Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de provincie als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de provincie zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De provincie neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies (BBV) en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste:
-    De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
-    De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
1. Gemeenschappelijke regelingen;
2. Vennootschappen en coöperaties;
3. Stichtingen en verenigingen, en,
4. Overige verbonden partijen.
In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
•    de wijze waarop de provincie een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
•    het belang dat de provincie in de verbonden partij heeft aan het begin en het einde van het boekjaar;
•    de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het boekjaar;
•    de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het boekjaar;
•    de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b BBV, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie (alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie).

Nota

Terug naar navigatie - Nota

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk (zeggenschap) en een financieel belang heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de provincie middelen risicodragend ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de provincie.
De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties als die een bijdrage leveren aan het publiek belang.
Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Verbonden Partijen die op 2 februari 2024 door Provinciale Staten is vastgesteld. In de Nota Verbonden Partijen zijn de kaders en uitgangspunten vastgelegd voor de wijze waarop we als provincie omgaan met verbonden partijen. De nota beschrijft wat de belangrijkste onderwerpen zijn waarop we willen sturen, welke instrumenten tot onze beschikking staan en hoe we die als provincie inzetten. De kaders en uitgangspunten hebben betrekking op zowel het aangaan, wijzigen en beëindigen van verbonden partijen als het beheer. Ook zijn in de nota andere zaken die relevant zijn beschreven, zoals wet- en regelgeving. 
Bij de behandeling van de nota zijn nadere afspraken gemaakt over de inhoud van de verantwoording in deze paragraaf. De afspraken m.b.t. de Wet Normering Topinkomens en het benoemen van wijzigingen in governance van verbonden partijen worden nu al meegenomen. Daarnaast zijn in de bijlage verbonden partij per verbonden partij vermeld wanneer de verbonden partij is opgericht en wie de eventuele overige deelnemers/aandeelhouders zijn. Het overige deel van de afspraken zal bij het volgende rapportagemoment, de paragraaf Verbonden partijen bij de begroting 2025, worden verwerkt.

Complexiteit op inhoud of samenwerking met de andere betrokken partijen kan vragen om maatwerk en afwijking van de algemene uitgangspunten, zoals opgenomen in de Nota Verbonden Partijen. Bovendien is de provincie ook niet altijd in de formele positie om besluiten af te dwingen. Als Gedeputeerde Staten bij de uitoefening van hun bevoegdheden zijn afgeweken van de kaders en uitgangspunten, wordt daarover per verbonden partij gerapporteerd in deze paragraaf onder Risico’s en aandachtspunten (zie hierna).

Bestuurlijk belang verbonden partijen
Het bestuurlijk belang bij een verbonden partij uit zich in de invloed die kan worden uitgevoerd bij de verbonden partij. Dit is onder andere stemrecht op besluiten die tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders of ledenvergadering zijn geagendeerd, vaak in combinatie met een voordrachts -of benoemingsrecht van bestuurders en leden van het toezichtsorgaan; de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De mate van invloed per verbonden partij is opgenomen in de navolgende tabellen.

Financieel belang verbonden partijen
Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van het provinciaal aandeel in de deelneming (zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing), danwel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.
De provincie ontvangt ook inkomsten uit verbonden partijen in de vorm van dividend. Met de volgende verbonden partijen zijn dividendafspraken gemaakt: Eindhoven Airport NV, Brabant Water NV, ZEH NV, Nederlandse Waterschapsbank NV en de BNG Bank NV. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen. Ook zijn er dividendafspraken met Enexis Holding NV. Deze deelneming is onderdeel van de immunisatieportefeuille en het dividend loopt via het rendement van de immunisatieportefeuille. In de jaarrekening is €142,4 mln. aan rendement over de immunisatieportefeuille opgenomen, waarvan het dividend van Enexis Holding NV onderdeel is.

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

 

Daar waar we voor een betreffende verbonden partij specifieke risico’s zien, is dit in onder subparagraaf Risico’s en aandachtspunten (zie hierna) nader toegelicht. Vanzelfsprekend worden de verbonden partijen geraakt door economische ontwikkelingen, maar mogelijk ook door (de gevolgen van) grote maatschappelijke thema’s en beleidsontwikkelingen, zoals de energietransitie en wijzigingen in regelgeving. In deze paragraaf geven we een overzicht van de algemene ontwikkelingen en onzekerheden die gevolgen hebben voor onze verbonden partijen. In de programma-hoofdstukken is dit waar aan de orde nader toegelicht. 

Energietransitie
In juni 2022 heeft Tennet voor delen van het elektriciteitsnet in Limburg en Brabant transport- en afnameschaarste afgekondigd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de economische ontwikkeling, maar raakt de realisatie van maatschappelijke opgaven in brede zin; de verduurzaming van de industrie en gebouwde omgeving, de realisatie van (zware) laadinfra en collectieve energievoorzieningen in de gebouwde omgeving, enz. verbonden partijen worden hierdoor in de ontwikkeling beperkt. Daarnaast zijn oplossingen en maatregelen om de negatieve gevolgen te beperken ook van belang voor onze verbonden partijen. Enerzijds gaat het om een (versnelde) uitbreiding en versterking van het energienetwerk, anderzijds om de inzet van technische, juridische en financiële innovaties en maatregelen om het bestaande energienetwerk efficiënter te gebruiken en om op de kortere termijn lokale oplossingen mogelijk te maken.
De samenwerking met Enexis is daarin een belangrijk onderdeel. Zowel de inhoudelijk/beleidsmatige rol als de eigenaarsrol/het aandeelhouderschap wordt dan ook zeer actief ingevuld. Door afspraken met het Rijk én door het overgrote deel van de winst uit de verkoop van Fudura niet uit te keren, hebben de aandeelhouders de financiering van investeringen in het elektriciteitsnet ook op lange termijn veilig gesteld. 
Met de inwerkingtreding van de Wet collectieve warmtevoorziening per 1 juli 2025, dienen bestaande en nieuwe collectieve warmtesystemen voor 51% in eigendom te komen van (semi)publieke organisaties. Ook Enexis is, met het opstellen van een warmtestrategie, zich aan het voorbereiden op een mogelijke rol bij de aanleg, het eigendom en de exploitatie van (toekomstige) collectieve warmtesystemen binnen haar verzorgingsgebied.  

Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
In december 2023 hebben Provinciale Staten hun zienswijze gegeven op de ontwerpwijzigingen betreffende de Gemeenschappelijke Regelingen van de Omgevingsdiensten, Havenschap Moerdijk en Hollandse Waterlinies. 
In Q2 2024 worden de definitieve ontwerpwijzigingen van deze Gemeenschappelijke Regelingen toegezonden aan PS, met het verzoek om toestemming te geven aan GS om de aangepaste Gemeenschappelijke Regelingen vast te stellen.
Per 1-7-2022 is de WGR gewijzigd. Met deze wetswijziging worden de mogelijkheden van volksvertegenwoordigers om de eigen controlerende en kaderstellende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken aangepast en uitgebreid. Ook wordt de democratische legitimatie van de besluitvorming binnen zo’n samenwerkingsverband vergroot. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten binnen 2 jaar worden aangepast, dus voor 1-7-2024.

Rechtmatigheidsverantwoording
Op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV kan het in specifieke gevallen voorkomen dat de rechtmatigheidsverantwoording van de provincie beïnvloed wordt door het niet-rechtmatig handelen van een verbonden partij. Naast de wettelijke verplichting van de verbonden partij om informatie te verstrekken, leidt dit in die gevallen tot een behoefte aan aanvullende informatie of afspraken over informatievoorziening. Deze afspraken leggen we vast bij het aangaan van een verbonden partij en/of bij tussentijdse besluiten over bijvoorbeeld de vaststelling van de jaarrekening, de strategie/het meerjarenplan of de begroting.

Natuurdoelanalyses
De Natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant laten een verslechterd beeld zien van de natuur. De WNB-vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden ligt tijdelijk stil. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt en dat heeft daarmee ook gevolgen voor de verbonden partijen. Met de verbonden partijen is en wordt in kaart gebracht wat de precieze gevolgen zijn. In het oog springende voorbeelden zijn de gevolgen voor uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk en voor de ontwikkeling van logistiek park Moerdijk. 


Mutaties verbonden partijen
Momenteel doorlopen twee verbonden partijen het oprichtingsproces:
-    Campus Ontwikkelingsorganisatie Brainport Industries Campus (COO BIC) zal de ontwikkeling van Brainport Industries Campus (BIC) stimuleren, faciliteren en ondersteunen door te sturen op conceptwaarde van de BIC en bijbehorend ecosysteem, te zorgen voor voortgang in de ontwikkeling en door te werken aan de positionering en propositie van BIC, door leads te genereren van partijen die zich kunnen vestigen op BIC. De COO participeert niet in de exploitaties die normaliter onderdeel vormen van de campusontwikkeling zoals gebieds- en vastgoedontwikkeling en shared services en shared facilities. Beoogd wordt dat de COO zal bestaan uit een kleine slagvaardige efficiënte werkorganisatie van ca. 5 personen, een Raad van Toezicht een Raad van Advies en een Vestigingscommissie.
-    Ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord BV krijgt als taak de gebiedsontwikkeling Fellenoord in Eindhoven te realiseren door sturing te geven aan de herontwikkeling van het gebied en de realisatie van de ambities en doelen zoals opgenomen in de Ontwikkelvisie Fellenoord-Internationale Knoop XL; 
•    Het stimuleren van de realisatie van het gewenste volume en een gemengd programma door de markt; 
•    Sturing geven op de optimalisatie van de publieke businesscase en functioneren als het samenwerkingsvehikel waarbinnen de provincie en de gemeente hun gezamenlijke zeggenschap, risicobeheersing, capaciteit en middelen inzetten.
In beide gevallen zijn Provinciale Staten al in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken, zie Statenvoorstel 72/21a en Statenvoorstel 71/22a.


Momenteel doorloopt één verbonden partijen het beëindigingsproces en is er ten opzichte van de vorige rapportage één verbonden partij beëindigd:
-    Stichting La Vuelta Holanda is in 2023 opgeheven, omdat de Vuelta Holanda heeft plaatsgevonden in 2022. De afrekening heeft plaatsgevonden in 2023.
-    Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de CdK hebben in december 2023 besloten om uiterlijk per 1 januari 2025 uit te treden bij Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant (KCV), zie Statenvoorstel 57/23A.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV kan naar verwachting in 2024 worden ontbonden.


Risico’s en aandachtspunten
Een verbonden partij wordt getoetst op aandachtspunten en risico’s op het gebied van beleid, governance of financiën. Bij de toetsing wordt altijd uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving (de Wet Normering Topinkomens (WNT) is specifiek opgenomen in de tabel). Per onderdeel wordt een kleurcode toegekend:

Groen      Geen noemenswaardige aandachtspunten of risico’s.
Oranje     Aandachtspunten of risico’s die binnen het uitvoeringsmandaat vallen van GS. Dit heeft geen hoge urgentie en de risico’s zijn beperkt. Bijvoorbeeld bestuurswisselingen, statuten die herzien moeten worden of licht tegenvallende resultaten. 
Rood     Grote aandachtspunten die soms directe actie vereisen en onder de aandacht van PS dienen te worden gebracht. Bijvoorbeeld niet afgedekte financiële risico’s, slecht functionerend bestuur of toezichthouder, als er geen publiek belang (meer) is of tegenvallende resultaten.

Indien oranje of rood wordt gescoord, of indien er overige relevante ontwikkelingen zijn wordt dit onderaan de tabel toegelicht. 

In de bijlagenbundel van de begroting is de ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’ opgenomen. In deze bijlage wordt ook nader ingegaan op het Innovatiefonds, Energiefonds, Brabant C fonds, Groen Ontwikkelfonds, Leisure Ontwikkelfonds en Brabant Startup Fonds.

1. Gemeenschappelijke regelingen 

 

  Naam Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap Bezoldiging binnen norm WNT
1.1 Havenschap Moerdijk (icm Havenbedrijf)

Economie, Kennis  en Talentontwikkeling

Milieu, Energie & Circulaire Economie

    Actief Ja
1.2 Zuidelijke Rekenkamer Kwaliteit Openbaar Bestuur     Monitorend Ja
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer  Noordoost Brabant Slimme & Groene Mobiliteit     Monitorend Ja
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Natuur,  Milieu, Energie & Circulaire Economie, Wonen, Werken en leefomgeving

    Actief Ja
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Natuur,  Milieu, Energie & Circulaire Economie, Wonen, Werken en leefomgeving     Actief Ja
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord Natuur,  Milieu, Energie & Circulaire Economie, Wonen, Werken en leefomgeving     Actief  Ja
1.7 De Hollandse Waterlinie Cultuur, Sport  en Erfgoed     Actief Ja

1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)
-    Havenbedrijf Moerdijk is in 2024 gestart met de voorbereiding van een nieuwe corporate strategy die eind 2024 aan de algemene vergadering van            aandeelhouders zal worden voorgelegd. 
-    Per 1 oktober is J.F.M. (Joost) van Dijk benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
-    In januari 2024 is op verzoek van het Havenbedrijf de kredietlimiet tijdelijk verhoogd vanwege vertraging in de gronduitgifte i.v.m.                                                  NWB-vergunningverlening. Inmiddels is de gronduitgifte geëffectueerd en is de kredietlimiet verlaagd naar € 258,3 mln..

 

1.2 Zuidelijke Rekenkamer
De gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer wordt in maart/april 2024 aangepast in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Dan wordt ook het te nemen besluit over de samenstelling van de programmaraad verwerkt. De programmaraad is momenteel niet bemenst in afwachting van de besluiten n.a.v. het evaluatieonderzoek. 

 

1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de CdK hebben in december 2023 besloten om uiterlijk per 1 januari 2025 uit te treden bij deze gemeenschappelijke regeling. Daarbij heeft de provincie aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling voorgesteld of de provincie medio 2024 kan uittreden op het moment dat een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling in werking treedt. Het Algemeen Bestuur heeft daarmee ingestemd. De provincie blijft de komende jaren wel financieel bijdragen aan het regiotaxi-vervoer, evenals in voorgaande jaren. 

 

1.5 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Hoewel de verwachtingen positief zijn, verdient de financiele positie de verhoogde aandacht omdat er onzekerheden zijn:
-    Het boekjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van €1,8 mln.. Hiervan was €1 mln. reeds voorzien gedurende 2022. Het verlies werd hoger, hoofdzakelijk door een lagere declarabiliteit per persoon wat werd veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim. 
-    De financiële positie (weerstandsvermogen) voldoet met een weerstandsratio van 0,4 niet aan de norm die gesteld is op tenminste 1,0. Deze lage score wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het lage niveau van de algemene reserve ad €0,5 mln.. Deelnemers zullen volgens een principebesluit van het Algemeen Bestuur moeten bijstorten om te komen tot het minimale niveau van €1,2 mln.. Dat is via de herziene begroting 2023 aan de deelnemers voorgelegd, waarmee zij zich konden uitspreken via een zienswijze. De effectuering hiervan is echter ‘on hold’ gezet tot medio 2024, in afwachting van het jaarrekeningresultaat 2023. Op basis van de meest recente Burap is voorzien dat het jaarrekeningresultaat 2023 voldoende is om de reserve aan te vullen.
-    De vastgestelde begroting 2023 is door de hogere kosten en hogere lonen herzien. De leidt onvermijdelijk tot hogere tarieven en daarom is deze herziene begroting ook voorgelegd bij de deelnemers. 

