Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Programmaverantwoording
    2. Blz. 6 Paragrafen
    3. Blz. 7 Weergave van bedragen
   2. Blz. 8 Inleiding
    1. Blz. 9 Inleiding
    2. Blz. 10 Realisatie op hoofdlijnen
    3. Blz. 11 Organisatie en Bedrijfsvoering
    4. Blz. 12 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 13 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 14 Inleiding
    2. Blz. 15 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 16 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 17 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 18 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 19 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
      4. Blz. 20 Aantal jonge bezoekers aan de Riskfactory
     2. Blz. 21 Brede Welvaart incl. Gezondheid
      1. Blz. 22 Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda brede welvaart die invulling geeft aan rolneming van provincie
      2. Blz. 23 Uitvoering geven aan een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant
      3. Blz. 24 Doorontwikkelen van Brabantse Monitor Gezondheid
      4. Blz. 25 Continue aandacht voor meekoppelkansen en monitoren voortgang op indicatoren begroting 2023
      5. Blz. 26 Organiseren dag van de gezondheid
     3. Blz. 27 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 28 Formuleren provinciaal participatiebeleid
      2. Blz. 29 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      3. Blz. 30 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      4. Blz. 31 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 32 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 33 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
      2. Blz. 34 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      3. Blz. 35 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
    3. Blz. 36 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 37 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 38 Toelichting verschil begroting – realisatie
   4. Blz. 39 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 40 Inleiding
    2. Blz. 41 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 42 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 43 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      2. Blz. 44 Uitvoering geven aan nieuwe Omgevingswet
      3. Blz. 45 Uitvoering geven aan verstedelijkingsstrategie middels het vaststellen ontwikkelperspectief en uitvoeringsafspraken NOVEX stedelijk Brabant
      4. Blz. 46 Participeren in 10 tot 12 stedelijke transformaties
      5. Blz. 47 Faciliteren transformatie landelijk gebied
      6. Blz. 48 Uitvoeren Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
     2. Blz. 49 Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag
      1. Blz. 50 Actualiseren van regionale afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en doelgroepen
      2. Blz. 51 Stimuleren van nieuwe woonvormen
      3. Blz. 52 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
     3. Blz. 53 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 54 Ondersteunen van verduurzaming op 13 'Grote Oogst' locaties
      2. Blz. 55 Faciliteren van campussen
      3. Blz. 56 Actualiseren van (regionale) afspraken inclusief (on)mogelijkheden XXL-logistiek
    3. Blz. 57 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 58 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 59 Toelichting verschil begroting – realisatie
   5. Blz. 60 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 61 Inleiding
    2. Blz. 62 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 63 Voldoende Water
      1. Blz. 64 Grondwaterontrekkingen
      2. Blz. 65 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     2. Blz. 66 Schoon Water
      1. Blz. 67 Schoon grondwater
      2. Blz. 68 Schoon oppervlaktewater
     3. Blz. 69 Veilig Water
      1. Blz. 70 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 71 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
      3. Blz. 72 Voortgang ruimtelijke inbedding en wettelijke goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken
     4. Blz. 73 Vitale Bodem
      1. Blz. 74 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 75 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
     5. Blz. 76 Klimaatadaptatie
      1. Blz. 77 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 78 Concrete aanpak in projecten en gebieden
    3. Blz. 79 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 80 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 81 Toelichting verschil begroting – realisatie
   6. Blz. 82 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 83 Inleiding
    2. Blz. 84 Pijler Robuuste Natuur
    3. Blz. 85 Pijler Brabant Natuurinclusief
    4. Blz. 86 Pijler Natuur voor en door Brabanders
    5. Blz. 87 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 88 Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd
      1. Blz. 89 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 90 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      3. Blz. 91 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 92 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      5. Blz. 93 Realisatie Faunapassages
      6. Blz. 94 Kwaliteit van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 95 N2000-gebieden hersteld en versterkt
      1. Blz. 96 Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van habitattypen en soorten
     3. Blz. 97 Bossen aangelegd en gerevitaliseerd
      1. Blz. 98 Bosuitbreiding en bosomvorming
     4. Blz. 99 Biodiversiteit beschermd
      1. Blz. 100 Behouden stand van de populaties kwetsbare en bedreigde planten en dieren
      2. Blz. 101 Stoppen achteruitgang van kenmerkende soorten van het boerenland
     5. Blz. 102 Basisvoorwaarden op orde: lucht-, water- en bodemkwaliteit
      1. Blz. 103 Reductie van emissie van stikstof
     6. Blz. 104 Natuur meewegen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen
      1. Blz. 105 Natuurinclusief ontwikkelen, bouwen en beheren
      2. Blz. 106 Opstellen plannen voor een 'Natuurinclusief Brabant'
     7. Blz. 107 Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen
      1. Blz. 108 Aanleg en herstel van landschapselementen
     8. Blz. 109 Meer groen in de directe omgeving
      1. Blz. 110 Stimuleren vergroening van de wijk
     9. Blz. 111 Versterken van de beweging van vergroening
      1. Blz. 112 Resultaat wordt na overleg met partners bepaald
