daardoor bij de begroting 2020 één jaar doorgeschoven, maar begint nu echt op stoom te komen.
Een belangrijk aspect is de werkgeversbenadering. Mede als verplicht onderdeel van de aanleg van snelfietsroutes zijn via 18 communities inmiddels 215 werkgevers aangesloten, met de Efteling als één van de landelijke ambassadeurs.
Via de Sjees gangmakers campagne hebben we het fietsgebruik via de werkgevers verder gestimuleerd.
Alle fietsinformatie in Brabant is verder gebundeld via de vernieuwde website van Ons Brabant Fiets.

Spoor, HOV en knooppunten

Op koers - De visie gedeelde mobiliteit is maatwerk wordt uitgewerkt in een adaptieve uitvoeringsagenda. Voor 2019 is een belangrijke eerste stap gezet met het opleveren van een transitiestrategie gedeelde mobiliteit voor West Brabant. Op basis hiervan is met alle gemeenten, de regio en het Reizigersoverleg Brabant een intentie-overeenkomst ondertekend. Deze omvat ook belangrijke contouren voor verdere uitwerking op de ruggengraat van het netwerk (Spoor en Bravo-Direct), Bravo-flex en Bravo-Samen. Ook is deze opgave vertaald naar een bestuursopdracht met bijbehorende financiering.
De regionale uitwerking voor toekomstbeeld OV 2040 is in 2019 gestart en wordt door de provincie uitgewerkt met Rijk, regio en partners (vervoerders, ProRail, werkgevers, reizigers- en kennisinstellingen). De resultaten worden eerste helft van 2020 verwacht en dienen als input voor afspraken met de minister in BO-MIRT 2020. Vooruitlopend daarop zijn al stappen gezet met afspraken op de verbindingen Dordrecht - Breda / Eindhoven (per december vier keer per dag een trein Dordrecht-Eindhoven), Eindhoven-Düsseldorf (besluit tot een trein Eindhoven-Düsseldorf in 2025), Roosendaal-Antwerpen (bouw veiligheidsinfrastructuur op Essen-Roosendaal voor meer treinen) en de Maaslijn. In 2019 is in Eindhoven de hoogwaardige OV-lijn tussen station en Ekkersrijt (HOV-2) opgeleverd, en zijn er met de minister financiële afspraken gemaakt over de aanpak van een OV-verbinding van station naar Eindhoven Airport (HOV-3). Met de minister, gemeente Breda, U10 en provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn vervolg afspraken gemaakt over de verbetering van het Openbaar Vervoer op de verbinding tussen Breda, Gorinchem en Utrecht.
Voor de verbetering van de robuustheid van het spoor participeert de provincie met het Rijk in enkele complexe en integrale spoorpojecten (zoals bijvoorbeeld de aanpak van het Spoor bij Vught, Boxtel en Haaren in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)). In 2019 zijn er met het Rijk en de gemeente Gilze en Rijen afspraken gemaakt over het saneren van spooroverwegen op de Julianastraat en Oosterhoutseweg. In 2019 heeft de provincie in samenwerking met Rijk, ProRail en gemeenten belangrijke stappen gezet in het veiliger maken van niet-actief bewaakte spoorwegovergangen (NABO’s). In 2019 zijn de zes laatste NABO’s gesaneerd.

Vernieuwing OV

Conform planning - Naast het uitwerken van een transitiestrategie voor West-Brabant is in heel Brabant kennis opgedaan over gedeelde mobiliteit via diverse pilots en experimenten van gedeelde mobiliteit. Dit zijn initiatieven met marktpartijen (al dan niet via de concessie) maar ook initiatieven vanuit de samenleving. Hiermee doen we kennis op over de uitrol van Bravolex maar ook over de uitrol van Samen initiatieven zoals benoemd in de visie gedeelde mobiliteit. Voor uitgebreide toelichting verwijzen we naar de voortgangsrapportage.

Smart mobility 

Conform planning - Bijna alle I-VRI’s (intelligente verkeerregelinstallatie) in het kader van Talking Traffic zijn geplaatst in Brabant, waarvan er inmiddels 108 zijn gekoppeld voor de uitrol van slimme diensten zoals Schwung en OV-prioriteit.
Binnen MobilitymoveZ.NL wordt op basis van uitvoeringsovereenkomsten voor 5 projecten grootschalig getest in de praktijk zoals het gebruik van data van I-VRI’s in voertuigen in het kader van GLOSA (Green Light Optimized Speed Advice) in samenwerking met Ford, het gebruik van data uit voertuigen voor wegbeheer en is gestart met een zelfrijdende elektrische deelauto in de praktijk (Buurautonoom). De afspraken over Verkeersmanagement met BrabantStad zijn vernieuwd. We gaan in de periode 2020-2023 door met het samen diensten onderbrengen bij de Verkeerscentrale en het werken in regionale verkeerskundige teams.
Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL.
Het gastheerschap van het ITS-Europe congres heeft de Brabant als (inter-) nationale topregio op het gebied van smart mobility op de kaart gezet.

