Programma 2 Ruimte en wonen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma ligt grotendeels op koers. De maatschappelijke opgaven doen beroep op de beperkte ruimte in Brabant. Samen met een breed netwerk van partners werken we als provincie in opdracht van het Rijk aan het ruimtelijk voorstel van Brabant. Een integraal aanbod dat laat zien hoe we als Brabant de opgaven van het Rijk verbinden aan onze Brabantse ambities, wat daarin mogelijk en haalbaar is en welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden. Het ruimtelijke voorstel, voorzien in oktober 2023, zal eind dit jaar leiden tot een ruimtelijk arrangement met daarin afspraken tussen Rijk en provincie (zie statenmededeling voortgang ruimtelijk voorstel).
Naast de opgave in het landelijk gebied, de klimaat en energieopgave is ook de verstedelijkingsopgave een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke puzzel. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwikkelperspectief en de 1e uitvoeringsafspraken NOVEX Stedelijk Brabant. In het BO-Leefomgeving van 13 juni 2023 is ingestemd met het eindconcept van het ontwikkelperspectief. Partijen pakken nu de uitvoering op in gezamenlijke uitvoeringsagenda’s van provincie, Rijk, waterschappen en stedelijke regio’s (zie statenmededeling Ontwikkelperspectief NOVEX Stedelijk Brabant). Samen met gemeente en Rijk uitvoering gegeven aan concrete gebiedsopgaves zoals Eindhoven XL en ’t Zoet in Breda, maar ook aan de ontwikkeling van gebieden in andere gemeenten. Zo hebben Moerkdijk, Waalwijk, Oss en Tilburg een bijdrage vanuit het Rijk gekregen voor de versnelling van de realisatie van in totaal 2.452 woningen.
We geven uitvoering aan de in maart afgesloten regionale woondeals. In deze regionale woondeals is door GS samen met gemeenten, Rijk en andere partijen de provinciale woningbouwopgave vertaald naar concrete locaties en afspraken over de versnelde uitvoering van de woningbouw. Ook ondersteunen we gemeenten via de regeling Flexpool wonen met als doel om woningbouwplannen sneller te kunnen verwerken. Tevens ondersteunen we initiatieven voor collectieve woonvormen en zetten we in op het realiseren van flexwoningen. Ondanks de inspanningen blijft de opgaven onverminderd groot en zal voor 2023 de gewenste toename van het woningaanbod helaas niet gehaald worden.
Ten aanzien van werklocaties wordt gewerkt aan de verduurzaming van bedrijventerreinen via het project Grote Oogst. Inmiddels zijn voor 12 bedrijfsterreinen plannen van aanpak opgesteld. Onze inzet is om op basis van de ervaringen bij de betrokken bedrijfsterreinen de inzet op verduurzaming verder verbreden naar meer bedrijventerreinen. Ook heeft aanpassing van de interim gegevensverordening plaatsgevonden om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken (zie Statenvoorstel PS 27/23).
De onherroepelijke uitspraak door de RvS over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) wordt niet eerder dan oktober verwacht. De besluitvorming over het vervolg naar aanleiding van deze uitspraak wordt voorgelegd aan de Staten. De middelen voor GOL worden op dit moment doorgeschoven (zie memo gedeputeerde).
Tot slot is na opwerking in 2022 het Beleidskader Leefomgeving aangeboden aan PS en is door GS het ontwerp beleidskader Wonen en Werken vastgesteld. De vaststelling van beide beleidskaders is voorzien in de tweede helft 2023. 
De uitvoering van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 1.0 (BOS) gaat onverminderd verder, en vraagt dat we steeds blijven inspelen op een aantal onzekerheden die verbonden zijn aan de landelijke beleidsontwikkeling. Zo wordt er vanuit het staande stikstofbeleid actief bijgedragen aan de beleidsontwikkeling die plaatsvindt naar aanleiding van de bevindingen uit de natuurdoelanalyses, die aantonen dat huidige beleidsinzet niet voldoende is. Deze beleidsinzet wordt (mede) verankerd in het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Het gaat hierbij juist ook om daadwerkelijke depositieverlaging.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren van omgevingskwaliteit

Terug naar navigatie - Verbeteren van omgevingskwaliteit

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

 • Werkend stelsel om wettelijke taken, zoals beoordeling van ruimtelijke plannen, onder de Omgevingswet uit te kunnen voeren.

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag

Terug naar navigatie - Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

 • Toename woningvoorraad: in de periode 2022 t/m 2030 worden – in lijn met de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) -119.500 woningen (ca. 13.250 per jaar) aan de voorraad toegevoegd, waarvan: 
  • 36.000 sociale huurwoningen (ca. 4.000 per jaar)
  • 43.750 middeldure huur- (< € 1.000,-) en betaalbare koopwoningen, onder de NHG-grens van ≤ € 355.000 (ca. 4.850 per jaar). 
 • Zorgvuldige inpassing van nieuwe woonruimte: gemiddeld genomen wordt ca. 70% van de jaarlijkse woningbouw (toevoeging aan de woningvoorraad) op binnenstedelijke locaties gerealiseerd. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn 13.850 woningen aan de Brabantse voorraad toegevoegd, het hoogste niveau in 25 jaar. Dit jaar laten de groeicijfers een minder rooskleurig beeld zien. De inschatting voor 2023 komt uit op een (netto) groei van de voorraad met ca. 11.000 woningen. De oorzaken zijn divers, waaronder bouw- en energieprijzen, renteontwikkelingen, de stikstofproblematiek, etc.. Ondanks het minder rooskleurige beeld blijven we ons inspannen om de benodigde woningbouwaantallen te halen. Dit doen we bijvoorbeeld doorprogrammeringsafspraken te maken over (betaalbare) woningbouw en het stimuleren van extra flexwoningen.    

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties

Terug naar navigatie - Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

 • Ontwikkeling van werklocaties 

Per regio/Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) komen we tot een afsprakenkader om de vraag naar en aanbod van werklocaties/bedrijventerreinen in evenwicht te brengen en te houden. Vraaggericht ontwikkelen maakt daarvan deel uit. 

 • Verduurzamen van werklocaties 

13 bedrijventerreinen, waar maatregelen worden genomen betreffende de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie (grote “oogst”) 

 • Versterken campussen 

Positie van campus in ecosystemen te versterken en daarmee toename van bedrijvigheid en aantal werknemers: 

  • Aantal bedrijven: 2023 > 2022
  • Aantal werknemers: 2023 > 2022 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Veel van de prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee geeft dat ook onzekerheden ten aanzien van de (timing van) uitputting van budgetten. Voorbeelden hiervan zijn de uitnutting van de regelingen Flexpool stimulering woningbouw en de regeling Collectieve wooninitiatieven (beiden afhankelijk van aanvragen), de uitgaven voor Werklocaties en de invoering omgevingswet.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
2. Ruimte en wonen Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 69.954 -37.499 32.455
Baten 30.834 -19.402 11.432
Saldo baten en lasten 39.120 N 18.097 V 21.023 N