6. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de provincie als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de provincie zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De provincie neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 15 van het BBV en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste:

  • de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
    1. gemeenschappelijke regelingen;
    2. vennootschappen en coöperaties;
    3. stichtingen en verenigingen, en,
    4. overige verbonden partijen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de provincie middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de provincie.

De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties die een bijdrage leveren aan het publiek belang.

Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen die op 12 december 2014 door PS is vastgesteld. Hierin is het beleid met betrekking tot verbonden partijen geactualiseerd en is toegelicht op welke wijze de provincie de publieke belangen in deze verbonden partijen wil behartigen. Ook staan de overwegingen genoemd om een bestuurlijk en financieel belang aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen. In de nota is vastgelegd om vierjaarlijks de gehele deelnemingenportefeuille te evalueren. In het najaar 2020 zal een nieuwe versie van het beleid ten aanzien van verbonden partijen aan uw staten worden voorgelegd.
Op advies van de accountant is in het stoplichtmodel een wijziging doorgevoerd. De wijziging van de kleuren bij financiën hebben niet te maken met nieuwe risico's maar met herwaardering van de duurzame waardeontwikkeling.

 

Bestuurlijk belang verbonden partijen

Het bestuurlijk belang bij een verbonden partij uit zich in de invloed die kan worden uitgevoerd bij de verbonden partij. Dit is onder andere stemrecht op besluiten die tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders of ledenvergadering zijn geagendeerd maar ook benoeming van bestuurders en leden van het toezichtsorgaan; de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De mate van invloed per verbonden partij is opgenomen in navolgende tabellen. Naar aanleiding van de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen zijn ook de bestuurlijke rolverdelingen van de verbonden partijen in de tabellen verwerkt.

Financieel belang verbonden partijen

Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van het provinciaal aandeel in de deelneming (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen), danwel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.
Naast het financieel risico ontvangt de provincie ook inkomsten uit verbonden partijen in de vorm van dividend. In 2019 ontvangt de provincie dividend (over de winst van 2018) van de volgende verbonden partijen: Eindhoven Airport NV, Enexis Holding NV, Nederlandse Waterschapsbank en de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen.

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Ontwikkelingen

De meest belangwekkende ontwikkelingen bij de verbonden partijen:

Enexis:

Op basis van de energieagenda 2030 is in 2019 het uitvoeringsprogramma ‘Energie verbindt' opgesteld. De uitvoering wordt opgepakt in samenwerking met de strategische partners van de provincie. Enexis is een van de partners in de Brabantse Energie Alliantie. De alliantie tussen Enexis en provincie biedt door zowel concrete als strategische samenwerking een belangrijk fundament voor het kunnen behalen van de doelstellingen ten aanzien van broeikasgasreductie en duurzame opwek.

In Brabant zijn bijvoorbeeld energieke landschappen en groene mobiliteit thema’s waar de rol van Enexis van grote meerwaarde is. In de (nationale) totstandkoming van het klimaatakkoord vond op diverse onderdelen afstemming plaats met Enexis. Vertegenwoordigers van Enexis nemen deel aan de ontwikkeling van Regionale Energiestrategieën (RES-en) in de vier Brabantse RES-regio’s. En met Enpuls, de organisatie binnen Enexis Group ingericht op conceptontwikkeling voor het versnellen van de energietransitie, wordt onder meer samengewerkt op het gebied van sociale innovatie en sociale inclusie in de energietransitie.

SPV's Enexis (CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV )

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 heeft het bestuur van de vennootschappen aan de aandeelhouders een procesbesluit voorgelegd.  Hierbij is besloten dat een voorstel tot ontbinding en vereffening zal worden voorgelegd aan de AVA van april 2020.