 

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?

Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (Besluit: PS 53/06)

 
Goed functionerende netwerken van modaliteiten voor personen- en goederenvervoer. Deze netwerken zijn zo met elkaar verknoopt, dat iedere vervoerswijze een optimale bijdrage levert aan de bereikbaarheid.  
- stimulans modal shift personenvervoer in Brabant naar OV en fiets (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar). Actuelere cijfers dan 2017 zijn nog niet vrijgegeven door het CBS.
- stimulans modal shift goederenvervoer in Brabant naar water, buis en spoor (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar) Het aandeel van goederenvervoer over water en spoor is vrijwel gelijk gebleven (van 10,6% in 2017 naar 10,7% in 2018 op basis van vervoerde tonnages). Dit ondanks een stijging van het goederenvervoer per spoor (8,2%); een trend die al enkele jaren zichtbaar is. Door het grote aandeel in het totaal van het wegvrachtverkeer is de modal split vrijwel gelijk gebleven. De cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar.
Vaststellen van multi-modale mobiliteitsagenda's opgesteld samen met de vier GGA-regio's gericht op infrastructurele aanpassingen en mensgericht maatregelen tbv leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming (door provinciale cofinanciering via de subsidieregeling Verkeer en Vervoer) (Streefwaarde: 4) Gerealiseerd – 4 (158 subsidies verleend in het kader van RUP 2019).
Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg) (Streefwaarde: bijgesteld bij bestuursrapportage:overeenkomst fase 1,5 is doorgeschoven van 2019 naar 2020) Niet gerealiseerd – de ondertekening van de twee bestuursovereenkomsten voor herbouw sluis II en  fase 1,5 is vertraagd naar Q2 2020. Het nader uitwerken van de plannen en het opstellen van geactualiseerde kostenramingen vraagt meer tijd. De streefwaarde is reeds bij de bestuursrapportage 2019 doorgeschoven. Op basis van gereserveerde middelen bij de Perspectiefnota 2018 zal dan een definitief voorstel aan de Staten worden gedaan. Oplevering voorzien eind 2023 / begin 2024.
Aantal projecten voorzien van cofinanciering (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) (Streefwaarde: bij bestuursrapportage bijgesteld van 5 naar 7) Gerealiseerd – 8 (1 goederenvervoer , 7 SHK).
Aantal projecten gerealiseerd door derden (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK). (Streefwaarde: bij bestuursrapportage bijgesteld van 5 naar 7) Gerealiseerd - 8 
Aantal projecten voorzien van cofinanciering (subsidieregeling SHK) (Streefwaarde: bij bestuursrapportage bijgesteld van 3 naar 6) Gerealiseerd – 7
Aantal projecten gerealiseerd door derden (subsidieregeling SHK) (Streefwaarde: bij bestuursrapportage bijgesteld van 3 naar 6) Gerealiseerd - 7 
Realisatie snelfietsroute Cuijk - Nijmegen (Streefwaarde: oplevering in 2020) Gerealiseerd – de fietsbrug is de laatste ontbrekende schakel en is reeds in uitvoering. Verwachte oplevering is 2020.
Aantal afgesloten bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes uit het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling (cumulatief) (Streefwaarde: 7) Gerealiseerd – 7, in 2019 is Bergen op Zoom – Roosendaal getekend.
% gerealiseerde routedelen eerste 5 snelfietsroutes (% km cumulatief) (Streefwaarde: bij bestuursrapportage bijgesteld van 50% naar 30%) Gerealiseerd – de voorbereiding van de uitvoering neemt meer tijd in beslag (complexiteit en sturing op kwaliteit). De streefwaarde is hierop aangepast bij de bestuursrapportage 2019. Er is 41% gerealiseerd van de eerste 5 routes. Verwacht wordt dat in 2021 de routes volledig zijn gerealiseerd.
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Vernieuwing OV (Streefwaarde: bij bestuursrapportage bijgesteld van 3 naar 5) Gerealiseerd – 5 (Shuttle verbinding De Run, autonome shuttle Drimmelen, Bravoflex: Bergen op Zoom, BravoSamen: hop-on hop-off Heesch, elektromobiel Heeswijk-Dinther).
Aantal projecten in uitvoering door derden (Streefwaarde: bij bestuursrapportage bijgesteld van 3 naar 9) Gerealiseerd - 10 (Amber, Beamrz, autonome shuttle Drimmelen, Toogethr Ridescharing op Haven en industriegebied Moerdijk. Bravoflex in: Eindhoven, Veldhoven en Waalre, Helmond, Moerdijk en Roosendaal, BravoSamen: hop-on hop-off Heesch, deelauto’s Oisterwijk, elektromobiel Heeswijk-Dinther).

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr. oorspr. Begr. na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
Lasten 49.457 25.073 24.477 596
         
Baten 872 492 1.826 1.334
Saldo van baten en lasten - 48.585 - 24.581 - 22.652 1.930

 

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

De uitputting van het uitgavenbudget van productgroep 05.02 (Regionale) Ontwikkelagenda’s mobiliteit komt uit op € 24,5 mln ten opzichte van een budget van € 25,1 mln, een onderschrijding van € 0,6 mln (2,2%). De realisatie op onderdelen is als volgt opgebouwd:

Onderdeel x € 1.000
Postweg -1.960
CROW -744
Robuuste Brabantroute 2.000
OV-ontwikkeling 358
Beter Benutten Vervolg 398
Goederenvervoer 200
Regionale luchtvaart  190
Divers 154
Totaal 596

Toelichting afwijking lasten

Postweg
Een subsidie van bijna € 2 mln voor de aanpak van de Postweg in Vught is eerder beschikt dan verwacht. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.

CROW
Op basis van afspraken over een gezamenlijke aanpak van verkeersveiligheid in IPO-verband is voor een meerjarige subsidie aan CROW eind 2019 ongeveer € 0,7 mln beschikt . In tegenstelling tot eerdere signalen is de subsidie niet direct via het IPO verlopen, maar vervult de provincie een kassiersfunctie. Tegenover deze overschrijding staan dan ook extra inkomsten van € 0,7 mln.

Robuuste Brabantroute
Voor de realisatie van de Robuuste Brabantroute zijn middelen ter beschikking gesteld. Op de begroting 2019 was een bedrag van € 2 mln gereserveerd voor maatregelen op het spoor bij Gilze en Rijen. Op basis van afspraken in BO-MIRT van november 2019 wordt begin 2020 de overeenkomst definitief gesloten worden en de middelen aangewend. De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.

OV-ontwikkeling
Voor de doorontwikkeling binnen de OV-concessies zijn door provincie en vervoerders middelen gereserveerd. Op basis van voorstellen en initiatieven kunnen de middelen worden aangewend. De restantmiddelen van € 0,4 mln dienen beschikbaar te blijven.

Beter Benutten Vervolg

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt voor de problemen met het snel uitleveren door de leverancier van de I-VRI's in het kader van Talking Traffic.

Goederenvervoer

De partnerbijdrage in de gezamenlijke kosten voor het aanvragen van een Europese subsidie voor truckparkings (CEF-call) wordt in termijnen betaald in plaats van ineens. Hierdoor is er sprake van onderbesteding van € 0,2 mln in 2019.

Regionale luchtvaart
Voor de ontwikkeling van regionale luchtvaart zijn specifieke rijksmiddelen ter beschikking gesteld (voorheen Aldersmiddelen). Naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Geel wordt de exacte rol van de provincie opnieuw bepaald. De middelen dienen derhalve beschikbaar te blijven.

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

Aan de inkomstenkant is er sprake van totaal € 1,3 mln extra inkomsten, € 1,8 mln ten opzichte van een budget van € 0,5 mln (371%).

Onderdeel x € mln
CROW 750
Bijdragen SHK 236
Divers 348
Totaal 1.334

Toelichting afwijking baten

CROW
In tegenstelling tot eerdere signalen is de subsidie aan CROW niet direct via het IPO verlopen, maar vervult de provincie een kassiersfunctie. Tegenover deze extra inkomsten staan dan ook extra uitgaven van het verstrekken van de subsidie van € 0,7 mln.

Bijdragen SHK
Voor de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Tegenover deze kosten staan extra inkomsten (€ 0,2 mln) via bijdragen in de onderzoekskosten door derden.

Overige per saldo € 0,3 mln

05.03 Strategische agenda

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan.

Terug naar navigatie - Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan.

Majeure projecten

Achter op planning - Er zijn definitieve en aanvullende afspraken (zoals bermbeveiliging) gemaakt over het tracé N65 Vught – Haaren en de financiering. De provincie gaat het project uitvoeren vanwege een kortere doorlooptijd en het voorkomen van interferentie met PHS Vught. De aanleg van de nieuwe verbinding N69 is gestart en de vergunning voor de aansluiting op de A67 is door het toepassen van de ADC-toets goedgekeurd.
Vanwege de PAS zijn het tracébesluit van PHS en A27 (o.a. Hooipolder) met maximaal 1 jaar vertraagd. Ze staan wel op de lijst van prioritaire rijksprojecten en daarmee is realisatie gegarandeerd.
De uitvoering van het MIRT-onderzoek en het quick-win maatregelenpakket A2 Deil - 's-Hertogenbosch ligt op schema. Om de groei van het verkeer op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught te beheersen is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld.  Het gaat daarbij om diverse kortetermijnmaatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Onderdeel van dit programma is de MIRT-verkenning A2 Deil – Vught naar het oplossen van de knelpunten op de A2 op langere termijn (na 2025). In 2019 zijn mogelijke structurele oplossingsrichtingen voor het bereikbaarheidsprobleem op de A2 tussen Deil en Vught beoordeeld. Dat heeft geleid tot 4 kansrijke (onderzoeks)alternatieven die momenteel worden uitgewerkt. Eind 2020 zal de minister van IenW naar verwachting een besluit kunnen nemen over één voorkeursalternatief.

SmartwayZ.NL 

Achter op planning - Binnen het programma SmartwayZ.NL wordt gewerkt aan de realisatie van de N279 Veghel – Asten en A58. De geplande oplevering N279 in 2023 is nog steeds haalbaar. De realisatie van de aanpak A58 zal afhankelijk van het tracé vertraagd worden met 1 jaar tot 3-5 jaar. Door vermelding op de lijst van prioritaire rijksprojecten is realisatie gegarandeerd.
Het voorkeursalternatief en het maatregelenpakket korte termijn voor de A67 is door de programmaraad definitief vastgesteld. 
Het onderzoek Randweg A2 / A50 is opgeleverd. In het BO-MIRT is een korte termijn maartegelenpakket vastgesteld en besloten tot het uitvoeren van een MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven ten behoeve van de lange termijn keuzes. In BO-MIRT 2020 worden definitieve (financierings-) afspraken gemaakt.

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering.

Terug naar navigatie - We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering.

SmartwayZ.NL Smart mobility 

Op koers - Gedragsmaatregelen en slimme oplossingen zijn afgelopen jaar op straat gekomen. Het no-regret maatregelenpakket A2 Weert – Eindhoven is grotendeels gerealiseerd. Onderdeel hiervan is een prestatiecontract met een marktpartij die mobiliteitsdiensten aanbiedt gericht op minder reizigers op de corridor en afname van CO2-uitstoot. Deze aanpak is doorontwikkeld voor de N279 Veghel – Asten waar in aanloop naar de ombouw een partij zowel mobiliteitsdiensten als nieuw aanbod van bijvoorbeeld deelmobiliteit gaat aanbieden. De slimme bandenspanningsmeter op de N279 is in gebruik genomen. Chauffeurs krijgen individuele informatie over de bandenspanning, zodat minder ongelukken gebeuren.
Een mooi voorbeeld van deze integrale aanpak is het maatregelenpakket bedrijventerrein De Run. In 2019 is de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Rijk, regio én bedrijfsleven. De eerste maatregelen zijn van start gegaan zoals een directe OV-verbinding van en naar het station.
Voor een compleet beeld van het programma SmartwayZ.NL wordt verwezen naar de voortgangsrapportage.
De komende jaren gaat Brabant flink op de schop. Over een gecoördineerde aanpak van het beperken van de hinder en inzet van slimme oplossingen en gedragsmaatregelen voor Zuid-Nederland zijn met de minister afspraken gemaakt. Het gaat om een pakket van maatregelen om de doorstroming van het wegennet op peil te houden met onder andere (het uitbreiden van) een werkgeversaanpak om werknemers te stimuleren anders, of op een ander tijdstipte reizen en de inzet van nieuwe mobiliteitsdiensten.

