Programma 03 Natuur, water en milieu

De opgaven Verbindend Water, Milieu en Gezondheid, Uitnodigend Groen en Omgevingsrecht dragen bij een duurzame fysieke leefomgeving van Brabant met kaderstellend beleid en een ontwikkelingsgerichte aanpak.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De opgaven Verbindend Water, Milieu en Gezondheid, Uitnodigend Groen en Omgevingsrecht dragen bij aan een duurzame fysieke leefomgeving van Brabant. Deels door kaderstellend beleid op te stellen. In onze ontwikkelingsgerichte aanpak is het uitgangspunt dat gebruik zich duurzaam verhoudt tot de mogelijkheden die het water- en bodemsysteem bieden.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Water (03.01)

De beleidsvorming rond klimaatadaptatie heeft een impuls gekregen met de visie klimaatadaptatie inclusief uitwerking bestuursopdracht verdroging. Deze stukken zijn begin april 2020 aan PS toegezonden voor beslutvorming. In 2019 is een informerende bijeenkomst in PS geweest, waar veel partners hun aandachtspunten hebben ingebracht. De visie klimaatadaptatie en uitwerking bestuursopdracht vormen input voor het nieuwe regionale programma water en bodem 2022-2027.

Er is grote zorg over de dalende trends in zowel ondiep als diep grondwater. Als grootste grondwateronttrekker heeft Brabant Water met de provincie een bestuursovereenkomst gesloten over het verminderen van de groei van het drinkwaterverbruik. Brabant Water geeft dit vorm met het deltaplan waterbesparing. Met de overige grondwateronttrekkers sluiten we vergelijkbare overeenkomsten af.

 

Milieu (03.02)

Ook in 2019 hebben we gewerkt aan een Brabant waar mens, plant en dier gezond en prettig kunnen leven, met ruimte voor een elkaar versterkende economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Met onze wettelijke taken leggen we de basis voor een duurzame, veilige fysieke leefomgeving: een schone, gezonde lucht, bodem en water. Om dit te bereiken is het beleid met betrekking tot de aanpak van bodemsanering en nazorg voor gesloten stortplaatsen gecontinueerd en zijn subsidieregelingen opengesteld om overlast van drugsafval tegen te gaan en bij te dragen aan een vitale bodem. Ook stimuleren en ondersteunen we initiatieven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en groene groei  die hieraan een positieve bijdrage leveren.  Extra aandacht is besteed aan probleemlocaties ten aanzien van geuroverlast.

 

Natuur (03.03) en Groen Ontwikkelfonds Brabant - GOB (03.04)

De biodiversiteit heeft sterk te lijden onder een te grote stikstofdepositie. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof is hard gewerkt aan een nieuwe aanpak en aan beleidsregels om vergunningverlening (deels) weer mogelijk te maken. Dit heeft erin geresulteerd dat eind 2019 de Brabantse Aanpak Stikstof aan de Staten is aangeboden.

In nauw overleg met de andere provincies in IPO verband en met het Rijk, is medio oktober 2019 de nieuwe beleidsregel natuurbescherming vastgesteld en is de vergunningverlening in het kader van de Wnb weer geleidelijk op gang gekomen. De gebiedsgerichte aanpak rondom stikstofgevoelige N2000 gebieden is in ontwikkeling, waarbij in IPO verband onder meer gewerkt is aan de totstandkoming van een door het Rijk gefinancierde provinciale uitkoopregeling. Besluitvorming daarover zal in het eerste half jaar van 2020 nader vorm krijgen. In het stakeholdersoverleg Stikstof is vanaf het najaar 2019 overleg gevoerd met een breed pallet van maatschappelijke actoren en mede overheden over de stikstofaanpak. Ondertussen is samen met manifestpartners daadkrachtig doorgewerkt aan het natuurherstel in de stikstofgevoelige N2000-gebieden De noodzaak tot versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en de aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ’s) heeft geleid tot aanvullende uitvoeringsafpraken met de manifestpartners, extra capaciteitsinzet en een bijgestelde subsidieregeling voor de EVZ’s
In de afgelopen jaren zijn dankzij de inzet van heel veel partijen en vrijwilligers De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echte ‘Landschappen van Allure’ geworden. Daarnaast is er geïnvesteerd in waardevolle cultuurhistorische landschappen door de uitvoering van meer dan 300 maatregelen.
Om natuur en landschap te verankeren in de samenleving is de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’ ontwikkeld. In 2019 is de 100ste school in Brabant hiermee aan de slag gegaan. Er is ook nadrukkelijk geïnvesteerd in de omschakeling van gangbare agrarische bedrijven naar natuurinclusieve landbouw.
De streefwaarden voor het provinciaal deel van het Natuurnetwerk Brabant zijn gerealiseerd. Het rijksdeel loopt achter op planning. Zodra de voortgangsrapportage natuur (VRN) beschikbaar is wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares.

 

Omgevingsrecht (onderdeel van 03.02)

Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) hebben wij in 2019 opdracht verstrekt aan de omgevingsdiensten, het VTH-beleid vormgegeven, de regiefunctie voor andere handhavingspartners door middel van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht vervuld en beleid gemaakt ten aanzien van Omgevingsveiligheid. Ten aanzien van het VTH beleid en sturing op uitvoering wordt continue ingezet op verbetering en efficiency. Dat neemt niet weg dat vaak onvoorspelbare omgevingsinvloeden zeer bepalend zijn voor het werk wat hier plaats vindt. Zo was het besluit van de Raad van State over stikstof een bepalende factor geweest over het afgelopen jaar. 

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
03 Natuur, Water en Milieu Begroting 2019 Begroting 2019 Jaarrek.2019 Verschil
Bedragen x € 1.000 oorspronkelijk na wijziging realisatie begr.-realisatie
Lasten        
Programmalasten 142.070 174.851 156.946 17.905
Toegerekende organisatiekosten 14.853 14.932 14.732 200
Totaal lasten 156.923 189.783 171.678 18.105
Baten        
Programmabaten 9.174 22.653 24.267 1.615
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0
Totaal baten 9.174 22.653 24.267 1.615
         
Saldo van baten en lasten - 147.749 - 167.130 - 147.411 19.720

De onderbesteding op de programmalasten binnen het programma Natuur, Water en Milieu van € 17,9 mln is als volgt opgebouwd:
- 03.01 Water (€ 4,2 mln) op de onderdelen Deltaplan Hoge Zandgronden en ven- en wijstherstel.
- 03.02 Milieu (€ 10,6 mln) op de onderdelen bodem, omgevingsdiensten en ambitiemiddelen milieu.
- 03.03 Natuur en landschap (€ 7,8 mln) op natuur- en landschapsbeheer, de gebiedsimpuls N69, projecten Dienst Landelijk gebied en biodiversiteit.
- 03.04 Natuurnetwerk Brabant (-/- € 4,7 mln) op de grondverwerving van NNB-gronden door het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). Deze overschrijding wordt afgedekt binnen de reserve natuurbeheer en -ontwikkeling.

De toegerekende organisatiekosten komen op basis de gerealiseerde uren lager uit dan geraamd.

03.01 Water

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Water

Terug naar navigatie - Water

Klimaatbestendig Brabant

Deels gerealiseerd. De beleidsvorming rond klimaatadaptatie heeft een impuls gekregen met de Kadernota Klimaatadaptatie. In 2019 is hiertoe een informerende bijeenkomst in PS geweest, waar veel partners hun aandachtspunten hebben ingebracht. In 2020 moet de kadernota worden vastgesteld, conform de tijdlijn die overheden onderling hebben afgesproken. Daarnaast is de regeling voor gemeentelijke klimaatstresstesten succesvol geweest. En is de animo voor uitvoeringsprojecten op het gebied van klimaatadaptatie groot.

Ten aanzien van regionale wateroverlast is het inzicht ontstaan dat de effecten van klimaatverandering ook hier doorwerken. De watersysteemanalyses door de waterschappen laten zien dat maatgevende neerslagreeksen gemiddeld tot wel 15% intensiever zijn en leiden tot een groter areaal waar niet aan de geldende normen wordt voldaan (in 2019 zijn hiervoor waterbergingsprojecten uitgevoerd door de waterschappen in het kader van de STUW afspraken). Het gaat om grofweg 5000 ha in heel Brabant.

 

Verdrogingsaanpak natuur

Deels gerealiseerd. Op basis van de constatering dat de huidige aanpak van verdroogde natuurgebieden (de zogenaamde natte natuurparels) niet volstaat, zijn we een dialoog gestart met belanghebbenden, drinkwaterbedrijven, waterschappen en provincie. Deze beperkt zich niet tot de verdrogingsaanpak ten behoeve van natuurherstel, maar gaat in op de onderlinge afhankelijkheid van onttrekkingen en aanvullingen van (diep en ondiep) grondwater en de relatie met het oppervlaktewaterbeheer. Voor natuur, industrie, drinkwater en landbouw. Principes die breed worden onderschreven zijn herstel van het bodem- en watersysteem binnen en buiten natuurgebieden, meer en beter vasthouden van water (o.a. door infiltratie te verbeteren via bodemverbetering), verbetering van de grondwateraanvulling en het zuiniger omgaan met water. Deze principes worden nu verder uitgewerkt in de Bestuursopdracht 'Verdroging stoppen via een klimaatbestendige inrichting van Brabant'.

 

Voldoende grondwater

Deels gerealiseerd. In 2019 is volop doorontwikkeld op voldoende grondwater. Er is grote zorg over de dalende trends in zowel ondiep als diep grondwater. Brabant Water heeft met het deltaplan waterbesparing belangrijke stappen gezet om de bewustwording bij zowel burgers als bedrijven te vergroten en ook op Dutch Design Week was zuinig en slim watergebruik een belangrijk thema. Het actualiseren van het vergunningenbestand en het maken van hernieuwde afspraken over onttrekkingshoeveelheden lopen goed. Mooi winstpunt is dat een vergelijkbare actie ten aanzien van de vergunningen nu met onze hulp door de waterschappen is gestart, zodat we als bevoegde gezagen ook dezelfde boodschap uitstralen. In het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg worden samen met de waterschappen veel thema’s besproken met onze partners (vanuit landbouw, industrie, drinkwater, natuurbeheerders.

 

