Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen inleidend hoofdstuk Blz. 6
1. Inleiding Blz. 7
2. Onze opgaven Blz. 8
3. Uitvoering en regie Blz. 9
4. Op weg naar een nieuwe bestuursperiode Blz. 10
5. Ontwikkeling provinciale organisatie Blz. 11
6. Financieel totaalbeeld: begroting in evenwicht, maar onzekerheden op middellange termijn Blz. 12
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Wat willen we bereiken? Blz. 15
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 16
Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is Blz. 17
Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 18
Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid Blz. 19
Brede Welvaart Blz. 20
Doorontwikkelen van Brabantse Monitor Gezondheid Blz. 21
Organiseren dag van de gezondheid Blz. 22
Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda brede welvaart die invulling geeft aan rolneming van provincie Blz. 23
Continue aandacht voor meekoppelkansen en monitoren voortgang op indicatoren begroting 2023 Blz. 24
Uitvoering geven aan een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant Blz. 25
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 26
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 27
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 28
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 29
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 30
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht Blz. 31
We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet Blz. 32
We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht Blz. 33
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 34
Verbonden partijen Blz. 35
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 36
Wat mag het kosten? Blz. 37
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 38
Inleiding Blz. 39
Wat willen we bereiken? Blz. 40
Verbeteren van omgevingskwaliteit Blz. 41
Faciliteren transformatie landelijk gebied Blz. 42
Uitvoering geven aan verstedelijkingsstrategie en vaststellen verstedelijkingsakkoorden Blz. 43
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 44
Uitvoering geven aan nieuwe Omgevingswet Blz. 45
Participeren in 10 tot 12 stedelijke transformaties Blz. 46
Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof Blz. 47
Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag Blz. 48
Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen Blz. 49
Actualiseren van regionale afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en doelgroepen Blz. 50
Stimuleren van nieuwe woonvormen Blz. 51
Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties Blz. 52
Actualiseren van (regionale) afspraken inclusief (on)mogelijkheden XXL-logistiek Blz. 53
Faciliteren van campussen Blz. 54
Ondersteunen van verduurzaming op 13 'Grote Oogst' locaties Blz. 55
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 56
Verbonden partijen Blz. 57
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 58
Wat mag het kosten? Blz. 59
Reserves Blz. 60
Programma 3 Water en bodem Blz. 61
Inleiding Blz. 62
Wat willen we bereiken? Blz. 63
Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid. Blz. 64
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 65
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 66
Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem Blz. 67
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 68
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 69
Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast zo veel mogelijk Blz. 70
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 71
Grondwaterontrekkingen Blz. 72
Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden Blz. 73
Schoon grondwater Blz. 74
Schoon oppervlaktewater Blz. 75
Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit Blz. 76
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 77
Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs Blz. 78
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 79
Verbonden partijen Blz. 80
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 81
Wat mag het kosten? Blz. 82
Reserves Blz. 83
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 84
Inleiding Blz. 85
Wat willen we bereiken? Blz. 86
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 87
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 88
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 89
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 90
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 91
Herstel van de biodiversiteit Blz. 92
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 93
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 94
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 95
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 96
Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur Blz. 97
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 98
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 99
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 100
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 101
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 102
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 103
Gezondheidswinst door schonere lucht Blz. 104
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 105
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 106
