Bedrijfsvoering

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering ligt op koers. 
Om de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan zo effectief mogelijk te kunnen realiseren, blijven we investeren in een opgavegestuurde netwerkorganisatie. Gebiedsgericht aan de slag gaan met opgaven is hierbij een belangrijk onderdeel. Met deze manier van werken organiseren we wendbaarheid in de organisatie. Daarmee zijn we in staat om in te spelen op de veranderende omgevingsvragen en tegelijkertijd kwaliteit te blijven bieden bij de uitvoering van onze kerntaken.

Via de Statenmededeling toekomstbestendige organisatie hebben we een update gegeven van de voortgang “toekomstbestendige organisatie” van Koers 2030. Hierbij hebben we informatie gegeven over de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering. 
We hebben in de afgelopen periode gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de drie thema’s die benoemd zijn onder toekomstbestendige organisatie van Koers 2030:

  • Organisatieontwikkeling: Er is een ontwikkeltraject gestart rond opgavegestuurd werken, zodat deze werkwijze nog breder in de organisatie verankerd wordt. Daarnaast wordt gewerkt aan een ontwikkeltraject rondom gebiedsgericht werken voor medewerkers en wordt verkend hoe we gebiedsgericht werken verder kunnen ontwikkelen.
  • Toekomstbestendige bedrijfsvoering: Er wordt hard gewerkt aan de ICT Transformatie. Ook wordt de mogelijkheden van datagedreven werken steeds meer benut. Zo zijn in de afgelopen maanden onder andere roadmaps opgesteld, waarin verkend is hoe per beleidsthema gebruik kan worden gemaakt van data. Daarnaast ervaart de organisatie de mogelijkheden van anders werken, ontmoeten en reizen, zonder beperkende Corona-maatregelen. Zo ervaren we nieuwe manieren van werken in de praktijk. 
    Tevens hebben we de eerste stappen gezet om de verduurzaming van het provinciale vastgoed op te pakken. Zoals in de Statenmededeling verduurzaming provinciehuis benoemd starten we daarvoor met een verduurzaming bij de renovatie van de nieuwbouw bij het provinciehuis, waarbij we deze van energielabel C naar A++ brengen. Daarnaast zullen we de verduurzaming stapsgewijs oppakken, waarbij we haalbaarheidsonderzoeken doen naar kansrijke initiatieven. De best scorende onderzoeken zullen dan nader worden uitgewerkt naar businesscases.
  • Aantrekkelijk werkgeverschap: Met het project Werken voor Brabant wordt de samenwerking opgezocht met andere Brabantse overheidsorganisatie, om zo samen een aantrekkelijk werkgever te kunnen zijn in een steeds krappere arbeidsmarkt. Daarnaast is het recruitment office inmiddels operationeel. Dat wil zeggen dat we steeds meer actief zoeken naar potentiële nieuwe collega’s, er wordt gewerkt aan het opzetten van stevigere arbeidsmarkt communicatie en we de werving zoveel mogelijk kandidaat gericht maken (bijvoorbeeld in onze vacatureteksten). 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne leiden tot diverse leveringsproblemen en prijsstijgingen. Dit kan dus leiden tot impact op de realiseren prestaties en budgetoverschrijdingen. We volgen de ontwikkelingen en daar waar mogelijk passen we ons aan om de impact te beperken. Daarnaast zien we hogere risico's rondom cybersecurity.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Bedrijfsvoering Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 Begroting t/m wijz. 2
Lasten 149.524 4.045 153.569
Baten 149.524 4.045 153.569
Saldo baten en lasten - - -