 

2. Vennootschappen en coöperaties

  Naam Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap  Bezoldiging binnen norm WNT
2.1 Enexis NV Milieu, Energie & Circulaire Economie     Actief Ja
2.2 CSV Amsterdam BV Milieu, Energie & Circulaire Economie     Actief Ja
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Milieu, Energie & Circulaire Economie     Actief Ja
2.4 Brabant Water NV Water en Bodem     Actief Ja
2.5 Eindhoven Airport NV Slimme & Groene Mobiliteit     Actief Nee
2.6 BOM Holding BV Economie, Kennis en Talentontwikkeling
Energie
    Actief Ja
2.7 Ruimte voor Ruimte Beheer BV / Ruimte voor Ruimte II CV Wonen, Werken & Leefomgeving     Actief Ja
2.8 Business Park Aviolanda BV Economie, Kennis en Talentontwikkeling
Wonen, Werken & Leefomgeving
    Actief Ja
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV

 

Algemeen financieel beleid
Water en Bodem

 

    Monitorend Nee
2.10 BNG Bank NV

 

Algemeen financieel beleid
Kwaliteit Openbaar Bestuur

 

    Monitorend Nee
2.11 ZEH NV (voorheen PZEM NV) Milieu, Energie & Circulaire Economie     Monitorend Ja
2.12 Pivotpark Holding BV Economie, Kennis en Talentontwikkeling
Wonen, Werken & Leefomgeving
    Actief Ja
2.13 Green Chemistry Campus BV

 

Economie, Kennis en Talentontwikkeling
Milieu, Energie & Circulaire Economie

 

    Actief Ja
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

Natuur
Water & Bodem

    Actief Ja
2.15 NV Monumenten Beheer Brabant Cultuur, Sport & Erfgoed     Actief Ja
2.16 Brabant Startup Fonds BV Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Ja
2.17 BrabantRing BV Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Ja

2.1 Enexis NV
Enexis zal in het voorjaar van 2024 een voorstel voorleggen aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) tot aanpassing van het strategisch plan (2022) in verband met de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening (zie ook hiervoor onder Ontwikkelingen en onzekerheden). 
In 2023 is de heer R. (Rutger) van der Leeuw benoemd tot CEO van Enexis en mevrouw L. (Liesbeth) Kaashoek tot COO a.i. (de werving voor een opvolger loopt). 
Eveneens in 2023 is mevrouw W. (Wilma) Mansveld benoemd tot lid van de RvC. Daarmee is de RvC weer op volle sterkte, maar in 2024 loopt de benoemingstermijn af van mevrouw C. (Carmen) Velthuis en de heer J. (Joost) van Dijk. Aan de AvA zullen voorstellen tot herbenoeming dan wel benoeming van een nieuw lid worden voorgelegd.

 

2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV kan naar verwachting in 2024 worden ontbonden. Het bestuur heeft overeenstemming bereikt over uittreding uit het Convenant inzake Publieke Belangen Kerncentrale Borssele en zal met deze partijen een uittredingsovereenkomst sluiten. 

 

2.4 Brabant Water NV
Per 1 juli 2023 ontstond er een vacature in de Raad van Commissarissen van Brabant Water in verband het reglementair aftreden van mevrouw J. (Joke) Driessen.
Ter vervanging is op voorstel van GS de heer R.A.C. (Ruud) van Heugten door de Algemene vergadering van Aandeelhouders per 1 juli 2023 benoemd voor een eerste termijn van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen van Brabant. 

 

2.5 Eindhoven Airport NV
-    Eindhoven Airport heeft in oktober 2020 een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd bij het ministerie van                          Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Begin 2021 is de zienswijzeprocedure doorlopen en nadien zijn nog aanvullende gegevens                                  aangeleverd door Eindhoven Airport. Begin 2024 is het nog steeds wachten op een definitief besluit van het ministerie van LNV en is het niet                          duidelijk wanneer Eindhoven Airport een definitieve Wnb-vergunning tegemoet kan zien.
-    In december 2023 is de heer L.W.J. (Kjell) Kloosterziel op bindende voordracht van aandeelhouder Schiphol Nederland BV benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport NV. Hij volgt daarmee mevrouw A.L. (Anne) Hustinx op. 
De benoeming vond plaats conform de voorwaarden die zijn gesteld in de statuten en het RvC-reglement. Met de benoeming wijzigde de man/vrouw verhouding binnen de RvC van 3/2 naar 4/1.
Bij de selectieprocedure door Schiphol Nederland BV is aandacht geweest voor een evenwichtige man/vrouw verhouding, maar gezien de ervaring van dhr. Kloosterziel werd zijn voordracht als meest geschikte gezien. Ook bij toekomstige voordrachten zal aandacht worden besteed aan de gewenste diversiteit binnen de RvC. Het Leadership Team (inclusief directie) bestaat uit vier mannen en twee vrouwen.
-    De bezoldiging van de bestuurders ligt hoger dan het bezoldigingsmaximum zoals opgenomen in de Wet normering topinkomens (WNT). Voor Eindhoven Airport NV geldt de WNT niet. Met een belang van 24,5% heeft de provincie bij de vaststelling van de bezoldiging geen doorslaggevende stem.

 

2.7 Ruimte voor Ruimte Beheer BV / Ruimte voor Ruimte II CV
Aan de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte BV en CV (RvR) wordt sinds 2016 periodiek een opdracht verstrekt. De opdracht wordt verstrekt in de vorm van een Nadere instructie. In 2023 is de Nadere instructie voor periode 3 (2023-2026) vastgesteld.
In verband met de wijziging van de Interim omgevingsverordening in april 2022 is gelijktijdig ook de Aandeelhoudersinstructie aangepast.
PS zijn over beide wijzigingen geïnformeerd middels een Statenmededeling d.d. 28 februari 2023.

 

2.8 Business Park Aviolanda BV
In 2023 stelden de directie en de raad van commissarissen van Business Park Aviolanda BV een ondernemingsplan met een vastgoedstrategie op. Hierin zijn ook de organisatorische gevolgen uitgewerkt. Deze zijn door Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) in 2023 vastgesteld. De ontwikkeling van Aviolanda, in samenwerking met Defensie en de ondernemingen en onderwijsinstellingen op de campus, heeft inmiddels de nodige successen opgeleverd. In 2024 is er de uitdaging om tot uitvoering van het ondernemingsplan te komen en wordt de financiering uitgewerkt.

