Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We staan voor vele maatschappelijke en economische uitdagingen. Op (inter)nationaal niveau, maar zeker ook regionaal en lokaal. De groei van inflatie - weliswaar lager dan verleden jaar - en de stijgende prijzen van consumptiegoederen raken Brabantse burgers direct in de portemonnee. Bovendien bevinden we ons in een fase van beperkingen door stikstof, zijn grondstoffen en materialen schaars, bevinden belangrijke handelspartners – zoals Duitsland – zich in een recessie, is de arbeidsmarkt zeer krap en kunnen grootverbruikers van energie in Brabant voorlopig geen nieuwe aansluiting krijgen op het net dan wel hun bestaande aansluiting uitbreiden. De maximale capaciteit van het stroomnet is immers bereikt. Echter, het zijn belangrijke randvoorwaarden die de Brabantse innovatie- en groeikansen belemmeren. Het is dan ook niet vreemd dat na twee jaar van hoge economische groei deze nu wat afzwakt.   

  Het is dus zaak om vast te houden aan de doelen en ambities die we gesteld hebben in het Beleidskader Economie en koers te houden richting 2030. De focus ligt dit jaar derhalve nog steeds op uitvoering daarvan, via een vijftal uitvoeringsagenda’s op gebied van triple helixsamenwerking rondom innovaties, ruimtelijk-economische structuurversterking, data-economie, circulariteit en talent. Het betekent wel dat we wendbaar en weerbaar moeten zijn en adaptief in moeten spelen op de veranderende economische en maatschappelijke context. We lopen op schema waar het de ontwikkeling van innovatiecoalities betreft. Inmiddels is het beloofde aantal van tien gerealiseerd. Daarnaast is het aantal MKB dat ondersteuning krijgt van datacoaches groeiend en zien we dat de datamaturiteit in Brabant stijgt.  

  We hebben overeenkomsten gesloten met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij en triple helixorganisaties rondom gezamenlijke programmering; met onder andere het ministerie van Defensie en Brainport rondom de ontwikkeling van dual-use technologieën; een convenant gesloten met gemeente Breda, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven rondom de Breda Game Hub; en hebben we met het Rijk en de Brainportregio de strategische agenda voor de mainportstatus uitgewerkt.  

  Om aan de grote vraag naar arbeid te kunnen voldoen zetten we onder andere extra in op om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden binnen de sectoren zorg en energie, bijvoorbeeld via Brabant Leert. Daarnaast is er aandacht voor het aantrekken en behouden van internationaal talent door bijvoorbeeld de diensten van het Expat Center Brabant-breed uit te rollen. We hebben ingezet op het stimuleren van kennisinfrastructuurversterking, ondernemerschap en leven lang ontwikkelen via onder meer de Kennispacten voor het MBO en het Hoger Onderwijs. Bovendien zetten we met de innovatiecoalitie Smart Industry 4.0 in op het verhogen van de arbeidsproductiviteit, zodat minder personeel nodig is om hetzelfde werk of zelfs meer werk te verzetten. Zodoende hebben de personeelstekorten minder impact op de bedrijfsvoering of doorontwikkeling van bedrijven.  

  Na de coronaperiode, waarin reizen niet of nauwelijks mogelijk was, zijn de inkomende en uitgaande missies in 2023 van waarde geweest bij het vormen en uitbouwen van internationale netwerken, die relevant zijn voor de innovatie-ecosystemen van Brabant. Met name in Europees verband zijn we interessante samenwerkingen aangegaan met overheden en bedrijven en hebben we twee succesvolle Brabant Innovation Days (BID) georganiseerd in 2023. 

  Aangezien de meeste uitvoeringsagenda’s eind 2023 zullen aflopen wordt er tevens gewerkt aan hernieuwde Uitvoeringsagenda(‘s) voor de komende bestuursperiode.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Terug naar navigatie - Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:


   Brabantse positie op de (RIS) en (RCI) ranglijsten
RIS is de Regional Innovation Scoreboard van de Europese Commissie, een gerenommeerde lijst van de meest innovatieve regio’s in Europa (250 regio’s in totaal). Onze ambitie is in 2030 minimaal bij de beste 15 regio’s te horen. De huidige innovatiepositie (plek 36 in 2021) betekent dat we een uitdaging hebben.


