Sitemap

Bestuursrapportage I- 2022 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 6
Algemene voortgang van het programma Blz. 7
Wat willen we bereiken? Blz. 8
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 9
Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is Blz. 10
Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 11
Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid Blz. 12
Brede Welvaart Blz. 13
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie Blz. 14
In de begroting van 2023 worden voor gezondheid indicatoren opgenomen waarover in de S&V documenten wordt gerapporteerd Blz. 15
In 2022 lanceren we een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant Blz. 16
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 17
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 18
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 19
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 20
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 21
We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet Blz. 22
We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht Blz. 23
Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht Blz. 24
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 25
Financieel overzicht Blz. 26
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 27
Algemene voortgang van het programma Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Verbeteren van omgevingskwaliteit Blz. 30
Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand Blz. 31
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 32
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 33
Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof Blz. 34
Versnellen van de woningbouw Blz. 35
Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen Blz. 36
Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 37
Stimuleren van nieuwe woonvormen Blz. 38
Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties Blz. 39
Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel Blz. 40
Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie Blz. 41
Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen Blz. 42
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 43
Financieel overzicht Blz. 44
Programma 3 Water en bodem Blz. 45
Algemene voortgang van het programma Blz. 46
Wat willen we bereiken? Blz. 47
Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid. Blz. 48
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 49
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 50
Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem. Blz. 51
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 52
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 53
Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast zo veel mogelijk Blz. 54
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 55
Grondwaterontrekkingen Blz. 56
Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden. Blz. 57
Schoon grondwater Blz. 58
Schoon oppervlaktewater Blz. 59
Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit. Blz. 60
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 61
Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs Blz. 62
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 63
Financieel overzicht Blz. 64
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 65
Algemene voortgang van het programma Blz. 66
Wat willen we bereiken? Blz. 67
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 68
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 69
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 70
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 71
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 72
Herstel van de biodiversiteit Blz. 73
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 74
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 75
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 76
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 77
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 78
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 79
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 80
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 81
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 82
Gezondheidswinst door schonere lucht Blz. 83
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 84
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 85
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 86
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 87
Financieel overzicht Blz. 88
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 89
Algemene voortgang van het programma Blz. 90
Wat willen we bereiken? Blz. 91
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 92
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 93
Een impuls in digitalisering Blz. 94
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 95
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 96
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 97
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 98
Leren en ontwikkelen Blz. 99
Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent Blz. 100
Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities Blz. 101
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 102
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 103
Continueren van investeringsbevordering Blz. 104
Stimuleren van de internationale handel Blz. 105
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 106
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 107
(Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten Blz. 108
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 109
Financieel overzicht Blz. 110
Programma 6 Energie Blz. 111
Algemene voortgang van het programma Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 114
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave Blz. 115
In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd. Blz. 116
Regionale Energie Strategieën Blz. 117
Verminderen emissies broeikasgassen Blz. 118
Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 119
We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed Blz. 120
Mobiliteit Blz. 121
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 122
Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen Blz. 123
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 124
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 125
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 126
Financieel overzicht Blz. 127
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 128
Algemene voortgang van het programma Blz. 129
Wat willen we bereiken? Blz. 130
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 131
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 132
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 133
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 134
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 135
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 136
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 137
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 138
Uitvoeringsagenda mest Blz. 139
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 140
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 141
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 142
Financieel overzicht Blz. 143
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 144
Algemene voortgang van het programma Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 147
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 148
Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit Blz. 149
Data, digitalisering en Smart Mobility Blz. 150
We gaan voor veilige mobiliteit. Blz. 151
Sociale veiligheid Blz. 152
Verkeersveiligheid Blz. 153
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit. Blz. 154
Duurzaamheid Blz. 155
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 156
Financieel overzicht Blz. 157
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 158
Algemene voortgang van het programma Blz. 159
Wat willen we bereiken? Blz. 160
We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Blz. 161
(Snel-)fietsroutenetwerk Blz. 162
Goederencorridor Blz. 163
OV-netwerk Blz. 164
Wegennet Blz. 165
We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem. Blz. 166
Multimodaal netwerk Blz. 167
We gaan voor mobiliteit voor iedereen. Blz. 168
Toegang tot mobiliteit Blz. 169
We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit Blz. 170
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 171
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 172
Financieel overzicht Blz. 173
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 174
Algemene voortgang van het programma Blz. 175
Wat willen we bereiken? Blz. 176
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 177
Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 178
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 179
Ondersteunen van topsportevenementen Blz. 180
Ondersteunen van uniek sporten Blz. 181
Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds Blz. 182
Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh Blz. 183
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 184
Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 185
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 186
Ondersteuning van talenthubs Blz. 187
Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid Blz. 188
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector Blz. 189
Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 190
Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services Blz. 191
Voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 192
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten Blz. 193
Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten. Blz. 194
De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. Blz. 195
We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen Blz. 196
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers. Blz. 197
We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers Blz. 198
Op orde houden van de basis Blz. 199
We houden de basis op orde Blz. 200
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 201
Financieel overzicht Blz. 202
Algemeen financieel beleid Blz. 203
Inleiding Blz. 204
Financieel overzicht Blz. 205
Paragrafen Blz. 206
Bedrijfsvoering Blz. 207
Algemene voortgang van het programma Blz. 208
Wat willen we bereiken? Blz. 209
Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt Blz. 210
Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’ Blz. 211
Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden Blz. 212
Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken Blz. 213
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 214
Indicatoren Blz. 215
Bevlogenheid medewerkers in beeld Blz. 216
Goed werkgeverschap in beeld Blz. 217
Ziekteverzuim Blz. 218
Beweging en verfrissing in de organisatie. Blz. 219
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 220
Realisatie iCatcher trajecten Blz. 221
Verantwoording gebruik algoritmes Blz. 222
Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen Blz. 223
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 224
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 225
De organisatie is ‘in control’ Blz. 226
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 227
Telefonische bereikbaarheid Blz. 228
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 229
Financieel overzicht Blz. 230
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap