Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage I- 2022
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 7 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 8 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 9 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 10 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      2. Blz. 11 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      3. Blz. 12 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
     2. Blz. 13 Brede Welvaart
      1. Blz. 14 Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie
      2. Blz. 15 In de begroting van 2023 worden voor gezondheid indicatoren opgenomen waarover in de S&V documenten wordt gerapporteerd
      3. Blz. 16 In 2022 lanceren we een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) wat bijdraagt aan het versterken van brede welvaart in Brabant
     3. Blz. 17 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 18 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 19 Organiseren bestuurlijke samenwerking
      3. Blz. 20 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
     4. Blz. 21 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 22 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      2. Blz. 23 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
      3. Blz. 24 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
    3. Blz. 25 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 26 Financieel overzicht
   3. Blz. 27 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 28 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 29 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 30 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 31 Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand
      2. Blz. 32 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      3. Blz. 33 Implementeren van de Omgevingswet
      4. Blz. 34 Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof
     2. Blz. 35 Versnellen van de woningbouw
      1. Blz. 36 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
      2. Blz. 37 Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 38 Stimuleren van nieuwe woonvormen
     3. Blz. 39 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 40 Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel
      2. Blz. 41 Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie
      3. Blz. 42 Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen
    3. Blz. 43 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 44 Financieel overzicht
   4. Blz. 45 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 46 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 47 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 48 Klimaatadaptatie. Aanpassen aan klimaatverandering in alle domeinen van het provinciale waterbeleid.
      1. Blz. 49 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 50 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 51 Veilig Water. Veiligheid tegen hoogwater in het hoofdwatersysteem en het regionaal watersysteem.
      1. Blz. 52 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 53 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 54 Voldoende Water. Niet te weinig diep en ondiep grondwater en oppervlaktewater met optimale zoetwaterbeschikbaarheid en waterverdeling in geval van extreme droogte, en niet te veel oppervlaktewater, om ernstige regionale wateroverlast zo veel mogelijk
      1. Blz. 55 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
      2. Blz. 56 Grondwaterontrekkingen
     4. Blz. 57 Schoon Water. Schoon grond- en oppervlaktewater voor onze volksgezondheid en natuur, conform de normen van de Kaderrichtlijn Water; het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van diepe grondwatervoorraden.
      1. Blz. 58 Schoon grondwater
      2. Blz. 59 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 60 Vitale Bodem. Vergroten van de vitaliteit, sponswerking, resistentie tegen ziekten en natuurlijk productievermogen van de bodem voor duurzame landbouw en biodiversiteit.
      1. Blz. 61 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 62 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
    3. Blz. 63 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 64 Financieel overzicht
   5. Blz. 65 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 66 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 67 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 68 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 69 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 70 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      3. Blz. 71 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 72 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 73 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 74 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 75 Bosuitbreiding en bosomvorming
      3. Blz. 76 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
     3. Blz. 77 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 78 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 79 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 80 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 81 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 82 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 83 Gezondheidswinst door schonere lucht
      3. Blz. 84 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
     6. Blz. 85 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 86 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 87 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 88 Financieel overzicht
   6. Blz. 89 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 90 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 91 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 92 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 93 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 94 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 95 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      4. Blz. 96 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      5. Blz. 97 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 98 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 99 Leren en ontwikkelen
      2. Blz. 100 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      3. Blz. 101 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
     3. Blz. 102 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 103 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 104 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 105 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 106 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 107 Bijdragen aan campusontwikkeling
      2. Blz. 108 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
    3. Blz. 109 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 110 Financieel overzicht
   7. Blz. 111 Programma 6 Energie
    1. Blz. 112 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 114 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 115 Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave
      2. Blz. 116 In 2023 is per RES-regio 1 maatwerkoplossing voor optimaal en efficiënt gebruik van het energienetwerk gerealiseerd.
      3. Blz. 117 Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 118 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 119 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 120 We ontwikkelen een aanpak voor de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed
      3. Blz. 121 Mobiliteit
     3. Blz. 122 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 123 Ontwikkelen van een aanpak om ontwikkelingen in vraag- en aanbod van energie enerzijds en ontwikkelingen in beschikbare netcapaciteit anderzijds met en tussen diverse partijen op elkaar af te stemmen
      2. Blz. 124 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 125 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 126 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 127 Financieel overzicht
   8. Blz. 128 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 129 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 130 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 131 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 132 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen
      2. Blz. 133 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
     2. Blz. 134 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 135 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers)
      2. Blz. 136 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten
     3. Blz. 137 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 138 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten
      2. Blz. 139 Uitvoeringsagenda mest
     4. Blz. 140 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
      1. Blz. 141 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000
    3. Blz. 142 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 143 Financieel overzicht
   9. Blz. 144 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 145 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 146 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 147 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 148 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      2. Blz. 149 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
      3. Blz. 150 Data, digitalisering en Smart Mobility
     2. Blz. 151 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 152 Sociale veiligheid
      2. Blz. 153 Verkeersveiligheid
     3. Blz. 154 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 155 Duurzaamheid
    3. Blz. 156 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 157 Financieel overzicht
   10. Blz. 158 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 159 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 160 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 161 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 162 (Snel-)fietsroutenetwerk
      2. Blz. 163 Goederencorridor
      3. Blz. 164 OV-netwerk
      4. Blz. 165 Wegennet
     2. Blz. 166 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 167 Multimodaal netwerk
     3. Blz. 168 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 169 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 170 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 171 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 172 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 173 Financieel overzicht
   11. Blz. 174 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 175 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 176 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 177 Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 178 Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
      2. Blz. 179 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      3. Blz. 180 Ondersteunen van topsportevenementen
      4. Blz. 181 Ondersteunen van uniek sporten
      5. Blz. 182 Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds
      6. Blz. 183 Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh
     2. Blz. 184 Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod
      1. Blz. 185 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     3. Blz. 186 Ontwikkelen van toptalenten in Brabant
      1. Blz. 187 Ondersteuning van talenthubs
      2. Blz. 188 Ondersteuning van Team NL Centrum Zuid
     4. Blz. 189 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector
      1. Blz. 190 Doorontwikkelen van de BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering
      2. Blz. 191 Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector via business services
      3. Blz. 192 Voortzetten regeling Impulsgelden
     5. Blz. 193 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten
      1. Blz. 194 Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten.
     6. Blz. 195 De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.
      1. Blz. 196 We benutten (verbeeldings)kracht van erfgoed via 4 verhaallijnen
     7. Blz. 197 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.
      1. Blz. 198 We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers
     8. Blz. 199 Op orde houden van de basis
      1. Blz. 200 We houden de basis op orde
    3. Blz. 201 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 202 Financieel overzicht
   12. Blz. 203 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 204 Inleiding
    2. Blz. 205 Financieel overzicht
  3. Blz. 206 Paragrafen
   1. Blz. 207 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 208 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 209 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 210 Organisatieontwikkeling: Een slimme en slagvaardige provincie, opererend in samenwerking met partners en een organisatie die deze manier van werken optimaal ondersteunt
     2. Blz. 211 Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Een organisatie die klaar voor een nieuwe manier van werken, ontmoeten en reizen, passend bij de ‘nieuwe werkelijkheid’
     3. Blz. 212 Aantrekkelijk werkgeverschap: Een aantrekkelijk en modern werkgever zijn om talent voor Brabant aan te trekken en te kunnen behouden
     4. Blz. 213 Doorontwikkelen van systemen en benutten van data voor maximale ondersteuning van opgavegestuurd werken
     5. Blz. 214 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
     6. Blz. 215 Indicatoren
      1. Blz. 216 Bevlogenheid medewerkers in beeld
      2. Blz. 217 Goed werkgeverschap in beeld
      3. Blz. 218 Ziekteverzuim
      4. Blz. 219 Beweging en verfrissing in de organisatie.
      5. Blz. 220 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      6. Blz. 221 Realisatie iCatcher trajecten
      7. Blz. 222 Verantwoording gebruik algoritmes
      8. Blz. 223 Datalab als centraal punt voor vertaling van beleidsvragen naar datavragen
      9. Blz. 224 Tijdige afhandeling van facturen
      10. Blz. 225 Tijdige afhandeling van subsidies
      11. Blz. 226 De organisatie is ‘in control’
      12. Blz. 227 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      13. Blz. 228 Telefonische bereikbaarheid
    3. Blz. 229 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 230 Financieel overzicht
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap