Algemeen financieel beleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma, ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het Rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi op de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd en bijdragen aan een sluitende begroting.

De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de beleggingsopbrengsten uit de immunisatieportefeuille. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten

De begroting kent naast de 10 programma's en de algemene dekkingsmiddelen nog een aantal centrale posten zoals de overhead, de post onvoorzien en een aantal nog niet aan de programma's toegedeelde stelposten.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Algemeen financieel beleid Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 Begroting t/m wijz. 2
Algemene dekkingsmiddelen 605.791 V 134 V 605.925 V
Lasten 2.622 161 2.784
Baten 608.414 295 608.708
Overhead, Vop en stelposten 136.418 N 3.702 N 140.120 N
Lasten 136.418 3.702 140.120
Baten - - -
Mutaties in reserves 180.291 V 68.283 V 248.574 V
Stortingen 311.517 195.266 506.783
Onttrekkingen 491.808 263.549 755.357
Saldo 649.664 V 64.715 V 714.379 V