     10. Blz. 113 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 114 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 115 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 116 Zeer zorgwekkende stoffen
      4. Blz. 117 Lichthinder
      5. Blz. 118 Externe Veiligheid
     11. Blz. 119 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 120 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    6. Blz. 121 Inzet verbonden partijen
    7. Blz. 122 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    8. Blz. 123 Toelichting verschil begroting – realisatie
   7. Blz. 124 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 125 Inleiding
    2. Blz. 126 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 127 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 128 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 129 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 130 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 131 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 132 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 133 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 134 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 135 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 136 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 137 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 138 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 139 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 140 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 141 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 142 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
      2. Blz. 143 Bijdragen aan campusontwikkeling
    3. Blz. 144 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 145 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 146 Toelichting verschil begroting – realisatie
   8. Blz. 147 Programma 6 Energie
    1. Blz. 148 Inleiding
    2. Blz. 149 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 150 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 151 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
      2. Blz. 152 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
      3. Blz. 153 Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 154 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 155 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 156 Mobiliteit
      3. Blz. 157 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
     3. Blz. 158 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 159 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
      2. Blz. 160 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 161 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 162 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 163 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 164 Toelichting verschil begroting – realisatie
   9. Blz. 165 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 166 Inleiding
    2. Blz. 167 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 168 Het meest duurzaam en circulair in Europa
      1. Blz. 169 Realiseren uitvoeringsagenda mest
      2. Blz. 170 Uitvoeren routekaart stalaanpassingen 2024
      3. Blz. 171 Pilot van middel- naar doelvoorschriften
      4. Blz. 172 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
      5. Blz. 173 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij
     2. Blz. 174 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
      1. Blz. 175 Bevorderen innovatie (o.a. Brabantse Innovatietafel landbouw en Voedsel, AFI en organiseren van Innovation Makers Agrifood)
      2. Blz. 176 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
      3. Blz. 177 Stimuleren kleine betekenisvolle projecten door Landbouw Innovatie Brabant
     3. Blz. 178 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
      1. Blz. 179 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
      2. Blz. 180 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
      3. Blz. 181 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
     4. Blz. 182 Versterken gemeenschapsinclusief
      1. Blz. 183 Ondersteunen boer-burger initiatieven
      2. Blz. 184 Korte Ketens
      3. Blz. 185 Verstrekken VABIMPULS vouchers
    3. Blz. 186 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 187 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 188 Toelichting verschil begroting – realisatie
   10. Blz. 189 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 190 Inleiding
    2. Blz. 191 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 192 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 193 Data, digitalisering en Smart Mobility
      2. Blz. 194 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 195 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
     2. Blz. 196 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 197 Sociale veiligheid
      2. Blz. 198 Verkeersveiligheid
     3. Blz. 199 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 200 Duurzaamheid.
      2. Blz. 201 OV-concessies
    3. Blz. 202 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 203 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 204 Toelichting verschil begroting – realisatie
   11. Blz. 205 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 206 Inleiding
    2. Blz. 207 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 208 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 209 (Snel-)fietsroutenetwerk
      2. Blz. 210 Goederencorridor
      3. Blz. 211 OV-netwerk
      4. Blz. 212 Wegennet
     2. Blz. 213 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 214 Mobiliteitspakketten
      2. Blz. 215 Multimodaal goederenvervoer
      3. Blz. 216 Ontwikkeling knooppunten / mobiliteitshubs
      4. Blz. 217 Smart Mobility
     3. Blz. 218 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 219 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 220 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 221 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 222 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 223 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 224 Toelichting verschil begroting – realisatie
   12. Blz. 225 Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd
    1. Blz. 226 Inleiding
    2. Blz. 227 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     1. Blz. 228 Bevorderen van een passend aanbod
      1. Blz. 229 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      2. Blz. 230 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
      3. Blz. 231 Ondersteunen restauratie onroerend erfgoed
      4. Blz. 232 Bevorderen van verduurzaming monumenten
      5. Blz. 233 Ondersteunen van topsportevenementen
      6. Blz. 234 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     2. Blz. 235 Bevorderen van inclusief aanbod
      1. Blz. 236 Uitvoeren pilots in het kader van Levendig Brabant
      2. Blz. 237 Versterken van het publieksbereik en stimuleren van participatie
     3. Blz. 238 Stimuleren van innovatie en vernieuwing
      1. Blz. 239 Uitvoering geven aan innovatieagenda via BrabantSport
      2. Blz. 240 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector
      3. Blz. 241 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
      4. Blz. 242 Uitvoering geven aan regeling Impulsgelden
     4. Blz. 243 Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling
      1. Blz. 244 Ontwikkelen van culturele toptalenten
      2. Blz. 245 Faciliteren Brabantse topsporters
      3. Blz. 246 Ondersteuning van cultuureducatie voor jongeren
      4. Blz. 247 Stimuleren van erfgoedbeleving bij jongeren
     5. Blz. 248 Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft
      1. Blz. 249 Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh
      2. Blz. 250 We verbinden erfgoed in voorbeeldprojecten aan de hoofdopgaven van de omgevingsvisie
      3. Blz. 251 Stimuleren bewegen en sporten
    3. Blz. 252 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 253 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    5. Blz. 254 Toelichting verschil begroting – realisatie
   13. Blz. 255 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 256 Inleiding
    2. Blz. 257 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 258 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 259 Algemene middelen
    5. Blz. 260 Specificatie algemene middelen
    6. Blz. 261 Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting
  3. Blz. 262 Paragrafen
   1. Blz. 263 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 264 Inleiding
    2. Blz. 265 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 266 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
     2. Blz. 267 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
     3. Blz. 268 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
     4. Blz. 269 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
     5. Blz. 270 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
     6. Blz. 271 Indicatoren
      1. Blz. 272 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      2. Blz. 273 Bevlogenheid medewerkers in beeld
      3. Blz. 274 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      4. Blz. 275 De organisatie is ‘in control’
      5. Blz. 276 Goed werkgeverschap in beeld
      6. Blz. 277 Telefonische bereikbaarheid
      7. Blz. 278 Tijdige afhandeling van facturen
      8. Blz. 279 Tijdige afhandeling van subsidies
      9. Blz. 280 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      10. Blz. 281 Ziekteverzuim
    3. Blz. 282 Frauderisicobeheersing
    4. Blz. 283 Rechtmatigheidsverantwoording
    5. Blz. 284 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    6. Blz. 285 Toelichting verschil begroting – realisatie
   2. Blz. 286 Provinciale heffingen
    1. Blz. 287 Inleiding
    2. Blz. 288 Beleidskaders
    3. Blz. 289 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 290 Grondwaterheffing
    5. Blz. 291 Nazorgheffing
    6. Blz. 292 Leges
    7. Blz. 293 Leges waterwet
    8. Blz. 294 Leges Ontgrondingenwet
    9. Blz. 295 Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
    10. Blz. 296 Leges Natuurbeschermingswet 2017
    11. Blz. 297 Leges Vergunningen/ontheffingen Interim omgevingsverordening, afdeling 2.5 Infrastructuur
    12. Blz. 298 Kostendekkendheid van de leges
   3. Blz. 299 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 300 Inleiding
    2. Blz. 301 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 302 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 303 Beleidskaders
    5. Blz. 304 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 305 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    7. Blz. 306 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 307 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 308 Inleiding
    2. Blz. 309 Onderhoud wegen
     1. Blz. 310 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 311 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 312 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
     4. Blz. 313 Heeft het gekost wat het mocht kosten? - Investeringen
    3. Blz. 314 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 315 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 316 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 317 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
    4. Blz. 318 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 319 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 320 Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
     3. Blz. 321 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
   5. Blz. 322 Treasury
    1. Blz. 323 Inleiding
    2. Blz. 324 Ontwikkelingen Treasury
    3. Blz. 325 Obligatieportefeuilles
    4. Blz. 326 Beleid en beheersing van risico's
    5. Blz. 327 Provinciefinanciering
   6. Blz. 328 Verbonden partijen
    1. Blz. 329 Inleiding
    2. Blz. 330 Nota
    3. Blz. 331 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 332 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 333 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 334 Ontwikkelbedrijf
    2. Blz. 335 Provinciaal grondbeleid
    3. Blz. 336 Resultaten van het Ontwikkelbedrijf
    4. Blz. 337 Portefeuille Ontwikkelbedrijf
    5. Blz. 338 Grond
    6. Blz. 339 Leningen
    7. Blz. 340 Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf
    8. Blz. 341 Reserves en voorzieningen
    9. Blz. 342 Weerstandsvermogen
    10. Blz. 343 Grondbanken en stimuleringsregelingen
    11. Blz. 344 Verdere toelichting
   8. Blz. 345 Openbaarheidsparagraaf Woo
    1. Blz. 346 Inleiding
    2. Blz. 347 Passieve openbaarmaking
    3. Blz. 348 Verplichte actieve openbaarmaking
    4. Blz. 349 Inspanningsverplichting
    5. Blz. 350 Verbetering van de informatiehuishouding (zorgplicht Woo en Archiefwet)
   9. Blz. 351 Europese programma’s
    1. Blz. 352 Inleiding
    2. Blz. 353 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
    3. Blz. 354 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 355 Heeft het gekost wat het mocht kosten?
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap