Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage I-2024
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Programmaverantwoording
   2. Blz. 7 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 8 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 10 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 11 Aantal jonge bezoekers aan de Riskfactory
      2. Blz. 12 Cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ verzorgen voor provinciale collega’s, die nieuw binnenkomen of die waarvoor dat gezien hun taak van belang is
      3. Blz. 13 Samen met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland gesprekken voeren met gemeenten om hun fitheid tegen ondermijning te stimuleren
      4. Blz. 14 Uitvoering aanbevelingen uit het Masterplan interne weerbaarheid
     2. Blz. 15 Brede Welvaart incl. Gezondheid
      1. Blz. 16 Continue aandacht voor meekoppelkansen en monitoren voortgang op indicatoren begroting 2024
      2. Blz. 17 Doorontwikkelen van Brabantse Monitor Gezondheid
      3. Blz. 18 Organiseren dag van de gezondheid
      4. Blz. 19 Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda brede welvaart die invulling geeft aan rolneming van provincie
      5. Blz. 20 We verkennen of een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF2) haalbaar is en bij kan dragen aan het versterken van brede welvaart in Brabant
     3. Blz. 21 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 22 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 23 Formuleren provinciaal participatiebeleid
      3. Blz. 24 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      4. Blz. 25 Organiseren bestuurlijke samenwerking
     4. Blz. 26 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 27 Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht
      2. Blz. 28 We beoordelen of Gemeenten, Waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen hun wettelijke taken uitvoeren conform de wet
      3. Blz. 29 We stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren via toezicht
    3. Blz. 30 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 31 Financieel overzicht
   3. Blz. 32 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 33 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 35 Verbeteren van omgevingskwaliteit
      1. Blz. 36 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      2. Blz. 37 Realiseren stedelijke opgaven
      3. Blz. 38 Uitvoeren Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
     2. Blz. 39 Realiseren van voldoende woningen, die aansluiten op de vraag
      1. Blz. 40 Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen
      2. Blz. 41 Actualiseren van regionale afspraken over woningbouwaantallen, betaalbaarheid en doelgroepen
      3. Blz. 42 Ondersteunen van versnelling woningbouw
      4. Blz. 43 Stimuleren van nieuwe woonvormen
     3. Blz. 44 Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties
      1. Blz. 45 Actualiseren van (regionale) afspraken bedrijventerreinen
      2. Blz. 46 Faciliteren van campussen
      3. Blz. 47 Ondersteunen van verduurzaming op 12 ‘Grote Oogst’ locaties
    3. Blz. 48 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 49 Financieel overzicht
   4. Blz. 50 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 51 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 53 Voldoende Water
      1. Blz. 54 Grondwaterontrekkingen
      2. Blz. 55 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
     2. Blz. 56 Schoon Water
      1. Blz. 57 Schoon grondwater
      2. Blz. 58 Schoon oppervlaktewater
     3. Blz. 59 Veilig Water
      1. Blz. 60 Ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken
      2. Blz. 61 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      3. Blz. 62 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     4. Blz. 63 Vitale Bodem
      1. Blz. 64 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 65 Organiseren kennisuitwisseling voor agrariërs
     5. Blz. 66 Klimaatadaptatie
      1. Blz. 67 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 68 Concrete aanpak in projecten en gebieden
    3. Blz. 69 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 70 Financieel overzicht
   5. Blz. 71 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 72 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 74 Natuurnetwerk Brabant ingericht, verbonden en beheerd
      1. Blz. 75 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      2. Blz. 76 Kwaliteit van het Natuurnetwerk Brabant
      3. Blz. 77 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 78 Realisatie Faunapassages
      5. Blz. 79 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      6. Blz. 80 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
     2. Blz. 81 N2000-gebieden hersteld en versterkt
      1. Blz. 82 Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van habitattypen en soorten
     3. Blz. 83 Bossen aangelegd en gerevitaliseerd
      1. Blz. 84 Bosuitbreiding en bosomvorming
     4. Blz. 85 Biodiversiteit beschermd
      1. Blz. 86 Behouden stand van de populaties kwetsbare en bedreigde planten en dieren
      2. Blz. 87 Stoppen achteruitgang van kenmerkende soorten van het boerenland
     5. Blz. 88 Basisvoorwaarden op orde: lucht-, water- en bodemkwaliteit
      1. Blz. 89 Reductie van emissie van stikstof
     6. Blz. 90 Natuur meewegen bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen
      1. Blz. 91 Natuurinclusief ontwikkelen, bouwen en beheren
      2. Blz. 92 Opstellen plannen voor een 'Natuurinclusief Brabant'
     7. Blz. 93 Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappen
      1. Blz. 94 Aanleg en herstel van landschapselementen
     8. Blz. 95 Meer groen in de directe omgeving
      1. Blz. 96 Stimuleren vergroening van de wijk
     9. Blz. 97 Versterken van de beweging van vergroening
      1. Blz. 98 Resultaat wordt na overleg met partners bepaald
     10. Blz. 99 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 100 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 101 Externe Veiligheid
      3. Blz. 102 Gezondheidswinst door schonere lucht
      4. Blz. 103 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving.
      5. Blz. 104 Zeer zorgwekkende stoffen
     11. Blz. 105 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 106 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 107 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 108 Financieel overzicht
   6. Blz. 109 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 110 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 111 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 112 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 113 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      2. Blz. 114 Een impuls in digitalisering
      3. Blz. 115 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
      4. Blz. 116 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
     2. Blz. 117 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 118 Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 119 Inzicht in de arbeidsmarkt ontwikkelingen t.b.v. maatschappelijke transities
      3. Blz. 120 Leren en ontwikkelen
     3. Blz. 121 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 122 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 123 Continueren van investeringsbevordering
      3. Blz. 124 Stimuleren van de internationale handel
     4. Blz. 125 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 126 (Door)ontwikkelen van stedelijke innovatie districten
      2. Blz. 127 Bijdragen aan campusontwikkeling
    3. Blz. 128 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 129 Financieel overzicht
   7. Blz. 130 Programma 6 Energie
    1. Blz. 131 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 132 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 133 Verduurzaming gebouwde omgeving
      1. Blz. 134 Initiatieven voortzetten
     2. Blz. 135 Verduurzaming van de energieopwekking, door de ontwikkeling van energieprojecten, zoals wind- en zonprojecten, geo-en aquathermie en projecten voor conversie en opslag van energie.
      1. Blz. 136 Doorpakken afspraak Wind op Land 2020
      2. Blz. 137 Maatwerkoplossing per RES-regio
      3. Blz. 138 Voortgangsrapportage per RES-regio
     3. Blz. 139 Verminderen emissies broeikasgassen
      1. Blz. 140 Bevorderen naleving van de wettelijke energiebesparingsverplichtingen bij bedrijven
      2. Blz. 141 Doorpakken samenwerking met de industrie
      3. Blz. 142 Doorpakken warmtetransitie
      4. Blz. 143 Mobiliteit
      5. Blz. 144 Ook thema gezondheid blijvend agenderen
      6. Blz. 145 Voortzetten pilot MIEK regio Moerdijk
     4. Blz. 146 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 147 Afstemmen met en tussen partijen over ontwikkelingen en aanpak vraag- en aanbod van energie enerzijds en beschikbare netcapaciteit anderzijds
      2. Blz. 148 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      3. Blz. 149 Stimuleren eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
    3. Blz. 150 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 151 Financieel overzicht
   8. Blz. 152 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 153 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 154 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 155 Het meest duurzaam en circulair in Europa
      1. Blz. 156 Realiseren uitvoeringsagenda mest
      2. Blz. 157 Actualisatie en uitvoeren routekaart stalaanpassingen 2024
      3. Blz. 158 Pilot Real-Time meten
      4. Blz. 159 Bereiken van implementerende en zoekende veehouders
      5. Blz. 160 Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, Akkerbouw en Zoogkoeienhouderij
     2. Blz. 161 Economisch toonaangevend zijn binnen Europa
      1. Blz. 162 Bevorderen innovatie
      2. Blz. 163 Ondersteunen en/of geformeerde consortia op thema nieuwe eiwitten of nieuwe verwerkingstechnieken
      3. Blz. 164 Stimuleren kleine betekenisvolle projecten door Landbouw Innovatie Brabant
     3. Blz. 165 Natuur- en landschapsinclusief zijn in 2030
      1. Blz. 166 Aanpak piekbelasting
      2. Blz. 167 Begeleiden bedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusief
      3. Blz. 168 Geven van omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw)
      4. Blz. 169 Gronden voor Graasdierhouderijen
      5. Blz. 170 Ondersteunen van veehouders bij besluitvorming LBV(+)
      6. Blz. 171 Organiseren van bijeenkomsten voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven
     4. Blz. 172 Versterken gemeenschapsinclusief
      1. Blz. 173 Korte Ketens
      2. Blz. 174 Ondersteunen boer-burger initiatieven
    3. Blz. 175 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 176 Financieel overzicht
   9. Blz. 177 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 178 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 179 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 180 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 181 Data, digitalisering en Smart Mobility
      2. Blz. 182 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 183 Uitvoering OV-concessies en transitie gedeelde mobiliteit
     2. Blz. 184 We gaan voor veilige mobiliteit.
      1. Blz. 185 Sociale veiligheid
      2. Blz. 186 Verkeersveiligheid
     3. Blz. 187 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit.
      1. Blz. 188 Duurzaamheid.
      2. Blz. 189 OV-concessies
    3. Blz. 190 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 191 Financieel overzicht
   10. Blz. 192 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 193 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 194 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 195 We gaan voor een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 196 (Snel-)fietsroutenetwerk
      2. Blz. 197 Goederencorridor
      3. Blz. 198 OV-netwerk
      4. Blz. 199 Wegennet
     2. Blz. 200 We gaan voor een samenhangend mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 201 Mobiliteitspakketten
      2. Blz. 202 Multimodaal goederenvervoer
      3. Blz. 203 Ontwikkeling knooppunten / mobiliteitshubs
      4. Blz. 204 Smart Mobility
     3. Blz. 205 We gaan voor mobiliteit voor iedereen.
      1. Blz. 206 Toegang tot mobiliteit
     4. Blz. 207 We gaan voor schone, stille en gezonde mobiliteit
      1. Blz. 208 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 209 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 210 Financieel overzicht
   11. Blz. 211 Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd
    1. Blz. 212 Algemene voortgang van het programma
    2. Blz. 213 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 214 Bevorderen van een passend aanbod
      1. Blz. 215 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN)
      2. Blz. 216 Ondersteunen van topsportevenementen
      3. Blz. 217 Ondersteuning bibliotheken
      4. Blz. 218 Uitdragen Verhaal van Brabant
      5. Blz. 219 Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie
     2. Blz. 220 Bevorderen van inclusief aanbod
      1. Blz. 221 Bevorderen publieksbereik cultuuraanbod
      2. Blz. 222 Uniek sporten mede mogelijk maken
      3. Blz. 223 Versterken participatie Erfgoed
     3. Blz. 224 Stimuleren van innovatie en vernieuwing
      1. Blz. 225 Inzetten innovatie om maatschappelijke en economische waarde van sport te vergroten
      2. Blz. 226 Versterking van design, ontwerp en media als sterke economische sectoren
     4. Blz. 227 Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling
      1. Blz. 228 Ondersteunen en verankeren cultuureducatie voor jongeren
      2. Blz. 229 Ondersteunen talentontwikkeling Cultuur
      3. Blz. 230 Ontwikkeling stimuleren van topsporttalenten
     5. Blz. 231 Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft
      1. Blz. 232 Instandhouding van Cultureel Erfgoed
      2. Blz. 233 Inzetten van verbeeldingskracht, creativiteit en ontwerpkracht voor maatschappelijke opgaven
      3. Blz. 234 Stimuleren om meer te bewegen
    3. Blz. 235 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 236 Financieel overzicht
   12. Blz. 237 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 238 Inleiding
    2. Blz. 239 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 240 Paragrafen
   1. Blz. 241 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 242 Algemene voortgang
    2. Blz. 243 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 244 Organisatieontwikkeling
     2. Blz. 245 Aantrekkelijk werkgeverschap
     3. Blz. 246 Datagedreven werken, informatiebeheer en Digitale transformatie
     4. Blz. 247 Wet open overheid
     5. Blz. 248 Rechtmatigheidsverantwoording
     6. Blz. 249 Frauderisicobeheersing
     7. Blz. 250 Indicatoren
      1. Blz. 251 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
      2. Blz. 252 Medewerker tevredenheid/goed werkgeverschap
      3. Blz. 253 Telefonische bereikbaarheid
      4. Blz. 254 Tijdige afhandeling van facturen
      5. Blz. 255 Tijdige afhandeling van subsidies
      6. Blz. 256 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
      7. Blz. 257 Ziekteverzuim
    3. Blz. 258 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 259 Financieel overzicht
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap