Bedrijfsvoering

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering ligt op koers. Om de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan zo effectief mogelijk te kunnen realiseren, blijven we investeren in een opgave gestuurde netwerkorganisatie. Gebiedsgericht aan de slag gaan met opgaven is hierbij een belangrijk onderdeel. Met deze manier van werken organiseren we wendbaarheid in de organisatie. Daarmee zijn we in staat om in te spelen op de veranderende omgevingsvragen en tegelijkertijd kwaliteit te blijven bieden bij de uitvoering van onze kerntaken.
Via de Statenmededeling toekomstbestendige organisatie hebben we een update gegeven van de voortgang “toekomstbestendige organisatie” van Koers 2030. Hierbij hebben we informatie gegeven over de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering. 
We hebben in de afgelopen periode gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de drie thema’s die benoemd zijn onder toekomstbestendige organisatie van Koers 2030:

 • Organisatieontwikkeling: Er is een ontwikkeltraject rond opgave gestuurd werken gestart voor opdrachtnemers en programmabeheersers, zodat deze werkwijze nog breder in de organisatie landt en verankerd wordt. Daarnaast wordt gewerkt aan een ontwikkeltraject rondom gebiedsgericht werken voor medewerkers en wordt verkend hoe we gebiedsgericht werken verder kunnen ontwikkelen.
 • Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Afgelopen periode zijn, als voorbereiding op de besluitvorming rondom schoon opleveren, de ontwikkelingen en benodigde budgetten voor ICT en CIO Office in beeld gebracht. Daarmee hebben we de basis gelegd om komende jaren onze systemen te beheren en door te ontwikkelen en het datagedreven werken te ondersteunen. Er wordt hard gewerkt aan de ICT Transformatie. De iCatchers zijn bedoeld om te leren hoe een data gedreven aanpak in de praktijk van onze provinciale organisatie werkt en hoe je deze kunt versnellen. Dat begint vruchten af te werpen. Zo zijn er mooie resultaten geboekt in de aanpak van de Eikenprocessierups. Daar maken we de slag met data van bestrijden naar beheersen. Dit door data uit zeer uiteenlopende disciplines bij elkaar te brengen in een voorspellend model dat tot onvermoede handelingsopties leidt in de aanpak van de Eikenprocessierups. Inmiddels werken we hierin samen met enkele gemeenten, kennisinstellingen en de VNG. Daarnaast ervaart de organisatie de mogelijkheden van anders werken, ontmoeten en reizen, zonder beperkende Corona-maatregelen. Momenteel wordt de vervoersvisie vertaald naar een nieuwe vervoersregeling, waarin de nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen wordt uitgewerkt. Fysiek vindt de doorontwikkeling van het provinciehuis plaats om ook daar in de nieuwe manier van werken en ontmoeten te voorzien. 
  Tevens hebben we de eerste stappen gezet om de verduurzaming van het provinciehuis op te pakken. Zoals in de Statenmededeling verduurzaming provinciehuis benoemd starten we daarvoor met een verduurzaming bij de renovatie van de nieuwbouw bij het provinciehuis, waarbij we deze van energielabel C naar A++ brengen. Daarnaast hebben we haalbaarheidsonderzoeken laten doen naar diverse initiatieven waarmee we de verduurzaming van het provinciehuis stapsgewijs kunnen oppakken. De komende periode gebruiken we om de initiatieven uit de haalbaarheidsonderzoeken uit te werken naar businesscases. 
 •  Aantrekkelijk werkgeverschap: Met het project Werken voor Brabant wordt de samenwerking opgezocht met andere Brabantse overheidsorganisatie, om zo samen een aantrekkelijk werkgever te kunnen zijn in een steeds krappere arbeidsmarkt. Daarnaast is het recruitment office inmiddels operationeel. Dat wil zeggen dat we steeds meer actief zoeken naar potentiële nieuwe collega’s, er wordt gewerkt aan het opzetten van stevigere arbeidsmarkt communicatie en we de werving zoveel mogelijk kandidaat gericht maken (bijvoorbeeld in onze vacatureteksten). 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
 • De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne leiden tot diverse leveringsproblemen en prijsstijgingen. Dit kan daarmee leiden tot impact op het realiseren van prestaties en budgetoverschrijdingen. We volgen de ontwikkelingen en daar waar mogelijk passen we ons aan om de impact te beperken.
 • Door de commissie BBV is een stellige uitspraak gedaan ten aanzien van het vormen van een voorziening voor opgespaard spaarverlof door medewerkers. We bekijken momenteel de consequenties en of we hiervoor een voorziening moeten vormen en voor welke omvang.
 • Met het Persoonlijk ontwikkelbudget (POB) hebben de medewerkers de beschikking over een budget dat ze in een periode van 5 jaar kunnen inzetten voor ontwikkeling, opleiding en scholing. Gezien het meerjarige karakter van dit budget en het initiatief vanuit de medewerkers, is de realisatie van het POB moeilijk te plannen. Bij de Slotwijziging zal mogelijk bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie.
 • Verwerking van de Levensfaseregeling (totaalpakket maatregelen uit 2017) in het Organisatiekostenbudget vindt plaats op basis van de realisatie en werkelijke inzet. Bij de Slotwijziging zal een bijstelling plaatsvinden op basis van de lasten op dat moment.
 • Projecten die vanuit toekomstbestendige organisatie en ICT-vernieuwing worden uitgevoerd, worden gedekt vanuit de daarvoor gereserveerde middelen (reserve ontwikkeling bedrijfsvoering). Bij de slotwijziging zal bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie en voortgang van de betreffende projecten tot dat moment.
 • Recent is met de vakbonden een onderhandelingsakkoord bereikt voor cao 2022-2023. Na vaststelling van de cao, verwacht in september 2022, zal verwerking van de cao plaatsvinden bij de slotwijziging 2022. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Bedrijfsvoering Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 153.386 261 153.647
Baten 153.386 261 153.647
Saldo baten en lasten - - -