Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma Bestuur en Veiligheid ligt op koers.
Dit jaar wordt gewerkt aan de totstandkoming van het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur. Als eerste formele stap is de startnotitie Toekomstbestendig Bestuur op 22 april jl. in PS besproken. Op dit moment wordt verder gewerkt aan de inhoud voor het beleidskader waarbij we ook in gesprek gaan met de medeoverheden (gemeenten, regio’s, waterschappen), maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.  

Opnieuw is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld, nu naar 1 januari 2023. Ook de Wet versterking participatie op decentraal niveau is nog steeds niet aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat heeft tot gevolg dat vaststelling van de provinciale participatieverordening waarschijnlijk niet eerder plaatsvindt dan in 2023. Een van de pijlers uit het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur is “Responsief provinciaal bestuur”. Hoewel de formele vaststelling van de participatieverordening in PS nog enige tijd in beslag zal nemen zal het nadenken over de invulling van de pijler responsieve overheid niet stoppen. In een interactief proces gaan we na op welke wijze belanghebbenden betrokken willen worden bij provinciaal beleid en leggen we dat vast in het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur. 
In 2022 wordt, ten behoeve van het participatiebeleid, een evaluatie uitgevoerd. Het participatiebeleid (waaronder de uitkomsten van experimenten in dossiers) als geheel krijgt een plek in het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur.

De eerste Brabantse jongerentop werd gehouden op 9 november 2021. In 2022 wordt de tweede Brabantse jongerentop gehouden. Er is een digitaal magazine gemaakt met een overzicht van de resultaten en activiteiten in 2021 op het gebied van jongerenparticipatie.

Ook werken we langs drie actielijnen gestaag verder aan de uitvoering van de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant. De Riskfactory, bedoeld voor leerlingen van groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, heeft onlangs zijn deuren geopend. Op dit moment zijn we ver gevorderd met de productie van een 7-delige TV-reeks op Omroep Brabant over ondermijning. Met deze tv-serie laten we zien hoe ondermijning ons allemaal raakt. We brengen de verschillende verschijningsvormen in beeld, die aansluiten bij de beleefwereld van de Brabander. Iedere aflevering laat een ander thema zien, en maakt de Brabander bewust van de verschillende verschijningsvormen en de risico’s die gepaard gaan met ondermijnende criminaliteit; ondermijning raakt ons allemaal! Inwoners zien nut en noodzaak van het melden van mistanden en zodoende kan iedere Brabander effectief bijdragen aan een veiliger Brabant. Als onderdeel van een brede beweging tegen ondermijning ontwikkelen we momenteel, samen met Tasforce-RIEC Brabant Zeeland, een Brabantse norm weerbare overheid. Hiermee willen we stimuleren dat gemeenten en provincie komen tot een gezamenlijk basisniveau in de aanpak van ondermijning en daarmee een zogenaamd ‘waterbedeffect’ te voorkomen. Bij de totstandkoming hiervan is een aantal burgemeesters en gemeentesecretarissen geconsulteerd.

In 2022 wordt de uitvoeringsagenda Brede Welvaart uitgewerkt. We lanceren een nieuwe investeringsronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2). En voor het beleidskader Gezondheid zijn de volgende zaken in voorbereiding: uitvoeringsagenda Gezondheid (GSQ2), presentatie van de eerste versie van Brabantse gezondheidsmonitor (oktober) en organiseren we de “dag van de gezondheid”.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Indicatoren:

  • Door een online social media campagne is de meldingsbereidheid positief beïnvloed.
  • Door een risicotaxatietool met indicatoren worden de mogelijkheden vergroot om criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan.
  • Een zogenaamde Bibob-APK (een periodieke check up) stimuleert het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken rond de toepassing van de Wet Bibob door de Brabantse gemeenten.

G

De online social media campagne vindt doorlopend plaats. Het genoemde risicotaxatietool is inmiddels beschikbaar gekomen en hierover zal met stakeholders worden gecommuniceerd. Ook de Bibob-APK is afgerond.

Wat gaan we daarvoor doen?

Brede Welvaart

Terug naar navigatie - Brede Welvaart

Om de Staten meer dan nu de mogelijkheid te geven om te sturen op Brede Welvaart, rapporteren en monitoren we in onze plannings- en verantwoordingscyclus op basis van onze opgaven en stellen we jaarlijks de Staat van Brabant op.

Eind 2021 zal het beleidskader gezondheid in PS worden vastgesteld. Vervolgens worden in de uitvoeringsagenda (planning voorjaar 2022) de KPI’s uitgewerkt en hierna opgenomen in de begroting.

G

In 2022 leggen we een stevige kennis- en uitvoeringsbasis om brede welvaart zowel in de organisatie als in de regio verder te versterken. Voor het beleidskader gezondheid wordt voor 2022 en 2023 een stevige uitvoeringsbasis gelegd voor de ambitie: “3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030”.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Indicatoren:

  • Inwoners zijn bij tenminste zes beleids- en uitvoeringsontwikkelingstrajecten betrokken tot en met 2023
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via bestuurlijke samenwerking in Brabant

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Indicator:

  • Eind 2023 kunnen we minstens 75% van de Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen als ‘voldoet’ beoordelen en is er geen die een ‘voldoet niet’ heeft gekregen. (Beoordelingen: voldoet / voldoet gedeeltelijk / voldoet niet)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
1. Bestuur en veiligheid Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 Begroting t/m wijz. 2
Lasten 23.256 1.773 25.029
Baten 2 - 2
Saldo baten en lasten 23.254 N 1.773 N 25.027 N