Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage II-2022
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 7 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 8 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 9 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 10 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 11 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 12 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
     2. Blz. 13 Brede Welvaart
      1. Blz. 14 Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie
      2. Blz. 15 In 2022 lanceren we een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant
      3. Blz. 16 In de begroting van 2023 worden voor gezondheid indicatoren opgenomen waarover in de S&V documenten wordt gerapporteerd
     3. Blz. 17 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 18 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 19 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      3. Blz. 20 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 21 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 22 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
      2. Blz. 23 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      3. Blz. 24 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
    3. Blz. 25 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 26 Financieel overzicht
   3. Blz. 27 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 28 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 29 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 30 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 31 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      2. Blz. 32 Implementeren van de Omgevingswet
      3. Blz. 33 Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand
      4. Blz. 34 Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof
     2. Blz. 35 Versnellen van de woningbouw
      1. Blz. 36 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
      2. Blz. 37 Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 38 Stimuleren van nieuwe woonvormen
     3. Blz. 39 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 40 Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel
      2. Blz. 41 Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 42 Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen
    3. Blz. 43 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 44 Financieel overzicht
   4. Blz. 45 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 46 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 47 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 48 Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid.
      1. Blz. 49 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 50 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 51 Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem.
      1. Blz. 52 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 53 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 54 Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast te voorkomen
      1. Blz. 55 Grondwaterontrekkingen
      2. Blz. 56 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     4. Blz. 57 Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden.
      1. Blz. 58 Schoon grondwater
      2. Blz. 59 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 60 Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit.
      1. Blz. 61 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 62 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
    3. Blz. 63 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 64 Financieel overzicht
   5. Blz. 65 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 66 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 67 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 68 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 69 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      2. Blz. 70 Realisatie ecologische verbindingszones
      3. Blz. 71 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      4. Blz. 72 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
     2. Blz. 73 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 74 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 75 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
      3. Blz. 76 Bosuitbreiding en bosomvorming
      4. Blz. 77 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      5. Blz. 78 Uitvoeren herstelmaatregelen landelijk Uitvoeringsprogramma Natuur
     3. Blz. 79 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 80 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 81 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 82 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 83 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 84 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 85 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 86 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
     6. Blz. 87 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 88 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 89 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 90 Financieel overzicht
   6. Blz. 91 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 92 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 93 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 94 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 95 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 96 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 97 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 98 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 99 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 100 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 101 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 102 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 103 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 104 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 105 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 106 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 107 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 108 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 109 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
      2. Blz. 110 Bijdragen aan campusontwikkeling
    3. Blz. 111 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 112 Financieel overzicht
   7. Blz. 113 Programma 6 Energie
    1. Blz. 114 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 115 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 116 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 117 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
      2. Blz. 118 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
      3. Blz. 119 Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 120 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 121 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 122 Mobiliteit
      3. Blz. 123 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
     3. Blz. 124 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 125 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
      2. Blz. 126 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 127 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 128 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 129 Financieel overzicht
   8. Blz. 130 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 131 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 132 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 133 Meest duurzaam en circulair in Europa
      1. Blz. 134 Opstellen en realiseren uitvoeringsagenda mest
      2. Blz. 135 Ondersteunen veehouders bij het investeren in innovatieve brongerichte stalsystemen
      3. Blz. 136 Opstellen Routekaart stalaanpassingen 2024
      4. Blz. 137 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
      5. Blz. 138 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij
     2. Blz. 139 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
      1. Blz. 140 Organiseren van Innovation Makers Agrifood en Data Driven AgriFood Future
      2. Blz. 141 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
      3. Blz. 142 Stimuleren innovatieprojecten door Landbouw Innovatie Brabant
     3. Blz. 143 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
      1. Blz. 144 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
      2. Blz. 145 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
      3. Blz. 146 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
     4. Blz. 147 Versterken gemeenschapsinclusief
      1. Blz. 148 Ondersteunen boer-burger initiatieven
      2. Blz. 149 Verstrekken VABIMPULS vouchers
    3. Blz. 150 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 151 Financieel overzicht
   9. Blz. 152 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 153 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 154 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 155 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 156 Data, digitalisering en Smart Mobility
      2. Blz. 157 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 158 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
     2. Blz. 159 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 160 Sociale veiligheid
      2. Blz. 161 Verkeersveiligheid
     3. Blz. 162 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 163 Duurzaamheid
    3. Blz. 164 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 165 Financieel overzicht
   10. Blz. 166 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 167 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 168 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 169 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 170 (Snel-)fietsroutenetwerk
      2. Blz. 171 Goederencorridor
      3. Blz. 172 OV-netwerk
      4. Blz. 173 Wegennet
     2. Blz. 174 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 175 Multimodaal netwerk
     3. Blz. 176 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 177 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 178 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 179 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 180 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 181 Financieel overzicht
   11. Blz. 182 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 183 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 184 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 185 Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 186 Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh
      2. Blz. 187 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
      3. Blz. 188 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      4. Blz. 189 Ondersteunen van topsportevenementen
      5. Blz. 190 Ondersteunen van uniek sporten
      6. Blz. 191 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
     2. Blz. 192 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 193 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     3. Blz. 194 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
      1. Blz. 195 Ondersteuning van talenthubs
      2. Blz. 196 Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid
     4. Blz. 197 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector
      1. Blz. 198 Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering
      2. Blz. 199 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services
      3. Blz. 200 Voortzetten regeling Impulsgelden
     5. Blz. 201 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten
      1. Blz. 202 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten.
     6. Blz. 203 De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.
      1. Blz. 204 We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen
     7. Blz. 205 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.
      1. Blz. 206 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers
     8. Blz. 207 Op orde houden van de basis
      1. Blz. 208 We houden de basis op orde
    3. Blz. 209 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 210 Financieel overzicht
   12. Blz. 211 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 212 Inleiding
    2. Blz. 213 Financieel overzicht
  3. Blz. 214 Paragrafen
   1. Blz. 215 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 216 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 217 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 218 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
     2. Blz. 219 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
     3. Blz. 220 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
     4. Blz. 221 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
     5. Blz. 222 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
     6. Blz. 223 Indicatoren
      1. Blz. 224 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      2. Blz. 225 Bevlogenheid medewerkers in beeld
      3. Blz. 226 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      4. Blz. 227 Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen
      5. Blz. 228 De organisatie is ‘in control’
      6. Blz. 229 Goed werkgeverschap in beeld
      7. Blz. 230 Realisatie iCatcher trajecten
      8. Blz. 231 Telefonische bereikbaarheid
      9. Blz. 232 Tijdige afhandeling van facturen
      10. Blz. 233 Tijdige afhandeling van subsidies
      11. Blz. 234 Verantwoording gebruik algoritmes
      12. Blz. 235 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      13. Blz. 236 Ziekteverzuim
    3. Blz. 237 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 238 Financieel overzicht
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap