Programma 7 Landbouw en voedsel

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het programma Landbouw en Voedsel streven we naar een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie in Brabant. Met het vaststellen van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 hebben we een langjarig perspectief en consistente aanpak geschetst voor de noodzakelijke transitie van een toekomstbestendige landbouw- en voedselsector met een goed verdienvermogen die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en goede omgevingskwaliteit in Brabant ten behoeve van de gezondheid,
bodem- en waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit. In 2023 zullen wij onverminderd voortzetten op de in 2022 ingeslagen weg met betrekking tot de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel en de Uitvoeringsagenda Mest. 

Op dit moment bevindt de landbouw- en voedselsector zich in een periode met grote dynamiek en onzekerheid. De impact van het aangekondigde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op de agrarische sector en het landelijk gebied is waarschijnlijk groot en een flink aantal boeren, m.n. veehouders maken zich grote zorgen om hun toekomstperspectief. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van ons beleid. 

In de lijn van Sturen met Kaders zijn de doelstellingen en indicatoren voor de begroting 2023 opnieuw gedefinieerd: nieuwe indicatoren afgeleid van het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 en in lijn met de recent vastgestelde Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023. Dit begrotingsprogramma is langs deze nieuwe doelstellingen en nieuwe indicatoren opgebouwd.

In het oog springende onderwerpen voor 2023 zijn:
-    Toekomstperspectief van de landbouw
-    Bijdragen aan gebiedsgerichte aanpak met o.a. invulling toekomstperspectief landbouw en sociaal-economische impact analyse 
-    Het (uitvoeren van het) plan voor Jonge Boeren
-    Het uitvoeren van de Routekaart 2024
-    De innovatie-samenwerking Landbouw en Voedsel, innovatie-challenges en bevorderen start-ups
-    De uitvoering van de UA Mest, waaronder de zogeheten plan MER Mest.
-    Bevorderen natuurinclusieve en biologische landbouw
-    Uitvoeren Green Deal
-    Bijdragen aan B’eet  
-    Bijdragen aan een zorgvuldige veehouderij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het meest duurzaam en circulair in Europa

Terug naar navigatie - Het meest duurzaam en circulair in Europa

Wat gaan we daarvoor doen?

Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Terug naar navigatie - Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Terug naar navigatie - Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiële toelichting 
 
Lasten 
De geraamde lasten in 2023 van € 9,7 mln. zijn € 6 mln. lager dan in 2022. Dit komt met name door de ramingen in 2022 van € 4,3 mln. voor Zuidoostelijke Zandgronden en € 2 mln. voor cofinanciering (aflopende) Europese regelingen POP3. Het resterende verschil van € 0,3 mln. betreft het saldo van kleinere verschillen in meer en minder ramingen 2022/2023. 
 
Baten 
Het verschil tussen de geraamde baten 2022 en 2023 van € 5,5 mln. betreft de raming in 2022 voor de Rijksbijdrage Zuidoostelijke Zandgronden in 2022 van € 4,3 mln. en de het verschil in raming 2022/2023 van de Rijksbijdrage Brabant Bodem van € 0,8 mln. De overige € 0,4 mln. betreft het saldo van overige meer/minder ramingen. 

7. Landbouw en voedsel
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2022 Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 na wijz. 2023 2024 2025 2026
Lasten
Programmalasten 11.791 N 15.796 N 9.740 N 183 N 35 N 35 N
Toerekening organisatiekosten 2.343 N 2.093 N 4.364 N 2.647 N 2.647 N 2.647 N
Totaal Lasten 14.134 N 17.889 N 14.104 N 2.830 N 2.682 N 2.682 N
Baten
Programmabaten 3.924 V 6.672 V 1.150 V 241 V 0 0
Baten toerekening organisatiekosten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 3.924 V 6.672 V 1.150 V 241 V 0 0
Saldo van baten en lasten 10.210 N 11.216 N 12.954 N 2.589 N 2.682 N 2.682 N
Onttrekking aan reserves 1.140 V 1.814 V 0 0 0 0
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2022 Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 na wijz. 2023 2024 2025 2026
Onttrekking aan reserve 1.140 V 1.814 V - - - -
Investeringsagenda 1.140 V 1.814 V - - - -

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Stand reserve
De lasten van programma 7 Landbouw en voedsel worden deels gedekt vanuit de reserve Investeringsagenda. Het verloop van de reserve is onderstaand weergegeven. 

saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per
(bedragen x € 1.000) 01-01-2022 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
7. Landbouw en voedsel
Investeringsagenda 1.898 84 84 84 84 84