Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2023. Deze rapportage is opgezet als een afwijkingenrapportage. In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties in de eerste helft van 2023 en lichten we afwijkingen nader toe. 
Per programma geven we het verloop van de doelstellingen en prestaties weer, waarbij afwijkingen (stoplichtkleur ‘oranje’, of ‘rood’) van de planning nader worden toegelicht. Voor doelstellingen en/of prestaties die op koers liggen (stoplichtkleur ‘groen’) is het uitgangspunt dat geen toelichting vereist is. Drie prestaties/doelstellingen hebben om uitlopende gegronde redenen geen stoplichtkleur meegekregen (‘stoplichtkleur grijs’). In deze Bestuursrapportage wordt toegelicht om welke doelstellingen/prestaties het gaat en wat hiervan de reden is.
In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen: 

  •  Wat willen we bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren;
  • Wat gaan we daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output indicatoren;
  • Wat mag het kosten? Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v. deze bestuursrapportage.