Fokker Holding BV heeft Fokker Techniek BV (medeaandeelhouder van Business Park Aviolanda BV) verkocht aan Fokker Services Group BV. Tevens heeft Fokker Holding BV aangekondigd dat Panta Holding BV op termijn verhuist naar Papendrecht. Vanwege het vertrek van Fokker Holding BV heeft PNB besloten om het 20% aandelenpakket van Fokker in 2023 te kopen. Het aandelenbelang van de provincie Noord-Brabant in Business Park Aviolanda bedraagt sindsdien 80%.
Eind 2023 is gestart met de evaluatie en actualisatie van de governance. Volgens planning wordt dit traject in de eerste helft van 2024 afgerond

 

2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV
De bezoldiging van de bestuurders ligt hoger dan het bezoldigingsmaximum zoals opgenomen in de Wet normering topinkomens (WNT). Voor Nederlandse Waterschapsbank NV geldt de WNT niet. Met een belang van 0,12% heeft de provincie bij de vaststelling van de bezoldiging geen doorslaggevende stem.

 

2.10 BNG Bank NV
De bezoldiging van de bestuurders ligt hoger dan het bezoldigingsmaximum zoals opgenomen in de Wet normering topinkomens (WNT). Voor BNG Bank NV geldt de WNT niet. Met een belang van 0,07% heeft de provincie bij de vaststelling van de bezoldiging geen doorslaggevende stem.

 

2.12 Pivotpark Holding BV
De vanuit historisch perspectief zwakke financiële performance van Pivot Park Holding BV verbetert, maar is nog altijd mager. De omzet neemt toe als gevolg van gestegen verhuuropbrengsten.
Pivot Park stelt in 2024 een campus- en vastgoedstrategie op. Verwachting is dat deze campus- en vastgoedstrategie in 2024 aan de Algemene vergadering van aandeelhouders aangeboden wordt ter vaststelling. Hiermee wordt het punt op de horizon bepaald en wordt helder wat wel en niet in de komende jaren nodig is voor een financieel duurzaam Pivot Park. Daarbij kijkt Pivot Park ook specifiek naar de volwassenheid van de organisatie en vindt actualisatie van de governance plaats.

 

2.13 Green Chemistry Campus BV (GCC)
Bij de herijking van het businessplan is gebleken dat er voor de GCC geen sluitende businesscase is op te stellen. Na 12 jaar is de focus van de provincie nu gericht op voortzetting van de campus onder aandeelhouderschap. GCC is niet meer nodig om beleidsdoelstellingen van de provincie te realiseren. De provincie wil haar belang in de GCC uiterlijk 1 januari 2025 beëindigen. Provinciale Staten zijn over dit voornemen geïnformeerd en in de provinciale begroting 2024 is voor de doorontwikkeling of afbouw € 2 mln. door Provinciale Staten beschikbaar gesteld; €1 mln. in begroting 2024 + € 1mln. in een stelpost.
Voor het toekomstperspectief van de GCC op de korte termijn, in een doorstartscenario, is het van cruciaal belang dat de GCC in aanmerking komt voor (JTF-) subsidie. Deze JTF-subsidies werden op 13 februari 2023 opengesteld. Een aantal JTF-projecten zijn reeds positief beoordeeld door de deskundigencommissie (op het gebied van circulariteit). De GCC is in deze projecten als locatie en/of partner betrokken en is in géén van de gevallen de hoofdaanvrager. Door het omzetten van de agioreserve naar de overige reserve in 2023 is voorkomen dat Green Chemistry Campus BV als Onderneming in Moeilijkheden (OiM) kwalificeert. Met deze status zou men niet in aanmerking komen voor JTF-subsidie.
Voor de kapitaalinbreng vanuit de provincie is bij de oprichting van Green Chemistry Campus BV  een voorziening getroffen van € 2,3 mln.. Dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen. 
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn ontstaat een vacature in de Raad van Commissarissen. De werving voor de invulling van deze vacature is in 2023 gestart. 

 

2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV
We hebben te maken met een financieel tekort bij de realisatie van Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ’s), die grotendeels plaatsvindt via Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (GOB). Dit is besproken in PS bij de vaststelling van de aangepaste businesscase NNB/GOB op 16 december 2022 (Statenvoorstel 72/22). Het tekort heeft 2 oorzaken:
-    Er is door PS besloten om de komende jaren te bezuinigen op natuur; €41,2 mln. in de periode 2024 t/m 2027. Dit leidt er toe dat er vooralsnog geen budget (€17,3 mln.) is voor de realisatie van 365 hectare Provinciaal NNB, dat er geen budget (€13,6 mln.) is voor de realisatie van 175 hectare EVZ en dat de uitvoering van EVZ is getemporiseerd tot en met 2035. 
De bezuiniging van €41,2 mln. heeft voor een bedrag van €30,9 mln. betrekking op de oorspronkelijk door PS beschikbaar gestelde middelen voor GOB. 
-    In de aangepaste businesscase NNB/GOB is besloten om de normbedragen voor grondverwerving en inrichting per 1-1-2023 te verhogen i.v.m. prijsstijgingen. Dit leidt tot een verwacht tekort van €29,6 mln., wat voor een groot deel betrekking heeft op het GOB.  
Momenteel worden verschillende opties onderzocht om alsnog dekking te vinden voor de gehele realisatie van NNB en de EVZ’s.? 
De opdracht van de provincie Noord-Brabant aan Groen Ontwikkelfonds Brabant BV heeft een looptijd tot en met 2027. In oktober 2022 is door Provinciale Staten het Beleidskader Natuur vastgesteld (Statenmededeling 57/22A), waarin onder meer is opgenomen dat de provincie de realisatie van EVZ’s wil afronden in 2035 en de opgave voor de inrichting van NNB in 2030. Provincie Noord-Brabant zal in 2024/2025 bezien in hoeverre de looptijd van het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV wordt verlengd, of dat deze opgaven onderdeel gaan vormen van de nog te ontwikkelen uitvoeringsorganisatie Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). 
In 2023 is besloten om bij GOB BV een Raad van Commissarissen in te stellen. Per 1 september 2023 zijn de volgende drie commissarissen benoemd:  mw. M. (Myriam) van Rooij (voorzitter), dhr. J.L.M. (Paul) de Beer, dhr. J.P. (Jean-Paul) Schaaij. 

 

2.15 NV Monumenten Beheer Brabant
De portefeuille van Monumenten Beheer Brabant bestaat uit 11 monumentale panden, die deels worden verhuurd. Bij deze panden is sprake van een investeringsbehoefte i.v.m. achterstallig onderhoud en een verduurzamingsopgave. Ons erfgoedbeleid is niet gericht op eigendom van monumentale panden. Dit vraagt om het maken van een keuze betreffende de toekomst van Monumenten Beheer Brabant. We bekijken hoe het beheer van dit erfgoed het beste kan worden ingevuld. 
Gezien het onzekere toekomstperspectief is in de provinciale jaarrekening reeds eerder een voorziening van €2.058.000  getroffen voor deze deelneming (gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen).
In 2023 zijn bij Monumenten Beheer Brabant drie nieuwe commissarissen benoemd: dhr. M.M.M. (Maurice) Horsten (voorzitter), mw. M.C.T.M. (Monique) List-De Roos, dhr. W. (Ward) de Bruijn.

 

2.16 Brabant Startupfonds BV
Per 1 juni 2023 is er, naast de CEO, een CFRO aangesteld. Daarmee is de slagkracht van Brabant Startupfonds BV vergroot en de interne organisatie verbeterd. 

 

2.17 BrabantRing BV
BrabantRing BV bevindt zich in de oprichtingsfase. Alle aspecten rondom beleid, governance en financiën zijn daarom op dit moment nog onderhevig aan verandering. In 2024 zullen governance en financien verder ingericht worden, middels voortdurend overleg tussen BRE-EFX en de publieke partijen. De statutair bestuurder van BrabantRing BV en de RvC nemen hierin het voortouw. Door hun deskundigheid op dit gebied, zal dit proces zorgvuldig doorlopen worden en naar verwachting in 2024 worden afgerond. Nadien zal de onderneming van BrabantRing BV volledig operationeel zijn en kan het beleid tot uitvoering worden gebracht.   

 

3. Stichtingen en verenigingen

  naam Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap Bezoldiging binnen norm WNT
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) Kwaliteit Openbaar Bestuur     Monitorend Ja
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies HNP (vereniging) Kwaliteit Openbaar Bestuur     Monitorend Ja
3.3 Stichting Brabant C Fonds Cultuur, Sport &  Erfgoed     Actief Ja
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier Cultuur, Sport &  Erfgoed     Actief Ja
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Cultuur, Sport &  Erfgoed     Actief Ja

 

3.3 Stichting Brabant C Fonds.
De looptijd van het Brabant C fonds is verlengd tot en met 2024. N.a.v. het nieuwe beleidskader Levendig Brabant zal worden overwogen of er een vervolg komt op het Brabant C fonds. Hierbij wordt de fondsevaluatie meegenomen. 

 

3.4 Stichting Beheer Museumkwartier
De Stichting Beheer Museumkwartier zorgt voor onderhoud en beheer van het vastgoed in het Bossche Museumkwartier. Dit vastgoed was gedeeltelijk in eigendom van de provincie (gebouw Noord-Brabants Museum inclusief kantoorruimte) en gedeeltelijk in eigendom van de gemeente Den Bosch (gebouw Designmuseum). Dit gedeelde eigendom was een belangrijke reden om een beheerstichting op te richten.  
Per 29 september 2023 heeft de provincie het gebouw van het Design Museum gekocht van de gemeente. Daarmee is al het vastgoed in het Museumkwartier nu in eigendom van de provincie. Daarom wordt door de provincie verkend of het nuttig is om de Stichting in stand te houden of dat de provincie het onderhoud en beheer van het vastgoed zelf gaat uitvoeren of uitbesteden.

 

3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant
In Q2 van 2024 zal worden geëvalueerd hoe het LOF functioneert sinds de koerswijziging van 2021.

 

4. Overige verbonden partijen

    Beleid  Governance Financiën Aandeelhouderschap Bezoldiging binnen norm WNT
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Natuur,Milieu     Actief Ja

 

4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen
De voorziening gesloten stortplaatsen wordt jaarlijks opgerent op basis van het voorcalculatorische percentage van 5,06%. Het verschil tussen dit voorcalculatorische rendement en de werkelijke opbrengsten van de belegde voorziening wordt jaarlijks toegevoegd resp. onttrokken aan de egalisatiereserve rente voorziening. Wanneer het werkelijke rendement gedurende langere tijd achterblijft bij het voorcalculatorisch rendement, dan wordt deze egalisatiereserve negatief. 

 

Doordat het nettoresultaat van de belegde voorziening gesloten stortplaatsen in het Nazorgfonds samen met een gedeeltelijke onttrekking uit de egalisatiereserve in 2022 onvoldoende was om de verplichte jaarlijkse oprenting (5,06%) van de voorziening mogelijk te maken, is de egalisatiereserve van het Nazorgfonds per 31 december 2023 negatief, namelijk €5.902.351 negatief.  Op 31 december 2022 was de waarde € 6.830.328 negatief. In 2023 is dus een deel van het verlies van 2022 weer ingelopen.
De provincie staat garant voor een eventueel negatieve egalisatiereserve bij de gesloten stortplaatsen en dient het tekort aan het einde van ieder jaar op te nemen in een voorziening. Uit de cijfers over 2023 blijkt dat het tekort is gedaald naar €5.902.351.

 

Lijst van verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst van verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke regelingen 

Belang

  Naam Vestigingsplaats   Bestuurlijk Belang  Aandeel
1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)  Moerdijk Smeulders/Van Gruijthuijsen  Lid bestuur bedrijfsvoering organisatie  50,0%
1.2 Zuidelijke Rekenkamer  Eindhoven  Programmaraad  Lid programmaraad  50,0%
1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer  Noordoost-Brabant Oss Smeulders* Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 8,15%
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Tilburg Oudenhoven / Boelema Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 39,0%
1.5   Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  Eindhoven Oudenhoven / Boelema Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 35,0%
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord  's-                          Hertogenbosch Oudenhoven / Boelema Lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 39,0%
1.7 De Hollandse Waterlinie Utrecht Maes* Lid van Gemeenschappelijk Orgaan  10%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend.

 

Vermogensstructuur en resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        X €1000

  Naam Lening Garantstelling

Eigen vermogen

per 01-01-2023

Eigen vermogen

per 31-12-2023*

vreemd vermogen

per 01-01-2023*

vreemd vermogen

per 31-12-2023*

1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)   280.000.000* 97.265 97.265 228.777 228.777
1.2 Zuidelijke Rekenkamer     54 54 220 220
1.3 Kleinschalig Collectief Vervoer  Noordoost-Brabant     844 844 368 368
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant     3.614 3.614 4.060 4.060
1.5  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant     1.101 1.101 6.548 6.548
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord     9.040 9.040 10.921 10.921
1.7 De Hollandse Waterlinie     869 869 0 0

*   De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recente gepubliceerde (half)jaarcijfers.
** De provincie en gemeente Moerdijk staan voor ieder 50-50 van het genoemde bedrag garant (gelijk aan de deelname in de Gemeenschappelijke Regeling).

2.    Vennootschappen en coöperaties

Belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        X €1000

  Naam vestigingsplaats

Portefeuille

(eigenaar/inhoud)

Bestuurlijk belang Aandeel

Nominale

waarde

Agio Gestort

Boek

waarde

2.1 Enexis NV          's-               Hertogenbosch Smeulders / Maes 

stemrecht /

voordrachtsrecht

lidmaatschap RvC / lid AHC 

30,8% 46.144 - 46.144 -
2.2 CSV Amsterdam BV  's-Hertogenbosch Smeulders* Stemrecht / lid AHC 30,8%  6 - 6 6
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV  's-Hertogenbosch Smeulders* Stemrecht / lid AHC   30,8%  pm - pm -
2.4 Brabant Water NV  's-Hertogenbosch Smeulders / Boelema

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC / lid AHC 

31,6%  88 - 88 -
2.5 Eindhoven Airport NV Eindhoven Van Gruijthuijsen / Smeulders

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lidmaatschap RvC 

24,5% 1.112 - 556  -
2.6 BOM Holding BV  Tilburg  Smeulders/van Gruijthuijsen

stemrecht /

voordrachtsrecht

lidmaatschap RvC

100%  1 50.827 50.828 50.828
2.7a

 

Ruimte voor Ruimte 
Beheer BV 

 

's-Hertogenbosch Smeulders / Dirken

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC

100% 30 89 119 111
2.7b

Ruimte voor Ruimte II CV

's-Hertogenbosch Smeulders / Dirken

Stemrecht/

Commanditair vennoot

99% 1.485 24.457 25.943 24.498
2.8 Business Park Aviolanda BV Woensdrecht Smeulders/van Gruijthuijsen

Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC

80% 11 6.477 6.488 6.488
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV   's-Gravenhage van Gruijthuijsen* Stemrecht 0,12% 22 - 8 -
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhage van Gruijthuijsen* Stemrecht  0,07% 100 - 100 -
2.11 ZEH NV (voorheen PZEM NV) Middelburg Smeulders* Stemrecht  0,05% 4 - 4 -
2.12 Pivotpark Holding BV  Oss

Smeulders/

van Gruijthuijsen

Stemrecht  70,7% 20 6.282  6.302 6.302
2.13 Green Chemistry Campus BV Bergen op Zoom  Smeulders / Van Gruijthuijsen 

 Stemrecht /

voordrachtsrecht

Lid RvC

60%  11    2.311 2.300
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV  ’s-Hertogenbosch   Smeulders/ Roijackers  Stemrecht 100% - - - -
2.15 N.V. Monumenten Beheer Brabant  ’s-Hertogenbosch   Smeulders / Maes Stemrecht 72% 2.058  - 2.058  2.058 
2.16 Brabant Startup Fonds BV  Tilburg Smeulders/Van Gruijthuijsen Stemrecht 100% - - - -
2.17 BrabantRing BV Eindhoven   Stemrecht 30,20%        

* Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend. 

