Programma 7 Landbouw en voedsel

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Er is sprake van grote dynamiek binnen het werkveld Landbouw en Voedsel.?

Op nationaal niveau heeft het rijk met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Addendum op het 7e Nitraat Actie Programma (NAP) duidelijk gemaakt welke eisen aan de landbouw –ook in Noord-Brabant- worden gesteld. Hiernaast worden op Europees niveau de contouren van het Europees landbouwbeleid steeds duidelijker.

In april 2022 heeft de provincie Noord-Brabant het (provinciale) Beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld en het college stelt de Uitvoeringsagenda's Landbouw & Voedsel en Mest op. Hierin zullen bovenstaande ontwikkelingen in worden meegenomen.?

Medio 2021 is ervoor gekozen om de indicatoren van de begroting nog niet aan te passen aan het beleidskader en uitvoeringsagenda dat toen nog in voorbereiding was. Dit betekent dat na vaststelling van de uitvoeringsagenda de doelstellingen en kpi’s in BURAP-II zullen worden aangepast. Hierdoor zal er met het vooruitzicht op de nieuwe doelstellingen en kpi’s voor de laatste keer gerapporteerd worden op onderstaande indicatoren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
7. Landbouw en voedsel Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 Begroting t/m wijz. 2
Lasten 10.079 5.087 15.166
Baten 953 4.912 5.865
Saldo baten en lasten 9.127 N 175 N 9.301 N