Programma 7 Landbouw en voedsel

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze Burap staat meer dan in de periodes hiervoor- in het teken van een veehouderijsector die momenteel en in de afgelopen periode een pas op de plaats maakt in afwachting van vooral landelijke besluitvorming. Ook voor de afgelopen periode gold dat vergunningverlening in de veehouderij niet mogelijk was, dat de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) en LBV+ (piekbelastingsregeling) nog niet duidelijk waren, dat er nog onduidelijkheid was over het wel of niet komen van een Landbouwakkoord.
Het maakt dat veehouders besluitvorming over de toekomst oprekken en uitstellen. Dat zien we in een aantal maatregelen en indicaties terug, zowel bij innovaties in stallen als ook bij het besluit om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw als ook bij de aanvragen VAB Impuls.
Inmiddels zijn de LBV en LBV+-regeling van start gegaan. Dit biedt voor de betreffende boeren duidelijkheid.  

Tegelijkertijd worden er volop vorderingen gemaakt op allerlei andere terreinen waar de provincie een bevorderende rol heeft: van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, de bedrijvigheid van (de verwerking van) nieuwe eiwitten, tot het opstarten van een groot project op het gebied van real time meten en monitoren, het geven van omschakeladviezen en inspiratiebedrijven biologische landbouw, innovaties samen met de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant; maar ook met de Brabantbrede samenwerking op innovatie die we samen met onze partners als AgriFood Capital, Brainport, REWIN en de BOM vormgeven en op het gebied van onderwijs.
Daarnaast hebben we in deze periode vorm en inhoud gegeven aan een innovatie-samenwerking met 6 zandprovincies op het gebied van innovatieve stalsystemen, voer- en managementmaatregelen en mestbewerking en –toepassing.
We hebben in de afgelopen periode een provinciaal team ingericht dat veehouders gaat begeleiden die overwegen om mee te gaan doen met de LBV of LBV+.

In deze Burap hebben we besloten om de indicator: Areaal landbouwgrond (ha) met een positieve bijdrage aan de kwantiteit en kwaliteit van het water- en bodemsysteem te wijzigen.
Dit omdat we onze ambitie op een andere eenheid hebben geformuleerd (aantallen deelnemers) en wij op deze indicator geen invloed hebben. Veel maatregelen die bijdragen aan de water- en bodemkwaliteit zijn niet terug te rekenen naar hectares. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het meest duurzaam en circulair in Europa

Terug naar navigatie - Het meest duurzaam en circulair in Europa

Indicatoren
•    Verhouding tussen de bewerkte mest en de gewasbehoefte in Nederland (verhouding naar een waarde, op basis van fosfaat (P2O5)

Streefwaarden nulmeting 2023 2030
Verhouding naar waarde (1,09) 2020 - Verhouding lager dan 1

•    Stikstof- en fijnstof emissie veehouderij in Brabant 

Streefwaarden nulmeting 2023
Kton fijnstof per jaar 1,7 kton (2021) dalend
Kton fijnstof per jaar 15,3 kton (2019) dalend

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

Terug naar navigatie - Economisch toonaangevend zijn binnen Europa

 

Indicatoren: 
•    Aantal startups in landbouw en voedsel en op cross-overs met high tech 

Streefwaarden nulmeting 2023
aantal 5-7 (2021) 25

•    Vestiging nieuwe bedrijven en/of bovengemiddelde groei van bestaande bedrijvigheid in de high tech agrofoodsector / aantal toonaangevende bedrijven  

Streefwaarden nulmeting 2022 2023
aantal 2 à 5 (2021) Substantiële groei Substantiële groei

•    Instroom jongeren in agrifood onderwijs (relatieve toename instroom)

Streefwaarden nulmeting 2023
Relatieve toename instroom 4.300 (2020-2021) Substantiële groei

•    Ontwikkeling van bedrijvigheid in nieuwe eiwitten in aantallen bedrijven en werknemers (5% groei per jaar) 

Streefwaarden nulmeting 2023
Groei per jaar 45 (2022) 5%

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Terug naar navigatie - Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030

Indicatoren: 
•    Aantal natuurinclusieve boeren 

Streefwaarden nulmeting 2022 2023 2030
aantal 80 ( 2021) 139 150 500

•    Areaal biologische landbouw (ha) (15% van het agrarisch areaal 

Streefwaarden nulmeting 2023 2030
Agrarisch areaal 2,8% (2020) 3,5% 15 % (circa 25.000 ha)

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

•    Sinds het begin van 2022 werkt de provincie aan de ambitie Biologisch. We stimuleren omschakeling onder andere via omschakeladviezen, de ambitie op dat vlak wordt gehaald. Het duurt ongeveer 2 á 3 jaar voordat agrariërs zijn omgeschakeld en dus ook zo lang voordat we dit terug kunnen zien in de cijfers ten aanzien van het biologische areaal. Eind 2022 was 2,82 % van de gronden in Brabant biologische landbouwgronden. Hiervan is 2,18 % gecertificeerd en 0,64% in omschakeling. (https://www.brabantinzicht.nl). Cijfers 2023 zijn nog niet bekend. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken gemeenschapsinclusief

Terug naar navigatie - Versterken gemeenschapsinclusief

Indicatoren: 
•    Gemiddelde waardering burgers voor de agrifoodsector in Brabant (op niveau of verbetering van waardering)

Streefwaarden nulmeting
(landelijk niveau)
2023
Gemiddelde waardering schaal van 1-7 5,01
(2020)
Op niveau of verbetering

•    Percentage Brabanders met zorgen over de gezondheid in relatie tot de veehouderij (afname percentage)

Streefwaarden Nulmeting 2023
Percentage 3% (2020) Afname

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

•    Er zijn nog geen cijfers van 2023 bekend. 
•    Er is een stijging te zien in het percentage naar 5% (2022) (bron GGD)
Dit kom met name door:
o    Actualiteit stikstofproblematiek en de media aandacht die het heeft gekregen. 
o    Langdurig aanhoudende vogelgriep en overdraagbaarheid naar andere dieren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Onzekerheden in de uitgaven t.a.v. Brabants bodem, innovatieve Stallen, circulaire economie en agrofood i.v.m. samenwerkingen dan wel initiatieven van externe partners op het gebied van innovatie, NPLG en betrekking hebbende op de rijksbijdrage. Hiernaast is de uitnutting van subsidieregelingen zoals die gelieerd zijn aan Europese fondsen afhankelijk van de aanvragen en moment van beschikken. Derhalve betreft ook dit een onzekerheid voor 2023.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
7. Landbouw en voedsel Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Lasten 39.885 -16.957 22.928
Baten 24.962 -14.698 10.264
Saldo baten en lasten 14.923 N 2.259 V 12.664 N