Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inleiding 
We willen bereiken dat Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is om te wonen, werken en te recreëren. Inwoners en bezoekers van Brabant nog meer laten genieten van cultuur, erfgoed, sport en ons Brabants vrijetijdsaanbod. Daarvoor hebben we een nieuw integraal Beleidskader Levendig Brabant 2030 (PS 67/22) dat begin 2023 door uw Staten is vastgesteld. Op basis van de uitvoeringsagenda 2023 is vervolgens afgelopen jaar gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in het beleidskader. Zo is de pilot Levendig Brabant uitgevoerd, waarbij we kleinschalige initiatieven hebben ondersteund die invulling geven aan de accenten uit het nieuwe beleidskader.

Voor wat betreft de professionele kunsten is, op basis van de begin 2023 vastgestelde uitgangspunten (zie Statenmededeling), eind van het jaar de regeling voor de nieuwe kunstplanperiode 2025-2028 vastgesteld (zie nieuwsbericht). Medio 2024 vindt de toewijzing plaats. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van financieringsinstrumenten voor cultuur. In 2023 is voor het laatst de impulsgeldenregeling opengesteld. Voor 2024 wordt een ander instrumentarium ontwikkeld om cultureel aanbod te stimuleren dat ook beter past bij groepen uit de samenleving waar weinig aanbod voor is.  We verwachten de nieuwe regeling medio 2024 open te stellen. Ook hebben we eind 2023 een regeling opengesteld om theaters en musea te ondersteunen bij het verbreden van het publieksbereik met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit (zie Statenmededeling). Tevens is op basis van motie 64A-2021 in 2023 besloten de Brabantse bibliotheken een extra impuls te geven voor de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke bibliotheektaak (zie memo gedeputeerde). 

Ook in 2023 hebben we onze cultuurhistorische waarden en kenmerken ingebracht in de ruimtelijke besluitvormingsprocessen en in het bijzonder bij de totstandkoming van het ‘Ruimtelijke voorstel’. Ook is, mede in verband met de invoering van de nieuwe omgevingswet, de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) herzien. De CHW is ons belangrijkste juridische instrument aangestuurd door de omgevingsverordening, waarop het erfgoed van provinciaal belang is opgenomen. Vanuit de verhaallijn Bevochten Brabant is in 2023 besloten tot een Brabantbreed programma in 2024-2025 rondom de viering van 80 jaar vrijheid. Het herinneren en herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding bij een breed publiek staan hierbij centraal (zie nieuwsbericht). We hebben afgelopen jaar, naast de jaarlijkse restauratieregeling ook op andere wijze het behoud van erfgoed gestimuleerd. Voorbeelden daarvan zijn de regeling voor de restauratie van monumentale orgels die zich in beschermde rijksmonumentale kerken bevinden (zie Statenmededeling). Maar bijvoorbeeld ook de medefinanciering van de doorontwikkeling van Museum Overloon (zie statenmededeling).

Voor wat betreft Sport is via de regeling ‘Stimulans voor Bewegen’ de ondersteuning van kleinschalige projecten mogelijk gemaakt, die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm. Ook is besloten tot het ondersteunen we 15 gemeenten die op een innovatieve manier de openbare ruimte beweegvriendelijker in willen richten (zie nieuwsbericht). Hiermee is ook bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Beleidskader Gezondheid.

Tot slot is via Visit Brabant de campagne Brabant Dichterbij gecontinueerd met als doel om de levendigheid van Brabant nog verder te vergroten door meer bezoekers naar Brabant te trekken (zie site). 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bevorderen van een passend aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van een passend aanbod

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

•    Het aantal bezoekers van activiteiten en locaties van de vier sectoren in vergelijk met andere provincies in Nederland (streefwaarde beter dan de huidige 7e plaats t.o.v. andere provincies,)
•    Tevredenheid van inwoners met het aanbod van cultuur (score hoger dan of gelijk aan huidige score 7,2). 
•    Tevredenheid Sport: aandeel inwoners dat tevreden is (streefwaarde beter dan huidige 4e plaats t.o.v. andere provincies)
•    Tevredenheid van meerdaags internationaal bezoek (streefwaarde: beter dan huidige 3e plaats t.o.v. andere provincies)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor het bereiken van de doelstelling liggen we op koers. De tevredenheid over sport en cultuur liggen op het gewenste niveau. Het aantal bezoekers is nog niet terug op het niveau van voor corona. Bij de tevredenheid van meerdaags internationaal bezoek liggen nog niet op het gewenste niveau, maar de verwachting is dat Brabant in 2030 tot de groep top drie behoort.