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 107
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 108
Verbonden partijen Blz. 109
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 110
Wat mag het kosten? Blz. 111
Reserves Blz. 112
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 113
Inleiding Blz. 114
Wat willen we bereiken? Blz. 115
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 116
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 117
Een impuls in digitalisering Blz. 118
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 119
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 120
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 121
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 122
Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent Blz. 123
Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities Blz. 124
Leren en ontwikkelen Blz. 125
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 126
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 127
Continueren van investeringsbevordering Blz. 128
Stimuleren van de internationale handel Blz. 129
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 130
(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten Blz. 131
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 132
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 133
Verbonden partijen Blz. 134
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 135
Wat mag het kosten? Blz. 136
Reserves Blz. 137
Programma 6 Energie Blz. 138
Inleiding Blz. 139
Wat willen we bereiken? Blz. 140
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 141
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave Blz. 142
In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd. Blz. 143
Regionale Energie Strategieën Blz. 144
Verminderen emissies broeikasgassen Blz. 145
Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 146
Mobiliteit Blz. 147
We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed Blz. 148
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 149
Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen Blz. 150
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 151
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 152
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 153
Verbonden partijen Blz. 154
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 155
Wat mag het kosten? Blz. 156
Reserves Blz. 157
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 158
Inleiding Blz. 159
Wat willen we bereiken? Blz. 160
Het meest duurzaam en circulair in Europa Blz. 161
Realiseren uitvoeringsagenda mest Blz. 162
Uitvoeren routekaart stalaanpassingen 2024 Blz. 163
Pilot van middel- naar doelvoorschriften Blz. 164
Bereiken van implementerende en zoekende veehouders Blz. 165
Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij Blz. 166
Economisch toonaangevend zijn binnen Europa Blz. 167
Bevorderen innovatie (Brabantse Innovatietafel landbouw en Voedsel, AFI, organiseren van Innovation Makers Agrifood en Data Driven AgriFood Future. Blz. 168
Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken Blz. 169
Landbouw Innovatie Brabant (LIB) Blz. 170
Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030 Blz. 171
Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief Blz. 172
Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven Blz. 173
Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw) Blz. 174
Versterken gemeenschapsinclusief Blz. 175
Ondersteunen boer-burger initiatieven Blz. 176
Korte Ketens Blz. 177
Verstrekken VABIMPULS vouchers Blz. 178
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 179
Verbonden partijen Blz. 180
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 181
Wat mag het kosten? Blz. 182
Reserves Blz. 183
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 184
Inleiding Blz. 185
Wat willen we bereiken? Blz. 186
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 187
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 188
Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit Blz. 189
Data, digitalisering en Smart Mobility Blz. 190
We gaan voor veilige mobiliteit. Blz. 191
Sociale veiligheid Blz. 192
Verkeersveiligheid Blz. 193
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit. Blz. 194
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 195
Zero Emissie busvervoer Blz. 196
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 197
Verbonden partijen Blz. 198
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 199
Wat mag het kosten? Blz. 200
Reserves Blz. 201
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 202
Inleiding Blz. 203
Wat willen we bereiken? Blz. 204
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 205
(Snel-)fietsroutenetwerk Blz. 206
Goederencorridor Blz. 207
OV-netwerk Blz. 208
OV-netwerk (uitvoering rijk) Blz. 209
Wegennet Blz. 210
Wegennet (rijksinfrastructuur) Blz. 211
We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem. Blz. 212
Knooppuntontwikkeling en mobiliteitshubs Blz. 213
Multimodaal netwerk Blz. 214
Multimodaal goederenvervoer Blz. 215
Smart Mobility Blz. 216
We gaan voor mobiliteit voor iedereen. Blz. 217
Toegang tot mobiliteit Blz. 218
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit Blz. 219
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 220
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 221
Verbonden partijen Blz. 222
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 223
Wat mag het kosten? Blz. 224
Reserves Blz. 225
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 226
Inleiding Blz. 227
Wat willen we bereiken? Blz. 228
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 229
Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 230
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 231
Ondersteunen van topsportevenementen Blz. 232
Stimuleren bewegen en sporten Blz. 233
Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds Blz. 234
Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh Blz. 235
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 236
Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 237
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 238
Faciliteren Brabantse topsporters Blz. 239
Ondersteuning van talenthubs Blz. 240
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector Blz. 241
Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector Blz. 242
Uitvoering geven aan innovatieagenda via BrabantSport Blz. 243
Uitvoering geven aan regeling Impulsgelden Blz. 244
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten Blz. 245
Bevorderen van verduurzaming monumenten Blz. 246
Ondersteunen restauratie onroerend erfgoed Blz. 247
Stimuleren van gebruik Cultuurhistorische Waardekaart (CHW) Blz. 248
De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. Blz. 249
We borgen en consolideren de opgebouwde samenwerking met partners Blz. 250
We faciliteren initiatieven uit de samenleving die passen binnen de verhaallijnen Blz. 251
We verbinden erfgoed in voorbeeldprojecten aan de hoofdopgaven van de omgevingsvisie Blz. 252
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 253
Verbonden partijen Blz. 254
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 255
Wat mag het kosten? Blz. 256
Reserves Blz. 257
Algemeen financieel beleid Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 260
Wat willen we bereiken? Blz. 261
Verbonden partijen Blz. 262
Wat mag het kosten? Blz. 263
Overhead, Vpb en stelposten Blz. 264
Wat mag het kosten? Blz. 265
Paragrafen Blz. 266
Bedrijfsvoering Blz. 267
Inleiding Blz. 268
Wat willen we bereiken? Blz. 269
Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt Blz. 270
Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’ Blz. 271
Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden Blz. 272
Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken Blz. 273
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 274
Indicatoren Blz. 275
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 276
Bevlogenheid medewerkers in beeld Blz. 277
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 278
De organisatie is ‘in control’ Blz. 279
Goed werkgeverschap in beeld Blz. 280
Telefonische bereikbaarheid Blz. 281
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 282
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 283
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 284
Ziekteverzuim Blz. 285
Wat mag het kosten? Blz. 286
Reserves Blz. 287
Provinciale heffingen Blz. 288
Inleiding Blz. 289
Beleidskaders Blz. 290
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 291
Grondwaterheffing Blz. 292
Nazorgheffing Blz. 293
Omgevingswet Blz. 294
Leges omgevingswet, onderdeel Water (voormalig Waterwet) Blz. 295
Leges Omgevingswet (voorheen Ontgrondingenwet) Blz. 296
Leges Omgevingswet (voorheen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wabo) Blz. 297
Omgevingswet (voormalig Wet Natuurbescherming) Blz. 298
Milieuleges Blz. 299
Leges Vergunningen/ontheffingen Interim omgevingsverordening, afdeling 2.5 Infrastructuur Blz. 300
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 301
Inleiding Blz. 302
Wat willen we bereiken? Blz. 303
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 304
Beleidskaders Blz. 305
Inventarisatie risico's Blz. 306
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 307
Ratio weerstandsvermogen Blz. 308
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 309
Inleiding Blz. 310
Onderhoud wegen Blz. 311
Wat willen we bereiken? Blz. 312
Wat mag het kosten? Blz. 313
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 314
Wat willen we bereiken? Blz. 315
Wat mag het kosten? Blz. 316
Onderhoud vaarwegen Blz. 317
Wat willen we bereiken? Blz. 318
Wat mag het kosten? Blz. 319
Financiering, treasury Blz. 320
Inleiding Blz. 321
Beleidskaders Blz. 322
Wat willen we bereiken? Blz. 323
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 324
Renteschema Blz. 325
Verbonden partijen Blz. 326
Inleiding Blz. 327
Beleidskader Blz. 328
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 329
Lijst van verbonden partijen Blz. 330
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 331
Provinciaal grondbeleid Blz. 332
Ontwikkelbedrijf Blz. 333
Investeringskrediet Blz. 334
Risicoreserveringen en risico’s Blz. 335
Weerstandsvermogen Blz. 336
BBV en risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 337
Grondbeleid overige beleidsvelden Blz. 338
Europese programma's Blz. 339
Inleiding Blz. 340
Wat willen we bereiken? Blz. 341
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 342
Wat mag het kosten? Blz. 343
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap