Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering ligt op koers, zoals geduid in Burap I 2023. De huidige economische situatie en ontwikkelingen in de wereld hebben tot gevolg dat we te maken hebben met prijsstijgingen (bijvoorbeeld ten aanzien van energie) en een krappe arbeidsmarkt. Hiernaast blijven de ontwikkelingen op het gebied van informatisering, automatisering en data gedreven werken snel gaan en moeten we blijvend stappen zetten om onze ambities te realiseren, ook met het oog op vragen die vanuit het Rijk op de provinciale organisatie afkomen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • De huidige economische situatie en ontwikkelingen in de wereld hebben tot gevolg dat we te maken hebben met prijsstijgingen en een krappe arbeidsmarkt. Dit betreft onder andere een forse stijging van de energielasten door hoge marktprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Naar verwachting leidt dit ook komende jaren tot fors hogere kosten.
  • Met het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) (voorheen: Persoonlijk ontwikkelbudget) hebben de medewerkers de beschikking over een budget dat ze in een periode van 5 jaar kunnen inzetten voor ontwikkeling, opleiding en scholing. Gezien het meerjarige karakter van dit budget en het initiatief vanuit de medewerkers, is de realisatie van het POB moeilijk te plannen. Bij de Slotwijziging zal bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie.
  • Verwerking van de Levensfaseregeling (totaalpakket maatregelen uit 2017) en de inzet voor afspraken met de bonden over persoonlijke ontwikkeling, Arbo en waarderen in het Organisatiekostenbudget vindt plaats op basis van de realisatie en werkelijke inzet. Bij de Slotwijziging zal een bijstelling plaatsvinden op basis van de lasten op dat moment.
  • Projecten die vanuit toekomstbestendige organisatie en ICT-vernieuwing worden uitgevoerd, worden gedekt vanuit de daarvoor gereserveerde middelen (reserve ontwikkeling bedrijfsvoering). Bij de slotwijziging zal bijstelling plaatsvinden op basis van de realisatie en voortgang van de betreffende projecten tot dat moment.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Bedrijfsvoering Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 166.426 3.864 170.289
Baten 166.426 3.864 170.289
Saldo baten en lasten - - -