Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019

Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2019

 Bedragen x €1.000

Activa per per Passiva per per
31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa Vaste passiva
Immaterieel Eigen vermogen
-Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en 6.301 29.714 -Algemene reserve 282.640 254.494
het saldo van agio en disagio -Bestemmingsreserves 3.463.607 3.365.589
Materieel
-Investeringen met economisch nut 75.762 69.164 -Gerealiseerd resultaat 36.652 21.475
-Investeringen met maatschappelijk nut 370.306 359.624
Financieel Voorzieningen 53.153 67.288
-Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 62.949 48.882
-Verstrekte geldleningen 1.800.769 1.887.318 Vaste schulden 9.851 16.883
-Uitzettingen met een rentetypiche looptijd >= 1 jaar 793.074 1.482.441
Overige financiële vaste activa 81.167 85.396
Totaal vaste activa 3.190.329 3.962.539 Totaal vaste passiva 3.845.903 3.725.730
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 129.400 140.104 Overige schulden 179.889 226.650
Uitzettingen met een rentetypiche looptijd <= 1 jaar 1.183.928 422.187
Overlopende passiva 612.971 711.121
Kas- en banksaldi 51 65
Overlopende activa 135.056 138.607
Totaal vlottende activa 1.448.434 700.963 Totaal vlottende passiva 792.860 937.772
Totaal Activa 4.638.763 4.663.501 Totaal Passiva 4.638.763 4.663.501
Recht op verliescompensatie krachtens de wet vennootschapsbelasting 0 0 borg- en garantstellingen 88.664 123.504