Sitemap

Bestuursrapportage II-2022 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 6
Algemene voortgang van het programma Blz. 7
Wat willen we bereiken? Blz. 8
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 9
Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is Blz. 10
Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 11
Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid Blz. 12
Brede Welvaart Blz. 13
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie Blz. 14
In 2022 lanceren we een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant Blz. 15
In de begroting van 2023 worden voor gezondheid indicatoren opgenomen waarover in de S&V documenten wordt gerapporteerd Blz. 16
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 17
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 18
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 19
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 20
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 21
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht Blz. 22
We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet Blz. 23
We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht Blz. 24
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 25
Financieel overzicht Blz. 26
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 27
Algemene voortgang van het programma Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Verbeteren van omgevingskwaliteit Blz. 30
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 31
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 32
Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand Blz. 33
Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof Blz. 34
Versnellen van de woningbouw Blz. 35
Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen Blz. 36
Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 37
Stimuleren van nieuwe woonvormen Blz. 38
Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties Blz. 39
Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel Blz. 40
Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 41
Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen Blz. 42
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 43
Financieel overzicht Blz. 44
Programma 3 Water en bodem Blz. 45
Algemene voortgang van het programma Blz. 46
Wat willen we bereiken? Blz. 47
Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid. Blz. 48
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 49
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 50
Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem. Blz. 51
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 52
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 53
Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast te voorkomen Blz. 54
Grondwaterontrekkingen Blz. 55
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 56
Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden. Blz. 57
Schoon grondwater Blz. 58
Schoon oppervlaktewater Blz. 59
Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit. Blz. 60
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 61
Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs Blz. 62
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 63
Financieel overzicht Blz. 64
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 65
Algemene voortgang van het programma Blz. 66
Wat willen we bereiken? Blz. 67
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 68
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 69
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 70
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 71
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 72
Herstel van de biodiversiteit Blz. 73
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 74
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 75
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 76
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 77
Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur Blz. 78
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 79
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 80
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 81
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 82
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 83
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 84
Gezondheidswinst door schonere lucht Blz. 85
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 86
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 87
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 88
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 89
Financieel overzicht Blz. 90
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 91
Algemene voortgang van het programma Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 94
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 95
Een impuls in digitalisering Blz. 96
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 97
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 98
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 99
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 100
Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent Blz. 101
Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities Blz. 102
Leren en ontwikkelen Blz. 103
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 104
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 105
Continueren van investeringsbevordering Blz. 106
Stimuleren van de internationale handel Blz. 107
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 108
(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten Blz. 109
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 110
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 111
Financieel overzicht Blz. 112
Programma 6 Energie Blz. 113
Algemene voortgang van het programma Blz. 114
Wat willen we bereiken? Blz. 115
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 116
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave Blz. 117
In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd. Blz. 118
Regionale Energie Strategieën Blz. 119
Verminderen emissies broeikasgassen Blz. 120
Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 121
Mobiliteit Blz. 122
We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed Blz. 123
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 124
Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen Blz. 125
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 126
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 127
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 128
Financieel overzicht Blz. 129
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 130
Algemene voortgang van het programma Blz. 131
Wat willen we bereiken? Blz. 132
Meest duurzaam en circulair in Europa Blz. 133
Opstellen en realiseren uitvoeringsagenda mest Blz. 134
Ondersteunen veehouders bij het investeren in innovatieve brongerichte stalsystemen Blz. 135
Opstellen Routekaart stalaanpassingen 2024 Blz. 136
Bereiken van implementerende en zoekende veehouders Blz. 137
Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij Blz. 138
Economisch toonaangevend zijn binnen Europa Blz. 139
Organiseren van Innovation Makers Agrifood en Data Driven AgriFood Future Blz. 140
Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken Blz. 141
Stimuleren innovatieprojecten door Landbouw Innovatie Brabant Blz. 142
Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030 Blz. 143
Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief Blz. 144
Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven Blz. 145
Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw) Blz. 146
Versterken gemeenschapsinclusief Blz. 147
Ondersteunen boer-burger initiatieven Blz. 148
Verstrekken VABIMPULS vouchers Blz. 149
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 150
Financieel overzicht Blz. 151
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 152
Algemene voortgang van het programma Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 155
Data, digitalisering en Smart Mobility Blz. 156
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 157
Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit Blz. 158
We gaan voor veilige mobiliteit. Blz. 159
Sociale veiligheid Blz. 160
Verkeersveiligheid Blz. 161
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit. Blz. 162
Duurzaamheid Blz. 163
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 164
Financieel overzicht Blz. 165
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 166
Algemene voortgang van het programma Blz. 167
Wat willen we bereiken? Blz. 168
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 169
(Snel-)fietsroutenetwerk Blz. 170
Goederencorridor Blz. 171
OV-netwerk Blz. 172
Wegennet Blz. 173
We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem. Blz. 174
Multimodaal netwerk Blz. 175
We gaan voor mobiliteit voor iedereen. Blz. 176
Toegang tot mobiliteit Blz. 177
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit Blz. 178
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 179
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 180
Financieel overzicht Blz. 181
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 182
Algemene voortgang van het programma Blz. 183
Wat willen we bereiken? Blz. 184
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 185
Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh Blz. 186
Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 187
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 188
Ondersteunen van topsportevenementen Blz. 189
Ondersteunen van uniek sporten Blz. 190
Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds Blz. 191
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 192
Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 193
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 194
Ondersteuning van talenthubs Blz. 195
Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid Blz. 196
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector Blz. 197
Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 198
Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services Blz. 199
Voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 200
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten Blz. 201
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten. Blz. 202
De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. Blz. 203
We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen Blz. 204
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers. Blz. 205
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers Blz. 206
Op orde houden van de basis Blz. 207
We houden de basis op orde Blz. 208
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 209
Financieel overzicht Blz. 210
Algemeen financieel beleid Blz. 211
Inleiding Blz. 212
Financieel overzicht Blz. 213
Paragrafen Blz. 214
Bedrijfsvoering Blz. 215
Algemene voortgang van het programma Blz. 216
Wat willen we bereiken? Blz. 217
Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt Blz. 218
Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’ Blz. 219
Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden Blz. 220
Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken Blz. 221
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 222
Indicatoren Blz. 223
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 224
Bevlogenheid medewerkers in beeld Blz. 225
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 226
Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen Blz. 227
De organisatie is ‘in control’ Blz. 228
Goed werkgeverschap in beeld Blz. 229
Realisatie iCatcher trajecten Blz. 230
Telefonische bereikbaarheid Blz. 231
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 232
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 233
Verantwoording gebruik algoritmes Blz. 234
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 235
Ziekteverzuim Blz. 236
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 237
Financieel overzicht Blz. 238
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap