Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Inleiding

Het programma ligt op koers. Begin van het jaar is door PS het beleidskader Levendig Brabant 2030 vastgesteld en voorzien we in het najaar 2023 op basis hiervan de uitvoeringsagenda 2024-2027 vast te stellen. Hierin worden tevens de afspraken en keuzes uit het nieuwe bestuursakkoord 2023-2027 verwerkt. Ondertussen wordt op basis van het beleidskader en de vigerende uitvoeringsagenda 2023 uitvoering gegeven aan het programma. Zo loopt de pilot Levendig Brabant, waarbij we in 2023 kleinschalige initiatieven ondersteunen die invulling geven aan de accenten uit het nieuwe beleidskader.

V.w.b. de professionele kunsten wordt op basis van de begin dit jaar vastgestelde uitgangspunten (zie statenmededeling) de regeling voor de nieuwe kunstplanperiode 2025-2028 opgesteld. De regeling wordt eind dit jaar opengesteld. Daarnaast gaan we de komende periode de overige financieringsinstrumenten voor Cultuur herijken, zoals de impulsgeldenregeling en bezien hoe het instrumentarium voor projectsubsidies na 2023 vorm kan krijgen. De verwachting is dat het instrument dat de Impulsgeldenregeling opvolgt in de 2e helft van 2024 opengesteld wordt. Op basis van motie 64A-2021 is in mei 2023 besloten de Brabantse bibliotheken een extra impuls te geven t.b.v. 2023 en 2024 voor de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke bibliotheektaak (zie memo gedeputeerde). 

We brengen cultuurhistorische waarden en kenmerken in bij het in opwerking zijnde ‘Ruimtelijke voorstel’. We ondersteunen het behoud van erfgoed via jaarlijkse restauratieregeling, maar ook met een bijdrage aan de restauratie van kerkorgels zoals in Breda en Oirschot (zie nieuwsbericht) en het mogelijk maken van de herontwikkeling van Kasteel Gemert (zie statenmededeling). Ook is in het 2e kwartaal van 2023 besloten tot het ondersteunen van het Project Care 2.0 Verbindend Verleden Vandaag. Het project helpt mensen de historische lagen in hun leefomgeving te ontdekken en biedt bewoners en bezoekers meer beleving van het Brabantse cultuurlandschap (zie nieuwsbericht). Daarnaast investeert de provincie vanuit de verhaallijn Bevochten Brabant in 2023 opnieuw in een Brabantbreed programma rondom de viering van 80 jaar vrijheid 2024-2025 om het herinneren en herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding bij een breed publiek onder de aandacht te brengen (zie nieuwsbericht). Tevens hebben we in samenwerking met programma Energie bijgedragen aan de oprichting van een adviesloket energie om procesbegeleiding te bieden aan eigenaren die hun monument willen verduurzamen (zie memo gedeputeerde). 

V.w.b. Sport ondersteunen we via de regeling ‘Stimulans voor Bewegen’ kleinschalige projecten, die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm. Tevens ondersteunen we 15 gemeenten die op een innovatieve manier de openbare ruimte beweegvriendelijker in willen richten (zie nieuwsbericht).

Tot slot wordt via Visit Brabant de campagne Brabant Dichterbij gecontinueerd met als doel om de levendigheid van Brabant nog verder te vergroten door meer bezoekers naar Brabant te trekken (zie site). 
In de eerste bestuursrapportage 2023 is aangegeven dat op basis van de nulmeting de indicatoren en streefwaarde vanuit het nieuwe beleidskader verder zouden worden uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking zijn nu bij deze bestuursrapportage het merendeel van de streefwaarden benoemd. Voor een aantal (aangegeven met PM) zal de streefwaarde medio 2024 bekend zijn.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een passend aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van een passend aanbod

Omschrijving (toelichting)

Het aanbod van de producten en diensten van de vier sectoren sluit in 2030 aan op de behoeften van Brabanders, buitenlandse werknemers en (inter)nationale bezoekers. Het aanbod draagt ertoe bij dat Brabant een aantrekkelijke en fijne plek is om te wonen en te werken.  

Indicatoren: 

•    Het aantal bezoekers van activiteiten en locaties van de vier sectoren in vergelijk met andere provincies in Nederland (streefwaarde beter dan de huidige 7e plaats t.o.v. andere provincies,)
•    Tevredenheid van inwoners met het aanbod van cultuur (score hoger dan of gelijk aan huidige score 7,2). 
•    Tevredenheid Sport: aandeel inwoners dat tevreden is (streefwaarde beter dan huidige 4e plaats t.o.v. andere provincies)
•    Tevredenheid van meerdaags internationaal bezoek (streefwaarde: beter dan huidige 3e plaats t.o.v. andere provincies)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van inclusief aanbod

Terug naar navigatie - Bevorderen van inclusief aanbod

Omschrijving (toelichting)

Voor doelgroepen die nu nog niet of onvoldoende worden bereikt is er een passend aanbod van de vier sectoren.  

Indicatoren: 

  • Oplevering kwalitatieve rapportage in hoeverre binnen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd wordt omgegaan met inclusief aanbod (streefwaarde: tweejaarlijks oplevering). 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Terug naar navigatie - Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Omschrijving (toelichting)

De vier sectoren zijn vitaal en hebben voldoende ruimte en mogelijkheden om te vernieuwen. Daarmee sluiten we aan op het innovatieve profiel van Brabant.  

Indicatoren: 

•    Omvang van banen en bedrijven in creatieve industrie in Brabant (streefwaarde: beter dan 3e plaats t.o.v. andere provincies, huidige waarde 3e plaats).
•    Oplevering rapportage naar de vitaliteit en vernieuwingskracht van instellingen van de vier sectoren (streefwaarde tweejaarlijks oplevering).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Terug naar navigatie - Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

Jongeren worden breed gestimuleerd om kennis te maken en deel te nemen aan het cultuur, erfgoed, sportaanbod. Toptalenten dragen bij aan de vernieuwing van het aanbod en krijgen kansen om zich te ontwikkelen in hun eerste stappen naar een beroepspraktijk. 

Indicatoren: 

•    Deelname jongeren: Participatiegraad onder jongeren (16-29) sport (streefwaarde hoger dan Nederlands gemiddelde van 69,1%, nu 68,6%).
•    Participatiegraad onder jongeren voor cultuur, erfgoed (streefwaarde PM, nog geen data beschikbaar, uitkomst onderzoek is in 2024 voorzien).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Terug naar navigatie - Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren: 

  • •    Beweegrichtlijn: Het aandeel van de Brabantse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. (streefwaarde: meer dan 75% in 2030, (49,3% in 2020))
    •    Waardering maatschappelijk belang cultuur en erfgoed: De mate waarin Brabanders aangeven cultuur en erfgoed van belang te vinden voor de samenleving (hoger dan huidige score van 79%).
    •    Onderhoud rijksmonumenten: Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens de jaarlijkse monumentenmonitor. (streefwaarde: lager dan huidige 18%). 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Onzekerheden betreffen met name de uitnutting van subsidieregelingen, aangezien de realisatie wordt bepaald door de (timing van) van de subsidieaanvragen. Daarnaast is er onzekerheid mbt het al dan niet in 2023 besteden van de resterende middelen voor certificaten van Gogh. E.e.a. is afhankelijk van de nog in te dienen subsidieaanvraag.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 68.787 -6.568 62.219
Baten 1.079 -276 803
Saldo baten en lasten 67.708 N 6.292 V 61.416 N