Programma 1 Bestuur en veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De uitvoering van het programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers. Gedurende het jaar 2023 wordt gewerkt aan de totstandkoming van het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur en de bijbehorende uitvoeringsagenda vanuit de startnotitie Toekomstbestendig Bestuur. Door Provinciale Staten is medio 2022 besloten om de besluitvorming te verplaatsen naar de nieuwe bestuursperiode. Met betrekking tot de inhoud van het beleidskader zijn we in gesprek met gemeenten, regio’s en waterschappen. Ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is contact, om zo de verbinding te kunnen leggen met de Actieagenda Sterk Bestuur.
Met de zekerheid dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd, kan in de komende periode het participatiebeleid worden uitgewerkt. Dit is onderdeel van het eerdergenoemde beleidskader.
Vanuit het initiatiefvoorstel ‘Kind en democratie’ worden dit jaar verschillende instrumenten ingezet en ontwikkeld om jongeren meer te betrekken bij de democratie. We zijn aan de slag met de uitwerking van de suggesties van de generatietoets uit het manifest van de Young Professionals Brabant dat eind 2022 werd aangeboden. Ook wordt begin november 2023 de derde Brabantse Jongerentop georganiseerd.

In het tweede kwartaal van 2023 hebben we verder gewerkt aan het bevorderen van de brede welvaart in Brabant. Onder andere door het vergroten van inzicht in brede welvaart en hoe inwoners van Noord-Brabant zelf kijken naar hun brede welvaart: hoe mensen de kwaliteit van hun leven en leefomgeving waarderen. Onderzocht is hoe Brabanders de eigen brede welvaart beoordelen in het hier en nu en wat daarop van invloed is. Ook is onderzocht wat zij belangrijk vinden voor de verbetering van de brede welvaart in hun regio en welke zorgen zij zich maken voor de nabije toekomst. Verder is gekeken naar de mate waarin zij zelf bereid zijn om dingen anders te doen ter versterking van de brede welvaart. Wat is hun actiebereidheid (op thema’s) en hoe gaan ze om met veranderingen? Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 10 duizend Brabanders van 18 jaar en ouder in het najaar van 2022. Het genereren van deze verdiepende inzichten vanuit het perspectief van onze inwoners is belangrijke input voor verdere publieke beleidsvorming en gesprek met bestuurders en beleidsmakers op regionaal en gemeentelijk niveau. Verder zijn we in het tweede kwartaal officieel met het Praktijknetwerk Brede Welvaart van start gegaan. Op 4 juli jl. vond de eerste kennissessie plaats over ”brede welvaart wat is het en waar begin je”. Voor deze kennissessie hebben zich meer dan 65 deelnemers aangemeld, gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers. Als toevoeging op deze kennissessies organiseren we in het najaar (6, 7, 8 en 9 november) de Week van Brede Welvaart. Dat doen wij niet alleen maar samen met onze partners met wie we het afgelopen jaar hebben samengewerkt. Er is een groot enthousiasme om dit vanuit triple helix verband te organiseren met o.a. VBG, Tilburg University, Avans en VNO NCW.
In het tweede kwartaal zijn we voor gezondheid aan de slag gegaan met het onderdeel ‘alle begrotingsprogramma’s koppelen gezondheid mee in hun beleid’ volgens het principe “Health in all Policies”. Gezondheid is een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. Daarom werken we eraan om gezondheid in alle provinciale programma's een plek te geven. We hebben per programma een verandertheorie opgesteld en zijn op basis daarvan actief aan de slag gegaan om gezondheid expliciet te verankeren in beleid en het inzicht te vergroten hoe impact wordt gemaakt op de ervaren gezondheid van de Brabander. Door deze actieve werkwijze verzilveren we de meekoppelkansen en leren we steeds bij. Concrete meekoppelkansen zijn bijvoorbeeld de pilots met Levendig Brabant en Economie over ‘beweegvriendelijke wijken’. Een pilot waar in 15 gemeenten wordt nagedacht over hoe we de openbare ruimte in wijken inrichten zodat we meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen.


Het rapport “Reflectief onderzoek naar provinciale rolneming aanpak ondermijning” blikt aan de hand van een documentenanalyse en interviews met respondenten terug op de huidige bestuursperiode wat betreft de provinciale rolneming, uitgevoerde acties en behaalde resultaten in relatie tot de bestuursopdracht Veilig en Weerbaar Brabant. Dit geeft een positief beeld. Tevens geeft het handvatten en scenario’s voor de provinciale rolneming in het tegengaan van ondermijning in de bestuursperiode vanaf 2023. De 1-meting, voortbouwend op de 0-meting uit 2018, naar de vitaliteit van de Brabantse vakantieparken is afgerond. Tot het einde van het jaar kunnen we voor dit onderwerp nog een vitaliteitsmanager inzetten. Landelijk is door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 29 juni 2023 met zijn brief aan de Tweede Kamer een brede vervolgaanpak vakantieparken, inclusief een bestuurlijk aanjager, aangekondigd. Wat betreft de Risk Factory wordt door de samenwerkende partijen onderzocht of het concept van de Risk Factory ingezet kan worden voor de doelgroep senioren en zo ja, op welke wijze. Daarnaast zou het goed zijn als het bereik van de Risk Factory wordt verbreed naar heel Brabant. Met partners wordt gekeken naar het draagvlak voor een tweede RF in Oost-Brabant.
 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Door een online social media campagne is de meldingsbereidheid positief beïnvloed. 
  • Een inmiddels beschikbaar risicotaxatietool ondermijning bedrijventerreinen met indicatoren vergroot de mogelijkheden om criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan. 
  • Uitvoeren van de handreikingen en acties uit de Brabantse norm weerbare overheid door gemeenten en provincie versterkt een weerbare overheid in Noord-Brabant (“de dijken overal even hoog"). 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Brede Welvaart incl. Gezondheid

Terug naar navigatie - Brede Welvaart incl. Gezondheid

Omschrijving (toelichting)

Verstevigen Brede Welvaart voor alle Brabanders 

 Het streven is een Brabant in goede balans waar mensen willen zijn en willen komen, waar het fijn is om te wonen en te leven. Om de voortgang inzichtelijk te maken en om te bepalen hoe Brabant ervoor staat kiezen we Brede Welvaart als maatstaf en stellen we een uitvoeringsagenda op.

Indicator

  • We stellen een uitvoeringsagenda brede welvaart op. Na vaststelling zullen indicatoren en streefwaarden worden verwerkt.

Gezondheid 

We streven naar 3 gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander in 2030.

Indicators:

  •  De Levensverwachting in als Goed Ervaren Gezondheid (LGEG, RIVM 4 jaarlijks uit GGD Volwassenmonitor). Op het moment van het vaststellen van de ambitie ‘drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander’, was de LGEG in Brabant voor het laatst gemeten in 2016. Inmiddels hanteert het RIVM een andere rekenmethode waardoor cijfers uit 2016 niet te vergelijken zijn met de nu beschikbare cijfers uit 2020. Om die reden nemen wij nu als referentiejaar 2020 voor genoemde ambitie.  In GGD-regio West-Brabant was de LGEG in dat jaar 66,3 jaar, in GGD-regio Hart voor Brabant 66,8 jaar en in GGD-regio Brabant Zuidoost 67 jaar. Brabantbreed 66,7 jaar.  
  • Alle begrotingsprogramma’s hebben met ingang van de begroting 2023 tenminste één gezondheidsindicator opgenomen in de begroting 2023 

Kwaliteit (indicator)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • In 2023 formuleren we een participatiebeleid en -verordening voor de provinciale organisatie.
  • Inwoners zijn bij tenminste zes beleids- en uitvoeringsontwikkelingstrajecten betrokken tot en met 2023.
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via bestuurlijke samenwerking in Brabant

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Omschrijving (toelichting)

Indicator:

  • Eind 2023 kunnen we minstens 75% van de Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen als ‘voldoet’ beoordelen en is er geen die een ‘voldoet niet’ heeft gekregen. (Beoordelingen: voldoet / voldoet gedeeltelijk / voldoet niet

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Ten aanzien van interbestuurlijk toezicht op informatie- en archiefbeheer krijgt in ieder geval één gemeente het oordeel ‘Voldoet niet’. De toezichtontvangster heeft niet uiterlijk 15 juli het gevraagde informatiearrangement aangeleverd. Na afstemming met IBT heeft de betreffende gemeente ervoor gekozen om eerst te investeren in het op orde brengen van haar informatiehuishouding, en volgend jaar alsnog toezichtinformatie aan te leveren.
Vanwege de vluchtelingencrisis, is de druk op de gemeenten groot om te kunnen voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. De taakstelling is het afgelopen jaar enorm toegenomen en blijft de komende tijd hoogstwaarschijnlijk onverminderd hoog. Voor Omgevingsrecht geldt dat nog niet alle gemeenten een definitieve beoordeling hebben ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet “Voldoet” meer dan 75% van de gemeenten, echter drie gemeenten krijgen het oordeel: “Voldoet niet”. Deze gemeenten worden daardoor onder actief toezicht geplaatst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

•    Eind 2023 loopt het huidige bestuursakkoord af en daarmee ook de uitvoeringsagenda Brede Welvaart. Vanwege de onzekerheid dat er momenteel nog geen nieuw bestuursakkoord is verwachten we niet voor eind 2023 een nieuwe uitvoeringsagenda te hebben.
•    De hoogte van de uitgaven in verband met de nog lopende bestuursovereenkomsten met gemeente Halderberge en gemeente Steenbergen zijn mede afhankelijk van grondverkopen in 2023 op basis waarvan aan de gemeenten vergoedingen worden uitgekeerd en daarmee onzeker.
•    In de begroting 2023 is, in afwachting van nadere uitwerking, een bijdrage gereserveerd van € 1,5 mln. aan IPO voor tegemoetkoming Zeeland in het verdeelmodel provincies zoals deze nu geldend is. Over voorwaarden en duur van deze bijdrage hebben we via het IPO bestuur bezwaren geuit en daarom worden deze middelen momenteel aangehouden. We zijn met Zeeland in gesprek over deze tegemoetkoming.
•    Bij het huidige (demissionaire) kabinetsbeleid blijft onverminderd een grote financiële onzekerheid voor gemeenten voor het jaar 2026 en latere jaren. Voor het toezicht op de gemeentebegroting 2024 (per einde 2023) kan dit invloed hebben op de uitvoering en intensiteit van de rol van het financieel toezicht

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
1. Bestuur en veiligheid Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 27.870 -4.379 23.491
Baten 2 - 2
Saldo baten en lasten 27.868 N 4.379 V 23.489 N