Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De voortgang van programma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit ligt op schema. Maar het vraagt wel steeds meer aanpassingsvermogen.

Het zijn erg roerige tijden. We worden geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen bij de realisatie van het mobiliteitsbeleid.
En dat terwijl er veel van ons gevraagd wordt om Brabant nu én in de toekomst bereikbaar te houden
Onder meer de corona, stikstof en de oorlog in Oekraïne hebben verstrekkende (financiële) gevolgen voor het beleidsveld mobiliteit en de meerjarige begroting. De Staten zijn hierover geïnformeerd via een statenmededeling.

Zo is het lastig om het aanbod in het OV op peil te houden, terwijl dit belangrijk is voor de toekomst van het OV als onderdeel van het Brabantse mobiliteitssysteem. Voorzichtig begint de reiziger terug te keren naar het OV (71 % over het eerste half jaar t.o.v. dezelfde periode in 2019), maar de onzekerheid over een nieuwe coronagolf blijft. 
Bovendien worden de vervoerders door de combinatie van de huidige krapte op de arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim soms gedwongen om eerder over te gaan op de vakantiedienstregeling om rituitval te beperken. 
Inmiddels is duidelijk dat de beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk na 2022 in de huidige vorm niet wordt gecontinueerd. 
Al deze onzekerheden hebben ook effect op de aanbestedingen van aflopende concessies. Na concessie West-Brabant is ook de concessie voor Oost-Brabant via een noodconcessie van 2 jaar verlengd. Door een landelijke spreiding van de aanbesteding van nieuwe concessies verwachten we betere aanbestedingsresultaten te behalen.

De stikstofproblematiek levert voor onderhoudswerkzaamheden niet direct problemen op. Omdat we vaak onderhoudswerkzaamheden combineren met reconstructie is er door de vertraging echter meer incidenteel onderhoud nodig in plaats van planmatig onderhoud, dit om achterstallig onderhoud te voorkomen. Bij de vaststelling van KOPI  eerste helft 2022 laten we het uitgangspunt van werk met werk dan ook los.  
De onderhoudsbegroting staat flink onder druk door de grotere onderhoudsopgave, toegenomen complexiteit en sterk oplopende prijzen vanwege de situatie in Oekraïne. We zijn daarom genoodzaakt om te kiezen voor een minimaal kwaliteitsniveau zonder dat er sprake is van kapitaalvernietiging en verkeersonveilige situaties. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Omschrijving (toelichting)

Door zorgvuldig (functioneel) beheer en onderhoud dragen de rijks- en provinciale wegen maximaal bij aan een betrouwbaar mobiliteitssysteem, nu en in de toekomst:
•    De ontwikkeling in de Kwaliteitsindicator Provinciale Wegen (provinciale wegen): KPW >= vorig jaar.
•    De ontwikkeling in de klantwaardering voor de Brabantse wegen via het WOW-onderzoek (provinciale wegen): WOW >= vorig jaar.
Mate van tevredenheid onder Brabanders en Brabantse ondernemers over hun reistijd en de voorspelbaarheid van de reistijd:
•    Ontwikkeling  OV-klantbarometer: OV-klantenbarometer >= vorig jaar

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud op provinciale wegen.
De afschaling in het OV-aanbod proberen we te beperken om de functie van het OV voor de toekomst te waarborgen én snel te kunnen opschalen als de vraag naar OV daartoe aanleiding geeft. De noodzaak voor opschaling van het OV-aanbod is nog beperkt vanwege de lagere reizigersaantallen en bij de vervoerders is tevens sprake van tekort aan personeel.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor veilige mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor veilige mobiliteit.

Omschrijving (toelichting)

In Brabant streven we naar nul verkeersslachtoffers. Elke verkeersslachtoffer is er één te veel.

  • De ontwikkeling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal dodelijke verkeersslachtoffers (conform CBS) < vorig jaar.
  2020* 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aantal 99 91                  

* realisatie

In 2030 hebben we de helft minder verkeersongevallen dan in 2020.

  • De ontwikkeling van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal ongevallen met lichamelijk letsel.
  2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aantal 1.686                    

* realisatie

De sociale veiligheid is in 2030 toegenomen ten opzichte van 2020.

  • De ontwikkeling van de OV-klantbarometer onderdeel veiligheid: OV-klantbarometer onderdeel sociale veiligheid >= vorig jaar.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkeling van het aantal dodelijke slachtoffers is in lijn met 2020 en 2021. Echter het aandeel op provinciale wegen is wel hoger. 

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

Omschrijving (toelichting)

We gaan in Noord-Brabant uit van een ten minste 50% reductie van broeikasgassen (waaronder CO2) en ten minste 50% gebruik van duurzame energie. De uitstoot van overige emissies (NOx, fijnstof) is significant afgenomen in 2030. Op grond van het Schone Lucht Akkoord is het streven om in 2030 tot een reductie te komen van 50% van de negatieve gezondheidseffecten van verkeersemissies ten opzichte van 2016.
•    Ontwikkeling emissie broeikasgassen vanuit mobiliteit uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot) (Noord-Brabant): emissie < vorige jaar. 

We zorgen in Noord-Brabant dat de overlast van verkeer geminimaliseerd wordt door in te zetten op stille voertuigen en infrastructuur.
•    Ontwikkeling aantal objectief geluidgehinderden waar de wettelijke geluidnormen worden overschreden (provinciale wegen): aantal < vorig jaar.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Samen met de andere provincie is het bestuursakkoord CO2 footprint neutraal bouwen ondertekend. Via uitvraag bij aanbestedingen dagen we de markt maximaal uit op het gebied van duurzaamheid. Door de recente prijsontwikkelingen in de markt als gevolg van de situatie in Oekraïne kan dit mogelijk onder druk te komen staan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De uitvoering van het programma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen en onzekerheden:
•    Sterk oplopende prijzen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en mogelijke leveringsproblemen van specifieke bouwmaterialen voor infraprojecten. 
•    Ook bij de OV-concessies is er invloed van de stijgende prijzen (met name brandstof) en onzekerheid over levering materieel.
•    Door de extra druk op het elektriciteitsnetwerk is het op dit moment niet mogelijk om voldoende stroom geleverd te krijgen voor de ZE bussen die in 2023 zullen instromen in Tilburg. Ook voor de ZE bussen in de concessie West-Brabant die in 2025 zullen instromen bij de start van de nieuwe concessie is het nog onzeker of er voldoende stroom geleverd kan worden.
•    Meer incidenteel onderhoud en hoge indexatie op de onderhoudscontracten kan leiden tot een overschrijding op het onderhoudsbudget. Eea is ook afhankelijk van de uitgaven voor gladheidsbestrijding in de 2e helft van het jaar.   
•    Onzekerheid rondom (ontwikkeling van) wet- en regelgeving rondom stikstof en daarmee samenhangende vergunningverlening. Waar mogelijk worden de onderhoudswerkzaamheden losgetrokken van de reconstructie om zo veel als mogelijk (duurder) incidenteel onderhoud te voorkomen.
•    Het aflopen van de regeling van de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV door het Rijk na 2022. Het blijft onzeker hoe het herstel van de reizigersaantallen op de korte en lange termijn zich zal doorzetten. Het risico van een nieuwe coronagolf kan grote impact hierop hebben.
•    Voor een aantal rijksbijdragen (SPUK) is nog geen beschikking ontvangen. Deze bijdragen kunnen pas later op de meerjarige begroting worden geraamd. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
8. Basisinfrastructuur mobiliteit Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 189.682 -6.344 183.338
Baten 5.454 - 5.454
Saldo baten en lasten 184.228 N 6.344 V 177.884 N