Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We willen een Levendig Brabant zijn waar voor iedereen iets te doen en beleven is. Een vitale en aantrekkelijke provincie waar het goed wonen, leven en werken is. Brabant zet zich daarbij in voor het allerbeste culturele, sportieve en toeristisch-recreatieve klimaat van Nederland.  

Deze doelstellingen worden uitgewerkt in het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 wat voorzien is eind 2022 vastgesteld te worden. Op basis daarvan zal, na de Provinciale Staten verkiezingen in maart 2023, de uitvoeringsagenda 2024 worden opgesteld. Dit zodat de afspraken en keuzes vanuit het nieuwe bestuursakkoord 2023-2027 hierin meegenomen kunnen worden.  

Tot die tijd wordt op basis van de in 2022 vastgestelde Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023 uitvoering gegeven aan het realiseren van onze doelstellingen. In deze agenda is rekening gehouden met recente ontwikkelingen zoals een langduriger herstel van de verschillende sectoren na de Coronacrisis. Daarom zijn wij voornemens om in 2023 te investeren in vergroten van publieksbereik, stimuleren van bewegen en meer bezoekers naar Brabant halen. Ook willen we, door het werken met pilots, leren hoe we onze inzet op een levendig Brabant kunnen versterken. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor initiatieven van onderaf uit alle geledingen van de maatschappij. 

Verder zal in 2023 op basis van de uitgangspunten van het nieuwe beleidskader de regeling voor de nieuwe Kunstplanperiode 2024-2028 worden vastgesteld op basis waarvan aanvragen kunnen worden ingediend en in 2024 de beschikkingen kunnen worden vastgesteld. 

In het erfgoedveld zal de kamerbrief “nationale regie in de ruimtelijke ordening” van Minister de Jonge waar we als Provincie in 2023 volop mee aan de slag gaan, zijn weerslag hebben. Er moeten ruimtelijke keuzes worden gemaakt en in de afwegingen is cultuurhistorie één van de aspecten die daarbij een rol speelt. Wij zullen ons dan ook vanuit ons het erfgoedbeleid inzetten om de ruimtelijke puzzel gezamenlijk te kunnen leggen. Daarbij hoort ook de koppeling van behoud c.q. de versterking van (de kracht van) erfgoed aan de opgaven van de Brabantse Omgevingsvisie zoals energietransitie en klimaatadaptatie.  

De Coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk bewegen is voor de gezondheid. Daarom gaan we in 2023 extra inzet plegen op het stimuleren dat Brabanders (meer) gaan sporten en bewegen. Ook blijven we ons het komend jaar inzetten om topsportevenementen, zoals de Vuelta in 2022, naar Brabant te halen.  

Tot slot continueren we in 2023 de campagne ‘Brabant Dichterbij’. De campagne heeft als doel om de levendigheid van Brabant nog verder te vergroten door meer bezoekers naar Brabant te trekken. 

NB. In deze begroting zijn vooralsnog de doelstellingen en prestaties opgenomen op basis van de huidige kaders en uitvoeringsagenda. Op basis van het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 zullen deze bij de 1ste bestuursrapportage 2023 worden aangepast. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

Wij willen in Brabant een hoge kwaliteit van leven. Wij willen dat er iets te doen en te beleven valt. En Brabanders trots zijn dat ze hier wonen.?? 

Indicatoren: 

 • Gemiddelde beoordeling van Brabanders voor het totale cultuuraanbod, streefwaarde 7,3. 
 • % bezoekers van ondersteunde topsportevenementen dat (meer dan) tevreden is over het evenement (streefwaarde ≥80%) 
 • Aantal bezoekers aan Brabant (streefwaarde in 2023: > 2,7 mln (= aantal bezoekers 2020) 
 • Tevredenheid van bezoekers aan Brabant op basis van de Net Promotor Score (NPS).  NPS score wordt uitgedrukt in het saldo van % promotors t.o.v. % criticasters op de vraag of ze Noord-Brabant zouden aanbevelen te bezoeken. Streefwaarde 2023 ≥ 13 (= score 2019) 

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

Het aanbod op het gebied van sport, cultuur, recreatie en toerisme willen we op een samenhangende, herkenbare en inspirerende wijze aan Brabanders en bezoekers laten zien.?? 

Indicatoren: 

 • Waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod (≥ 6,7). 
 • Het aantal contactmomenten op social media voor BrabantSport (≥ 4,4 mln) 

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Omschrijving (toelichting)

We willen laten zien dat Brabant een plek is waar talent zich kan ontwikkelen. Hiertoe stimuleren we de ontwikkeling van culturele en sporttalenten.? 

