Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma
De voortgang van programma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit ligt op schema.

Het aanbod in het OV kunnen we voldoende op peil houden, dit is belangrijk voor de toekomst van het OV in het Brabantse mobiliteitssysteem. Voorzichtig begint de reiziger terug te keren naar het OV (65 % over eerste drie maanden t.o.v. periode in 2019). Hieronder valt een relatief hoog aantal studenten en daardoor blijven de reizigersopbrengsten verder achter. De onzekerheid over het terugkeren van het coronavirus blijft en er is duidelijkheid dat de beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk na 2022 niet wordt gecontinueerd. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kunnen we samen met de vervoerders snel opschalen.

Corona heeft ook effect op de aanbestedingen van aflopende concessies. Concessie West-Brabant is via een noodconcessie van 2 jaar verlengd tot medio 2025. We bekijken voor de andere concessiegebieden naar mogelijkheden om een optimaal aanbestedingsresultaat te behalen.

Ondanks de lockdowns en het veranderende reisgedrag tijdens de Coronapandemie, is het aantal verkeersslachtoffers in Brabant beperkt afgenomen en nog steeds te hoog. We blijven structureel inzetten op het verkeersveiliger maken van onze provincie, via onze pijlers gedrag (educatie, campagnes en voorlichting), infrastructuur en handhaving.  

Alhoewel de stikstofproblematiek voor specifiek onderhoudswerkzaamheden redelijk beperkt is, leidt dit wel tot vertraging waar we de onderhoudswerkzaamheden combineren met reconstructie. Hierdoor is meer incidenteel onderhoud nodig in plaats van planmatig onderhoud, dit om achterstallig onderhoud te voorkomen. We zien de druk op de onderhoudsbegroting fors toenemen door sterk oplopende prijzen vanwege de situatie in Oekraïne. In de eerste helft 2022 is het uitvoeringsprogramma KOPI herijkt.

De uitvoering van de (wettelijke) basistaken moeten we te allen tijden borgen. Daarin staan we voor een aantal (financiële) uitdagingen de komende periode. De Staten zijn over de eerste contouren van oplossingsrichtingen geïnformeerd. We moeten daarbij op zoek naar een goede balans in de driehoek van borging van de wettelijke basistaken van onderhoud provinciale wegen en OV, regionale samenwerking op het gebied van data en smart mobility en de programmering van mobiliteitsprojecten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.

Door zorgvuldig (functioneel) beheer en onderhoud dragen de rijks- en provinciale wegen maximaal bij aan een betrouwbaar mobiliteitssysteem, nu en in de toekomst:

  • De ontwikkeling in de Kwaliteitsindicator Provinciale Wegen (provinciale wegen): KPW >= vorig jaar.
  • De ontwikkeling in de klantwaardering voor de Brabantse wegen via het WOW-onderzoek (provinciale wegen): WOW >= vorig jaar.

Mate van tevredenheid onder Brabanders en Brabantse ondernemers over hun reistijd en de voorspelbaarheid van de reistijd:

  • Ontwikkeling in de OV-klantenbarometer: OV-klantenbarometer >= vorig jaar

G

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud op provinciale wegen.
Ondanks fors lagere reizigersaantallen is de afschaling van het OV-aanbod beperkt. Als de vraag naar OV daartoe aanleiding geven, kan het aanbod (binnen de financiële mogelijkheden) snel worden opgeschaald.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor veilige mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor veilige mobiliteit.

In Brabant streven we naar nul verkeersslachtoffers. Elke verkeersslachtoffer is er één te veel.

  • De ontwikkeling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal dodelijke verkeersslachtoffers (conform CBS) < vorig jaar.
  2020* 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aantal 99 91                  

* realisatie

In 2030 hebben we de helft minder verkeersongevallen dan in 2020.

  • De ontwikkeling van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel (Noord-Brabant & provinciale wegen): aantal ongevallen met lichamelijk letsel.
  2020* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aantal 1.686                    

* realisatie

De sociale veiligheid is in 2030 toegenomen ten opzichte van 2020.

  • De ontwikkeling van de OV-klantbarometer onderdeel veiligheid: OV-klantbarometer onderdeel sociale veiligheid >= vorig jaar.

O

Het aantal verkeersdoden (officiële cijfer CBS) is in 2021 uitgekomen op 91, een daling tov 2020. In het eerste kwartaal van 2022 heeft er in korte tijd een aantal ernstige ongevallen plaatsgevonden op de Brabantse wegen. Het aantal verkeersdoden ligt na de eerste 3 maanden beperkt hoger dan in dezelfde periode van 2021. Ieder slachtoffer is er één te veel, daarom is het treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen en -interventies ook zo belangrijk. We monitoren de ontwikkeling in de rest van het jaar nauwlettend, het verhogen van de verkeersveiligheid blijft onze prioriteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

Terug naar navigatie - We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.

We gaan in Noord-Brabant uit van een ten minste 50% reductie van broeikasgassen (waaronder CO2) en ten minste 50% gebruik van duurzame energie. De uitstoot van overige emissies (NOx, fijnstof) is significant afgenomen in 2030. Op grond van het Schone Lucht Akkoord is het streven om in 2030 tot een reductie te komen van 50% van de negatieve gezondheidseffecten van verkeersemissies ten opzichte van 2016:

  • Ontwikkeling emissie broeikasgassen vanuit mobiliteit uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot) (Noord-Brabant): emissie < vorige jaar.

We zorgen in Noord-Brabant dat de overlast van verkeer geminimaliseerd wordt door in te zetten op stille voertuigen en infrastructuur:

  • Ontwikkeling aantal objectief geluidgehinderden waar de wettelijke geluidnormen worden overschreden (provinciale wegen): aantal < vorig jaar.

O

Via uitvraag bij aanbestedingen dagen we de markt maximaal uit op het gebied van duurzaamheid. Door de recente prijsontwikkelingen in de markt als gevolg van de situatie in Oekraïne kan dit mogelijk onder druk te komen staan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De uitvoering wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen en onzekerheden:
•    Sterk oplopende prijzen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en mogelijke leveringsproblemen van specifieke bouwmaterialen.
•    Onzekerheid rondom (ontwikkeling van) wet- en regelgeving rondom stikstof en daarmee samenhangende vergunningverlening.
•    Het aflopen van de regeling van de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV door het Rijk na 2022. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
8. Basisinfrastructuur mobiliteit Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 Begroting t/m wijz. 2
Lasten 183.577 6.105 189.682
Baten 2.440 3.014 5.454
Saldo baten en lasten 181.137 N 3.091 N 184.228 N