Wat hebben we daarvoor bereikt?

Bevorderen van inclusief aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van inclusief aanbod

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

  • Oplevering kwalitatieve rapportage in hoeverre binnen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd wordt omgegaan met inclusief aanbod (streefwaarde: tweejaarlijks oplevering). 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is op dit moment geen indicatie dat de streefwaarde(s) niet gehaald worden’. In 2024 wordt het kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor bereikt?

Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Terug naar navigatie - Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

•    Omvang van banen en bedrijven in creatieve industrie in Brabant (streefwaarde: beter dan 3e plaats t.o.v. andere provincies, huidige waarde 3e plaats).
•    Oplevering rapportage naar de vitaliteit en vernieuwingskracht van instellingen van de vier sectoren (streefwaarde tweejaarlijks oplevering).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De streefwaarde voor de omvang van de creatieve industrie is gehaald. Er is op dit moment geen indicatie dat de streefwaarde(s) voor vitaliteit en vernieuwingskracht niet gehaald wordt. In 2024 wordt het kwalitatief onderzoek hierover opgeleverd.

Wat hebben we daarvoor bereikt?

Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Terug naar navigatie - Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

•    Deelname jongeren: Participatiegraad onder jongeren (16-29) sport (streefwaarde hoger dan Nederlands gemiddelde van 69,1%, nu 68,6%).
•    Participatiegraad onder jongeren voor cultuur, erfgoed (streefwaarde PM, nog geen data beschikbaar, uitkomst onderzoek is in 2024 voorzien).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Deelname jongeren van jongeren aan sport zit nu nog onder het Nederlands gemiddelde. De verwachting is dat de doelstelling gehaald kan worden. Er is op dit moment geen indicatie dat de streefwaarde(s) voor deelname van jongeren aan cultuur en erfgoed niet gehaald wordt. In 2024 komen data beschikbaar.

Wat hebben we daarvoor bereikt?

Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Terug naar navigatie - Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

  • Beweegrichtlijn: Het aandeel van de Brabantse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. (streefwaarde: meer dan 75% in 2030, (49,3% in 2020))
  •  Waardering maatschappelijk belang cultuur en erfgoed: De mate waarin Brabanders aangeven cultuur en erfgoed van belang te vinden voor de samenleving (hoger dan huidige score van 79%).
  •  Onderhoud rijksmonumenten: Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens de jaarlijkse monumentenmonitor. (streefwaarde: lager dan huidige 18%). 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Voor onderhoud rijksmonumenten en de waardering van het maatschappelijk belang culturen erfgoed zijn streefwaarden gehaald. De Brabantse bevolking voldoet niet aan de beweegrichtlijn (44,3 % van de volwassen en 68,3% van de jongeren voldoet aan de beweegrichtlijn. De verwachting is dat de streefwaarde (meer dan 75% beweegt voldoende in 2030) niet gehaald wordt.

Wat hebben we daarvoor bereikt?

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begroting 2023 Jaarrekening 2023 Verschil begroting -
oorspronkelijk na wijziging realisatie realisatie
Lasten
Programmalasten 54.454 N 57.173 N 56.224 N 949 V
Toegerekende organisatiekosten 4.005 N 3.407 N 3.111 N 296 V
Totaal Lasten 58.459 N 60.579 N 59.335 N 1.245 V
Baten
Programmabaten 651 V 803 V 817 V 14 V
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0
Totaal Baten 651 V 803 V 817 V 14 V
Saldo van baten en lasten 57.808 N 59.776 N 58.518 N 1.258 V

Toelichting verschil begroting – realisatie

Terug naar navigatie - Toelichting verschil begroting – realisatie
10. Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije tijd - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 1.245 V
Cultuur: Brabant C 615 V
Betreft minder verstrekte subsidies dan eerder door Brabant C geprognotiseerd.
Erfgoed 339 V
Betreft lagere uitgaven voor behoud erfgoedlandschappen dan voorzien.
Toegerekende organisatiekosten 296 V
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde uren-inzet lager uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 5 N
10. Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije tijd - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 14 V
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 14 V