Programmarekening met toelichting

Programmarekening met toelichting

Terug naar navigatie - Programmarekening met toelichting

De programmarekening met toelichting bestaat uit de rekening van lasten en baten waarin op productgroepniveau (het autorisatieniveau) de lasten en baten van de oorspronkelijke begroting, de begroting inclusief de door PS vastgestelde begrotingswijzigingen en de realisaties zijn opgenomen. De verschillen tussen begroting ná wijziging en de realisatie zoals vermeld in de blauw gearceerde kolommen, zijn toegelicht in de verschillenanalyse programmarekening. Deze verschillenanalyse is onderdeel van de Jaarrekening 2019, welke hier is opgenomen.

Overzicht van baten en lasten Lasten 2019 Baten 2019 Saldo vóór Saldo ná Saldo gereali-
Bedragen x € 1.000 Begroting vóór wijziging Begroting ná wijziging realisatie Begroting vóór wijziging Begroting ná wijziging realisatie begrotingswij-zigingen begrotingswij-zigingen seerde lasten en baten
a b c d e f d-/-a e -/-b f -/-c
01 Programma Bestuur
01.01 Provinciebestuur 9.959 10.549 11.627 2 2 39 -9.957 -10.547 -11.587
01.02 Bestuurlijke samenwerking 3.104 3.517 2.987 0 165 210 -3.104 -3.351 -2.778
01.03 Interbestuurlijk toezicht 78 78 30 0 0 0 -78 -78 -30
Organisatiekosten 7.080 6.578 7.831 0 0 251 -7.080 -6.578 -7.580
Totaal programma Bestuur 20.221 20.721 22.475 2 168 500 -20.218 -20.554 -21.974
02 Programma Ruimte
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek 28.251 6.320 14.863 10.449 1.205 25.344 -17.802 -5.115 10.480
02.02 Agrofood 2020; Brabant Quality 10.631 18.999 10.511 0 314 104 -10.631 -18.685 -10.407
Organisatiekosten 10.257 11.009 13.166 -10.257 -11.009 -13.166
Totaal programma Ruimte 49.140 36.328 38.541 10.449 1.519 25.448 -38.691 -34.809 -13.093
03 Programma Natuur, water en milieu
03.01 Water 29.192 39.404 35.185 3.800 4.968 5.403 -25.392 -34.437 -29.782
03.02 Milieu 38.920 49.488 38.930 2.163 9.304 6.721 -36.757 -40.184 -32.208
03.03 Natuur en landschap 72.858 72.745 64.928 3.211 3.026 2.680 -69.648 -69.721 -62.248
03.04 GOB 1.100 13.214 17.903 0 5.355 9.463 -1.100 -7.859 -8.440
Organisatiekosten 14.853 14.932 14.732 -14.853 -14.932 -14.732
Totaal programma Natuur, water en milieu 156.923 189.783 171.678 9.174 22.653 24.267 -147.749 -167.131 -147.411
04 Programma Economie
04.01 Algemeen economisch beleid 42.802 37.972 48.100 18.123 6.439 19.921 -24.679 -31.533 -28.179
04.02 Economisch programma Brabant 7.715 23.661 17.602 0 0 83 -7.715 -23.661 -17.518
04.04 Duurzame energie en energietransitie 4.087 11.333 11.664 181 631 794 -3.906 -10.702 -10.870
Organisatiekosten 7.496 7.888 10.348 902 -7.496 -7.888 -9.446
Totaal programma Economie 62.099 80.855 87.713 18.304 7.071 21.701 -43.795 -73.784 -66.012
05 Programma mobiliteit
05.01 Mobiliteit 109.670 106.718 106.602 29.206 44.345 45.211 -80.465 -62.373 -61.391
05.02 Openbaar vervoer 49.457 25.073 24.477 872 492 1.826 -48.585 -24.581 -22.652
05.03 Infrastructuur/ provinciale wegen 87.750 91.984 90.441 17.547 17.547 16.266 -70.203 -74.437 -74.175
Organisatiekosten 15.871 17.251 16.896 38 -15.871 -17.251 -16.857
Totaal programma Mobiliteit 262.748 241.026 238.416 47.625 62.384 63.341 -215.123 -178.642 -175.075
06 Programma Cultuur en samenleving
06.01 Cultuur 24.430 26.872 26.602 48 88 82 -24.382 -26.784 -26.520
06.02 Erfgoed 19.762 29.935 29.832 679 799 833 -19.083 -29.137 -28.999
06.03 Sociale veerkracht 5.717 5.717 5.724 84 84 22 -5.633 -5.633 -5.703
06.04 Sport 3.899 4.974 4.941 0 0 0 -3.899 -4.974 -4.941
Organisatiekosten 3.756 3.681 3.401 -3.756 -3.681 -3.401
Totaal programma Cultuur en samenleving 57.563 71.179 70.501 811 971 937 -56.752 -70.208 -69.564
Algemeen financieel beleid
Algemene dekkingsmiddelen
- Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting 0 0 0 257.000 257.000 259.370 257.000 257.000 259.370
- Algemene uitkeringen 0 0 0 252.136 258.187 258.637 252.136 258.187 258.637
- Dividend 0 0 0 31.031 37.854 38.029 31.031 37.854 38.029
- Financieringsfunctie 10.499 6.096 6.335 66.272 102.629 105.405 55.773 96.532 99.071
- Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 97 10 20.808 42.682 10 20.808 42.585
Overhead 57.628 68.287 63.322 215 -57.628 -68.287 -63.107
Stelposten (exclusief onvoorzien) 49.572 100 115 0 0 -49.572 -100 -115
Onvoorzien 1.308 1.308 0 -1.308 -1.308 0
119.007 75.792 69.868 606.448 676.478 704.338 487.441 600.686 634.469
Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting 0 0 0
A: Totaal generaal van de lasten 727.700 715.683 699.192
B: Totaal generaal van de baten 692.813 771.242 840.532
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (B -/- A) -34.887 55.559 141.340
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
Vóór begrotings- wijzigingen Ná begrotings- wijzigingen Gerealiseerd Vóór begrotings- wijzigingen Ná begrotings- wijzigingen Gerealiseerd Saldo vóór begrotings- wijzigingen Saldo ná begrotings- wijzigingen Saldo gerealiseerd
C: Toevoegingen aan reserves 327.091 600.769 617.293 -369.189 -691.120 -705.998
D: Onttrekkingen aan reserves 361.978 545.210 512.605 361.978 545.210 512.605
Saldo toevoegingen en onttrekkingen (D -/- C) -34.887 55.559 141.340
Totaal generaal van de lasten + toevoegingen aan reserves (A+C) 1.054.790 1.316.452 1.316.484
Totaal generaal van de baten + onttrekkingen aan reserves (B+D) 1.054.790 1.316.452 1.353.137
G e r a a m d r e s u l t a a t 0 0
Gerealiseerd resultaat 36.652