Brabant Water:

Middels een Statenmededeling (PS 54/19) zijn de Provinciale Staten van Noord-Brabant geïnformeerd over het besluit dat vrijdag 21 juni 2019 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water is genomen inzake het Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM)-dossier. Dit besluit houdt in dat de AvA instemt met de bestuurlijke vaststellingsovereenkomst die via een minnelijke oplossing tot stand is gekomen tussen  Brabant Water en TWM. Dankzij de reeds in het verleden verstrekte voorschotten kunnen de financiële effecten van de overeenkomst voor 2018 geheel gedekt worden uit het behaalde bedrijfsresultaat van dat jaar. Voor 2019 en verdere jaren zijn de effecten marginaal te noemen. Woensdag 28 augustus jl. heeft de rechtbank conform de overeenkomst vonnis gewezen waarmee er een einde is gekomen aan een bijna 17 jaar lopend dossier.

Eindhoven Airport:

Op 25 april 2019 heeft verkenner dhr.  Van Geel zijn advies overhandigd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In dit advies wordt ingegaan op hoe de toekomst van Eindhoven Airport kan worden vormgegeven.  In het traject van de Proefcasus Eindhoven Airport heeft Van Geel als onafhankelijke verkenner de verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen en een zo breed mogelijk gedragen advies opgesteld. Van Geel geeft in zijn advies – getiteld ‘Opnieuw Verbonden’ – aan dat Eindhoven Airport in samenwerking met de regio actief moet gaan werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030. Daarin staat groei niet langer centraal, maar het sturen op 30% minder geluid in 2030 ten opzichte van 2019. Voor de korte termijn (2020 en 2021) adviseert Van Geel het aantal vliegtuigbewegingen te maximeren op het huidige aantal van 41.500 en het niet laten uitvoeren van vluchten na 23.00 uur. 14 juni 2019 heeft GS via een Statenmededeling  een reactie gegeven op het advies van Van Geel. De minister heeft 6 september 2019 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de adviezen van Van Geel deelt. De consequenties voor de toekomst worden door Eindhoven Airport in beeld gebracht.

Pivot Park

In 2018 is de governance van Pivot Park herijkt. OLSP Holding en OLSP Vastgoed zijn per 31-12-2018 gefuseerd waarmee per 1-1-2019 Pivot Park Holding is ontstaan. Met de gewijzigde governance is ook het bestuur gewijzigd van een one tier board in een two tier board. In de nieuwe situatie is er sprake van een directeur en een driehoofdige RvC.

Green Chemistry Campus (GCC):

GCC relateert haar maatschappelijke opgave nadrukkelijk aan de relevante maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Global Goals van de VN of het klimaatakkoord. Gekoppeld aan de overtuiging dat grondstoffen vanuit biomassa een belangrijke rol gaan spelen in het halen van doelen voor wat betreft CO2 en circulaire economie. Met de omschreven waardepropositie gericht op aanbieden van faciliteiten, advies & expertise, projecten en netwerkdiensten, wil de GCC haar eigen locatie overstijgen en daarmee de verbinding met de regio versterken.

Brabant C

Medio 2019 is het Financieringsreglement van het Brabant C Fonds omgezet in een Subsidieregeling, die valt onder de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant (ASV). Daarbij hebben GS mandaat verleend aan de Stichting Brabant C voor de uitvoering van deze Subsidieregeling. Dit is gedaan om de juridische grondslag van subsidieverlening in lijn te brengen met jurisprudentie van de Raad van State d.d. 13-2-2019 in de zaak “Stichting Cultuur Eindhoven – Bibliotheek”. PS zijn hierover reeds geïnformeerd via een Statenmededeling.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant is in 2019 – evenals bij Brabant C – het Investeringsreglement omgezet in een Subsidieregeling, die valt onder de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant (ASV). Dit naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State d.d. 13-2-2019 (zaak “SCE-Bibliotheek). Hierbij hebben GS mandaat verleend aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV om deze Subsidieregeling uit te voeren.

Brabant Startup Fonds:

Het Brabant Startup Fonds is voortvarend van start gegaan. Sinds de oprichting in juni 2018 zijn in de eerste 1,5 jaar (tot ultimo 2019) 25 leningen aan startups gecommiteerd voor een totaal bedrag van circa € 6,5 miljoen. Hierdoor is er al een aanzienlijk deel van de € 10 min opgesoupeerd. Verder is in maart 2019 de fondsomvang toegenomen, doordat € 2,6 miljoen uit het voormalige Valorisatiefonds Midden & West Brabant aan het Brabant Startup Fonds is toegevoegd. Verdere uitbreiding van het fondsvermogen met externe financiering wordt nagestreefd en zal in jaar 2020 concreet zijn beslag krijgen waarbij een verzoek voor aanvullende middelen aan de Provincie Noord-Brabant wordt gericht.

Breedbandfonds Brabant

In 2018 is het beheer van de twee lopende financieringen uit het fonds (totaal €3,8mln) overgenomen van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het beheer is ondergebracht bij het Provinciaal Ontwikkelbedrijf. Gelet op het karakter van de financieringen (subsidies in de vorm van een lening met een hypotheekrecht op de glasvezelinfrastructuur) sluit dit aan bij de subsidieleningen in de vastgoedportefeuille van het Provinciaal Ontwikkelbedrijf. Eind 2019 hebben alle partijen schriftelijk ingestemd om het breedbandfonds in het eerste kwartaal van 2020 te liquideren. Na liquidatie zullen de leningen met de risicoreserveringen worden opgenomen in de administratie van het Ontwikkelbedrijf.

Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen:

De fondsen komen voort uit de woningbouwstimuleringsmaatregelen (2009), die in het leven zijn geroepen om de gevolgen van de financiële crisis zoveel mogelijk op te vangen. Door de financiële crisis dreigde de woningbouw in de provincie (grotendeels) stil te vallen terwijl in de periode daarvoor veel inspanningen waren gedaan om de woningbouw op te schroeven om de schaarste op de woningmarkt het hoofd te bieden. Met het BIFN zijn projecten met in totaal enkele honderden woningen (toch) gerealiseerd. Naar verwachting zullen al in 2020 de twee resterende fondsen De Havenmeester en De Hoven Noord worden geliquideerd.

 

Risico's

Een verbonden partij wordt getoetst op aandachtspunten of risico’s op het gebied van beleid, governance of financiën. Bij de toetsing wordt altijd uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving.
Indien oranje of rood wordt gescoord, wordt dit onderaan de tabel toegelicht. 

Groen  Geen noemenswaardige aandachtspunten of risico’s.
Oranje Aandachtspunten of risico’s die binnen het uitvoeringsmandaat vallen van GS . Dit heeft geen hoge urgentie en de risico’s zijn beperkt. Bijvoorbeeld bestuurswisselingen of statuten die herzien (moeten) worden.
Rood  Grote aandachtspunten die soms directe actie vereisen en onder de aandacht van PS dienen te worden gebracht. Bijvoorbeeld niet afgedekte financiële risico’s, slecht functioneren bestuur of toezichthouder of als er geen publiek belang (meer) is.
De waardering financiën is niet meer gebaseerd op de positie per 31-12 maar op basis van het duurzaam perspectief. Aan de hand van een meerjarige businesscase / plan wordt beoordeeld wat de waarde is van ons ingebrachte vermogen. Mochten wij inschatten dat ons vermogen duurzaam lager uitvalt (onderbouwd middels de plannen en begrotingen) dan treffen we daarvoor een voorziening of waarderen we (mogelijk) daadwerkelijk af. De indicator in het stoplichtenmodel bij het licht bij “financiën” respectievelijk op Oranje  of Rood te zetten.

In de bijlagenbundel van de Begroting is de ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’ opgenomen.  In deze bijlage wordt ook nader ingegaan op het Innovatiefonds, Energiefonds, Breedbandfonds, Brabant C fonds, Groen Ontwikkelfonds, Leisure ontwikkelfonds en Brabant Startup Fonds.

 

1. Gemeenschappelijke regelingen

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf) programma 4     actief voldoet
1.2 Zuidelijke Rekenkamer programma 1     monitorend voldoet
1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer  Noordoost-Brabant programma 5     monitorend voldoet
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant programma 3     actief voldoet
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant programma 3     actief voldoet
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord programma  3     actief voldoet

 

1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Financiën: De ODBN beschikt over een gezonde financiële positie. De dienst kent naast een groot aantal bestemmingsreserves een algemene reserve. Het weerstandsvermogen is na herijking van de reserves en voorzieningen in 2018 op adequaat niveau gebracht. De bedrijfsvoering is echter nog volop in ontwikkeling en brengt onzekerheden met zich mee. In de jaarrekeningresultaten van 2019 en verder zal nog moeten blijken of negatieve resultaten daadwerkelijk tot het verleden behoren.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
2.1 Enexis NV Programma 4     Actief overgangsregime
2.2 CBL Vennootschap BV Programma 4     Actief n.v.t.
2.3 Vordering op Enexis BV Programma 4     Actief n.v.t.
2.4 Verkoop Vennootschap BV Programma 4     Actief n.v.t.
2.5 CSV Amsterdam BV Programma 4     Actief n.v.t.
2.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Programma 4     Actief n.v.t.
2.7 Brabant Water NV Programma 3     Actief overgangsregime
2.8 Eindhoven Airport NV Programma 5     Actief n.v.t.
2.9 BOM Holding BV Programma 4     Actief overgangsregime
2.10 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR Programma 2     Actief Voldoet
2.11 Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM Programma 2     Actief n.v.t.
2.12 Business Park Aviolanda BV Programma 4     Actief n.v.t.
2.13 Nederlandse Waterschapsbank NV Programma 3     Monitorend n.v.t.
2.14 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten Programma 1     Monitorend n.v.t.
2.15 PZEM NV Programma 4     Monitorend Voldoet
2.16 Pivotpark Holding BV Programma 4     Actief Voldoet
2.17 Green Chemistry Campus BV Programma 4     Actief Voldoet
2.18 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Programma 3     Actief Voldoet
2.19 Monumenten Beheer Brabant Programma 6     Actief Voldoet
2.20 Brabant Startup Fonds BV Programma 4     Actief Voldoet
2.21 Breedbandfonds Brabant Programma 4     Monitorend Voldoet

 

2.1 Enexis

WNT:  Met ingang van 1 januari 2019 is de afbouw conform het overgangsrecht ingezet. Enexis voldoet ook in 2019 aan de bezoldigingsbepalingen van de WNT.

Governance: In 2020 zijn de heren Calon en Van Dijk en mevrouw Velthuis aftredend uit de Raad van Commissarissen. De heer Calon is niet herbenoembaar. Voor deze vacature doet de Aandeelhouderscommissie een aanbeveling voor de kandidaat die voor benoeming zal worden voorgedragen aan de AvA. De werving van een kandidaat is in 2019 gestart. Door veranderingen in de samenstelling van gemeentelijke of provinciale colleges is ook de samenstelling van de aandeelhouderscommissie veranderd.

2.7 Brabant Water

WNT: De bezoldiging van de statutair directeur voldoet aan de eisen van WNT-1 en WNT-2 alsmede het overgangsrecht.

Beleid: 21 februari heeft gedeputeerde Van Hout van de provincie Noord-Brabant en algemeen directeur Van Nuland van Brabant Water de overeenkomst drinkwatervoorziening Brabant Water 2018 t/m 2022 ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd rond de uitvoering van het nieuw grondwateronttrekkingsbeleid.

2.9 BOM Holding BV

WNT: Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders en  toezichthouders geldt dat deze passend is binnen de wettelijke kaders van de WNT en het bezoldigingsbeleid zoals dit door de aandeelhouder is vastgesteld.

Governance: In 2019 is mevrouw E.A.G. Raats–Coster toegetreden tot de RvC.  RvC bestaat uit 5 personen en functioneert naar tevredenheid. De provincie stuurt via de aandeelhouderslijn en via de subsidielijn.

2.10 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR

Financiën: Onze inbreng van eigen vermogen is per ultimo 2019 negatief. Toch is de verwachting dat op de lange termijn (2032) onze inbreng kan worden terugverdiend.

2.11 Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij BV

Financiën: Ondank de positieve ontwikkelingen in de markt zal er aan het einde van de looptijd een verlies overblijven voor de aandeelhouders. Aandeelhouders werken naar een beëindiging van deze samenwerking in 2020. Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van 100%. De reden hiervoor is dat – mede op basis van een lange termijn planning de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend kan worden.

2.16 Pivotpark Holding BV

Financiën: Door het besluit van Provinciale Staten van 19 december 2016 (dossier 92/16) om € 13,9 miljoen ter beschikking te stellen van de Pivot Park organisatie, waartoe Pivot Park behoort, maakt dat de financiële zorgen van Pivot Park voor de korte en middellange termijn zijn weggenomen. Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van € 6.3 mln. dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen. De reden hiervoor is dat – mede op basis van een lange termijnplanning de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend kan worden.

2.17 Green Chemistry Campus BV

Financiën: Door vertragingen in voorgaande jaren heeft het langer geduurd voor opbrengsten konden worden gegenereerd. Eind 2018 is de demohal geopend. De op dit moment beschikbare labruimtes zijn volledig in gebruik. De overige ruimtes zijn deels gevuld en deels onder optie. Ook kent de campus een eigen ontsluiting waarmee een klimaat van open innovatie is gecreëerd en de campus beter toegankelijk is. Dit maakt de GCC aantrekkelijker voor 'vestigers'. De verwachting is dat GCC het het break-even point in 2025 bereikt. Eind 2019 is door de provincie Noord-Brabant projectsubsidie verleend vanuit het budget van het uitvoeringsprogramma " Brabant beweegt Biobased 2016-2019". Dit geeft de campus tijd om de waardepopositie verder te ontwikkelen en de businesscase te verstevigen. Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen € 2.3 mln., dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen. De reden hiervoor is dat – mede op basis van een lange termijn planning de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend kan worden.

2.19 Monumenten Beheer Brabant

Beleid: In het najaar 2017 is gestart met de nieuwe rol “beweging stimuleren”. Medio 2018 is voor deze nieuwe rol het ondernemingsplan “ErfgoedLAB Brabant” vastgesteld. Eind 2019 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden. De conclusies en aanbevelingen zullen worden betrokken bij het nieuwe Erfgoedkader dat in 2020 wordt opgesteld.
Financiën: Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van € 2,058 mln., dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen, maar dit neemt niet weg dat het risico van niet volledig terugverdienen van investeringen blijft.

 

 

3. Stichtingen en verenigingen

  naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) Programma 1     Monitorend Voldoet
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Programma 1     Monitorend Voldoet
3.3 Stichting Brabant C Fonds Programma 6     Actief Voldoet
3.4  Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen Programma 2     Actief n.v.t.
3.5 Stichting Beheer Museum Kwartier Programma 6     Actief Voldoet
3.6 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Programma 4     Actief Voldoet
3.7 Stichting Brainport Smart District Programma  2     Actief Voldoet
3.8 Stichting La Vuelta Holanda, opgericht in 2019 Programma 6
    Actief
n.v.t.

 

4. Overige verbonden partijen

    Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Programma 3     Actief Voldoet

4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen

Financiën: Door de tegenvallende beleggingsopbrengsten is de egalisatiereserve ten behoeve van de twee gesloten stortplaatsen in 2018 negatief geworden. De provincie is financieel verantwoordelijk voor deze gesloten stortplaatsen. Vandaar dat de provincie in 2018 een voorziening heeft gevormd, groot € 1,2 miljoen. Op basis van de voorlopige resultaten van 2019 kan deze voorziening in 2019 naar verwachting volledig worden afgebouwd.

Lijst van verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst van verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke regelingen

Belang

  Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf) Moerdijk Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 50,0%
1.2 Zuidelijke Rekenkamer Eindhoven Programmaraad lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 50,0%
1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant Oss Van der Maat* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 8,3%
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Tilburg Grashoff* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 43,0%
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Eindhoven Grashoff* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 45,0%
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord 's-Hertogenbosch Grashoff* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 37,0%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Gemeenschappelijke regeling Lening
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2019
Eigen vermogen
per 31-12 2019
Vreemd vermogen
per 1-1 2019
Vreemd vermogen
per 31-12 2019
1.1 Havenschap Moerdijk   280.000 97.265 97.265 138.711 138.711
1.2 Zuidelijke Rekenkamer     104 104 220 220
1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant     837 837 316 316
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant     3.568

3.568

4.615 4.615
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant     1.515 1.515 4.254 4.254
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord     10.553 10.553 12.771 12.771

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

Belang

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Vestigingsplaats Portefeuille
(eigenaar / inhoud)
Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde Agio Gestort Boekwaarde
2.1 Enexis NV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer/Spierings stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC / lid AHC 30,8% 46.144 - 46.144 -
2.2 CBL Vennootschap BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,8% 6 - 6 6
2.3 Vordering op Enexis BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,8% 6 - 6 6
2.4 Verkoop Vennootschap BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,8% 6 - 6 6
2.5 CSV Amsterdam BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,8% 6 - 6 6
2.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,8% pm - pm pm
2.7 Brabant Water NV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer / Grashoff Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC / lid AHC 31,6% 88 - 88 -
2.8 Eindhoven Airport NV Eindhoven Van Merrienboer / Van der Maat Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC 24,5% 1.112 - 556

-

2.9 BOM Holding BV Tilburg Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC 100% 1 31.327 31.328 31.328
2.10a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR 's-Hertogenbosch Van Gruijthuijsen / Van Merrienboer Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 100% 30 89 119 111
2.10b CV ORR I 's-Hertogenbosch Van Gruijthuijsen / Van Merrienboer Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 743 4.958 5.700 5.497
2.10c CV ORR II 's-Hertogenbosch Van Gruijthuijsen / Van Merrienboer Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 743 19.500 20.243 19.500
2.11a Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 50% 9 - 9 -
2.11b CV TOM 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / Commanditair vennoot 49,8% 448 - 448 -
2.12 Business Park Aviolanda BV Woensdrecht Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 6.477 6.488 6.488
2.13 Nederlandse Waterschapsbank NV 's-Gravenhage Van der Maat* Stemrecht 0,12% 22 - 8 -
2.14 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhage Van der Maat* Stemrecht 0,07% 100 - 100 -
2.15 PZEM NV Middelburg Van Merrienboer* Stemrecht 0,05% 4 - 4 -
2.16 Pivotpark Holding BV Oss Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht 70,7% 20 6.282 6.302 6.302
2.17 Green Chemistry Campus BV Bergen op Zoom Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 2.300 2.311 2.300
2.18 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer / Grashoff Stemrecht 100% - - - -
2.19 Monumenten Beheer Brabant 's-Hertogenbosch Van Merrienboer / Van Merrienboer** Stemrecht 72% 2.058 - 2.058 2.058
2.20 Brabant Startup Fonds BV Tilburg Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht 100% - - - -
2.21 Breedbandfonds Brabant 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht 100% - - - -

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

**= Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn bij erfgoed in 1 hand komen te liggen na aftreden CDA-gedeputeerde Van der Sloot 

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Lening
Garantstelling

Eigen vermogen
per 1-1 2019

Eigen vermogen
per 31-12 2019
Vreemd vermogen
per 1-1 2019
Vreemd vermogen
per 31-12 2019
Resultaat 2019
na belasting
Dividend, ontvangen in 2019 over 2018
2.1 Enexis NV     4.024.000 4.112.000 3.691.000 4.146.000 210.000 37.624
2.2 CBL Vennootschap BV     137 125 22 5    
2.3 Vordering op Enexis BV     -2 -9 356.324 9    
2.4 Verkoop Vennootschap BV     112 71 30 16    
2.5 CSV Amsterdam BV     746 452 45 84    
2.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV     1.605 1.590 24 455    
2.7 Brabant Water NV     635.876 635.876 456.765 456.765    
2.8 Eindhoven Airport NV     100.064 100.064 26.755 26.755   113
2.9 BOM Holding BV 120.166   51.485 51.485 121.130 121.130    
2.10 a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR     363 363 56 56    
2.10 b CV ORR I     8.008 8.008 488 488    
2.10 c CV ORR II   50.000 1.696 1.696 16.760 16.760    
2.11 a Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM     -13.948 -13.948 35.003 35003    
2.11 b CV TOM 13.515   -12.323 -12.323 39.703 39.703    
2.12 Business Park Aviolanda BV 1.696   11.974 11.974 13.180 13.180    
2.13 Nederlandse Waterschapsbank NV 50.000   1.726.000 1.726.000 81.989.000 81.989.000   25
2.14 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 149.800   4.258.000 4.258.000 133.251.000 133.251.000   114
2.15 PZEM NV     1.280.733 1.280.733 955.487 955.487    
2.16 Pivotpark Holding BV 12.800   -7.278 -7.278 12.227 12.227    
2.17 Green Chemistry Campus BV 4.133   746 746 1.821 1.821    
2.18 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV         1.098 1.098    
2.19 Monumenten Beheer Brabant 7.123   178 178 9.274 9.274    
2.20 Brabant Startup Fonds BV 3.000       1.268 1.268    
2.21 Breedbandfonds Brabant 4.527       4.124 4.124    

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019 (BOM). De cijfers van Enexis NV zijn gebaseerd op de gepubliceerde resultaten uit de  jaarrekening 2019.

 

3. Stichtingen en verenigingen

Belang

  Stichtingen en verenigingen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 's-Gravenhage Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 9,63%
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Brussel Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 8,33%
3.3 Stichting Brabant C Fonds Tilburg Van Merrienboer / Spierings Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 100%
3.4  a Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Havenmeester) 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Lid van het bestuur 50%
3.4 b Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Hoven Noord) 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Lid van het bestuur 50%
3.5 Stichting Beheer Museum Kwartier 's-Hertogenbosch Spierings* Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 75%
3.6 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Oisterwijk Van Merrienboer/Van Gruijthuijsen Lid van het bestuur 50%
3.7 Stichting Brainport Smart District Helmond Van Merrienboer* Lid van het bestuur 26%
3.8 Stichting La Vuelta Holanda Utrecht Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 15%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Stichtingen en verenigingen Lening
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2019
Eigen vermogen
per 31-12 2019
Vreemd vermogen
per 1-1 2019
Vreemd vermogen
per 31-12 2019
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)   300 770 770 10.192 10.192
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)     299 299 30 30
3.3 Stichting Brabant C Fonds     1.080 1.080 2.371 2.371
3.4  a Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Havenmeester)     3.005 3.005 6 6
3.4 b Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Hoven Noord)     1.669 1.669 6 6
3.5 Stichting Beheer Museum Kwartier     100 100 765 765
3.6 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant     2.883 2.883 665 665
3.7 Stichting Brainport Smart District, in 2019 deelname provincie Noord-Brabant in stichting            
3.8 Stichting La Vuelta Holanda, opgericht in 2019, hier zijn nog geen jaarstukken van opgeleverd.            

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019.

 

4. Overige verbonden partijen

Belang

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde
Agio
Gestort
Balanswaarde
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 's-Hertogenbosch Van der Maat / Grashoff GS vormen Algemeen Bestuur,
twee gedeputeerde vormen Dagelijks Bestuur
100% 22   8  

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Lening Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2019
Eigen vermogen
per 31-12 2019
Vreemd vermogen
per 1-1 2019
Vreemd vermogen
per 31-12 2019
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen     101.709 101.709 25.940 25.940

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019.

 

5. Investeringsfondsen voor Brabant

  Fonds* Fondsomvang x € 1 mln Looptijd Revolverendheid Multiplier Portefeuille
5.1 Innovatiefonds Brabant
125 2037 Nominaal ≥ 3 Van Gruijthuijsen
5.2 Energiefonds Brabant 60 2037 Nominaal ≥ 4 Spierings
5.3 Brabant C fonds
34 2022 Beperkt (oplopend van 15 naar 32 % in 2021 ≥ 3 Spierings
5.4 Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur 240 2029 Niet of nauwelijks ≥ 2 Grashoff
5.5 Leisure Ontwikkel fonds Brabant 5 2027 Beperkt (33-66%) ≥ 2 Van Gruijthuijsen
5.6 Brabant Startup Fonds 10 2033 50% ≥ 3 Van Gruijthuijsen

* Zie bijlagen jaarrekening  2019 voor aanvullende fondsinformatie