Programma 2 Ruimte en wonen

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma loopt op koers en kent een aantal belangrijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is de Ruimtelijke Ordeningsbrief van Minister de Jonge. Het Rijk verzoekt middels deze brief de 12 provincies om de ruimtelijke puzzel te leggen tussen oktober 2022 en juli/oktober 2023. Het Rijk geeft aan, haar keuzes zo veel mogelijk voor 1 oktober 2022 te maken. Vanuit deze kaders gaan we aan de slag met deze complexe ruimtelijke opgave.  

Op basis van de eerder vastgestelde startnotitie zijn we op dit moment aan de slag met het ontwikkelen van het Beleidskader Leefomgeving. Planning is dat deze voor de zomer 2023 wordt vastgesteld.  

Daarnaast zijn we hard aan het werk om klaar te zijn van de invoering van de omgevingswet. Als provincie lopen we op schema voor de invoering op 1 januari 2023, maar gezien het uitstel van het definitieve invoeringsbesluit wat nu voorzien is november 2022 houden we hierbij rekening met meerdere scenario’s. 

Op 1 juli is de verstedelijkingsstrategie oordeelsvormend besproken in PS. Met de verstedelijkingsstrategie als basis, is op 22 juni 2022 het verstedelijkingsakkoord Regio Eindhoven in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving vastgesteld, zie berichtgeving. In het najaar 2022 gaan we aan de slag met de verstedelijkingsakkoorden voor de overige stedelijke regio’s, zie verder ook de statenmededeling verstedelijkingsstrategie- en akkoorden, juni 2022. Ook op het gebied van gebiedstransformaties zetten we stappen. Zo verwachten we eind 2022 een besluit te nemen over de deelname in de entiteit voor de ontwikkeling van Eindhoven XL (Fellenoord).

Voor wat betreft de realisatie van uitvoeringsagenda Werklocaties zijn ook stappen gezet. Zo is in juni 2022 de regeling Grote Oogst vastgesteld waarmee de versnelling van de verduurzaming van een 13-tal bedrijventerreinen wordt gerealiseerd (zie statenmededeling). Ook zijn we bezig met het verder uitwerken en verankeren van selectief beleid ten aanzien van (XXL) logistiek op basis van het beleidsvoornemen wat op 3 febr. jl. is gepubliceerd (zie statenmededeling). Beleid hiertoe wordt opgenomen in het beleidskader leefomgeving en we voorzien begin 2023 te komen met een voorstel aan uw Staten. 

Tevens liggen we op koers om ook dit jaar de beoogde 13.000 woningen te realiseren, het hoogste niveau van de afgelopen 25 jaar. We voorzien begin oktober afspraken te maken met het Rijk over de te realiseren woningbouwopgave de komende jaren. Deze afspraken vormen de basis voor de vervolgens af te sluiten regiodeals. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de regeling Flexpool Wonen waarbij gemeenten worden ondersteund om versnelling in de woningbouw mogelijk te maken. Zie verder de voortgangsrapportage Agenda Wonen d.d. 5 juli 2022.

De uitvoering van programma Aanpak Stikstof en de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 1.0 gaat onverminderd verder. We zijn doorgegaan met de inzet in de drie pijlers (de tandwielen) die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: versnelling van natuurherstel, verlaging stikstofdepositie en het mogelijk maken van gewenste maatschappelijke economische ontwikkelingen. Daarbij heeft het programma op verschillende terreinen te maken met een aantal onzekerheden die inherent zijn aan de (landelijke) beleidsontwikkeling, de lopende landelijke formatie en juridische ontwikkelingen. We blijven in onze aanpak voortdurend inspelen op actuele ontwikkelingen. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van omgevingskwaliteit

Terug naar navigatie - Verbeteren van omgevingskwaliteit

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Werkend stelsel om wettelijke taken, zoals beoordeling van ruimtelijke plannen, onder de Omgevingswet uit te kunnen voeren.

Vanuit een integrale, gebiedsgerichte benadering – ‘diep, breed en rond’ – participeren we in wisselende rollen (‘richting geven’, ‘beweging stimuleren’, ‘mogelijk maken’) in ruimtelijke ontwikkelingen, zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied en op verschillende schaalniveau’s (van lokaal tot Rijk).

  • Voortgang in uitvoering van ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen

Aan het einde van deze bestuursperiode participeren wij in 10 à 12 stedelijke transformaties en in maximaal 3 coalities m.b.t. de aanpak van leegstand in het buitengebied. Hierin zien we voortgang doordat de ontwikkeling steeds een fase dichter bij de uitvoering komen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De invoering van omgevingswet op 1 januari 2023 is vanwege recente ontwikkelingen onzeker, maar wij bereiden ons via meerdere scenario’s voor op uitvoering van onze werkzaamheden per 1 januari 2023 via huidige óf de nieuwe omgevingswet. 

Ook de voortgang in de uitvoering van ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen loopt op koers. Zie verder statenmededeling Voortgang stedelijke transformaties. Ten aanzien van de coalities voor aanpak leegstand lopen er trajecten in Asten/Deurne en Land van Cuijk via een datagedreven en gebiedsgerichte aanpak. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Versnellen van de woningbouw

Terug naar navigatie - Versnellen van de woningbouw

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Groei van woningvoorraad

Om in de behoefte aan nieuwe woonruimte te voorzien, zullen de eerstkomende vier jaar (2022 t/m 2025) ca. 50.000 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd

  • Zorgvuldige inpassing van nieuwe woonruimte

Circa 70% van de jaarlijkse woningbouw (toevoeging aan de woningvoorraad) wordt op binnenstedelijke locaties gerealiseerd

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Naar verwachting wordt evenals in 2021 ook in 2022 circa 13.000 woningen gerealiseerd. Daarmee lopen we op koers voor de doelstelling van 50.000 in 2025 te realiseren. De groei van de Brabantse woningvoorraad ligt met deze ‘scores’ op het hoogste niveau in bijna 25 jaar. De genoemde 13.000 ligt ook in lijn met de afspraken die we hierover met het Rijk voorzien te maken in oktober 2022. Zie verder de Voortgangsrapportage Agenda Wonen van 5 juli 2022.  

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties

Terug naar navigatie - Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Ontwikkeling van werklocaties

Vraaggerichte ontwikkeling van vitale en toekomstbestendige werklocaties vanuit de regionale afspraken en samenwerking. Hiertoe maken wij met de vier regio’s plannings- en programmeringsafspraken. Voor 2022 agenderen wij nadrukkelijk ook regionale afspraken over detailhandel.

  • Verduurzamen van werklocaties

13 bedrijventerreinen, waar maatregelen worden genomen betreffende de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie (grote “oogst”)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van de uitvoeringsagenda Werklocaties 2020-2024 wordt uitvoering gegeven aan realisatie van de doelstellingen. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Veel van de prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee geeft dat ook onzekerheden ten aanzien van de (timing van) uitnutting van budgetten. Voorbeelden hiervan zijn de uitnutting van de regeling Flexpool Wonen (afhankelijk van aanvragen), de uitgaven voor Werklocaties en de (volledige) besteding van de middelen t.b.v. Oekraïne.  

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
2. Ruimte en wonen Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 Begroting t/m wijz. 3
Lasten 39.089 -13.919 25.169
Baten 2.961 -790 2.171
Saldo baten en lasten 36.128 N 13.129 V 22.999 N