Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering topinkomens (WNT)

Terug naar navigatie - Wet normering topinkomens (WNT)

WNT-verantwoording 2019 Provincie Noord-Brabant
De WNT is van toepassing op [Provincie Noord-Brabant]. Het voor [Provincie Noord-Brabant] toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € [€ 194.000,-] ([het algemeen bezoldigingsmaximum)

1. Bezoldiging topfunctionarissen
Beloning van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, thans aangeduid als ‘Wet normering topinkomens’ (WNT). Voor 2019 is het algemeen maximum € 194.000,- inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. De WNT geeft aan dat de provincie verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionarissen op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Voor de Provincie Noord-Brabant houdt dit in dat de bezoldiging van de algemeen directeur en griffier opgenomen moet worden in de jaarstukken. In 2019 betreft dit de in tabel hieronder vermelde personen. Naast deze tabel vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

 

bedragen x € 1 Dhr. M.J.A. van Bijnen Mevr. K.A.E. ten Cate
Functiegegevens Provinciesecretaris / Algemeen directeur Griffier van Provinciale Staten
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/12 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 150.704 106.977
Beloningen betaalbaar op termijn 20.177 17.990
Subtotaal 170.881 124.967
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 170.881 124.967
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/12 - 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 137.707 98.200
Beloningen betaalbaar op termijn 18.520 16.338
Subtotaal 156.227 114.538
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 189.000
Bezoldiging 156.227 114.538