Indicator:

 • Percentage ondersteunde talenten dat aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de geboden ontwikkelkansen (≥ 80%)
 • Percentage topsporters/toptalenten Brabant t.o.v. landelijk (≥ 16%)

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

Terug naar navigatie - Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

Omschrijving (toelichting)

We willen de marktpositie van (startende) ondernemers in de creatieve en vrijetijdssector ontwikkelen en versterken. Wij ondersteunen organisaties en ondernemers in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en partnerships.??? 

Indicatoren:

 • Ranking aantal bedrijven en startups in creatieve sector t.o.v. andere provincies (≤ 5)
 • Ranking aantal bedrijven in subsector kunsten en cultureel erfgoed t.o.v. provincies (≤ 6)
 • Aandeel private financiering in Brabant Sportfonds (50% in 2022)
 • Aantal bij VisitBrabant aangesloten ondernemers (≥ 250 in 2022)

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Terug naar navigatie - Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Omschrijving (toelichting)

De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Dat is onze ambitie. Daarom blijven? we ons richten op duurzaam behoud van cultuurhistorische landschappen, (archeologische) monumenten? en historische stedelijke structuren. Dat doen we door restauratie, behoud en bescherming van monumenten en landschappen. Want monumenten, cultuurlandschappen, collecties archeologische vondsten etc. vertellen het verhaal van de Brabanders van toen. De tastbare herinneringen aan deze verhalen maken dat de Brabanders van nu en de Brabanders van straks, zich aan Brabant kunnen binden.? 

Indicatoren: 

 • % Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis), weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’.  Streefwaarde: niet hoger is dan het percentage van de 0- meting in 2017 (18,7%). Betreft BBV/verplichte indicator. 

Wat gaan we daarvoor doen?

De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.

Terug naar navigatie - De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.

Omschrijving (toelichting)

In het erfgoedbeleid hebben we de verbeeldingskracht van erfgoed uitgewerkt in 4 verhalen van Brabant: Bevochten, Religieus, Innovatief en Bestuurlijk Brabant. Elk verhaal vertelt een aansprekend en inspirerend verhaal uit de Brabantse geschiedenis. We kiezen daarbij voor het karakter van Brabant. Deze verhalen van Brabant houden we levend en bieden we kansen. We dragen de verhalen uit, maken beter zichtbaar en vergroten de marketingkracht naar een breder publiek bijvoorbeeld door wandel- of fietsroutes rond een verhaal. We willen dat netwerken van partijen zich blijvend bezighouden met het beheer, het (her)ontwikkelen en toeristisch ontsluiten van het erfgoed van de vier verhaallijnen.  

Indicatoren 

 • Verhaallijnen worden uitgedragen. Hierbij gaat het primair om de verhaallijnen Bevochten Brabant en Religieus Brabant en secundair  om de verhaallijnen Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. 
 • Netwerken van partijen die erfgoed beheren, ontwikkelen en ontsluiten. Betreft met name de netwerken Hollandse Waterlinies, Zuiderwaterlinie en Kloosternetwerk 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Veel prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. Ook wordt steeds meer ‘van buiten naar binnen’ gewerkt: het initiatief van externe partners wordt gekoppeld aan de maatschappelijk opgaven van de Provincie. Dit biedt kansen, maar creëert in sommige gevallen ook afhankelijkheid als het gaat om het daadwerkelijk realiseren van prestaties.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2022 Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 na wijz. 2023 2024 2025 2026
Lasten
Programmalasten 49.023 N 55.552 N 54.454 N 46.328 N 40.454 N 39.206 N
Toerekening organisatiekosten 3.927 N 3.743 N 4.005 N 3.690 N 3.690 N 3.690 N
Totaal Lasten 52.950 N 59.296 N 58.459 N 50.018 N 44.144 N 42.896 N
Baten
Programmabaten 782 V 651 V 651 V 651 V 651 V 651 V
Baten toerekening organisatiekosten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 782 V 651 V 651 V 651 V 651 V 651 V
Saldo van baten en lasten 52.168 N 58.645 N 57.808 N 49.367 N 43.493 N 42.245 N
Onttrekking aan reserves 5.709 V 8.104 V 10.180 V 7.990 V 4.742 V 4.026 V
Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting 2022 Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 na wijz. 2023 2024 2025 2026
Onttrekking aan reserve 5.709 V 8.104 V 10.180 V 7.990 V 4.742 V 4.026 V
Investeringsagenda 4.588 V 2.582 V 5.728 V 3.249 V - -
Res.instandhouding onroerend erfgoed 1.120 V 5.522 V 4.452 V 4.742 V 4.742 V 4.026 V

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per
(bedragen x € 1.000) 01-01-2022 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Investeringsagenda 25.027 23.033 17.305 14.056 14.056 14.056
Res.instandhouding onroerend erfgoed 6.509 5.582 4.273 2.673 1.074 191