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (Besluit: PS 53/06)  
Verbetering van de bereikbaarheid binnen Brabant en van de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant: indicatie filedruk op de wegen in Brabant De gemiddelde vertraging per uur auto rijden in de spits tov de maximale snelheid op rijkswegen en provinciale wegen is 12,71 minuten (tov 12,78 minuten in 2018, een lichte verbetering van 0,5%). Er is sprake van een kleine verbetering op het rijkswegennet, terwijl de gemiddelde vertraging op het provinciale wegennet licht is toegenomen.
- Aantal uitgevoerde projecten of initiatieven (samen met derden) op het gebied van Smart Mobility (Streefwaarde: 16) Gerealiseerd – 23 totaal: 5 via Mobility Lab (stimuleren van start-ups op het gebied van smart mobility), 5 via MobilitymoveZ.NL (testen en ontwikkelen van innovatieve mobiliteitsconcepten in de praktijk), 2 via Mobility Market (grootschalig uitrollen van bestaande en bewezen effectieve smart mobility diensten), 11 via Smart Logistics. Details via de voortgangsrapportage SmartwayZ.NL.
Realiseren geplande aanpak N279-Zuid (Veghel-Asten) (Streefwaarde: gunning in 2019 is bij bestuursrapportage bijgesteld naar 2020) Niet gerealiseerd – gunning N279 Veghel – Asten is bij de bestuursrapportage doorgeschoven naar begin 2020. De aanbesteding is gestart in 2019. Het wachten is op de onherroepelijke uitspraak van de Raad van State obv het in 2019 vastgestelde PIP. Oplevering nog steeds voorzien in 2023.
Realiseren geplande aanpak A58 (InnovA58) (Streefwaarde: ontwerptracébesluit in 2019) Niet gerealiseerd – de uitspraak van de Raad van State over PAS heeft geleid tot aanvullende onderzoeken. Het OTB is hierdoor vertraagd. De exacte consequenties voor de planning worden nu uitgewerkt door het Rijk. Vermelding op de lijst met prioritaire rijksprojecten geeft garantie van realisatie.

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
Lasten 87.750 91.984 90.441 1.543
         
Baten 17.547 17.547 16.266 - 1.282
Saldo van baten en lasten - 70.203 - 74.437 - 74.175 262

 

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

De uitputting van het uitgavenbudget van productgroep 05.03 Strategische agenda komt uit op € 90,4 mln ten opzichte van een budget van € 92,0 mln, een onderschrijding van € 1,6 mln (1,7%). De realisatie op onderdelen is als volgt opgebouwd:

Onderdeel x € 1.000
N65 -676
Snelfietsroutes 1.652
N69 1.103
Bereikbaarheidspakket De Run 89
Divers -625
Totaal 1.543

Toelichting afwijking lasten

N65
Tijdens het BO-MIRT zijn definitieve afspraken gemaakt over de realisatie van de ombouw van de N65 door de provincie. In 2019 zijn meer voorbereidingskosten gemaakt dan geraamd. De middelen worden gedekt door de reserve Verkeer & Vervoer.

Snelfietsroutes
In 2019 is voor de realisatie van het snelfietsroutenetwerk € 1,65 mln (9,1%) )minder uitgegeven dan geraamd (€ 17,5 mln). De provincie is afhankelijk van het tijdig indienen van de subsidie-aanvragen door gemeenten. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).

N69
Een klein gedeelte van het budget voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 (€ 1,1 mln) staat op de exploitatiebegroting 2019. Op basis van de gunning is de meerjarige planning aangepast. Het budget wordt doorgeschoven. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).

 

Afwijking van de baten t.o.v. de begroting na wijziging

De uitputting van het inkomsten van productgroep 05.03 Strategische agenda komt uit op € 16,3 mln ten opzichte van een budget van € 17,5 mln, een onderschrijding van € 1,1 mln (7,3%).

Onderdeel x € mln
N69 -1.254
PPS-A59 -32
overig
4
Totaal -1.282

Toelichting afwijking baten

N69

Voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 heeft het Rijk middelen via een doeluitkering ter beschikking gesteld. Op basis van de voorgang is € 1,25 mln minder onttrokken uit deze post.

PPS-A59

In het kader van een fiscale constructie voert de provincie het beheer en onderhoud op de A59 Rosmalen - Geffen uit gedurende een aantal jaren. Eind 2020 draagt de provincie de weg terug over. Het Rijk heeft hiervoor specifieke middelen ter beschikking gesteld. Op basis van de uitgaven is € 0,03 mln minder onttrokken uit deze post.