Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma loopt op koers. Op basis van de uitvoeringsagenda Vrijetijd, Cultuur en Sport ‘21’/22 en Uitvoeringsagenda Erfgoed wordt gewerkt aan de doelstellingen zoals opgenomen in Beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ‘21/’22 en het verlengd Beleidskader Erfgoed. Via het programmeerdocument 2022 bent u geïnformeerd over de voortgang op deze beide uitvoeringsagenda’s (zie statenmededeling). 

Ook hebben we de vigerende uitvoeringsagenda’s geactualiseerd en de looptijd met een jaar verlengd tot en met 2023. Dit omdat - conform het addendum van het bestuursakkoord - is afgesproken de uitvoeringsagenda van Levendig Brabant volgend op het nieuwe beleidskader, na de verkiezingen in 2023 vast te stellen (zie statenmededeling).  

We zijn voortvarend bezig met het opstellen van het hierboven genoemde nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030. Na de ophaalfase is inmiddels ook de dialoogfase afgerond waarbij we in gesprek zijn gegaan met uitvoeringsinstanties, stakeholders, gemeenten en experts over het nieuwe beleidskader. Vaststelling van het kader is voorzien 4e kwartaal 2022. Zie verder statenmededeling (update Kader 2030) en www.levendigbrabant.nl.? 

Twee jaar na de coronacrisis is de impact voor culturele instellingen en makers in Brabant nog groot. Toch lijkt het met de culturele instellingen, ten opzichte van een jaar eerder, weer wat beter te gaan, hoewel het publiek de weg naar cultuur en musea nog niet volledig heeft teruggevonden. De effecten van Corona komen ook uitgebreid aan bod in het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur wat in juni 2022 verschenen is (zie website). Vooruitlopend op het nieuwe beleidskader en als onderdeel van de uitvoeringsagenda 2023 bereiden we maatregelen voor om in de vorm van pilots de sector te versterken en het publieksbereik te vergroten.  

Op basis van het onderzoek NSOB naar het erfgoedveld hebben we duidelijke accenten gezet in het erfgoedbeleid (zie statenmededeling): kiezen voor de kracht van erfgoed in ruimtelijke ontwikkelingen en kiezen voor de verbeeldingskracht en verbindingskracht van erfgoed in verhaallijnen. Dit is overeenkomstig de accenten die in de uitvoeringsagenda erfgoed 2021-2022 zijn gelegd. Ook werken we aan een prototype van een ‘inspiratie laag’ op de reeds bestaande Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Deze geeft extra informatie over de historische verhalen van de locatie en voedt daarmee de inspiratie bij zowel behoud als bij (her)ontwikkeling van de locatie. Zie ook: CHW Noord-Brabant

Na een aanloop met intensieve voorbereiding en 2 jaar uitstel in verband met Corona heeft in augustus 2022 de Vuelta plaatsgevonden, waarbij Brabant prominent in beeld was met 2 etappes op Brabants grondgebied. Hierbij vormde de erfgoedparel Zuiderwaterlinie voor de etappe Utrecht-Den Bosch het decor alsmede het historisch centrum van Breda; een mooie cross-over tussen Sport en Erfgoed. Verder bekijkt GS samen met de BrabantStad-gemeenten en de provincie Gelderland of het mogelijk is een bid uit te brengen om gastheer te zijn van het Multi EK Wielrennen in 2025 (zie statenmededeling). 

Tot slot is in samenwerking met andere overheden en bedrijven door VisitBrabant de nieuwe campagne ‘Brabant Dichterbij’ gelanceerd, waarmee we vooral vanuit de grensstreken meer bezoek aan Brabant willen genereren en zo bij te dragen aan een levendig Brabant.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:
• Gemiddelde beoordeling van Brabanders voor het totale cultuuraanbod, streefwaarde 7,3.
• % bezoekers van ondersteunde topsportevenementen dat (meer dan) tevreden is over het evenement (streefwaarde ≥80%)
• Aantal bezoekers aan Brabant (streefwaarde in 2022: ≥ 65% van (pre-Conona) niveau 2019)
• Tevredenheid van bezoekers aan Brabant (streefwaarde Net Promotor Score-score ≥13 (2019 = 13)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hieruit blijkt dat de Brabanders gemiddeld een 7,2 geven voor het totale cultuuraanbod. Dit is echter een minimaal verschil ten opzichte van de 7,3 streefwaarde 2022.  

Voor wat betreft het aantal bezoekers aan Brabant: in het 1ste kwartaal 2022 is het aantal binnenlandse bezoekers bijna weer op het niveau van 2019 (voor corona). Het aantal buitenlandse bezoekers neemt toe maar blijft nog zo’n 40-50% achter bij het niveau van 2019. Aangezien deze meting voor de start van het toeristisch seizoen is gedaan, stemmen deze cijfers optimistisch over het herstel.  

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

Het aanbod op het gebied van sport, cultuur, recreatie en toerisme willen we op een samenhangende, herkenbare en inspirerende wijze aan Brabanders en bezoekers laten zien.

Indicatoren:
• Waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod (≥ 6,7).
• Het aantal contactmomenten op social media voor BrabantSport (2021: 4,1 mln.; 2022: 4,4 mln.).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hieruit blijkt dat de waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod 6,8 bedroeg en daarmee de beoogde streefwaarde van ≥ 6,7 heeft gehaald. Van de andere indicator m.b.t. contactmoment BrabantSport volgt de meting na afloop 2022. Op dit moment is er geen indicatie dat de streefwaarde niet gehaald worden. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Omschrijving (toelichting)

We willen laten zien dat Brabant een plek is waar talent zich kan ontwikkelen. Hiertoe stimuleren we de ontwikkeling van culturele en sporttalenten.

Indicator:
• Percentage ondersteunde talenten dat aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de geboden ontwikkelkansen (≥80%)
• Percentage topsporters/toptalenten Brabant t.o.v. landelijk (≥16%)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hierbij is geen kwantitatieve meting gedaan maar uit de kwalitatieve meting blijkt dat de talenten overwegend zeer positief zijn over geboden ondersteuning. V.w.b. % topsporters is een meting voorzien in 2023. Op dit moment hebben we geen indicatie dat de streefwaarde niet gehaald wordt. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

Terug naar navigatie - Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

Omschrijving (toelichting)

We willen de marktpositie van (startende) ondernemers in de creatieve en vrijetijdssector ontwikkelen en versterken. Wij ondersteunen organisaties en ondernemers in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en partnerships.

Indicatoren:
• Ranking aantal bedrijven en startups in creatieve sector t.o.v. andere provincies (≤ 5)
• Ranking aantal bedrijven in subsector kunsten en cultureel erfgoed t.o.v. provincies (≤ 6)
• Aandeel private financiering in Brabant Sportfonds (50% in 2022)
• Aantal bij VisitBrabant aangesloten ondernemers (≥250 in 2022)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In juni 2022 zijn de resultaten van het 2-jaarlijks onderzoek Waarde van Cultuur beschikbaar gekomen. Hierbij blijkt de Provincie Noord-Brabant op de 5e plek ten opzichte van andere provincies te staan t.a.v. het aantal bedrijven en startups in creatieve sector en een 6e plek sub sector kunsten en cultureel. Ook het aan deel van 50% private financiering in Brabant Sportfonds wordt gerealiseerd en zijn 275 ondernemers aangesloten bij VisitBrabant. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Terug naar navigatie - Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:
• Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens onze jaarlijkse Monumenten-monitor niet hoger is dan het percentage van de 0- meting in 2017 (18,7%)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De meting volgt naar verwachting eind 2022. Er is op dit moment geen indicatie dat de streefwaarde niet gehaald wordt. 

Wat gaan we daarvoor doen?

De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.

Terug naar navigatie - De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren
• Verhaallijnen worden uitgedragen
• Inspiratie- en informatielagen zijn aan de CHW toegevoegd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.

Terug naar navigatie - We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.

Omschrijving (toelichting)

Indicator
• Netwerken van partijen die erfgoed beheren, ontwikkelen en ontsluiten

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Loopt op koers. Zo werken we via het in 2022 opgericht gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies aan het behoud van dit werelderfgoed (zie memo gedeputeerde, maart 2022). Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de Zuiderwaterlinie. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Op orde houden van de basis

Terug naar navigatie - Op orde houden van de basis

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren
• Meer efficiënte en effectieve samenwerking tussen de provinciale uitvoeringsorganisaties en het erfgoedveld.
• Toename aantal collectiestukken in Brabant Cloud en organisaties die aangesloten zijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De meting van het aantal collectiestukken in de Brabant Cloud is voorzien eind 2022. Er is op dit moment geen indicatie dat de streefwaarde (toename) niet gehaald wordt. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Onzekerheden betreffen de uitnutting van subsidieregelingen voor Cultuur en Erfgoed, aangezien de realisatie wordt bepaald door de (timing van) van de subsidieaanvragen. Daarnaast zijn er met name voor het onderdeel 'Verbeeldingskracht van Erfgoed’ uitgaven die sterk gelieerd zijn aan samenwerking met en initiatieven vanuit externe partners, waarvan de realisatie in omvang en planning niet met zekerheid aan te geven is. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 67.786 -8.490 59.296
Baten 651 - 651
Saldo baten en lasten 67.135 N 8.490 V 58.645 N