RCI is de Regional Competitiveness Index, eveneens van de Europese Commissie. Deze index meet het concurrentievermogen van alle Europese regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en opleidingen. Brabant scoort hoog op opleidingsniveau en technologisch niveau. Huidige positie: 20 (2019)


•     % toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar 
Het BRP groeit in 2022 (t.o.v. 2021). 
 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Terug naar navigatie - Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:


•    Spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt:
De spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt geeft de verhouding aan tussen het aantal vacatures en het aantal kortdurend werklozen. In Q1 2023 was de gemiddelde spanningsindicator voor Noord-Brabant 5 (zeer krap). De spanningsindicator laat een lichte daling zien; de waarde in Q1 is namelijk lager dan in Q4 2022 (5,5) en in Q3 2022 (5,73). 
•    % bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) 
De bruto arbeidsparticipatie wordt gemeten ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15– 75 jaar. In Q1 2023 was er in Noord-Brabant een bruto arbeidsparticipatie van 75,9%. Dit ligt iets hoger dan het landelijke percentage (75,4%). De arbeidsparticipatie in Noord-Brabant laat een licht stijgende lijn zien, deze is in Q1 2023 namelijk hoger dan in Q3 en Q4 2022 (75,5%).
•    Succes broedplaatsen Provincie Noord-Brabant   
Het succes van broedplaatsen wordt gemeten in het aantal broedplaatsen dat versterkt is, door onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar te verbinden en zichtbaar programma’s met elkaar in te richten en talent te ontwikkelen.

 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Terug naar navigatie - Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  •  Aantal gelande projecten (35 p/jaar)
  • Aantal handelsmissies (12 p/jaar)

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

De verwachting is dat het aantal gelanden projecten (= bedrijven die zich in Brabant hebben gevestigd of zijn uitgebreid met betrokkenheid van BOM) dit jaar niet behaald zal worden. De stand van eind juni 2023 is dat er 4 in Brabant gelande bedrijven zijn. Dit houdt concreet in dat het aantal nieuwe vestigingen en uitbreidingen lager zal zijn dan verwacht. Een gebrek aan ruimte, onmogelijkheid om aan te sluiten op het energienetwerk en de moeilijkheid om nieuwe vergunningen te krijgen speelt hierin een grote rol.  

Wat gaan we daarvoor doen?

Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur

Terug naar navigatie - Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:


•    Provincie Noord-Brabant scoort gemiddeld op de Brede Welvaartsindicator (BWI in 2021)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Bij de op te stellen uitvoeringsagenda Economie 2024-2027 gaan we bezien hoe we deze indicator beter kunnen invullen omdat Rabo research niet meer de ranking van 1 tot 12 voor de provincies hanteert en omdat de CBS monitor Brede Welvaart door het Rijk wordt gehanteerd. 

Op dit moment schoort de Provincie Noord-Brabant gemiddeld op de indicator. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

- I.v.m. afhankelijkheid derden geldt voor subsidiebeschikkingen m.b.t. MKB, Innovatiecoalities, campussen, Talentontwikkeling en DataEconomie dat het onzeker is of (alle) subsidiebeschikkingen nog in 2023 gerealiseerd kunnen worden of dat deze doorschuiven naar begin 2024.  

-- GCC; Ontwikkelingen rondom GCC zijn op dit moment nog onzeker. In oktober wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Op dit moment is er € 1 mln. In de begroting geraamd voor GCC en is er nog € 1 mln. In de knelpuntenbuffer opgenomen. Bij de slotwijziging zullen wij de begroting hiertoe aanpassen. 

- Europese Programma's/MIT; M.b.t. Europese programma's en MIT gaan we v.w.b. cofinanciering (Europese) programma's uit van de subsidieplafonds van de opengestelde regelingen. De daadwerkelijke (beschikkingen van deze) projecten kunnen natuurlijk lager uitvallen of later plaatsvinden ook hierbij zijn we afhankelijk van derden. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 72.704 27.325 100.029
Baten 8.084 25.650 33.734
Saldo baten en lasten 64.620 N 1.675 N 66.295 N