Sitemap

  1. Blz. 1 Begroting 2023
    1. Blz. 2 Voorwoord
    2. Blz. 3 Programma’s
      1. Blz. 4 Leeswijzer
        1. Blz. 5 Leeswijzer
      2. Blz. 6 Algemeen inleidend hoofdstuk
        1. Blz. 7 1. Inleiding
        2. Blz. 8 2. Onze opgaven
        3. Blz. 9 3. Uitvoering en regie
        4. Blz. 10 4. Op weg naar een nieuwe bestuursperiode
        5. Blz. 11 5. Ontwikkeling provinciale organisatie
        6. Blz. 12 6. Financieel totaalbeeld: begroting in evenwicht, maar onzekerheden op middellange termijn
      3. Blz. 13 Programma 1 Bestuur en veiligheid
        1. Blz. 14 Inleiding
        2. Blz. 15 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 16 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
            1. Blz. 17 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
            2. Blz. 18 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
            3. Blz. 19 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
          2. Blz. 20 Brede Welvaart
            1. Blz. 21 Doorontwikkelen van Brabantse Monitor Gezondheid
            2. Blz. 22 Organiseren dag van de gezondheid
            3. Blz. 23 Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda brede welvaart die invulling geeft aan rolneming van provincie
            4. Blz. 24 Continue aandacht voor meekoppelkansen en monitoren voortgang op indicatoren begroting 2023
            5. Blz. 25 Uitvoering geven aan een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant
          3. Blz. 26 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
            1. Blz. 27 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
            2. Blz. 28 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
            3. Blz. 29 Organiseren bestuurlijke samenwerking
          4. Blz. 30 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
            1. Blz. 31 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
            2. Blz. 32 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
            3. Blz. 33 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
        3. Blz. 34 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 35 Verbonden partijen
        5. Blz. 36 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 37 Wat mag het kosten?
      4. Blz. 38 Programma 2 Ruimte en wonen
        1. Blz. 39 Inleiding
        2. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 41 Verbeteren van omgevingskwaliteit
            1. Blz. 42 Faciliteren transformatie landelijk gebied
            2. Blz. 43 Uitvoering geven aan verstedelijkingsstrategie en vaststellen verstedelijkingsakkoorden
            3. Blz. 44 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
            4. Blz. 45 Uitvoering geven aan nieuwe Omgevingswet
            5. Blz. 46 Participeren in 10 tot 12 stedelijke transformaties
            6. Blz. 47 Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof
          2. Blz. 48 Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag
            1. Blz. 49 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
            2. Blz. 50 Actualiseren van regionale afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en doelgroepen
            3. Blz. 51 Stimuleren van nieuwe woonvormen
          3. Blz. 52 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
            1. Blz. 53 Actualiseren van (regionale) afspraken inclusief (on)mogelijkheden XXL-logistiek
            2. Blz. 54 Faciliteren van campussen
            3. Blz. 55 Ondersteunen van verduurzaming op 13 'Grote Oogst' locaties
        3. Blz. 56 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 57 Verbonden partijen
        5. Blz. 58 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 59 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 60 Reserves
      5. Blz. 61 Programma 3 Water en bodem
        1. Blz. 62 Inleiding
        2. Blz. 63 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 64 Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid.
            1. Blz. 65 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
            2. Blz. 66 Concrete aanpak in projecten en gebieden
          2. Blz. 67 Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem
            1. Blz. 68 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
            2. Blz. 69 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
          3. Blz. 70 Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast zo veel mogelijk
            1. Blz. 71 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
            2. Blz. 72 Grondwaterontrekkingen
          4. Blz. 73 Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden
            1. Blz. 74 Schoon grondwater
            2. Blz. 75 Schoon oppervlaktewater
          5. Blz. 76 Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit
            1. Blz. 77 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
            2. Blz. 78 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
        3. Blz. 79 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 80 Verbonden partijen
        5. Blz. 81 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 82 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 83 Reserves
      6. Blz. 84 Programma 4 Natuur en milieu
        1. Blz. 85 Inleiding
        2. Blz. 86 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 87 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
            1. Blz. 88 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
            2. Blz. 89 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
            3. Blz. 90 Realisatie ecologische verbindingszones
            4. Blz. 91 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
          2. Blz. 92 Herstel van de biodiversiteit
            1. Blz. 93 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
            2. Blz. 94 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
            3. Blz. 95 Bosuitbreiding en bosomvorming
            4. Blz. 96 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
            5. Blz. 97 Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur
          3. Blz. 98 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
            1. Blz. 99 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
          4. Blz. 100 Verankering van de natuur in de samenleving
            1. Blz. 101 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
          5. Blz. 102 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
            1. Blz. 103 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
            2. Blz. 104 Gezondheidswinst door schonere lucht
            3. Blz. 105 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
          6. Blz. 106 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
            1. Blz. 107 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
        3. Blz. 108 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 109 Verbonden partijen
        5. Blz. 110 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 111 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 112 Reserves
      7. Blz. 113 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
        1. Blz. 114 Inleiding
        2. Blz. 115 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 116 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
            1. Blz. 117 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
            2. Blz. 118 Een impuls in digitalisering
            3. Blz. 119 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
            4. Blz. 120 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
            5. Blz. 121 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
          2. Blz. 122 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
            1. Blz. 123 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
            2. Blz. 124 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
            3. Blz. 125 Leren en ontwikkelen
          3. Blz. 126 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
            1. Blz. 127 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
            2. Blz. 128 Continueren van investeringsbevordering
            3. Blz. 129 Stimuleren van de internationale handel
          4. Blz. 130 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
            1. Blz. 131 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
            2. Blz. 132 Bijdragen aan campusontwikkeling
        3. Blz. 133 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 134 Verbonden partijen
        5. Blz. 135 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 136 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 137 Reserves
      8. Blz. 138 Programma 6 Energie
        1. Blz. 139 Inleiding
        2. Blz. 140 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 141 Verduurzaming van de energieopwekking
            1. Blz. 142 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
            2. Blz. 143 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
            3. Blz. 144 Regionale Energie Strategieën
          2. Blz. 145 Verminderen emissies broeikasgassen
            1. Blz. 146 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
            2. Blz. 147 Mobiliteit
            3. Blz. 148 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
          3. Blz. 149 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
            1. Blz. 150 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
            2. Blz. 151 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
            3. Blz. 152 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
        3. Blz. 153 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 154 Verbonden partijen
        5. Blz. 155 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 156 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 157 Reserves
      9. Blz. 158 Programma 7 Landbouw en voedsel
        1. Blz. 159 Inleiding
        2. Blz. 160 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 161 Het meest duurzaam en circulair in Europa
            1. Blz. 162 Realiseren uitvoeringsagenda mest
            2. Blz. 163 Uitvoeren routekaart stalaanpassingen 2024
            3. Blz. 164 Pilot van middel- naar doelvoorschriften
            4. Blz. 165 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
            5. Blz. 166 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij
          2. Blz. 167 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
            1. Blz. 168 Bevorderen innovatie (Brabantse Innovatietafel landbouw en Voedsel, AFI, organiseren van Innovation Makers Agrifood en Data Driven AgriFood Future.
            2. Blz. 169 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
            3. Blz. 170 Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
          3. Blz. 171 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
            1. Blz. 172 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
            2. Blz. 173 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
            3. Blz. 174 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
          4. Blz. 175 Versterken gemeenschapsinclusief
            1. Blz. 176 Ondersteunen boer-burger initiatieven
            2. Blz. 177 Korte Ketens
            3. Blz. 178 Verstrekken VABIMPULS vouchers
        3. Blz. 179 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 180 Verbonden partijen
        5. Blz. 181 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 182 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 183 Reserves
      10. Blz. 184 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
        1. Blz. 185 Inleiding
        2. Blz. 186 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 187 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
            1. Blz. 188 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
            2. Blz. 189 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
            3. Blz. 190 Data, digitalisering en Smart Mobility
          2. Blz. 191 We gaan voor veilige mobiliteit.
            1. Blz. 192 Sociale veiligheid
            2. Blz. 193 Verkeersveiligheid
          3. Blz. 194 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
            1. Blz. 195 Verduurzaming mobiliteitssysteem
            2. Blz. 196 Zero Emissie busvervoer
        3. Blz. 197 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 198 Verbonden partijen
        5. Blz. 199 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 200 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 201 Reserves
      11. Blz. 202 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
        1. Blz. 203 Inleiding
        2. Blz. 204 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 205 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
            1. Blz. 206 (Snel-)fietsroutenetwerk
            2. Blz. 207 Goederencorridor
            3. Blz. 208 OV-netwerk
            4. Blz. 209 OV-netwerk (uitvoering rijk)
            5. Blz. 210 Wegennet
            6. Blz. 211 Wegennet (rijksinfrastructuur)
          2. Blz. 212 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
            1. Blz. 213 Knooppuntontwikkeling en mobiliteitshubs
            2. Blz. 214 Multimodaal netwerk
            3. Blz. 215 Multimodaal goederenvervoer
            4. Blz. 216 Smart Mobility
          3. Blz. 217 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
            1. Blz. 218 Toegang tot mobiliteit
          4. Blz. 219 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
            1. Blz. 220 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
        3. Blz. 221 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 222 Verbonden partijen
        5. Blz. 223 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 224 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 225 Reserves
      12. Blz. 226 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
        1. Blz. 227 Inleiding
        2. Blz. 228 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 229 Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
            1. Blz. 230 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
            2. Blz. 231 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
            3. Blz. 232 Ondersteunen van topsportevenementen
            4. Blz. 233 Stimuleren bewegen en sporten
            5. Blz. 234 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
            6. Blz. 235 Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh
          2. Blz. 236 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod
            1. Blz. 237 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
          3. Blz. 238 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
            1. Blz. 239 Faciliteren Brabantse topsporters
            2. Blz. 240 Ondersteuning van talenthubs
          4. Blz. 241 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector
            1. Blz. 242 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector
            2. Blz. 243 Uitvoering geven aan innovatieagenda via BrabantSport
            3. Blz. 244 Uitvoering geven aan regeling Impulsgelden
          5. Blz. 245 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten
            1. Blz. 246 Bevorderen van verduurzaming monumenten
            2. Blz. 247 Ondersteunen restauratie onroerend erfgoed
            3. Blz. 248 Stimuleren van gebruik Cultuurhistorische Waardekaart (CHW)
          6. Blz. 249 De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.
            1. Blz. 250 We borgen en consolideren de opgebouwde samenwerking met partners
            2. Blz. 251 We faciliteren initiatieven uit de samenleving die passen binnen de verhaallijnen
            3. Blz. 252 We verbinden erfgoed in voorbeeldprojecten aan de hoofdopgaven van de omgevingsvisie
        3. Blz. 253 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
        4. Blz. 254 Verbonden partijen
        5. Blz. 255 Ontwikkelingen en onzekerheden
        6. Blz. 256 Wat mag het kosten?
        7. Blz. 257 Reserves
      13. Blz. 258 Algemeen financieel beleid
        1. Blz. 259 Inleiding
        2. Blz. 260 Algemene dekkingsmiddelen
          1. Blz. 261 Wat willen we bereiken?
          2. Blz. 262 Verbonden partijen
          3. Blz. 263 Wat mag het kosten?
        3. Blz. 264 Overhead, Vpb en stelposten
          1. Blz. 265 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 266 Paragrafen
      1. Blz. 267 Bedrijfsvoering
        1. Blz. 268 Inleiding
        2. Blz. 269 Wat willen we bereiken?
          1. Blz. 270 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
          2. Blz. 271 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
          3. Blz. 272 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
          4. Blz. 273 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
          5. Blz. 274 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
          6. Blz. 275 Indicatoren
            1. Blz. 276 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
            2. Blz. 277 Bevlogenheid medewerkers in beeld
            3. Blz. 278 Beweging en verfrissing in de organisatie.
            4. Blz. 279 De organisatie is ‘in control’
            5. Blz. 280 Goed werkgeverschap in beeld
            6. Blz. 281 Telefonische bereikbaarheid
            7. Blz. 282 Tijdige afhandeling van facturen
            8. Blz. 283 Tijdige afhandeling van subsidies
            9. Blz. 284 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
            10. Blz. 285 Ziekteverzuim
        3. Blz. 286 Wat mag het kosten?
        4. Blz. 287 Reserves
      2. Blz. 288 Provinciale heffingen
        1. Blz. 289 Inleiding
        2. Blz. 290 Beleidskaders
        3. Blz. 291 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
        4. Blz. 292 Grondwaterheffing
        5. Blz. 293 Nazorgheffing
        6. Blz. 294 Omgevingswet
        7. Blz. 295 Leges omgevingswet, onderdeel Water (voormalig Waterwet)
        8. Blz. 296 Leges Omgevingswet (voorheen Ontgrondingenwet)
        9. Blz. 297 Leges Omgevingswet (voorheen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wabo)
        10. Blz. 298 Omgevingswet (voormalig Wet Natuurbescherming)
        11. Blz. 299 Milieuleges
        12. Blz. 300 Leges Vergunningen/ontheffingen Interim omgevingsverordening, afdeling 2.5 Infrastructuur
      3. Blz. 301 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
        1. Blz. 302 Inleiding
        2. Blz. 303 Wat willen we bereiken?
        3. Blz. 304 Wat gaan we daarvoor doen?
        4. Blz. 305 Beleidskaders
        5. Blz. 306 Inventarisatie risico's
        6. Blz. 307 Inventarisatie weerstandscapaciteit
        7. Blz. 308 Ratio weerstandsvermogen
      4. Blz. 309 Onderhoud kapitaalgoederen
        1. Blz. 310 Inleiding
        2. Blz. 311 Onderhoud wegen
          1. Blz. 312 Wat willen we bereiken?
          2. Blz. 313 Wat mag het kosten?
        3. Blz. 314 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
          1. Blz. 315 Wat willen we bereiken?
          2. Blz. 316 Wat mag het kosten?
        4. Blz. 317 Onderhoud vaarwegen
          1. Blz. 318 Wat willen we bereiken?
          2. Blz. 319 Wat mag het kosten?
      5. Blz. 320 Financiering, treasury
        1. Blz. 321 Inleiding
        2. Blz. 322 Beleidskaders
        3. Blz. 323 Wat willen we bereiken?
        4. Blz. 324 Wat gaan we daarvoor doen?
        5. Blz. 325 Renteschema
      6. Blz. 326 Verbonden partijen
        1. Blz. 327 Inleiding
        2. Blz. 328 Beleidskader
        3. Blz. 329 Ontwikkelingen en onzekerheden
        4. Blz. 330 Lijst van verbonden partijen
      7. Blz. 331 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
        1. Blz. 332 Provinciaal grondbeleid
        2. Blz. 333 Ontwikkelbedrijf
        3. Blz. 334 Investeringskrediet
        4. Blz. 335 Risicoreserveringen en risico’s
        5. Blz. 336 Weerstandsvermogen
        6. Blz. 337 BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf
        7. Blz. 338 Grondbeleid overige beleidsvelden
      8. Blz. 339 Europese programma's
        1. Blz. 340 Inleiding
        2. Blz. 341 Wat willen we bereiken?
        3. Blz. 342 Wat gaan we daarvoor doen?
        4. Blz. 343 Wat mag het kosten?
    4. Activiteiten
    5. Zoeken
    6. Publicatie bijlagen
    7. Contact
    8. PrivacyStatement
    9. Sitemap