Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Inleiding
Het programma loopt op koers. De vrijetijds-, cultuur-, erfgoed en sportsectoren hervinden zich weer na 2 zware Coronajaren. De ervaringen en tijdens Corona ontwikkelde nieuwe (digitale) mogelijkheden, worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe kader Levendig Brabant 2030. De opwerking hiervan loopt op schema: op weg naar het nieuwe kader doorlopen we een aantal fases. De afgelopen periode, in de ophaalfase, zijn diverse gesprekken gevoerd met de instellingen en experts van de vier sectoren. Daarmee is veel input opgehaald. We staan nu aan de start van de dialoogfase. Vaststelling van het kader is voorzien 4e kwartaal 2022. Zie verder statenmededeling (update Kader 2030) en www.levendigbrabant.nl.

Verder is op basis van Motie 64A/2021 inzake verbetering kwaliteit uitvoering wettelijke taak bibliotheken een extern onderzoek ingesteld. Naar aanleiding van de motie en de uitkomsten van het onderzoek wordt ingezet op structurele en incidentele verhoging (respectievelijk € 0,5 mln en € 1,5 mln) van de provinciale inzet. Zie verder statenmededeling.

In 2021 is de Nieuw Hollandse Waterlinie Unesco werelderfgoed geworden als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (samen de Hollandse Waterlinies). Voor het beheer van dit erfgoed is op 22 maart 2022 een gemeenschappelijk orgaan opgericht (zie memo gedeputeerde). Ook voor de Zuiderwaterlinie wordt op basis van het meerjarenplan gewerkt aan een duurzame samenwerkingsrelatie. Op 1 januari 2022 is daarnaast een beheersstichting opgericht voor de Zuiderwaterlinie (zie ook statenmededeling). Ook zijn in 2022 wandelingen rond kloosters gerealiseerd (kloosterommetjes), is het dependance van het archeologisch depot geopend en is een intentieovereenkomst getekend met het Noordbrabants Museum voor het opnemen van een aanvullende topcollectie (zie statenmededeling).

Op het gebied van Sport nemen we deel aan een verkenning ten aanzien van het Multi EK Wielrennen in 2025 (zie statenmededeling). De voorbereidingen van het topsportevenement Vuelta (start Utrecht-Brabant) in augustus 2022 zijn volle gang en loopt conform planning. Verder ondersteunen we vanuit de beleidslijn Uniek Sporten de ITF Wheelchair Tennis Masters 2022 in Oss. Ook is in het 1ste kwartaal van 2022 op basis van het in 2021 in samenwerking met de Provincie ingediende bid, de organisatie van Special Olympics 2024 toegewezen aan Tilburg en Breda. 

Het Leisure Ontwikkel Fonds is 2022 ingegaan met een eind 2021 herijkte investeringsstrategie. Daarmee zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van een lening van het LOF verbreed en wordt nu ingezet op meer innovatieve leisure-projecten die ontwikkeld en/of gerealiseerd kunnen worden. Verder onderzoeken we met de initiatiefnemers van de Van Gogh Homeland Experience de mogelijkheid om met betrokken gemeenten en andere partners bij te dragen aan de ontwerpfase van dit leisure-project, dat ook een relatie legt met grote maatschappelijke opgaven. Tot slot wordt door VisitBrabant gewerkt aan een nieuwe campagne ‘Brabant Dichterbij’. In het 2e kwartaal besluiten we over de bijdrage van de provincie aan de campagne. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Indicatoren:
• Gemiddelde beoordeling van Brabanders voor het totale cultuuraanbod, streefwaarde 7,3.
• % bezoekers van ondersteunde topsportevenementen dat (meer dan) tevreden is over het evenement (streefwaarde ≥80%)
• Aantal bezoekers aan Brabant (streefwaarde in 2022: ≥ 65% van (pre-Conona) niveau 2019)
• Tevredenheid van bezoekers aan Brabant (streefwaarde Net Promotor Score-score ≥13 (2019 = 13)

G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Het aanbod op het gebied van sport, cultuur, recreatie en toerisme willen we op een samenhangende, herkenbare en inspirerende wijze aan Brabanders en bezoekers laten zien.

Indicatoren:
• Waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod (≥ 6,7).
• Het aantal contactmomenten op social media voor BrabantSport (2021: 4,1 mln.; 2022: 4,4 mln.).

G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

We willen laten zien dat Brabant een plek is waar talent zich kan ontwikkelen. Hiertoe stimuleren we de ontwikkeling van culturele en sporttalenten.

Indicator:
• Percentage ondersteunde talenten dat aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de geboden ontwikkelkansen (≥80%)
• Percentage topsporters/toptalenten Brabant t.o.v. landelijk (≥16%)

G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

Terug naar navigatie - Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector

We willen de marktpositie van (startende) ondernemers in de creatieve en vrijetijdssector ontwikkelen en versterken. Wij ondersteunen organisaties en ondernemers in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en partnerships.

Indicatoren:
• Ranking aantal bedrijven en startups in creatieve sector t.o.v. andere provincies (≤ 5)
• Ranking aantal bedrijven in subsector kunsten en cultureel erfgoed t.o.v. provincies (≤ 6)
• Aandeel private financiering in Brabant Sportfonds (50% in 2022)
• Aantal bij VisitBrabant aangesloten ondernemers (≥250 in 2022)

G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Terug naar navigatie - Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten

Indicatoren:
• Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens onze jaarlijkse Monumenten-monitor niet hoger is dan het percentage van de 0- meting in 2017 (18,7%)

G

Wat gaan we daarvoor doen?

De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.

Terug naar navigatie - De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.

Indicatoren
• Verhaallijnen worden uitgedragen
• Inspiratie- en informatielagen zijn aan de CHW toegevoegd.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.

Terug naar navigatie - We werken samen met de samenleving, trekken op met andere overheden, ondernemers, eigenaren en burgers.

Indicator
• Netwerken van partijen die erfgoed beheren, ontwikkelen en ontsluiten

G

We zijn bezig de netwerken die we afgelopen jaren hebben opgebouwd te versterken en te borgen voor de toekomst. Zo is voor de Hollandse Waterlinies een gemeenschappelijke regeling opgesteld (zie memo gedeputeerde) en wordt de governance van de Zuiderwaterlinie tegen het licht gehouden (zie ook statenmededeling).

Wat gaan we daarvoor doen?

Op orde houden van de basis

Terug naar navigatie - Op orde houden van de basis

Indicatoren
• Meer efficiënte en effectieve samenwerking tussen de provinciale uitvoeringsorganisaties en het erfgoedveld.
• Toename aantal collectiestukken in Brabant Cloud en organisaties die aangesloten zijn.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Vele prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. De ook in 2022 voortdurende Coronacrises en de gevolgen daarvan geeft nog steeds veel onzekerheid wat ook gevolgen (kan) hebben voor de te behalen prestaties en uitputting van budgetten. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 Begroting t/m wijz. 2
Lasten 64.140 3.646 67.786
Baten 651 - 651
Saldo baten en lasten 63.489 N 3.646 N 67.135 N