Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers. Dit jaar staat in het teken van de totstandkoming van het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur. Als eerste formele stap is de startnotitie Toekomstbestendig Bestuur op 22 april jl. in Provinciale Staten besproken. Op dit moment wordt verder gewerkt aan de inhoud voor het beleidskader waarbij we ook in gesprek gaan met de medeoverheden (gemeenten, regio’s, waterschappen), maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Streven is om medio 2023 het beleidskader ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan Provinciale Staten.    
 
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Ook de Wet versterking participatie op decentraal niveau is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat leidt ertoe dat vaststelling van de provinciale participatieverordening tegelijkertijd met het beleidskader kan plaatsvinden. 
In het najaar van 2022 wordt de tweede Brabantse jongerentop gehouden. Er is een digitaal magazine gemaakt met een overzicht van de resultaten en activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie. 
 
Ook werken we langs drie actielijnen gestaag verder aan de uitvoering van de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant. Voor de zomer is een 7-delige TV-reeks rondom ondermijning gepresenteerd op Omroep Brabant. Met deze tv-serie hebben we laten zien hoe ondermijning ons allemaal raakt. Als onderdeel van een brede beweging tegen ondermijning is, samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland, een Brabantse norm weerbare overheid ontwikkeld en tijdens Brabant Ontmoet Live gepresenteerd. Het is een handreiking waarmee we stimuleren dat gemeenten en provincie komen tot een gezamenlijk basisniveau in de aanpak van ondermijning en daarmee een zogenaamd ‘waterbedeffect’ voorkomen. Bij de totstandkoming hiervan is een aantal burgemeesters en gemeentesecretarissen geconsulteerd.  In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2023, waarna er een nieuw bestuursakkoord komt, zagen wij een goed moment om terug én vooruit te kijken. Op ons verzoek heeft Bureau Broekhuizen een reflectief onderzoek uitgevoerd. Het rapport “Reflectie op de provinciale bijdrage aan de aanpak van ondermijning in Noord-Brabant” is, vergezeld van enkele suggesties voor het vervolg, aangeboden met een memo gedeputeerde van 4 juli 2022.

Eerste helft van 2022 is een verkenning Brede Welvaart gestart. Op basis van data-analyse hebben we zicht gekregen op hoe het ervoor staat met brede welvaart in Brabant. In consultatiegesprekken intern en extern krijgen we zicht op welke partners actief zijn op het thema en welke ondersteuningsvraag er ligt. Eerste resultaten hiervan zijn in februari vastgelegd in de QuickScan brede welvaart. Dit alles is input voor het uitwerken van een uitvoeringsagenda brede welvaart. Externe partners hebben behoefte aan kennisdeling, aansprekende voorbeelden en handelingsperspectieven. In dit kader zijn wij ook aangesloten bij de Academische Werkplaats Brede Welvaart. Daarnaast organiseren wij dit najaar een symposium over brede welvaart. 
Voor de lancering van de nieuwe investeringsronde van het Brabant Outcomes Fund is via Europese aanbesteding een fondsmanager aangesteld om het fonds in te richten. Verder worden nu voorbereidingen getroffen om de governance van het fonds voor wensen en bedenkingen aan PS voor te leggen. 
Voor gezondheid is in de eerste helft van 2022 de Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022-2023 opgeleverd. Daarnaast zijn de volgende zaken in voorbereiding: presentatie van de eerste versie van Brabantse gezondheidsmonitor (21 oktober) en de organisatie rondom “dag van de gezondheid” op 8 juli.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Door een online social media campagne is de meldingsbereidheid positief beïnvloed.
  • Door een risicotaxatietool met indicatoren worden de mogelijkheden vergroot om criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan.
  • Een zogenaamde Bibob-APK (een periodieke check up) stimuleert het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken rond de toepassing van de Wet Bibob door de Brabantse gemeenten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De online social media campagne vindt doorlopend plaats. Het genoemde risicotaxatietool is inmiddels beschikbaar gekomen en hierover zal met stakeholders worden gecommuniceerd. Ook de Bibob-APK is afgerond.

Wat gaan we daarvoor doen?

Brede Welvaart

Terug naar navigatie - Brede Welvaart

Omschrijving (toelichting)

In 2022 leggen we een stevige kennis- en uitvoeringsbasis om brede welvaart zowel in de organisatie als in de regio verder te versterken. Voor het beleidskader gezondheid wordt voor 2022 en 2023 een stevige uitvoeringsbasis gelegd voor de ambitie: “3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030”.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Inwoners zijn bij tenminste zes beleids- en uitvoeringsontwikkelingstrajecten betrokken tot en met 2023
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via bestuurlijke samenwerking in Brabant

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In de uitwerking naar het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur is een startnotitie opgesteld en op 22 april door PS besproken. Een van de pijlers uit het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur is “Responsief provinciaal bestuur”. Doordat de Wet versterking participatie nog niet aan de Tweede Kamer is aangeboden, kan de vaststelling van de provinciale participatieverordening waarschijnlijk niet eerder plaatvinden dan in 2023. De uitwerking van de pijler responsieve overheid stopt niet, in een interactief proces gaan we na op welke wijze belanghebbenden betrokken willen worden bij provinciaal beleid.  

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Omschrijving (toelichting)

Indicator:

  • Eind 2023 kunnen we minstens 75% van de Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen als ‘voldoet’ beoordelen en is er geen die een ‘voldoet niet’ heeft gekregen. (Beoordelingen: voldoet / voldoet gedeeltelijk / voldoet niet)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Met betrekking tot het systematisch toezicht valt nog niet heel veel te vertellen over de prestaties van gemeenten. Elk toezichtgebied kent immers zijn eigen periode van systematisch toezicht.  
De eerste peilronde van Huisvesting vergunninghouders is in het eerste kwartaal van 2022 afgesloten, waarbij over het 2e halfjaar van 2021 een verdeeld beeld was te zien van voldoet, voldoet niet en verschoonbaar. De toezichtronde over het eerste halfjaar 2022 start per 1 juli 2022. Zoals het beeld nu is, heeft onze provincie in het eerste halfjaar per saldo 3% vergunninghouders boven de taakstelling kunnen huisvesten.
We hebben ook doelgerichte informatie verstrekt over de werking van Interbestuurlijk Toezicht aan nieuwe gemeenteraadsleden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • De plannen van het nieuwe kabinet met betrekking tot de nationale regie op de ruimte zijn van grote invloed op de rolneming en het functioneren van de provincies. Veel hieromtrent is nog onduidelijk. In de komende periode zal veel tijd gestoken worden in het inrichten van deze nieuwe taak en het afstemmen met de medeoverheden.
  • Bij het huidige kabinetsbeleid bestaat grote financiële onzekerheid voor gemeenten voor het jaar 2026. Voor het toezicht op de gemeentebegroting 2023 kan dit invloed hebben op de uitvoering en intensiteit van de rol van het financieel toezicht.
  • De bijstelling van de voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) kan pas aan het einde van het jaar worden bepaald, waarbij ontwikkelingen van o.a. rekenrente en overlevingskansen meegenomen dienen te worden in de bepaling van de definitieve mutatie. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze factoren kan er sprake zijn van een dotatie aan of vrijval uit de voorziening.
  • De provincie voert het secretariaat van Brabantstad. Samen met de partners worden afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten. Afhankelijk van externe ontwikkelingen leidt dit mogelijk tot bijstelling van de raming.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
1. Bestuur en veiligheid Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 25.029 -534 24.496
Baten 2 64 66
Saldo baten en lasten 25.027 N 598 V 24.429 N