Algemeen financieel beleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma, ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het Rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi op de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd en bijdragen aan een sluitende begroting.

De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de beleggingsopbrengsten uit de immunisatieportefeuille. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten

De begroting kent naast de 10 programma's en de algemene dekkingsmiddelen nog een aantal centrale posten zoals de overhead, de post onvoorzien en een aantal nog niet aan de programma's toegedeelde 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Algemeen financieel beleid Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Algemene dekkingsmiddelen 605.925 V 56.087 V 662.011 V
Lasten 2.784 5.289 8.072
Baten 608.708 61.375 670.084
Overhead, Vpb en stelposten 140.153 N 27.226 N 167.379 N
Lasten 140.153 27.226 167.379
Baten - - -
Mutaties in reserves 247.710 V 155.225 N 92.485 V
Stortingen 507.648 115.433 623.081
Onttrekkingen 755.357 -39.791 715.566
Saldo 713.482 V 126.365 N 587.117 V