Waterveiligheid: Rivierverruiming

Deels gerealiseerd. De  rivierverruimingsprojecten Meanderende Maas, brug Veerweg Alphen en Lob van Gennep verlopen conform MIRT-planning. Hoewel het project Oeffelt reeds in 2018 klaar was voor de fase van planuitwerking, heeft het nog tot eind 2019 geduurd voordat de financiën helemaal rond waren (door veranderde rekenregels met betrekking tot dijkversterkingen). Het project Alem is voorlopig gestaakt: vanwege dezelfde veranderde rekenregels vallen de besparingen uit dijkversterkingen tegen en kan niet de stap worden gezet richting MIRT-planverkenning. Wel is in BO-MIRT het besluit genomen om een MIRT-onderzoek te starten naar havenontwikkeling Werkendam in relatie tot hoogwaterbescherming. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet naar het einddoel in 2050: een veilig en klimaatbestendig rivierengebied.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021  (Besluit: 78/15; Afweegmoment: 2021)  
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: 49/13)   
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (Besluit: okt-14; Afweegmoment: 2018)   
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (Besluit: 32/12; Afweegmoment: 2018)   
Samenwerken aan een Duurzame fysieke leefomgeving Water  
Toestandsrapportage via www.brabantinzicht.nl (Streefwaarde: 1) Gerealiseerd
Evaluatie PMWP Gerealiseerd. Met de statenmededeling 'Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant' zijn de resultaten van de evaluatie PMWP in januari 2019 aan PS aangeboden.
Klimaatproof Brabant  
Aantal Brabant-dekkende regionale adaptatie- strategieën N.v.t., staat gepland in 2020
Aantal klimaatstresstesten (gemeentelijk en provinciaal) (Streefwaarde: 20-25 gemeentelijk en 1 provinciaal) Deels gerealiseerd.  Er zijn 21 gemeentelijke stresstesten uitgevoerd. De provinciale stresstest is in 2019 is aanbesteed en wordt in 2020 opgeleverd.
Aantal projecten Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-NL (Streefwaarde: 20) Deels gerealiseerd. Er zijn 12 klimaatadaptatieprojecten gestart, waarmee het beschikbare subsidieplafond volledig is benut.
Basisset verplichte indicatoren (BBV)  
Gezonde fysieke leefomgeving Water  
Voldoende en schoon water  
De actuele toestand van de afzonderlijke kwaliteitselementen vindt u op www.brabantinzicht.nl.  
De grond- en oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de waterkwaliteitseisen conform de Kaderrichtlijn water (= verplichte BBV-indicator).  (Streefwaarde: % waterlichamen dat voldoet aan de KRW-eisen, 100% in 2027) Niet gerealiseerd. Het maatregelpakket 2016-2021 verloopt conform planning. Desondanks staat de doelrealisatie in 2027 onder druk.
Grondwatervoorraad in grondwaterlichamen Zandmaas en Slenk Diep zijn in goede toestand conform Kaderrichtlijn Water (Streefwaarde: Aantal grondwaterlichamen dat voldoet aan de KRW eisen 1 in 2019 en 2 in 2027) Deels gerealiseerd. Grondwaterlichaam Zandmaas voldoet. In 2019 is samen met Noord Rijn Westfalen, Vlaanderen en Limburg een verkennend onderzoek gestart naar de samenhang tussen de onttrekkingen in de verschillende deelstaten/provincies op de beïnvloeding van de toestand van het grondwaterlichaam Centrale Slenk. Dit onderzoek wordt afgerond in 2020.
Verminderen nitraatgehalte in grondwaterbeschermingsgebieden n.a.v. 6e Nitraat Actie Programma (Streefwaarde: % deelnemende agrariërs bij bestuursrapportage bijgesteld van 20% naar 60%) Gerealiseerd
Voldoende zwemmogelijkheden van voldoende kwaliteit (Streefwaarde: 100% zwemwaterlocaties voldoet) Deels gerealiseerd. 99,1% voldoet. De Binnenschelde voldoet niet.  Er lopen onderzoeken om het maatregelpakket te bepalen. 
Geen onaanvaardbare hinder door regionale wateroverlast (Streefwaarde: mate waarin voldaan wordt aan de normen uit de verordening is 100%) Deels gerealiseerd, 99% van het beheersgebied voldoet aan de normen voor wateroverlast. De restopgave wordt door de waterschappen opgepakt in het kader van de STUW afspraken.
Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen (STUW) met waterschappen (Streefwaarde: de STUW-afspraken zijn in 2021 gerealiseerd)

Deels gerealiseerd.  De prestatieafspraken verdrogingsbestrijding lopen achter op planning. Uitwerking van afspraken Addendum STUW wordt, conform afspraak GS-NBWB december 2019, in 2020 samen met de waterschappen vorm gegeven.

Veilige fysieke leefomgeving  
Risico's door hoogwater zijn aanvaardbaar  
Primaire keringen voldoen aan nationale normering (per 1 januari 2017 geldt een nieuwe overstromingsrisiconorm die per 2050 moet zijn gerealiseerd): Uitvoeren Deltaprogramma Maas (Streefwaarde: voortgang rivierverruimingsprojecten, MIRT verkenning Meanderende Maas - Ravenstein-Lith en planstudie Oeffelt) Deels gerealiseerd, stuurgroep Meanderende Maas heeft de verkenning afgerond en  Gedeputeerde Staten van Gelderland en Noord-Brabant verzocht het voorkeursalternatief vast te stellen in een structuurvisie. Voor Oeffelt is de 100% financiering gerealiseerd en daarmee kan de planuitwerkingsfase, vertraagd, van start.
Regionale keringen voldoen aan de provinciale normering (Streefwaarde: voortgang verbeterplannen en uitvoering, maatwerkafspraken per waterschap, Aa en Maas en Rivierenland voldoen reeds) Gerealiseerd
Groene Groei  
Duurzame benutting ondergrond – onderdeel grondwater  
Actualisatie Waterwet vergunningen grondwateronttrekkingen (Streefwaarde: % geactualiseerde Waterwet vergunningen grondwateronttrekkingen 20%) Gerealiseerd
Uitvoeren grondwateronttrekkingsbeleid: herziene afspraken met drinkwaterbedrijven en industriële onttrekkers (Streefwaarde: aantal overeenkomsten, streven = 20 in 2021, voor 2019: bijgesteld bij bestuursrapportage van 8 naar 5 overeenkomsten) Deels gerealiseerd. Één overeenkomst afgesloten met Brabant Water. Proces heeft meer tijd gekost dan vooraf ingeschat en de inzichten benutten we in de gesprekken die we voeren voor het opstellen van de overige overeenkomsten. We verwachten alle overeenkomsten in de periode t/m 2021 te realiseren.
Uitwerken Waterbeschikbaarheid  
Uitvoering Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) (Streefwaarde: 1 openstelling subsidieregeling (provinciale middelen) Gerealiseerd
(Streefwaarde: 1 Openstelling bijdrageverordening (rijksmiddelen) Gerealiseerd
Regionale gebiedsontwikkeling rondom een zout Volkerak Zoommeer (bestuursopdracht Connecting Delta) (Streefwaarde: 1 aangaan bestuursovereenkomsten (afhankelijk van besluitvorming Tweede Kamer), daarna uitvoering) Niet gerealiseerd. De minister van I&W heeft besloten tot 2030 geen geld uit te trekken voor het terugbrengen van getij in het Volkerak-Zoommeer. Wel is afgesproken dat het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta het initiatief neemt een gebiedsproces Volkerak-Zoommeer op te starten, met als doel een gedragen perspectief voor het Volkerak-Zoommeer, inclusief de zoetwatervoorziening.
Initiëren en deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden Zuidwestelijke Delta en Waterpoort (Streefwaarde: uitvoering samenwerkingsovereenkomsten, Waterpoort: afronding overeenkomst 2016-2019. Heroverweging 2020 e.v., ZWD doorlopend)

Gerealiseerd.

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
Lasten 29.192 39.404 35.185 4.219
         
Baten 3.800 4.968 5.403 435
Saldo van baten en lasten -25.392 -34.437 -29.782 4.654

 

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
- Deltaplan Hoge Zandgronden 1.952
- Ven- en wijstherstel 938
- POP3 bijdragen Water 584
- Gezonde leefomgeving water 286
- Groene groei water 253
- Overig 204
Totaal afwijking lasten 4.219

 

Toelichting afwijking lasten

Deltaplan Hoge Zandgronden (zoetwaterbeschikbaarheid)
In 2019 zijn minder subsidieaanvragen vanuit de waterschappen ontvangen op het onderdeel ‘waterbeschikbaarheid’ van de subsidieregeling PMWP.

 

Ven- en wijstherstel
In 2019 zijn minder aanvragen ontvangen dan vooraf ingeschat op subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden onderdeel venherstel en op de subsidieregeling PMWP, onderdeel wijstherstel.

 

POP3 bijdragen Water
De POP3 subsidieopenstelling Fysieke investeringen Waterdoelen 2019 heeft niet het aantal en omvang van beschikkingen gehaald als vooraf ingeschat. De redenen zijn divers maar betreffen onder andere, dat aanvragen maar deels subsidiabel blijken.

 

Gezonde leefomgeving water
Het project Medicijnresten dat samen met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 is opgestart heeft een meerjarig uitgavenpatroon. De middelen waren in zijn geheel in 2019 geraamd. Bij de eerste bestuursrapportage 2020 zullen deze middelen worden verdeeld over de gehele looptijd van het project.

 

Groene groei water
De opdrachtverleningen ten behoeve van de meerjarige infiltratieprojecten Waterbeschikbaarheid zijn later dan gepland eind 2019 gegund, waardoor er minder uitgaven in 2019 hebben plaatsgevonden.

 

Overig

Diverse kleinere afwijkingen, zoals/op gebied van water.

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
- Overig 435
Totaal afwijking baten 435

 

Toelichting afwijking baten

Overig

Diverse kleinere afwijkingen, zoals/op gebied van grondwaterheffing en Deltaplan: Rivierverruiming.

 

 

03.02 Milieu

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Milieu

Terug naar navigatie - Milieu

Milieu

Zowel met betrekking tot het  realiseren van de doelstelling als de prestaties liggen we op koers.  De luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder voldoen aan de geldende normen, zodat deze een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Brabander.
Wettelijke taken op gebied van lucht, geluid en Milieueffectrapportage (Mer) zijn uitgevoerd. Hierbij zijn wettelijk vastgestelde normen in acht genomen.  De ontvangen verzoeken om ontheffing en/of vergunningen zijn binnen de wettelijk gestelde termijnen afgerond.  GS-adviezen naar aanleiding van vergunningaanvragen op basis van de Mijnbouwwet zijn uitgebracht.

De Bodem bevat geen urgente bodemverontreinigingen meer, is vitaal en geschikt voor maatschappelijke functies.

 

Schone bodem
De geplande uitvoering van bodemsaneringen (conform Bodemconvenant) is gerealiseerd. Ook zijn er wezenlijke stappen genomen in het proces van de warme overdacht van de bodemtaken en voormalige stortplaatsen naar de gemeente in het kader van de Omgevingswet.

 

Vitale bodem
De subsidieregeling Vitale Bodem voor praktijkprojecten is nagenoeg geheel besteed. Het lectoraat Bodem is in uitvoering en zet in op het opzetten van een digitaal kenniscentrum voor kennisuitwisseling en het verbinden van de praktijk met het bodemonderwijs, zowel voor middelbaar en hoger agrarisch onderwijs. De bodemkaarten als resultaat van de bestuursopdracht leveren daarbij een waardevolle bijdrage. Er is via cofinanciering en verbinding van partijen ondersteuning gegeven aan praktijkprojecten voor duurzaam bodembeheer in de akkerbouw en melkveehouderij.

 

De natuurlijke waarde van de diepe ondergrond wordt niet bedreigd door ingrepen zoals opslag afval of winning (schalie)gas.
Ter bescherming van de (diepe) ondergrond, incl grondwater, is er bezwaar op het gaswinningsplan ‘Sprang’ in Loon op zand en zienswijze/beroep op de voorgenomen gasboring ‘Waalwijk Zuid’ ingediend, in samenwerking met gemeente en waterschap.
Voor het verkrijgen van een Unesco Geopark status is een intentieverklaring tussen al deelnemende partijen en een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse en Vlaamse provincies getekend. Na advisering en instemming van de Vlaams/Nederlandse Unesco Geopark Commissie is besloten het indienen van het bidbook met een jaar uit te stellen.

Grondstoffen zijn beschikbaar voor economische ontwikkelingen en grondstofketens zijn zoveel mogelijk gesloten

Verduurzaming van de grondstoffenvoorziening heeft een sterke relatie met Circulaire economie hiermee wordt nauw samengewerkt. Momenteel lopen projecten met betrekking tot het sluiten van de grondstofketen voor textiel en plastic. In 2020 worden hier de eerste resultaten van verwacht.

 

Omgevingsrecht

Vanuit vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn voorbereidende stappen gezet voor wat betreft de transitie veehouderijen, rekening houdende met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof en de komst van de Omgevingsverordening. Binnen de drie regio’s van de omgevingsdiensten is gezamenlijk met de gemeenten afspraken gemaakt in regionale kadernota’s. Daarnaast is er ingezet op versterking van Samen sterk in het buitengebied, de voorbereiding van de komst van de omgevingswet, en digitalisering door middel van de oprichting van het Brabants Omgevings Datalab (BOD).

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021 (Besluit: 78/15; Afweegmoment: 2021)   
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: 49/13)   
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (Besluit: 41/13; Afweegmoment: 2018)  
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (Besluit: 32/12; Afweegmoment: 2018)  
Samenwerken milieu  
De milieukwaliteit van de leefomgeving is stabiel of verbeterd  
Ondersteunen van initiatieven met een positieve bijdrage aan een duurzame leefomgeving door burgers en bedrijven (samen met water) (Streefwaarde 2) Niet gerealiseerd, opzet voor initiatievenregeling is in concept klaar.  Openstelling in 2e kwartaal van 2020
Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) van de provincie neemt jaarlijks met 5% af. (basisjaar 2015: totale CO2 emissie is 21.413.495 ton (bron: Klimaatmonitor) (Verplichte indicator uit BBV) De beschikbare informatie uit de Klimaatmonitor van het rijk reikt tot en met het jaar 2017.
In 2017 was de totale CO2-uitstoot 20.243.500 ton. Dat is een afname van 2,2% ten opzichte van 2016.
Vaststellen subsidieregeling voor initiatieven/projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het PMWP, onderdeel Milieu (Streefwaarde 1 subsidieregeling) Niet gerealiseerd, opzet voor initiatievenregeling is in concept klaar. Openstelling in 2e kwartaal van 2020
Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via de omgevingsdiensten) (Streefwaarde 3 vastgestelde opdrachten) Gerealiseerd. 
De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen (Streefwaarde: geen gebruik wet dwangsom/ geen lex siliencio positivo)

De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2018 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.

Beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld (Streefwaarde 90%) De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2018 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.
Handhavingsbeschikkingen die in stand blijven na rechterlijke toetsing (Streefwaarde 90%) De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2018 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.
Geen repressieve handhaving zonder toetsing op artikel 20.8 (Streefwaarde 100%) De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2018 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.
Mate van spontane naleving (bij eerste controles) (Streefwaarde 80%) De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2018 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.
Geconstateerde ernstige overtredingen (bij eerste controles) (Streefwaarde 7%) De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2018 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.
Intergemeentelijk samenwerken op het gebied van milieu binnen Brabantstad duurzaamheid en MOLO (Streefwaarde 6 bijeenkomsten Streefwaarde is bijgesteld naar 2 bijeenkomsten) Gerealiseerd
Fysieke gezonde leefomgeving milieu  
De luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder voldoen aan de geldende normen, zodat deze een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Brabander  
Uitvoeren Plan van Aanpak Brabantse Health Deal:  Deels gerealiseerd
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en op basis daarvan is een contourennota opgesteld en vastgesteld in BrabantStad. Op basis van de contourennota wordt een nieuw plan van aanpak in maart 2020 aan BrabantStad voorgelegd,
Opleveren Toolbox Gerealiseerd
Ondersteunen initiatieven/projecten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid in Brabant (Streefwaarde 2 projecten) Gerealiseerd
Regionale projecten binnen Brabantse Health Deal (Streefwaarde 3 projecten) Gerealiseerd
De bodem bevat geen urgente bodemverontreinigingen meer, is vitaal en geschikt voor maatschappelijke functies Gerealiseerd
Saneren bodem Chemie Pack (gereed in 2025). Passieve sanering is gestart. Gerealiseerd
Uitvoeren projecten gericht op bewustwording, herstel vitaliteit, bodembiodiversiteit, biologische, chemische en fysische kwaliteit (Streefwaarde bij bestuursrapportage bijgesteld van 1 naar 3) Gerealiseerd
Subsidieregeling Vitale bodem (Streefwaarde bij bestuursrapportage bijgesteld van 3 naar 1) Gerealiseerd
Hergebruik van voormalige en/of gesloten stortplaatsen heeft geen nadelige gevolgen voor de leefomgeving  
Aantal in beheer zijnde stortplaatsen. (Streefwaarde 3)

Niet gerealiseerd

Achter op de planning. In 2018/2019 heeft intensief bestuurlijke afstemming plaats gevonden over de uitkomsten van een ALM-studie betreffende het nazorgfonds. De beoogde overdracht van beheer van locaties aan de provincie is uitgesteld. De provincie heeft ingestemd met een overeenkomst op basis waarvan de overdracht voor een periode van 5 jaar wordt uitgesteld. In die tijd vindt een vervolgtrajecten blijft de provincie alleen het beheer uitvoeren over de twee locaties die al eerder waren overgedragen.

Fysieke veilige leefomgeving  
Natuurbranden worden zoveel mogelijk voorkomen en eventuele schade is minimaal  
 Operationele RIN-webapplicatie (Risico Index Natuurbranden) ter ondersteuning van de gebruikers. Bij Burap 2018 reeds gerealiseerd. Landelijk is beheer overgedragen aan Brandweer Nederland’.
Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt  
Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt) (Streefwaarde 4 bijeenkomsten) Gerealiseerd
Schadeloos stellen gedupeerde grondeigenaren (Streefwaarde 1 vastgestelde subsidieregeling) Gerealiseerd
Groene groei milieu  
Grondstoffen zijn beschikbaar voor economische ontwikkelingen en grondstofketens zijn zoveel mogelijk gesloten.  
Vaststellen subsidieregeling initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening. Niet gerealiseerd
Subsidieregeling wordt niet opgesteld. In het kader van Biobased Economy en Circulaire Economie wordt gedacht aan het verstrekken van leningen via het Innovatiefonds van de BOM
Ondersteunen initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening (Streefwaarde 3) Gerealiseerd
Provincie ondersteunt het opzetten van het Innovatieplatform verwaarden reststromen (Streefwaarde 1) Niet gerealiseerd
Gesprekken met afvalinzamelaars en verwerkers lopen, hebben echter nog niet geleid tot het opzetten van Innovatieplatform. In 2020 zal dit pas tot een resultaat leiden.
De natuurlijke waarde van de diepe ondergrond wordt niet bedreigd door ingrepen zoals opslag afval of winning schaliegas  
Benodigde ingrepen (Streefwaarde 0) Gerealiseerd
Kennisontwikkeling grondwater (Streefwaarde opgestelde grondwatermodellen 1) Gerealiseerd
Ontwikkelen Geo-Park Schelde Delta, bidbook is gereed voor indiening bij UNESCO Gereed 2020 Deels gerealiseerd
Bij Burap is gemeld dat Bidbook in 2020 gereed moet zijn. Indienen bidbook wordt op advies van Unesco Geopark-commissie doorgeschoven naar 2021
De voedselvoorziening veroorzaakt geen uitputting van voorraden en milieukwaliteitsproblemen (bijdrage aan Agrofood Agenda 02.02)  
Benutten vrijkomend fosfaat bij vernatting (Streefwaarde 1 onderzoek) Gerealiseerd

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
Lasten 38.920 49.488 38.930 10.558
         
Baten 2.163 9.304 6.720 - 2.583
Saldo van baten en lasten - 36.757 - 40.184 - 32.208 7.975

 

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
- Bodem 4.151
- Omgevingsdiensten 4.433
- Ambitiemiddelen milieu 1.403
- Ecodorp Boekel 600
- Opruiming Drugsafval 297
- Interim bedrijvenregeling bodemsaneringen -676
- Overig 350
Totaal afwijking lasten 10.558

 

Toelichting afwijking lasten

Bodem
Door vertraging in de uitvoering van de saneringen, van onder andere Chemiepack, verlopen de realisaties niet volgens planning. Dit leidt tot een onderschrijding van € 4,1 mln.

 

Omgevingsdiensten
De onderbesteding is voor het grootste deel het gevolg van een positief jaarrekeningresultaat van de omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten betalen feitelijk terug wat in het voorafgaande jaar teveel betaald is door de deelnemers.

 

Ambitiemiddelen milieu
De uitgaven op de ambitiemiddelen ten behoeve het onderdeel milieu van het PMWP 2015-2021 waren in 2019 minder dan geraamd. Met name op de subonderdelen ‘gezonde leefomgeving’ en ‘lucht, geur en geluid’.

 

Ecodorp Boekel
Het provinciaal risico op de lening aan Ecodorp Boekel dekken wij voor 50% af uit de programmabegroting.

 

Opruiming Drugsafval
Er zijn voor € 0,3 mln minder opruimingssubsidies drugsdumpingen aangevraagd dan voorzien.

 

Interim bedrijvenregeling bodemsaneringen
De provincie fungeert als doorgeefluik voor de Interim bedrijvenregeling m.b.t. bodemsaneringen vanuit het Rijk. De gemaakte kosten waren € 0,7 mln hoger dan geraamd. Deze kosten worden teruggevorderd bij het Rijk.

 

Overig

Diverse kleinere afwijkingen, zoals/op gebied van onder andere Milieu Effect Rapportages, kassiersfunctie IPO BOOG en gevelsaneringen.

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
- Leges en inkomsten vvgb’s -2.307
- Overig -276
Totaal afwijking baten -2.583

 

Toelichting afwijking baten

Leges en inkomsten verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s)
De vergunningverlening op de Wet natuurbescherming is nagenoeg stilgevallen na de uitspraak van de Raad van State. Tegen de verwachtingen in is deze in 2019 niet opnieuw op gang gekomen. Dit heeft geleid tot minder leges- en vvgb inkomsten.

 

Overig

Diverse kleinere afwijkingen, zoals/op gebied van het verhaal van kosten voor repressieve handhavingsacties en de provinciale kassiersfunctie voor het IPO BOOG.

03.03 Natuur en Landschap

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Natuur en Landschap

Terug naar navigatie - Natuur en Landschap

Samenhangend en robuust natuurnetwerk

Deels gerealiseerd. Samen met manifestpartners is voortvarend gewerkt aan de realisatie van herstelmaatregelen in stikstofgevoelige N2000-gebieden. Voor 5 gebieden is gewerkt een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Eind 2019 hebben PS het PIP voor de Oude Strijper Aa vastgesteld. In 2020 volgen de PIP’s voor de andere 4 gebieden. De daadwerkelijke uitvoering van de herstelmaatregelen is gesubsidieerd door de provincie en wordt uitgevoerd door de manifestpartners.

Zie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant hoofdstuk 03.04.

Behoud en herstel van biodiversiteit 

Deels gerealiseerd. Een te grote stikstofdepositie zorgt voor vermesting en verzuring van de Brabantse natuurgebieden. Het terugdringen van de stikstofuitstoot gebeurde ondermeer door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over PAS: het PAS mag niet meer als basis worden gebruikt bij de toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Het PAS werd namelijk gebruikt om, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming te geven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer).

Sinds 29 mei is hard gewerkt aan een nieuwe aanpak en aan beleidsregels om vergunningverlening (deels) weer mogelijk te maken. Eind 2019 is de Brabantse Aanpak Stikstof aan de Staten aangeboden.

Brabants mozaïek van landschappen

Gerealiseerd. Middels het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (Stika) zijn er 275 subsidies toegekend. Daarnaast zijn er 68 subsidies toegekend voor de inrichting van landschapselementen en 10 voor de aanleg van faunavoorzieningen. In overleg met de Brabantse gemeenten en waterschappen is gewerkt aan de aanpassing van het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. De regeling is flexibeler gemaakt en er wordt meer verbinding gelegd met andere opgaven. De nieuwe regeling wordt in de 1e helft van 2020 opengesteld.

In januari vond de slotbijeenkomst van Landschappen van Allure plaats. Dankzij de inzet van heel veel partijen en vrijwilligers zijn De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst echte ‘Landschappen van Allure’ geworden, ieder met zijn eigen identiteit en dynamiek. In 2020 vindt de afronding van de laatste projecten plaats.

Verankering van natuur en landschap in de samenleving

Deels gerealiseerd. Op 11 april vierde basisschool De Schatkist in Budel dat ze de 100ste school in Noord-Brabant waren die aan de slag zijn gegaan met de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’. In totaal zijn er nu 160 schoolpleinen gesubsidieerd, waarvan 85 in 2019.

Ook zijn ruim 30 andere projecten uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de Brabantse burgers zich bewust zijn van het belang van natuur en landschap en daar ook zelf aan willen bijdragen.

Er zijn 7 ondernemerscoaches aangesteld om ondernemers te ondersteunen bij de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Hun inzet is erop gericht dat er ten minste 40 gangbare veehouderijbedrijven omschakelen. De coaches hebben inmiddels meer dan 100 gesprekken gevoerd met belangstellenden. De eerste ondernemers hebben subsidie ontvangen voor het opstellen van een businessplan.

 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (Besluit: PS 50/12; Afweegmoment: 2022)  
Beleidsactualisatie BruG (Besluit: PS 77/17)   
Inzicht in beleid, beleidsrealisatie en beleidskaders  
Oplevering rapportage "Toestand Brabantse Natuur, Water & Milieu (Streefwaarde 1 toestandsrapportage per jaar) Gerealiseerd. De toestandsrapportage (natuur, water, milieu) wordt via de website www.brabantinzicht.nl jaarlijks geleverd.
Oplevering jaarlijkse "voortgangsrapportage natuur" (VRN) (Streefwaarde 1) Gerealiseerd.
Vaststellen begrenzing NNB via natuurbeheerplan (Streefwaarde 1) Gerealiseerd.
Vaststellen Natura 2000 beheerplannen (Streefwaarde 0) Niet van toepassing
Uitvoering BrUG pijler 1 : een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden  
Het Natuurnetwerk Brabant is op orde.  
Oppervlakte waarvoor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer wordt verleend binnen het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer (Streefwaarde 81.615 ha) Deels gerealiseerd. Er zijn iets minder ha gesubsidieerd (81.585 ha).
Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer, (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) binnen het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 90.000 ha). (Verplichte indicator uit BBV) (Streefwaarde 93%, bij bestuursrapportage bijgesteld naar 91%) Gerealiseerd.
Oppervlakte waarvoor subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt verleend buiten het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer (Streefwaarde 3.093 ha. Streefwaarde bij bestuursrapportage bijgesteld naar 3839 ha) Deels gerealiseerd. Er is voor 3.757 ha subsidie verleend. Er zijn meer ‘dure’ ha aangevraagd waardoor er met het beschikbarre budget iets minder ha kunnen worden gesubsidieerd.
Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) buiten het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 3.093 ha). (Verplichte indicator uit BBV) Streefwaarde 100%, bij bestuursrapportage bijgesteld naar 125%) 121%
Realisatie van circa 440 herstelmaatregelen van aangewezen habitats in N2000 gebieden vóór 2022. Voor het aankopen van de benodigde gronden en verlenen van subsidies voor inrichting, zie 03.04 (Streefwaarde aantal maatregelen 70-90) Gerealiseerd.
Uitvoering BrUG pijler 2: Behoud en herstel biodiversiteit  
Een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats die van nature in Brabant voorkomen.  
Realisatie van circa 3.000 inrichtingsmaatregelen in 15 leefgebieden voor bedreigde diersoorten vóór 2027 door openstelling subsidieregeling. (Streefwaarde 100-200 maatregelen) Gerealiseerd.
Uitvoering BrUG pijler 3 : een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten.  
Een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur.  
Verlenen subsidie voor uitvoeren maatregelen t.b.v. karakteristiek landschap via Stimuleringskader groen blauwe diensten en Regeling verbinding en landschap (Streefwaarde 100-200 maatregelen resp. 40 maatregelen)

Gerealiseerd.

Beoordelen van 8 voortgangsrapportages Subsidieregeling landschappen van Allure Noord- Brabant. (Streefwaarde aantal bij bestuursrapportage bijgesteld naar 1) Gerealiseerd.
Tussen- en eindrapportage regeling Landschap van Allure (Streefwaarde 1) Gerealiseerd.
Uitvoering BrUG pijler 4 : verankering van natuur en landschap in de samenleving  
Een groene maatschappij waar burgers zich bewust zijn van het belang van natuur en landschap en daar ook zelf aan willen bijdragen en ondernemers hun economische activiteiten laten plaats vinden binnen de randvoorwaarden van natuur.  
Vergroening bedrijventerreinen (Streefwaarde 2 locaties bij bestuursrapportage bijgesteld naar 0) Niet van toepassing.
Toename natuurinclusieve landbouw (Streefwaarde 5 bedrijven) Gerealiseerd. 
Vrijwillige CO2 compensatie (Streefwaarde 1 initiatief, bij bestuursrapportage bijgesteld naar 0) Niet van toepassing.
Initiatieven natuur en economie (Streefwaarde 10 uitvoeringsprojecten) Gerealiseerd.
Aantal (burger)initiatieven dat de meerwaarde van groen benut (Streefwaarde 10 initiatieven) Gerealiseerd.
Aantal gezonde, klimaatbestendige groene schoolpleinen (Streefwaarde 16 schoolpleinen, bij bestuursrapportage bijgesteld naar 75) Gerealiseerd.
Aantal initiatieven waar groen en gezond met elkaar verbonden zijn, inclusief toegankelijke natuur (Streefwaarde 3 initiatieven) Deels gerealiseerd. Er zijn twee projecten gerealiseerd (Natuurontwikkeling Luciapark en bloemrijke wandeltuin Liduina). Het project toegankelijke natuur is niet gerealiseerd. Een goede opzet daarvoor vergde meer tijd dan verwacht. Een voorstel en realisatie hiervan komt in 2020. 
Aantal projecten voor waardering van groene vrijwilligers, toename groene vrijwilligers of vergroten expertise vrijwilligers aansluitend beleidsvraagstukken (Streefwaarde 3 projecten, bij bestuursrapportage bijgesteld naar 4) Gerealiseerd.
Bevorderen van draagvlak en samenwerking bij de realisatie van natuur en landschapsdoelen voor het verlenen van subsidie aan natuurorganisaties (Streefwaarde 3-4 organisaties, bij bestuursrapportage bijgesteld naar 4) Gerealiseerd.

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?

 

Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
Lasten 72.858 72.745 64.928 7.817
         
Baten 3.211 3.026 2.680 -346
Saldo van baten en lasten -69.648 -69.720 - 62.248 7.471

 

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
- SNL beheer 1.739
- Gebiedsimpuls N69 1.563
- Projecten Dienst Landelijk Gebied 929
- Bijdragen POP3 Natuur 528
- Uitgaven Natuurcompensatie 565
- Programma budget realisatie NNB 629
- Biodiversiteit 782
- Overig 1.082
Totaal afwijking lasten 7.817

 

Toelichting afwijking lasten

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (SNL)
De onderbesteding op SNL komt deels doordat er voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gerekend is met 50% EU-subsidie en we tot nu toe 75% EU-subsidie krijgen. Dit sluit aan bij de afspraak over 50-50 financiering, waarbij in de eerste vier jaren al 75% wordt gedeclareerd in Brussel en resterende jaren 100% ten laste van de provincie komt.
Daarnaast verloopt de realisatie van het natuurnetwerk minder snel dan geraamd, waardoor de subsidies voor beheer later aangevraagd.

 

Gebiedsimpuls N69
De realisatie van projecten en de voorbereiding hiervan vraagt meer tijd waardoor er nog geen subsidieaanvragen zijn geweest in 2019. Dit komt deels doordat een aantal partners de cofinanciering nog niet in de begroting heeft vastgelegd en omdat partners nog niet met de uitvoering aan de slag zijn.

