Ontwikkelbedrijf en grondbeleid

Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Ontwikkelbedrijf

Het Ontwikkelbedrijf draagt bij aan de realisatie van verschillende provinciale beleidsdoelstellingen. Bij de projecten van het Ontwikkelbedrijf gaat het om het daadwerkelijk mogelijk maken van de beoogde (her)ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken heeft het Ontwikkelbedrijf verschillende instrumenten tot haar beschikking, waaronder de aankoop van grond of gebouwen, participatie in een project of deelneming en het verstrekken van een lening of garantstelling vanuit het investeringskrediet.

Het Ontwikkelbedrijf heeft de laatste jaren meer kennis en ervaring opgedaan in de samenwerking met lagere overheden en marktpartijen wanneer het gaat om projecten in het ruimtelijke fysieke domein. Zij weet waar de kennis en toegevoegde waarde van de (markt)partijen zit, wat de provinciale beleidsinzet is en op welke wijze deze kan worden verbonden met de doelen van andere partijen. Maar ook hoe een samenwerking daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht om tot succesvolle invulling te komen van het project en bijbehorende ambitie. Met andere woorden van procesmanagement tot dealmaking en realisatie. 

De verkenningen en projecten waar het Ontwikkelbedrijf in betrokken is, worden met betrokken ontwikkelprogramma’s per definitie integraal aangevlogen. Belangrijke thema’s waarin het Ontwikkelbedrijf actief is, zijn bijvoorbeeld campussen en werklocaties, erfgoed, energie, ondermijning en binnenstedelijke transformatie. Het Ontwikkelbedrijf is ook inzetbaar voor nieuwe thema’s, welke voortkomen uit het Bestuursakkoord 2023-2027en de uitwerking daarvan in de provinciale ontwikkelprogramma’s. Daarmee heeft het Ontwikkelbedrijf een prominente rol gekregen als het gaat om het realiseren van de doelen uit het Bestuursakkoord en het versterken van de uitvoeringskracht.

Provinciaal grondbeleid

Terug naar navigatie - Provinciaal grondbeleid

Met de inzet van het Provinciaal grondbeleid beoogt de provincie (tijdig) gronden (en gebouwen) beschikbaar te krijgen voor realisering van door haar beoogde doelen. Het bereiken van de maatschappelijke doelstelling staat hierbij voorop. Inzet is om tegen marktconforme prijzen deze doelen te bereiken. De wettelijke kaders en de mate van het bereiken van de doelstelling zijn hierin leidend. De Provincie voert grondbeleid uit door publiekrechtelijk regulerend optreden en door zelf privaatrechtelijk te verwerven, ontwikkelen en verkopen van gronden of vastgoed. Waar wenselijk geacht gebeurt dit ook anticiperend en via participaties zoals deelnemingen in externe Ontwikkelmaatschappijen (zoals de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, Aviolanda en Pivot Park). De verschillende vormen kennen verschillende voor- en nadelen en risicoprofielen. Per situatie wordt de afweging gemaakt over de toe te passen vorm en uitvoeringswijze. 

Resultaten van het Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Resultaten van het Ontwikkelbedrijf

Bij de erfgoedcomplexen springen met name de doorontwikkeling van de Dongencentrale met nieuwe huurders in het oog en de verkoop van het CHV-complex, nu de herontwikkelingsdoelstelling is bereikt. Voor de stedelijke transformaties zijn, naast vervolgstappen binnen lopende verkenningen, nieuwe verkenningen met M7 en B5 steden gestart. Daarnaast hebben we met de gemeente de planontwikkeling in participatie met de omgeving verder gebracht in het ‘t Zoet in Breda (het in 2021 aangekochte CSM-terrein). In Eindhoven is met de gemeente gewerkt aan de ontwikkeling van de Internationale Knoop XL waar in 2023 het accent heeft gelegen op het inrichten van de financiële en organisatorische governance. Er zijn gronden gekocht verkenningen uitgevoerd voor het innemen van toekomstige grondposities binnen de strategische grondbank, er zijn overeenkomsten gesloten met agrariërs inzake de piekbelastersregeling en er zijn voorbereidingen getroffen voor de grondbanken de Peelvenen en graasdierhouderijen. Verder kunnen we terugblikken op diverse succesvolle financieringen van o.a.de Dongencentrale, Overloon oorlogsmuseum, Klaverspoor windpark A16, Nuenen Vincentre van Gogh, Veghel The Chocolate Factory, Aviolanda Body Hangar te Woensdrecht en Hofstede aan de Dreef te Zundert

Portefeuille Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Portefeuille Ontwikkelbedrijf

Financieel gezien ziet het boekwaardeverloop van de portefeuille over de ingezette instrumenten van het Ontwikkelbedrijf er als volgt uit.

Instrument Boekwaarde per  Mutatie
  1-1-2023 31-12-2023  
Deelnemingen 6.488.160 9.008.160 2.520.000
Grond 66.180.339 66.865.102 684.763
Leningen/garantstellingen 61.521.413 81.990.836 20.469.423
Totaal      

Deelneming
Het ontwikkelbedrijf heeft een aandeel in de Business Park Aviolanda BV te Woensdrecht. In 2023 is het aandelenkapitaal van de BV uitgebreid met € 2,5 miljoen om het publieke aandeelhouderschap te vergroten en daarmee de samenwerking met defensie op het Business Park te bevorderen om te komen tot clusterontwikkeling binnen dit gebied.


Grond

Terug naar navigatie - Grond

De mutaties binnen grond hebben met name te maken met het exploitatiesaldo van de uitgaven en inkomsten op de in exploitatie genomen projecten (BIE, Bouwgrond In Exploitatie). Zie hiervoor onderstaande tabel.

Project Boekwaarde 1-12023 Vermeerdering Vermindering Boekwaarde 31-12-2023 Voorziening nog te maken kosten Nog te realiseren opbrengsten Resultaat nominaal Resultaat contant waarde
Ruimte voor Ruimte:
Aarle Rixtel, Opstal 6 563.364 100 9.618 553.846 1.675 555.521
Esch, De Ruiting 2 464.542 148 464.690 464.690
Cultuurhistorisch Erfgoed:
Geertruidenberg, Dongecentrale 1.052.352 810.459 238.421 1.624.390 540.461 2.164.851
Dongen, Moederhuis Franciscanessen 790.863 183.928 266.768 708.023 708.023
Bedrijventerreinen
Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk 1.162.178 98.692 1.260.870 439.539 1.700.409
Landgoed ontwikkeling
Strijbeek, Markhoeve 1.681.465 37.754 34.658 1.684.561 283.462 1.968.023
Totaal 5.714.764 1.131.081 549.465 6.296.380 0 1.265.137 7.561.517 0 0

Leningen

Terug naar navigatie - Leningen

Er is voor € 23,8 miljoen aan nieuwe geldleningen verstrekt. Daarnaast is aan aflossing € 3,3 miljoen en aan rente € 1,3 miljoen ontvangen. De rente, is conform besluit, voor € 0,37 miljoen vrijgevallen naar algemene middelen, € 0,55 miljoen gestort in de algemene risicoreserve ten behoeve van de risicoafdekking van de geldlening aan het Pivotpark en € 0,37 miljoen in de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. In onderstaande tabel is de lening portefeuille van het Ontwikkelbedrijf nader gespecificeerd.

Thema Project 1-1-2023 verstrekking aflossing rente 31-12-2023
Cultuurhistorie Oosterhout, Catharinadal 2.740.841 0 0 13.667 2.740.841
Veghel, CHV complex 1.900.000 0 1.900.000 35.836 0
CHV chocoladefbriek 0 5.500.000 0 27.247 5.500.000
Oisterwijk, KVL 1.248.177 0 25.385 31.204 1.222.792
Oisterwijk, KVL EKWC 4.502.282 0 0 40.521 4.502.282
Vught, herfinanciering Monumentenfonds Brabant 4.618.292 0 134.525 67.887 4.483.767
Breda, Brouwhuis 1.021.792 0 68.500 26.587 953.292
Overloon oorlogsmuseum 0 2.500.000 0 1.781 2.500.000
Nuenen, Vincentre van Gogh 1.425.000 1.059.402 16.484 42.777 2.467.918
Economisch Vestigingsklimaat Breda, Nieuwstraat 4.000.000 0 400.000 121.600 3.600.000
Eindhoven, De kazerne Klein Paradijs 850.000 0 0 12.750 850.000
Oss, Slow Care St. Elzeneindhuis 1.760.223 0 101.774 39.112 1.658.448
Tilburg, Kempentoren Spoorpark 292.000 0 18.250 2.920 273.750
Geertruidenberg, Dongencentrale lening Boei 0 750.000 0 2.167 750.000
Ondermijning Geertruidenberg, jachthaven Hermenzeil 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Energie Klaverspoor project windpark A16 5.877.260 3.427.477 0 168.781 9.304.737
Wonen Rezone buurtschap te veld 370.000 100.000 29.847 10.160 440.153
Vlijmen, Butterfly effect 300.000 0 0 7.500 300.000
Kennis economie s-hertogenbosch, Spark Campus Lab XXL 1.225.000 0 0 24.500 1.225.000
Oss, Pivot Park, hypothecaire lening 10.000.000 0 0 200.000 10.000.000
Oss, Pivot Park, renteloze lening 2.500.000 0 0 0 2.500.000
Oss, Pivotpark Pather gebouw 10.620.000 0 594.183 353.030 10.025.817
Bedrijventerreinen Woensdrecht, Aviolanda, gebouw P3 352.927 0 0 15.882 352.927
Woensdrecht,Aviolanda, Hal 3 120.000 0 0 5.400 120.000
Woensdrecht, Aviolanda 1.100.000 0 0 21.450 1.100.000
Woensdrecht, Aviolanda body hangar 0 10.441.362 0 21.362 10.441.362
Nuenen, herpr.bedrijventerrein stedelijk gebied Eindhoven 2.112.870 0 19.870 0 2.093.000
Glastuinbouw Deurne, cessie vordering CV Glastuinbouw N. Prinsenland 1.084.752 0 0 0 1.084.752
Totaal 61.521.413 23.778.242 3.308.819 1.294.118 81.990.837

Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf

Terug naar navigatie - Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf

De resterende ruimte in het investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf bedraagt ultimo 2023 € 65 miljoen. Deze is bepaald op basis van alle voorzienbare informatie en verwachtingen naar de toekomst toe per 31 december 2023. Bij de bepaling van de resterende ruimte is rekening gehouden met de geraamde toekomstige inkomsten en uitgaven van alle projecten en zijn de afgegeven garantstellingen volledig meegenomen. In onderstaande tabel zijn een specificatie opgenomen van de risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten van het Ontwikkelbedrijf. De risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten worden afgedekt door de Risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Per 31-12-2023 bedraagt het totale saldo hiervan€ 76 miljoen. Dit is onderverdeeld in een risicoreservering van € 26,9 miljoen en een voorziening van € 32,3 miljoen. Beide voor de bestaande lopende projecten. Daarnaast resteert er een vrije ruimte van € 16,8 miljoen, ten behoeve van toekomstige risico’s op bestaande en nieuwe projecten van het Ontwikkelbedrijf. Naast bovengenoemde reserveringen en voorzieningen heeft het Ontwikkelbedrijf een reserve Verkenningen, waaruit plankosten en bovenmatige risico’s voor stedelijke transformatieprojecten en verkenningen worden afgedekt die niet via een (grond-) exploitatie kunnen worden terugverdiend. In 2023 zijn de kosten voor verkenningen van de stedelijke transformatie projecten, zoals Brainport city-internationale knoop XL, Helmond centrumzone, CSM-terrein te Breda en huur werkplaats de Gruyter voor € 4,6 miljoen, ten laste van deze reserve gebracht. Het saldo van deze Verkenningenreserve bedraagt ultimo 2023 € 0,8 miljoen. Daarnaast heeft er uit algemene middelen, een storting in de verkenningenreserve plaatsgevonden van € 2,1 miljoen ten behoeve van stedelijke transformaties.
Alle kosten en baten van projecten, die conform de BBV niet mogen worden geactiveerd, worden verantwoord via de egalisatiereserve van het Ontwikkelbedrijf, waardoor dit in de jaarrekening geen budgettaire effecten heeft. In 2023 is het exploitatieresultaat € 0,07 miljoen positief. Dit positieve resultaat is gestort in deze reserve.

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel zijn een specificatie opgenomen van de risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten van het Ontwikkelbedrijf.

De risicoreserveringen en voorzieningen voor de projecten worden afgedekt door de Risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Per 31-12-2023 bedraagt het totale saldo hiervan€ 76 miljoen. Dit is onderverdeeld in een risicoreservering van € 26,9 miljoen en een voorziening van € 32,3 miljoen. Beide voor de bestaande lopende projecten. Daarnaast resteert er een vrije ruimte van € 16,8 miljoen, ten behoeve van toekomstige risico’s op bestaande en nieuwe projecten van het Ontwikkelbedrijf. Naast bovengenoemde reserveringen en voorzieningen heeft het Ontwikkelbedrijf een reserve Verkenningen, waaruit plankosten en bovenmatige risico’s voor stedelijke transformatieprojecten en verkenningen worden afgedekt die niet via een (grond-) exploitatie kunnen worden terugverdiend. 

Risicoreserve Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2023 Mutatie 2023 Saldo 31-12-2023
02 Ruimte Bedrijventerreinen projecten 1.000.000 -1.000.000 0
deelneming: kapitaalinbreng 6.488.160 2.520.000 9.008.160
Geldlening 0 0 0
Glastuinbouw projecten 3.139.862 402.133 3.541.995
Grote Erfgoedcomplexen projecten 2.178.000 -1.644.000 534.000
geldleningen 4.365.053 1.625.396 5.990.449
Kenniseconomie projecten 110.000 0 110.000
geldlening 206.250 -206.250 0
Werklocaties geldlening 2.500.000 0 2.500.000
projecten 193.884 79.207 273.091
Ondermijning garantstelling 1.500.000 1.500.000
Cultuur projecten 300.000 0 300.000
geldleningen 0 684.701 684.701
Economisch Vestigingsklimaat geldlening 1.225.000 0 1.225.000
Regionaal sociaal beleid geldlening 755.357 -755.357 0
Wonen geldlening 46.370 95.033 141.403
Landgoedontwikkeling projecten 0 283.878 283.878
Grondbank de Peelvenen projecten 0 800.000 800.000
Subtitaal afgedekt 24.007.936 2.884.741 26.892.677
Subtotaal resterende ruimte voor risicoafdekking 15.918.500 941.595 16.860.095
Totaal 39.926.436 3.826.336 43.752.772
Voorzieningen Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2023 Mutatie 2023 Saldo 31-12-2023
02 Ruimte Glastuinbouw projecten 18.238.327 696.971 18.935.298
Ondermijning geldlening 1.350.000 0 1.350.000
Grote Erfgoedcomplexen geldlening 2.740.841 0 2.740.841
Economisch vestigingsklimaat geldlening 0 850.000 850.000
Kenniseconomie garantstelling 67.000 -67.000 0
Stedelijke transformatie projecten 8.410.000 0 8.410.000
Totaal 30.806.168 1.479.971 32.286.139
Egalisatiereserve Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2023 Mutatie 2023 Saldo 31-12-2023
02 Ruimte Diverse projecten 254.695 71.804 326.499
Totaal 254.695 71.804 326.499
Reserve Verkenningen Ontwikkelbedrijf
Programmabegroting Thema Saldo 01-01-2023 Mutatie 2023 Saldo 31-12-2023
02 Ruimte Stedelijke transformatie project risico's 3.292.488 -2.472.771 819.717
Verkenningen projecten 3.810.137 -8.029 3.802.108
Totaal 7.102.626 -2.480.800 4.621.826

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

In deze berekeningssystematiek wordt uitgegaan van de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandsvermogen: de weerstandsratio. 

In deze berekening houden we vast aan de concern breed gedragen systematiek van het werken met een weerstandsratio binnen een bandbreedte van 0,75 en 1,25. We gaan alleen niet enkel de risicoreserveringen, maar ook de voorzieningen, inclusief een deel van de vrije ruimte van de risicoreserve, opnemen in de bepaling van de weerstandsratio van het Ontwikkelbedrijf. 
In de berekening van de weerstandsratio nemen we daarom het volgende mee:
•    Risicoreserveringen van de projecten binnen de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf;
•    Voorzieningen van de projecten;
•    De vrije ruimte van de risicoreserve;
•    Een deel van de vrije ruimte van het investeringskrediet, ter hoogte van 20% van het resterend investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf. Het percentage van 20% betreft een verwachting van de omvang van de, voornamelijk nacalculatorische risico’s, die af te dekken zijn door het Ontwikkelbedrijf.

De weerstandratio wordt dan met de volgende formule bepaald:

risicoreserveringen projecten +/+ voorzieningen +/+ vrije ruimte risicoreserve

risicoreserveringen projecten +/+ voorzieningen +/+ 20% van het vrije investeringskrediet
 
Het benodigde weerstandsvermogen is bepaald op basis van alle voorzienbare informatie en verwachtingen per 31 december 2023. Op basis van deze berekeningssystematiek komt de ratio uit op 1,05 % (per 31-12-2023) en is voldoende om risico’s binnen het Ontwikkelbedrijf op te vangen. De ratio valt binnen de vastgestelde bandbreedte van 0,75% - 1,25% van de weerstandsratio.

Grondbanken en stimuleringsregelingen

Terug naar navigatie - Grondbanken en stimuleringsregelingen

Woningbouwstimuleringsmaatregelen
Een specifiek taak voor het ontwikkelbedrijf is het uitvoeren van de stimuleringsmaatregelen woningbouw die in 2009 zijn vastgesteld. Op de resterende nog lopende maatregel Startersleningen is in 2023 € 0,5 miljoen afgelost. Ultimo 2023 is het saldo van de uitstaande leningen bij SVN € 3,8 miljoen.

Natuurnetwerk Brabant (NNB)
Conform de doelstellingen zoals opgenomen in beleidskader natuur 2023 wordt t/m 2027 in totaal circa 15.000 ha natuurnetwerk en 1.325 ha Ecologische Verbindingszones gerealiseerd. Hiertoe zijn in 2023 218 ha NNB (ruil-)gronden gekocht en 204 ha verkocht. Dat betrof de Westelijke Langstraat, De Peelvenen, Kempenland-West, Groote Heide-Leenderbos door de provincie, daarbuiten door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), in samenspraak met de Manifestpartners en overige partijen. Ultimo 2023 is de voorraad van NNB gronden in ha als volgt opgebouwd met een boekwaarde voor gronden en opstallen van € 85,5 miljoen.

Natuurinclusieve Landbouw
De provincie biedt mogelijkheden aan veehouders die willen omschakelen van reguliere naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering. Daarnaast biedt de provincie mogelijkheden voor een aanvullend areaal aan landbouwgrond onder voorwaarde dat deze natuur inclusief wordt beheerd en in erfpacht uitgegeven (sale- en lease back constructie).
In 2023 is voor deze regeling er 41 ha grond gekocht met een boekwaarde ultimo 2023 van € 5,2 miljoen.

Grondbank de Kempen en de Pielis
De doelstelling van grondbank de Kempen is het opzetten en uitvoeren van projecten, die private investeringen koppelen aan het verbeteren van de kwaliteit van de Kempen (ecologische- en ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en culturele identiteit). Ondernemers en gemeenten staan hiervoor via de Stichting Kempenland aan de lat. De provincie heeft in 2020 dit ondersteunt door via een revolverend investeringskrediet van maximaal 13,9 miljoen gronden en opstallen te kopen en te verkopen. Ultimo 2023 is de boekwaarde van deze grondbank 3,2 miljoen en de risicoreserve bedraagt 0,5 miljoen.  

De Agrarische Natuurvereniging de Pielis beheert een natuurzone van circa 25 ha langs de Goorloop in de Pielis. De provincie en het Waterschap zijn eigenaar van de grond. Het beheer is vastgelegd via een erfpachtovereenkomst voor de periode van 28 jaar. De kosten van beheer en de ontginning worden gedekt uit de reserve Grondbank de Pielis. Ultimo 2023 is de boekwaarde van de gronden € 1 miljoen en een reserve van € 0,4 miljoen.

Strategische grondbank
PS hebben in 2022 een besluit (PS15/22A) om uit de immunisatieportefeuille een investering te doen van € 42,5 miljoen in een strategische provinciale grondbank. In deze grondbank wordt een grondvoorraad opgebouwd die ten dienste staat van alle provinciale opgaven en zowel maatschappelijk als financieel rendement zal genereren.
Het Ontwikkelbedrijf heeft in 2023 verkennende activiteiten uitgevoerd en hebben geleid tot aankooptransacties van totaal 5 ha voor een bedrag van € 0,4 miljoen.

Opkoopregeling piekbelasters
We hebben van de 8 gesloten overeenkomsten in 2022 6 in 2023 afgerond en 2 zullen in het 1e kwartaal van 2024 zijn afgerond, waardoor de stikstofdruk op de natura 2000 gebieden wordt verlaagd.

Infrastructuur
In onder andere het meerjaren-investeringsprogramma Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur wordt aangegeven welke infrastructurele projecten er zullen worden uitgevoerd. Ten behoeve van deze doelstelling zijn in 2023 10 ha gekocht en 38 ha verkocht. De verkoop heeft met name betrekking op gronden die voor bestaande wegvakken niet meer bruikbaar zijn.

Beheer van de grondportefeuille
In 2023 is circa 1.900 ha verpacht c.q. in gebruik gegeven. Dit betreft gronden die in beheer zijn in het kader van Infraprojecten, Grondbank de Kempen en Pielis, NNB (het GOB), Natura 2000, natuurinclusieve landbouw en het Ontwikkelbedrijf. Daarnaast zijn 47 opstallen beheerd.

Verdere toelichting

Terug naar navigatie - Verdere toelichting

Meer uitgebreide toelichting over bovenstaande onderwerpen is verder te vinden in:
- Bijlage deelnemingen (o.a. Pivotpark, ORR, BPA, GOB)
- Betreffende programma’s in de jaarstukken: 
•    Programma Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ontwikkeling (RvR). 
•    Programma Natuur en Milieu: GOB (Groen Ontwikkelfonds Brabant).
•    Programma Economie, Kennis en Talentenontwikkeling: Economisch programma (bedrijventerreinen/campussen).
•    Programma Basisinfrastructuur Mobiliteit: Infrastructuur/Provinciale wegen.
•    Programma Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed: Erfgoed.