Algemeen financieel beleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma, ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het Rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi op de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd en bijdragen aan een sluitende begroting.
De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de beleggingsopbrengsten uit de immunisatieportefeuille. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten
De begroting kent naast de 10 programma's en de algemene dekkingsmiddelen nog een aantal centrale posten zoals de overhead, de post onvoorzien en een aantal nog niet aan de programma's toegedeelde stelposten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Algemeen financieel beleid Begroting t/m wijz. 3 Wijziging 4 Begroting t/m wijz. 4
Algemene dekkingsmiddelen 693.105 V 73.980 V 767.085 V
Lasten 6.074 -162 5.912
Baten 699.178 73.818 772.996
Overhead, Vpb en stelposten 164.297 N 21.651 V 142.646 N
Lasten 164.297 -21.651 142.646
Baten - - -
Mutaties in reserves 170.284 V 188.751 N 18.467 N
Stortingen 493.794 100.590 594.384
Onttrekkingen 664.078 -88.161 575.917
Saldo 699.091 V 93.120 N 605.971 V