 

Transitie Dienst Landelijk Gebied projecten
Aan de zogenoemde 'transitie DLG-projecten' is minder uitgegeven dan verwacht. De betaling aan het Noordbrabants Landschap voor de restopgave van De Hilver wordt doorgeschoven naar 2020 en een betaling aan de aannemer van het project Groote Peel heeft vertraging opgelopen in verband met een langlopende discussie over de hoogte van het te betalen bedrag en schuift eveneens door naar 2020.

 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) bijdragen Natuur
In 2019 heeft de garantiestelling voor het EU-deel voor PAS- en natura 2000 projecten niet geleid tot een verplichting. Daarnaast zit op de LEADER-openstelling voor de N69 vertraging in de afhandeling van ingediende subsidieaanvragen.

 

Uitgaven natuurcompensatie
Eind 2019 zijn er nog 3 aanvragen in behandeling voor de realisatie natuur subsidieregeling N279 die niet meer beschikt zijn in 2019.

 

Programma budget realisatie Natuurnetwerk Brabant
In 2019 zijn minder subsidies aangevraagd dan verwacht, doordat de manifestpartners in afwachting waren van de samenwerkingsovereenkomsten met de manifestpartners met betrekking tot de versnelling realisatie Natuurnetwerk Brabant tot 2028, waarbij voor de periode 2020 tot en met 2022 afspraken over de ondersteuning worden gemaakt. Deze samenwerkingsovereenkomsten zijn in januari 2020 getekend.

 

Biodiversiteit
Op de opengestelde subsidieregeling ‘Biodiversiteit en leefgebieden’ zit een onderbesteding van 9%, omdat projecten niet voldeden aan de vereisten en of niet paste binnen het bedrag van een van de vier deelplafonds. De resterende middelen vloeien terug naar de reserve en blijven beschikbaar voor nieuwe openstellingen.

 

Overig

Diverse kleinere afwijkingen, zoals/op gebied van Pas en Natura 2000 projecten (€ 0,4 mln.), groenblauwe diensten (€ 0,33 mln.), BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving (€ 0,25 mln.) en diverse kleine posten (€ 0,28 mln.).

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
Overig -346
Totaal afwijking baten -346

 

Toelichting afwijking baten

De afwijkingen t.o.v. de begroting zijn beperkt

 

 

03.04 Natuur Netwerk Brabant

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant

Terug naar navigatie - Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant

Groen Ontwikkelfonds

Deels gerealiseerd.

<Tekst volgt begin maart nadat GOB rapportage beschikbaar is.>

 

Natuurnetwerk Brabant 

Deels gerealiseerd.

Met de waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Brabantse Delta en met Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn afspraken gemaakt over het in een hoger tempo aanleggen van nieuwe natuur. Ze hebben daarbij aangegeven in welke gebieden zij de natuurrealisatie - en in combinatie daarmee het herstel van het watersysteem - op zich nemen. In totaal gaat het om 76 gebieden.

Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

Terug naar navigatie - Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?

 

Beleidsnota / Prestatie met indicatoren Is de prestatie in 2019 gerealiseerd?
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (Besluit: PS 42/13; Afweegmoment: 2027)  
Realisatie Natuurnetwerk door provincie en de GOB BV. Provinciaal deel (totale opgave is 3.100 ha)  
Verwerving/functiewijziging (Streefwaarde 200 ha) Gerealiseerd.
Inrichting (Streefwaarde 150 ha) Gerealiseerd.
Rijksdeel (totale opgave is 6.500 ha verwerven en 12.148 ha inrichten)  
Verwerving/functiewijziging (Streefwaarde 500 ha) Deels gerealiseerd. Er zijn minder hectares gerealiseerd in 2019.

Als de voortgangsrapportage natuur (VRN) beschikbaar is wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares.

Inrichting (Streefwaarde 250 ha) Deels gerealiseerd. Er zijn minder hectares gerealiseerd in 2019.

Als de voortgangsrapportage natuur (VRN) beschikbaar is wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares.

Realisatie Ecologische verbindingszone EVZ (totale opgave 1775 ha)  
Verlenen subsidie of andere financiële arrangementen en/of beschikbaar stellen (ruil)gronden voor realisatie EVZ’s door derden (Streefwaarde 125 ha)

Deels gerealiseerd. Er is 7 ha ecologische verbindingszone gerealiseerd. Het aantal ha onderhanden bij het GOB is 314 ha. Hiervan is 187 ha beschikt in 2019. De komende jaren worden deze ha gerealiseerd.

Realisatie van enclaves in het NNB die nog in agrarisch gebruik zijn. (Streefwaarde 30 ha) Deels gerealiseerd. Er is 18 ha verworven.
Realisatie grondverwerving Natte Natuurparels (Oost Brabant) (Streefwaarde aantal natte natuurparels) Niet van toepassing.

 

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begr.oorspr. Begr.na wijz. Realisatie Verschil
  2019 2019 2019  
Lasten 1.100 13.214 17.903 -4.689
         
Baten 0 5.355 9.463 4.108
Saldo van baten en lasten - 1.100 - 7.859 -8.440 -581

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
- GOB grondverwerving Natuurnetwerk Brabant -4.689
Totaal afwijking lasten -4.689

 

Toelichting afwijking lasten

GOB-grondverwerving NNB
De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij de Bestuursrapportage wordt op basis van de meest recente grondmutaties ramingen bijgesteld. In de laatste maanden van 2019 hebben nog een aantal aankopen van gronden plaatsgevonden met name rijks EHS die niet voorzien waren bij de slotwijziging 2019, waardoor een overschrijding van € 4,7 mln. optreedt (gedekt door GOB-fonds en rijksmiddelen).

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging

  x € 1.000
- GOB grondverkopen en pachtinkomsten 4.108
Totaal afwijking baten 4.108

 

Toelichting afwijking baten

GOB-grondverkopen en pachtinkomsten
De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen. Bij verkoop worden boekwinsten en pachtinkomsten gerealiseerd. In de laatste maanden van 2019 hebben nog een aantal mutaties plaatsgevonden met name Rijks EHS welke niet voorzien waren bij de slotwijziging 2019, waardoor er per saldo meer baten € 4 mln. zijn gerealiseerd.