Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage II-2023
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 9 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 10 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 11 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 12 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
      4. Blz. 13 Aantal jonge bezoekers aan de Riskfactory
     2. Blz. 14 Brede Welvaart incl. Gezondheid
      1. Blz. 15 Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda brede welvaart die invulling geeft aan rolneming van provincie
      2. Blz. 16 Uitvoering geven aan een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant
      3. Blz. 17 Doorontwikkelen van Brabantse Monitor Gezondheid
      4. Blz. 18 Continue aandacht voor meekoppelkansen en monitoren voortgang op indicatoren begroting 2023
      5. Blz. 19 Organiseren dag van de gezondheid
     3. Blz. 20 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 21 Formuleren provinciaal participatiebeleid
      2. Blz. 22 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      3. Blz. 23 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      4. Blz. 24 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 25 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 26 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
      2. Blz. 27 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      3. Blz. 28 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
    3. Blz. 29 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 30 Financieel overzicht
   3. Blz. 31 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 32 Inleiding
    2. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 34 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 35 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      2. Blz. 36 Uitvoering geven aan nieuwe Omgevingswet
      3. Blz. 37 Uitvoering geven aan verstedelijkingsstrategie en vaststellen verstedelijkingsakkoorden
      4. Blz. 38 Participeren in 10 tot 12 stedelijke transformaties
      5. Blz. 39 Faciliteren transformatie landelijk gebied
      6. Blz. 40 Uitvoeren Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
     2. Blz. 41 Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag
      1. Blz. 42 Actualiseren van regionale afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en doelgroepen
      2. Blz. 43 Stimuleren van nieuwe woonvormen
      3. Blz. 44 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
     3. Blz. 45 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 46 Ondersteunen van verduurzaming op 13 'Grote Oogst' locaties
      2. Blz. 47 Faciliteren van campussen
      3. Blz. 48 Actualiseren van (regionale) afspraken inclusief (on)mogelijkheden XXL-logistiek
    3. Blz. 49 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 50 Financieel overzicht
   4. Blz. 51 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 52 Inleiding
    2. Blz. 53 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 54 Voldoende Water
      1. Blz. 55 Grondwaterontrekkingen
      2. Blz. 56 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     2. Blz. 57 Schoon Water
      1. Blz. 58 Schoon grondwater
      2. Blz. 59 Schoon oppervlaktewater
     3. Blz. 60 Veilig Water
      1. Blz. 61 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 62 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
      3. Blz. 63 Ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken
     4. Blz. 64 Vitale Bodem
      1. Blz. 65 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 66 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
     5. Blz. 67 Klimaatadaptatie
      1. Blz. 68 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 69 Concrete aanpak in projecten en gebieden
    3. Blz. 70 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 71 Financieel overzicht
   5. Blz. 72 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 73 Inleiding
    2. Blz. 74 Pijler Robuuste Natuur
    3. Blz. 75 Pijler Brabant Natuurinclusief
    4. Blz. 76 Pijler Natuur voor en door Brabanders
    5. Blz. 77 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 78 Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd
      1. Blz. 79 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      2. Blz. 80 Kwaliteit van het Natuurnetwerk Brabant
      3. Blz. 81 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 82 Realisatie Faunapassages
      5. Blz. 83 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      6. Blz. 84 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
     2. Blz. 85 N2000-gebieden hersteld en versterkt
      1. Blz. 86 Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van habitattypen en soorten
     3. Blz. 87 Bossen aangelegd en gerevitaliseerd
      1. Blz. 88 Bosuitbreiding en bosomvorming
     4. Blz. 89 Biodiversiteit beschermd
      1. Blz. 90 Behouden stand van de populaties kwetsbare en bedreigde planten en dieren
      2. Blz. 91 Stoppen achteruitgang van kenmerkende soorten van het boerenland
     5. Blz. 92 Basisvoorwaarden op orde: lucht-, water- en bodemkwaliteit
      1. Blz. 93 Reductie van emissie van stikstof
     6. Blz. 94 Natuur meewegen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen
      1. Blz. 95 Natuurinclusief ontwikkelen, bouwen en beheren
      2. Blz. 96 Opstellen plannen voor een 'Natuurinclusief Brabant'
     7. Blz. 97 Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen
      1. Blz. 98 Aanleg en herstel van landschapselementen
     8. Blz. 99 Meer groen in de directe omgeving
      1. Blz. 100 Stimuleren vergroening van de wijk
     9. Blz. 101 Versterken van de beweging van vergroening
      1. Blz. 102 Resultaat wordt na overleg met partners bepaald
     10. Blz. 103 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 104 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 105 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 106 Zeer zorgwekkende stoffen
      4. Blz. 107 Lichthinder
      5. Blz. 108 Externe Veiligheid
     11. Blz. 109 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 110 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    6. Blz. 111 Ontwikkelingen en onzekerheden
    7. Blz. 112 Financieel overzicht
   6. Blz. 113 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 114 Inleiding
    2. Blz. 115 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 116 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 117 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 118 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 119 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 120 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 121 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 122 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 123 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 124 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 125 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 126 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 127 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 128 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 129 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 130 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 131 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
      2. Blz. 132 Bijdragen aan campusontwikkeling
    3. Blz. 133 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 134 Financieel overzicht
   7. Blz. 135 Programma 6 Energie
    1. Blz. 136 Inleiding
    2. Blz. 137 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 138 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 139 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
      2. Blz. 140 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
      3. Blz. 141 Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 142 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 143 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 144 Mobiliteit
      3. Blz. 145 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
     3. Blz. 146 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 147 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
      2. Blz. 148 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 149 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 150 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 151 Financieel overzicht
   8. Blz. 152 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 153 Inleiding
    2. Blz. 154 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 155 Het meest duurzaam en circulair in Europa
      1. Blz. 156 Realiseren uitvoeringsagenda mest
      2. Blz. 157 Actualisatie en uitvoeren routekaart stalaanpassingen 2024
      3. Blz. 158 Pilot van middel- naar doelvoorschriften
      4. Blz. 159 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
      5. Blz. 160 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Veehouderij
     2. Blz. 161 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
      1. Blz. 162 Bevorderen innovatie
      2. Blz. 163 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
      3. Blz. 164 Stimuleren kleine betekenisvolle projecten door Landbouw Innovatie Brabant
     3. Blz. 165 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
      1. Blz. 166 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
      2. Blz. 167 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
      3. Blz. 168 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
     4. Blz. 169 Versterken gemeenschapsinclusief
      1. Blz. 170 Ondersteunen boer-burger initiatieven
      2. Blz. 171 Korte Ketens
      3. Blz. 172 Verstrekken VABIMPULS vouchers
    3. Blz. 173 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 174 Financieel overzicht
   9. Blz. 175 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 176 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 177 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 178 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 179 Data, digitalisering en Smart Mobility
      2. Blz. 180 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 181 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
     2. Blz. 182 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 183 Sociale veiligheid
      2. Blz. 184 Verkeersveiligheid
     3. Blz. 185 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 186 Duurzaamheid.
      2. Blz. 187 OV-concessies
    3. Blz. 188 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 189 Financieel overzicht
   10. Blz. 190 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 191 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 192 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 193 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 194 (Snel-)fietsroutenetwerk
      2. Blz. 195 Goederencorridor
      3. Blz. 196 OV-netwerk
      4. Blz. 197 Wegennet
     2. Blz. 198 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 199 Mobiliteitspakketten
      2. Blz. 200 Multimodaal goederenvervoer
      3. Blz. 201 Ontwikkeling knooppunten / mobiliteitshubs
      4. Blz. 202 Smart Mobility
     3. Blz. 203 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 204 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 205 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 206 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 207 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 208 Financieel overzicht
   11. Blz. 209 Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd
    1. Blz. 210 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 211 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 212 Bevorderen van een passend aanbod
      1. Blz. 213 Bevorderen van verduurzaming monumenten
      2. Blz. 214 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      3. Blz. 215 Ondersteunen restauratie onroerend erfgoed
      4. Blz. 216 Ondersteunen van topsportevenementen
      5. Blz. 217 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
      6. Blz. 218 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     2. Blz. 219 Bevorderen van inclusief aanbod
      1. Blz. 220 Uitvoeren pilots in het kader van Levendig Brabant
      2. Blz. 221 Versterken van het publieksbereik en stimuleren van participatie
     3. Blz. 222 Stimuleren van innovatie en vernieuwing
      1. Blz. 223 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
      2. Blz. 224 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector
      3. Blz. 225 Uitvoering geven aan innovatieagenda via BrabantSport
      4. Blz. 226 Uitvoering geven aan regeling Impulsgelden
     4. Blz. 227 Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling
      1. Blz. 228 Faciliteren Brabantse topsporters
      2. Blz. 229 Ondersteuning van cultuureducatie voor jongeren
      3. Blz. 230 Ontwikkelen van culturele toptalenten
      4. Blz. 231 Stimuleren van erfgoedbeleving bij jongeren
     5. Blz. 232 Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft
      1. Blz. 233 Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh
      2. Blz. 234 Stimuleren bewegen en sporten
      3. Blz. 235 We verbinden erfgoed in voorbeeldprojecten aan de hoofdopgaven van de omgevingsvisie
    3. Blz. 236 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 237 Financieel overzicht
   12. Blz. 238 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 239 Inleiding
    2. Blz. 240 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 241 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 242 Inleiding
    2. Blz. 243 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 244 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
     2. Blz. 245 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
     3. Blz. 246 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
     4. Blz. 247 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
     5. Blz. 248 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
     6. Blz. 249 Indicatoren
      1. Blz. 250 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      2. Blz. 251 Bevlogenheid medewerkers in beeld
      3. Blz. 252 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      4. Blz. 253 De organisatie is ‘in control’
      5. Blz. 254 Goed werkgeverschap in beeld
      6. Blz. 255 Telefonische bereikbaarheid
      7. Blz. 256 Tijdige afhandeling van facturen
      8. Blz. 257 Tijdige afhandeling van subsidies
      9. Blz. 258 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      10. Blz. 259 Ziekteverzuim
    3. Blz. 260 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 261 Wat mag het kosten?
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap