Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2022. Deze rapportage is opgezet als een afwijkingenrapportage. In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties in de eerste helft van 2022 en lichten we afwijkingen nader toe. In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen: 

  • Wat willen we bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren;
  • Wat gaan we daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output indicatoren;
  • Financieel overzicht. Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v. deze bestuursrapportage.