 

Vermogensstructuur en resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      X €1000

  Naam Lening per 31-12-2023 Garantstelling

Eigen vermogen

per 1-1 2023*

Eigen vermogen

per 31-12 2023*

Vreemd vermogen

per 1-1 2023*

Vreemd vermogen

per 31-12 2023*

Resultaat 2023

 na belasting* 

Netto Dividend

ontvangen in 2023

over 2022

2.1 Enexis NV 159.490   5.441.000 5.320.000 4.907.000 5.140.000 72.000 59.575
2.2 CSV Amsterdam BV     210 210 13 13 -102 0
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV      1.480 1.480 10 10 -52 0
2.4 Brabant Water NV     690.022 690.022 575.801 575.801 5.347 0
2.5 Eindhoven Airport NV      

120.089

133.626 17.650 30.187 19.193 1.386
2.6 BOM Holding BV 104.301   92.142  92.142 269.405 269.405 1.474 0
2.7a

Ruimte voor Ruimte 
Beheer BV

    677 677 297 297 66 0
2.7b

Ruimte voor Ruimte II CV

    23.750 23.750 10.270 10.270 3.545 0
2.8 Business Park Aviolanda BV 12.014   13.375 13.375 11.682 11.682 245 0
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 50.000   1.995.000 1.995.000 71.290.000 71.290.000 143.000 75
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 49.800   4.615.000 4.615.000 107.459.000 107.459.000  279.000 100
2.11 ZEH NV (voorheen PZEM NV)     1.589.501  1.589.501 1.549.493 1.549.493 182.202 52
2.12 Pivotpark Holding BV 62.283   17.592 17.592  48.392 48.392 4.533 0
2.13 Green Chemistry Campus BV     738 738 150 150 -166 0
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV     0 0 7.501 7.501 0 0
2.15 N.V. Monumenten Beheer Brabant 6.908   578 578 8.750 8.750 -194 0
2.16 Brabant Startup Fonds BV 13.950   0 0 18.726 18.726 0 0
2.17 BrabantRing BV     nb nb nb nb nb  

*De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recente gepubliceerde (half)jaarcijfers. Daar waar vooralsnog geen gepubliceerde cijfers over 2023 beschikbaar zijn, zijn de cijfers van 2022 opgenomen.

 

3.    Stichtingen en verenigingen

Belang

  Naam Vestigingsplaats

Portefeuille

(eigenaar/inhoud)

Bestuurlijk belang Aandeel
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)  's-Gravenhage  Boelema* Lid van het bestuur 9,63%
(Bij12 10,60%)
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Brussel Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 8,33%
3.3 Stichting Brabant C Fonds Tilburg  Smeulders/ Maes

Benoeming schorsing en

ontslag leden RvT

100%
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier 's-Hertogenbosch Smeulders/ Maes

Benoeming schorsing en

ontslag leden RvT

100%
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Oisterwijk Smeulders/ Maes lid van de raad van deelnemers. 50%

*Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend. 

 

Vermogensstructuur en resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bedragen in  €1000

  Naam Lening Garantstelling

Eigen vermogen

per 01-01-2023

Eigen vermogen

per 31-12-2023

Vreemd vermogen

per 01-01-2023

Vreemd vermogen

per 31-12-2023

3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)    120 5.688  5.688 43.082 43.082
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)     705 705 711 711
3.3 Stichting Brabant C Fonds     238 238 13.136 13.136
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier     100 100 566 566
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant     5.140 5.140 72 72

De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recent gepubliceerde (half)jaarcijfers.

 

4. Overige verbonden partijen

Belang

  Naam Vestigingsplaats

Portefeuille

(eigenaar / inhoud) 

Bestuurlijk belang Aandeel
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen  's-Hertogenbosch Van Gruijthuijsen / Roijackers GS vormen Algemeen Bestuur, 
twee gedeputeerde vormen Dagelijks Bestuur
100%

 

Vermogensstructuur en resultaat

                         

 X €1000 Naam Lening Garantstelling

Eigen vermogen

per 01-01-2023

Eigen vermogen

per 31-12-2023

Vreemd vermogen

per 01-01-2023

Vreemd vermogen

per 31-12-2023

4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen      80.147 80.147 31.223 31.223

De gepresenteerde cijfers zijn de resultaten uit de meest recent gepubliceerde (half)jaarcijfers

 
5.    Investeringsfondsen voor Brabant
 

  Fonds* Fondsomvang ingebracht door provincie
x €1 mln
Looptijd
t/m
Revolverendheid Multiplier Portefeuille
5.1 Innovatiefonds Brabant**  125 2037 Nominaal ≥ 3 Van Gruijthuijsen
5.2 Energiefonds Brabant** 60 2037 Nominaal ≥ 4 Maes
5.3 Brabant C fonds 36 2024 Beperkt ≥ 3 Maes
5.4 Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur 209,1 2027 Niet of nauwelijks ≥ 2 Roijackers
5.5 Leisure Ontwikkel fonds Brabant 5 2027 Beperkt (33-66%) ≥ 2 Maes
5.6 Brabant Startup Fonds 15 2033 50% ≥ 3 Van Gruijthuijsen

* Zie bijlagenbundel jaarrekening 2023 voor aanvullende fondsinformatie
** Het beheer van het Innovatiefonds en het Energiefonds vindt plaats door verbonden partij BOM Holding BV